П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 13.07.2016 г.

 

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

На 13.07.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар  В.В. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД № 400 по описа за   2016  год., докладвано от съдия НИКОЛОВА

На поименно повикване в   14   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Н.И., назначена за служебен защитник на подсъдимия от досъдебно производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Н.Н.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. ***” № *,

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Прилагаме чл. 54 от НК, макар да е по-тежко, по житейски съображения.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен, че се прикачих към ел.мрежата и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 13.07.2016 г. между прокурор Анри Миленов и адв. Н.И. от ШАК, действащата като служебен защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.Н.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. ***” № *, , СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. С., общ. К., обл. Ш., в частен дом, находящ се на ул. “***” № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към еклектроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на “Енерго-про Мрежи” АД гр. В.      - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, както и глоба в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лев и шестдесет стотинки, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

        

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов и адв. Н.И. от ШАК, действащата като служебен защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Н.Н.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. ***” № *, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. С., общ. К., обл. Ш., в частен дом, находящ се на ул. “***” № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към еклектроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на “Енерго-про Мрежи” АД гр. В.       - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА, както и глоба в размер на 100 /сто/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лев и шестдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Ш..

 

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 120/2016 г. по описа на РУ на МВР К..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

         Съдът на основание чл. 306, ал. 1, т. 4 от НПК и чл. 128, ал. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

Веществените доказателства: 1 бр. меден проводник с бяла изолационна обвивка, сечение 2,5 кв.мм и дължина 44 см.; 1 бр. меден проводник с бяла изолационна обвивка, сечение 2,5 кв.мм и дължина 45 см., ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.

        

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в          14,15 часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :