П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 19.08.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 19.08.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора М. ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 461 по описа за 2016 год., докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в 10.15  часа се явиха:

 

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. Д.М.  от ШАК, редовно упълномощен от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

М.Е.М. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” №**, **** с ЕГН **********.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно посочения член на наложеното наказание, а именно същото следва да е по чл.343в, а не както е посочено в споразумението по чл.343б от НК.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението. Касае се за техническа грешка.

Адв. М. - Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението. Става дума за техническа грешка.

Подсъдим- Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим М.М.  - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият М.Е.М. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” №**, **** с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г., около 10:10 часа в с. Ж., обл. Ш. по път ** км.** е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил „***”, с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление №*** г. на началника на РУ К., влязло в закона сила на 22.06.2016 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Д.М./

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                              /М.М. /     

 

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурора М. *** и адв. Д.М. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Е.М. – роден на *** ***, обл. Ш., ул. “***” №**, **** с ЕГН ********** Е ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г., около 10:10 часа в с. Ж., обл. Ш.ска по път ** км.** е управлявал моторно превозно средство, лек автомобил „***”, с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление №*** г. на началника на РУ К., влязло в закона сила на 22.06.2016 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал.2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НП №323/2016 г. по описа на РУ гр. Н..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                             

Заседанието завърши в 10.30  часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :