П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, ** ** ** г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на ** ** ** година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 414  по описа за  2016  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  10  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Н.И., упълномощена редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Е. М. Х. – роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН **********.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните да уточнят в споразумението приложението на чл. 59,ал. 4 от НК от кога следва да се приложи зачитането.

Прокурор - да не се прилага чл. 59 тъй като няма практически основания за това.

Адв. И. – Съгласна съм.

Подсъдим – Когато ме спряха аз не носех книжка, тъй като ми беше открадната имах документ от КАТ, че ми е открадната, но не ми го взеха, остана си в мен.

Съдът на основание чл.381, ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, ** ** ** г., между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.И., действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е. М. Х. – роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН **********   Е ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г., около ** ч. в с. Б., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – ** автомобил марка и модел „***“ с ДК № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда /конкретно 1,53 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № **/**.0*.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към НТЛ при ОД на МВР гр. Т. - престъпление по 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи и наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева.

         На основание чл. 343г от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

 

Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 30 /тридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР Т..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.И., действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е. М. Х. – роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН **********,  Е ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г., около ** ч. в с. Б., обл. Ш., по ул. „***“ е управлявал моторно превозно средство – ** автомобил марка и модел „***“ с ДК № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 промила на хиляда /конкретно 1,53 промила на хиляда/, установено по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза № 96/19.07.2016 г. на специализирана химическа лаборатория към НТЛ при ОД на МВР гр. Т. - престъпление по 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи и наказание глоба в размер на 200 /двеста/ лева.

         На основание чл. 343г от НК подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 /шест/ месеца.

 

Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 30 /тридесет/ лева, платими по сметка на ОД на МВР Т..

 

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 150/2016 г. по описа на РУ на МВР гр. Каолиново

 

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           10,15  часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :