П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 24.08.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар  в публичното си съдебно заседание

на 24.08.2016 година, в състав :

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора МИЛЕН

ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД   № 464 по описа за   2016   год.,   докладвано от съдия МАРКОВА

 

На поименно повикване в  14.15  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Т.М. от ВАК, редовно упълномощена от досъдебното производство.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

М.Н.М. – ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Ш., с постоянен адрес ***, кв. К., обл.Ш., ул. “***” №*,.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим М.М. - Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение досежно веществените доказателства – патрони.

Прокурор – Моля относно веществените доказателства на основание чл.112, ал.2 от НПК гилзите да бъдат предадени на съответната служба за унищожаване.

Адв. М. – Съгласни сме.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим М.М. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият

М.Н.М. – ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Ш., с постоянен адрес ***, кв. К., обл.Ш., ул. “***” №*, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш.ска, кв. К., в частен имот, находящ се на ул. “***” №* държал огнестрелно оръжие – * брой двуцевна гладкоцевна ловна пушка, марка “***”, *-ти калибър, с номер ***, предназначена да изстрелва ловни боеприпаси *-ти калибър и * броя боеприпаси – * броя ловни патрони, зелени на цвят с надпис “***” върху пластмасовата си зелена част и надпис “***” върху металната си част, без да има за това надлежно разрешително – престъпление по чл.339, ал.1, предл.2-ро от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 339, ал.1, предл.2-ро от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват вещественото доказателство на основание чл.53, ал.1, б “А” от НК - * брой двуцевна гладкоцевна ловна пушка, марка “ ***”, *-ти калибър, с номер ***, предназначена да изстрелва ловни боеприпаси *-ти калибър  ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, а * броя  гилзи от ловни патрони, зелени на цвят с надпис “***” върху пластмасовата си зелена част и надпис “***” върху металната си част ДА СЕ ПРЕДАДАТ на съответната служба за УНИЩОЖАВАНЕ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 81,78 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                            ПРОКУРОР:

                       /адв. Т.М./

                                                                                             

           

                                  

ПОДСЪДИМ:          

                       /М.М./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Т.М. от ВАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Н.М. – ЕГН **********, роден на *** г. в гр. Ш., с постоянен адрес ***, кв. К., обл.Ш., ул. “***” №*, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш.ска, кв. К., в частен имот, находящ се на ул. “***” №* държал огнестрелно оръжие – * брой двуцевна гладкоцевна ловна пушка, марка “***”, *-ти калибър, с номер ***, предназначена да изстрелва ловни боеприпаси *-ти калибър и * броя боеприпаси – * броя ловни патрони, зелени на цвят с надпис “***” върху пластмасовата си зелена част и надпис “***” върху металната си част, без да има за това надлежно разрешително – престъпление по чл.339, ал.1, предл.2-ро от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 339, ал.1, предл.2-ро от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Страните се съгласяват вещественото доказателство на основание чл.53, ал.1, б “А” от НК - * брой двуцевна гладкоцевна ловна пушка, марка “ ***”, *-ти калибър, с номер ***, предназначена да изстрелва ловни боеприпаси *-ти калибър  ДА СЕ ОТНЕМЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, а * броя  гилзи от ловни патрони, зелени на цвят с надпис “***” върху пластмасовата си зелена част и надпис “***” върху металната си част ДА СЕ ПРЕДАДАТ на съответната служба за УНИЩОЖАВАНЕ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 81,78 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП  №134/2016 г. по описа на РУ на МВР К..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

Заседанието завърши в  14.30  часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :