П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 22.04.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        22.04.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Петина Николова

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД № 232 по описа за 2016 год., докладвано от съдия П.Николова.

На поименно повикване в 09,30 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М.,             редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим: А.Ц.И. – ЕГН **********.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение по отношение на вещественото доказателства.

Прокурор - Моля на основание чл. 53 от НК СУМС – документ с номер *** да се отнеме в ползва на държавата и да се унищожи.

Адв. Т.М. – Съгласни сме.

Подсъдим – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: А.Ц.И. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** год. край гр. Н., подсъдимия съзнателно е ползвал неистински официален документ с № ***. на който е придаден вид, че е издадено в Р. П. – свидетелство за управление на превозни средства / ***/ на името на А.Ц.И., роден на ***г. като за него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност- престъпление по чл.316, от НК във вр. с чл.308, ал.2 във вр. с чл.308,ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 316 от НК във вр. с чл.308, ал2, във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, т.2, б”Б” от НК  ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2 т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА.

2. На основание чл. 42а, ал. 2,т.2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител  ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА.

            Веществените доказателства – СУМС – документ с номер *** да се отнеме в ползва на държавата и да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 39,01 лв. по сметка на ОД на МВР - Ш..

           

           

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. Т.М./                                        /Красимира Жекова/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /А.Ц.И./         

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

            /А.Ц.И./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимия адв. Т.М., по силата на което подсъдимият А.Ц.И. – ЕГН **********, роден на ***г***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** год. край гр. Н., подсъдимия съзнателно е ползвал неистински официален документ с № *** на който е придаден вид, че е издадено в Р. П. – свидетелство за управление на превозни средства / ***/ на името на А.Ц.И., роден на ***г. като за него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност- престъпление по чл.316, от НК във вр. с чл.308, ал.2 въввр. с чл.308,ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 316 от НК във вр. с чл.308, ал2, във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл.55, т.2, б”Б” от НК  ще изтърпи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2 т.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА.

2. На основание чл. 42а, ал. 2,т.2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител  ЗА СРОК ОТ 1/ ЕДНА/ ГОДИНА.

            Веществените доказателства – СУМС – документ с номер *** да се отнеме в ползва на държавата и да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 39,01 лв. по сметка на ОД на МВР - Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  №*/2016г. по описа на  ОСО – Ш..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 10,00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :