П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 14.04.2016 г.

 

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

На 14.04.2016 година, в състав :

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                          

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД       222 по описа за   2016   год.,   докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в  14    часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Ф.Л. от ШАК, упълномощен редовно.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Л. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

С.М.Я. –            

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 14.04.2016 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Ф.Л. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.М.Я. –СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че

На *** г. в гр. Н., обл.Ш., по ул. “***”, управлявал МПС – лек автомобил “***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,4 промила, установено по надлежния ред /с техническо средство “Алкотест “ 7510 № ARDN 0038, поредна проба № ***/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 1 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият, за деянието по чл. 343б, ал. 1 от НК, ще изтърпи и наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

 

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.М.Я. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и в това, че

На *** г. в гр. Н., обл. Ш., по ул. “***”, управлявал МПС – лек автомобил “***” с рег. № *** без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № 16-0307-000151/10.03.2016 г. на Началника на РУ гр. Н., ВЗС на 23.03.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ

На основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 1 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият, за деянието по чл. 343в, ал. 2 от НК ще изтърпи и наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК се определя едно общо наказание измежду така наложените наказания лишаване от свобода, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното общо наказание лишаване от свобода с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, както и се налага едно общо наказание измежду наложените наказания ГЛОБА, а именно В РАЗМЕР НА 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

 

ЗАЩИТНИК:                                           ПРОКУРОР:

                                     

ПОДСЪДИМ:                                         

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Ф.Л. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.М.Я. – СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че

На *** г. в гр. Н., обл. Ш., по ул. “***”, управлявал МПС – лек автомобил “***” с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, а именно 1,4 промила, установено по надлежния ред /с техническо средство “Алкотест “ 7510 № ARDN 0038, поредна проба № ***/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 1 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият, за деянието по чл. 343б, ал. 1 от НК, ще изтърпи и наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 100 /СТО/ ЛЕВА.

 

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.М.Я. – СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН и в това, че

На *** г. в гр. Н., обл. Ш., по ул. “***”, управлявал МПС – лек автомобил “***” с рег. № *** без да притежава свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № 16-0307-000151/10.03.2016 г. на Началника на РУ гр. Н., ВЗС на 23.03.2016 г. - престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ

На основание чл. 343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 1 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият, за деянието по чл. 343в, ал. 2 от НК ще изтърпи и наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

 

На основание чл. 23, ал. 1 от НК се определя едно общо наказание измежду така наложените наказания лишаване от свобода, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така наложеното общо наказание лишаване от свобода с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ, както и се налага едно общо наказание измежду наложените наказания ГЛОБА, а именно В РАЗМЕР НА 250 /ДВЕСТА И ПЕТДЕСЕТ/ ЛЕВА.

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по незабавно производство           147/2016 г. по описа на РУ на МВР Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

Заседанието завърши в 14,20        часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :