П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар,  08.07.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 08.07.2016 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ, сложи за разглеждане НОХД № 379 по описа за 2016 год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 11.15 часа се явиха:

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. С.И. от ШАК, редовно упълномощена от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. И. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

М.С.М. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “**” №*,

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.382 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. И. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно лишаването от право на управление на МПС, а именно чл.343г във вр. с чл.37, т.7 от НК да се добави датата ** г.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението.

Адв. И. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението и се добави считано от ** г.

Подсъдим М.С. – Съгласен съм.

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим М.С. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен в това, че управлявах лек автомобил след употреба на алкохол и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият М.С.М. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “**” №*, с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на ** г., около ** часа  в гр. П., обл. Ш., по ул.”***” в посока ППК “***” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ***, с рег. № ***, собственост на ППК “***”, Булстат ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 промила, установено по надлежния ред с техническо средство - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват, че на подсъдимият се налага наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.

На основание чл.343г във вр. с чл.37, т.7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимия СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от ** г.

 

 

           

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                   /адв. С.И. /    

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                       

                                   /М.С. /

 

           

 

Подсъдим М.С. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                    /М.С./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. С.И. от ШАК, защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че Подсъдимият М.С.М. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “**” №*, с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на ** г., около ** часа  в гр. П., обл. Ш., по ул.”***” в посока ППК “***” е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил ***, с рег. № ***, собственост на ППК “***”, Булстат ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,56 промила, установено по надлежния ред с техническо средство - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343б, ал.1 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват, че на подсъдимият се налага наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 300 /ТРИСТА/ ЛЕВА.

На основание чл.343г във вр. с чл.37, т.7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимия СЕ ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, считано от ** г.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП  № 247/2016 г. по описа на РУ – гр. Нови пазар.

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

            Заседанието завърши в 11.30 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :