П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 04.08. 2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        04.08.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Д.С. и прокурора Красимира Жекова, сложи за разглеждане НОХД № 425 по описа за 2016 год., докладвано от съдия Петина Николова.

На поименно повикване в 14,00 часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. М.М. от ШАК, определен за служебен защитник от ДП.

Районна прокуратура гр. Н. редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се преводача на подсъдимия Ш.А.Ю., призован редовно.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимият, както следва:

Подсъдим: Н.И.М. с ЕГН **********, роден на ***г. с п.а с. П., общ. К.,  ул. „***”№ *, не владее български език.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Подсъдим – Зная си правата в процеса. Имам си адвокат, който ми е назначен.

Сне самоличността на преводача:

Преводач Ш.А.Ю. – роден на ***г., без родство.

Съдът му напомни наказателната отговорност по чл. 292, ал. 2 от НК и същият обеща да даде верен превод.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът:

                                   О П Р Е Д Е Л И:

На преводача да се изплати възнаграждение в размер на 50 лева от ав. суми на НПРС.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

 

Подсъдимият: Н.И.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Н., с п.а с. П., общ. К.,  ул. „***”№ *, не владее български език, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на ** ** **. около 23,30 часа, на км.61+170 от главен път ** С. – Ш./ край с. Б., обл. Ш., при управление на моторно превозно средство – лек автомобил  марка „***” с рег. № ***, нарушил правилата за движение по пътищата: Не е изпълнил задължението си по чл. 21, ал.1 колона ІІ, редІІ от ЗДвП: При избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ ч „ допустима скорост за движение на МПС от категория „*” извън населени места – 90 км/м, а именно управлявал  автомобила със скорост около 111,3 км/ ч., която скорост е била значително превишена – с 21,3 км/ ч на максимално допустима скорост за движение по този път и същевременно несъобразена с конкретните условия на видимост при нощна тъмнина и мокро пътно платно, като в резултат на което нарушение на правилата за движение допуснал ПТП с управляваното от него моторно превозно средство и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда  на пътуващия в автомобила Е.М.М. с ЕГН **********, изразяваща се в загуба на слезка/ далак/ като деецът не е имал необходимата правоспособност и е избягал от местопроизшествието - престъпление по чл.343, ал. 3 буква „*”, алтер. първа във вр. с чл.342, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че на основание чл.343, ал. 3 буква „*”, алтер. първа във вр. с чл.342, ал. 1 от НК и във вр. с чл. 55, ал.1 т. 1 от НК подсъдимия ще изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал.1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание ЗА СРОК ОТ 3 / ТРИ/ ГОДИНИ.

                        Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 651,54 лв. / шестотин петдесет и един лева и 0,54 стотинки/, ще заплати по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и направените в дн. съдебно заседание на преводача в размер на 50 лева по сметка на НПРС.

           

            Вещественото доказателство, събрани по ДП , а именно лек автомобил марка модел  „***” с рег. № *** – намиращо се на съхранение в РУ К. - да се върне на Н.И.М. с ЕГН **********.

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /Адв. М.М./                                       / Красимира Жекова/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                  

/Н.И.М./

 

 

Преводач:

 Ш.А.Ю.

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

 

/ Н.И.М./

 

 

Преводач:

 

 Ш.А.Ю.

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова и защитника на подсъдимия адв. М.М. от ШАК, по силата на което Подсъдимият: Н.И.М. с ЕГН **********, с п.а с. П., общ. К.,  ул. „***”№ *, не владее български език, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, ЧЕ на ** ** **. около 23,30 часа, на км.61+170 от главен път ** С. – Ш./ край с. Б., обл. Ш., при управление на моторно превозно средство – лек автомобил  марка „***” с рег. № ***, нарушил правилата за движение по пътищата: Не е изпълнил задължението си по чл. 21, ал.1 колона ІІ, редІІ от ЗДвП: При избиране на скоростта на движение на водача на пътното превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ ч „ допустима скорост за движение на МПС от категория „В” извън населени места – 90 км/м, а именно управлявал  автомобила със скорост около 111,3 км/ ч., която скорост е била значително превишена – с 21,3 км/ ч на максимално допустима скорост за движение по този път и същевременно несъобразена с конкретните условия на видимост при нощна тъмнина и мокро пътно платно, като в резултат на което нарушение на правилата за движение допуснал ПТП с управляваното от него моторно превозно средство и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда  на пътуващия в автомобила Е.М.М. с ЕГН **********, изразяваща се в загуба на слезка/ далак/ като деецът не е имал необходимата правоспособност и е избягал от местопроизшествието - престъпление по чл.343, ал. 3 буква „А”, алтер. първа във вр. с чл.342, ал. 1 от НК.

Страните се съгласяват, че на основание чл.343, ал. 3 буква „А”, алтер. първа във вр. с чл.342, ал. 1 от НК и във вр. с чл. 55, ал.1 т. 1 от НК подсъдимия ще изтърпи наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” ЗА СРОК ОТ 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал.1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание ЗА СРОК ОТ 3 / ТРИ/ ГОДИНИ.

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 651,54 лв. / шестотин петдесет и един лева и 0,54 стотинки/, ще заплати по сметка на ОД на МВР гр. Ш., както и направените в дн. съдебно заседание на преводача в размер на 50 лева по сметка на НПРС.

           

            Вещественото доказателство, събрани по ДП , а именно лек автомобил марка модел  „***” с рег. № *** – намиращо се на съхранение в РУ К. - да се върне на Н.И.М. с ЕГН **********.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  №62/2016 г. по описа на РУ К..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в14,10 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание.

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :