П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 26.05.2016 г.

 

Районен съд  Н.  в публичното си съдебно заседание

на 26.05.2016 година , в състав :

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

 

                                  

При участието на секретар Д.П. и в присъствието на прокурора Анри Миленов, сложи за разглеждане НОХД № 221 по описа за 2016 год., докладвано от съдия  П.НИКОЛОВА.

            На поименно повикване в 11.00 часа се явиха :

РП редовно призована, явява се прокурор Анри Миленов.

Подсъдимата С.Б.Е., редовно призована, явява се лично и с адв. С. Т. от ШАК, упълномощена редовно от нея.

Свидетелите

Л.С.Р., редовно призована, не се явява.

Г.Е.Г., редовно призован, не се явява.

Т.К.Д., редовно призован, не се явява.

            Съдът дава възможност на страните да изразят становище относно разглеждане на делото в настоящето съдебно заседание.

Прокурор - Да се даде ход на делото. Няма процесуални пречки за разглеждането му.

Адв. Т. -  Да се даде ход на делото.

Подсъдима - Да се гледа делото.

            Съдът като съобрази становищата на страните  намери, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И  :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            На основание чл.272 ал.1 от НПК снема самоличността на подсъдимата, както следва:

            С.Б.Е. – ЕГН **********,

            Съдът разясни правата на подсъдимата в процеса.

           

            На основание чл.272 ал.4 от НПК съдът проверява връчени ли са обвинителния акт и съобщенията.

            Подсъдима  - Получих препис от обвинителния акт и разпореждането.

           

 На основание чл.274 от НПК съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения, както и правото им на искания по доказателства и по реда на съдебното следствие – чл.275 от НПК.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. Т. - Нямам искания , възражения и  отводи.

Подсъдима - Нямам искания, възражения и  отводи  против състава на съда.

 

Съдът докладва постъпилото в днешното съдебно заседание от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор – Отказваме се от разглеждане на делото по общия ред. Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдима – Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля да одобрите споразумението.

Адв. Т. – Действително с прокуратурата сме сключили споразумение и моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и, че подсъдимата е декларирала, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

 

Подсъдима - Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 26.05.2016г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. С. Т., защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата С.Б.Е., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на *** г. в гр. Н. е отнела чужди движими вещи – пари в размер на 85.15лв. от владението на Л.С.Р. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд парите са върнати изцяло - престъпление по чл.197, т.2 от НК във вр. с чл.194, ал.3 и ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че за горепосоченото деяние на подсъдимата на основание чл.197, т.2 от НК във вр. с чл.194, ал.3 и ал.1 от НК във вр. с чл.54, ал.2 от НК се налага наказание „ГЛОБА”  в размер на 100 /СТО/ лева. 

 

           

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. С. Т./                                         /Анри Миленов/

 

 

 

ПОДСЪДИМА:                                                       

                        /С.Б.Е./          

 

 

 

            Подсъдима - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

                        /С.Б.Е./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов при НПРП и защитника на подсъдимата адв. Сн.Т., с което подсъдимата Днес, 26.05.2016г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. С. Т., защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата С.Б.Е., с ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на ***г. в гр. Н. е отнела чужди движими вещи – пари в размер на 85.15лв. от владението на Л.С.Р. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд парите са върнати изцяло - престъпление по чл.197, т.2 от НК във вр. с чл.194, ал.3 и ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че за горепосоченото деяние на подсъдимата на основание чл.197, т.2 от НК във вр. с чл.194, ал.3 и ал.1 от НК във вр. с чл.54, ал.2 от НК се налага наказание „ГЛОБА”  в размер на 100 /СТО/ лева. 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД  №221/2016г. по описа на НПРС, образувано по повод на ДП №478/2015г. по описа на РУ гр. Н..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 11.10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :