П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 18.05.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание на

                        18.05.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Анри Миленов,  сложи за разглеждане НОХД № 274 по описа за 2016 год., докладвано от съдия

На поименно повикване в 10,00 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Д.М. от ШАК,             определен за служебен защитник от Досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов..

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимият, както следва:

Подсъдим: Х.Н.Я. – ЕГН **********,***,           

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

            Подсъдимият: Х.Н.Я. – ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че *** г.в с. Г., обл. Ш., ул.”***” №*,сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия – собственост на „Енерго-про” Мрежи” АД - престъпление по чл. 234 В, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал.1 от НК, във вр.- с чл.55, ал.1 т.2, б Б от НК  във връзка с чл.42а, ал.2, т. 1, т.2 от НК ще изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК и чл.42б, ал.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от  10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

 2. На основание чл. 42 а, ал.2, т.2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.

            Страните се съгласяват на основание 234в, ал.1 от НК подсъдимият да изпърти наказание ГЛОБА в размер на 150 / сто и петдесет/ лева.

Страните се съгласяват, че вещественото доказателство – 1 бр. проводник с бяла изолация с дължина 15 см и сечение 4 кв. м. да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв / сто и един лева и шестдесет стотинки/ платими по сметка на ОД на МВР Ш..

           

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. Д.М./                                        /Анри Миленов/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Х.Н.Я./         

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

/Х.Н.Я./         

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника на подсъдимия адв. Д.М., с което подсъдимият Х.Н.Я. – ЕГН **********,***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че ***г.в с. Г., обл. Ш., ул.”***” №*,сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената ел. енергия – собственост на „Енерго-про” Мрежи” АД - престъпление по чл. 234 В, ал.1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал.1 от НК, във вр.- с чл.55, ал.1 т.2, б Б от НК  във връзка с чл.42а, ал.2, т. 1, т.2 от НК ще изтърпи наказание „ПРОБАЦИЯ” със следните пробационни мерки:

1. На основание чл. 42а, ал.2, т.1 от НК и чл.42б, ал.1 от НК – Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от  10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

 2. На основание чл. 42 а, ал.2, т.2 от НК – Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца.

            Страните се съгласяват на основание 234в, ал.1 от НК подсъдимият да изпърти наказание ГЛОБА в размер на 150 / сто и петдесет/ лева.

Страните се съгласяват, че вещественото доказателство – 1 бр. проводник с бяла изолация с дължина 15 см и сечение 4 кв. м. да се унищожи.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв / сто и един лева и шестдесет стотинки/ платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  БП № 107/2016г.  по описа на РУ Каолиново.

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 10.10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :