П Р О Т О К О Л

гр. Н.,  25.04.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

На 25.04.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар В.В. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД №  225    по описа за   2016  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в   10   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован и с адв. Д.М. от ШАК, назначен за служебен защитник от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

С.Б.Ф. Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено. Признавам се за виновен, че се прикачих към ел.мрежата, съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Днес, 25.04.2016 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М., действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.Б.Ф. -  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** ***, на ул. „***“ № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия – собственост на „***“ АД - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, вр. Чл.55, ал. 1 , т. 2, б. Б от НК, вр. Чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.

 

Страните се съгласяват на основание чл. 234в, ал. 1 от НК подсъдимият да изтърпи и наказание ГЛОБА в размер на 150 ЛВ. /СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/.

Страните се съгласяват на основание чл. 128 ал. 1 предл. 2 от ПАС вещественото доказателство – 1 бр. многожичен меден проводник ПВММ, с дължина 3м. и сечение 2х1 кв.м. с ел. разпределител с две места – да се унищожи.

 

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

           

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                              

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                  

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Д.М., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият С.Б.Ф. – СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** Г. В С. Д., обл. Ш.ска, на ул. „***“ № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел.енергия – собственост на „***“ АД - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК и се съгласява да изтърпи наказание на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, вр. Чл.55, ал. 1 , т. 2, б. Б от НК, вр. Чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ПРОБАЦИЯ, със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца

 

На основание чл. 234в, ал. 1 от НК подсъдимият се съгласява да изтърпи и наказание ГЛОБА в размер на 150 ЛВ. /СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/.

На основание чл. 128 ал. 1 предл. 2 от ПАС вещественото доказателство – 1 бр. многожичен меден проводник ПВММ, с дължина 3м. и сечение 2х1 кв.м. с ел. разпределител с две места – да се унищожи.

 

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо полицейско производство № 89/2015 г. по описа на РУ гр. К..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в  10,15 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :