П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  30.06.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 30.06.2016 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 363 по описа за 2016 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 10.15 часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Д.М. от ШАК, редовно упълномощен от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

Ж.Т.Ж. – роден на *** ***,

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Ж.Ж. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че управлявах лек автомобил след употреба на алкохол и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Ж.Т.Ж. – роден на *** ***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа  в гр. Н., обл.Ш., по ул.”***” е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил „***”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.86 на хиляда, установено по надлежния ред – Наредба №30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410”, с фабр. № ARSM 0184 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК във вр. чл.37, ал.1, т.7  от НК подсъдимият се съгласява да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право на управление на МПС със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0307-000119/21.06.2016 г. на Началника на РУ Н., а именно от 21.06.2016 г.

 

           

ЗАЩИТНИК:                                                          ПРОКУРОР:

                                   /адв. Д.М./     

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                       

                                   /Ж.Ж./

 

            Подсъдим Ж.Ж. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

                    / Ж.Ж./

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Ж.Т.Ж. – роден на *** ***,  с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа  в гр. Н., обл.Ш., по ул.”***” е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил „***”, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1.86 на хиляда, установено по надлежния ред – Наредба №30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС, с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410”, с фабр. № ARSM 0184 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК във вр. чл.37, ал.1, т.7  от НК подсъдимият се съгласява да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ на МПС за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен по административен ред от право на управление на МПС със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0307-000119/21.06.2016 г. на Началника на РУ Н., а именно от 21.06.2016 г.

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП  № 243/2016 г. по описа на РУ – гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

            Заседанието завърши в 10.30  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :