П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 15.09.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

   на 15.09.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД № 486 по описа за 2016 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименно повикване в 13.30 часа се явиха:

 

РП гр. Нови пазар, ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Подсъдимият, редовно призован се явява лично и с адв. М.П., ред.упълномощен от досъдебното производство.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. П.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се гледа делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимият по лична карта, както следва:

В.П.П. – роден на *** ***,

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. П. -  Нямаме възражения и отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът констатира, че страните са сключили споразумение и, че подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Нови пазар споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. П.  - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимият: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим В.П. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият  В.П.П. – роден на *** ***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от *** г. до *** г., при условията на продължавано престъпление в с. Д., обл. Ш., в качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Д., обл. Ш., в кръга на службата си е съставил официални документи, в които е удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, както следва:

А/ нотариално удостоверяване в пълномощно с регистрационен номер №47 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че подписите за “упълномощители” са положени от Е.С.А., ЕГН ********** и М.Е.М., ЕГН **********;

Б/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №48 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Е.С.А., ЕГН **********;

В/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 49 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Е.С.А., ЕГН **********;

Г/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №50 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.Е.М., ЕГН **********;

Д/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 51 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.Е.М., ЕГН **********;

Е/ нотариално удостоверяване в пълномощно с регистрационен номер №52 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че подписите за “упълномощители” са положени от С.А.Р., ЕГН ********** и З.И.Р., ЕГН **********;

Ж/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №53 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от С.А.Р., ЕГН **********;

З/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 54 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от С.А.Р., ЕГН **********;

И/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №55 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от З.И.Р., ЕГН **********;

Й/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 56 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от З.И.Р., ЕГН ********** - престъпление по чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 306,96 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. М.П./

 

           

           

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        / В.П. /

 

 

 

Подсъдим В.П.  - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                                /В.П./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Нови пазар и адв. М.П. от ШАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че  подсъдимият  В.П.П. – роден на *** ***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от *** г. до *** г., при условията на продължавано престъпление в с. Д., обл. Ш., в качеството си на длъжностно лице – кмет на с. Д., обл. Ш., в кръга на службата си е съставил официални документи, в които е удостоверил неверни обстоятелства, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, както следва:

А/ нотариално удостоверяване в пълномощно с регистрационен номер №47 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че подписите за “упълномощители” са положени от Е.С.А., ЕГН ********** и М.Е.М., ЕГН **********;

Б/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №48 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Е.С.А., ЕГН **********;

В/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 49 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от Е.С.А., ЕГН **********;

Г/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №50 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.Е.М., ЕГН **********;

Д/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 51 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от М.Е.М., ЕГН **********;

Е/ нотариално удостоверяване в пълномощно с регистрационен номер №52 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в което е удостоверил невярно, че подписите за “упълномощители” са положени от С.А.Р., ЕГН ********** и З.И.Р., ЕГН **********;

Ж/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №53 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от С.А.Р., ЕГН **********;

З/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 54 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от С.А.Р., ЕГН **********;

И/ нотариално удостоверяване в декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с регистрационен №55 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от З.И.Р., ЕГН **********;

Й/ нотариално удостоверяване в декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност с регистрационен  № 56 от *** г. по описа на нотариалната книга на с. Д., обл. Ш., в която е удостоверил невярно, че подписът за “декларатор” е положен от З.И.Р., ЕГН ********** - престъпление по чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.311, ал.1 от НК във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.54 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, като на основание чл.66, ал.1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание СЕ ОТЛАГА с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 306,96 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №177/2015 г. по описа на РУ гр. К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                              

Заседанието завърши в 13.45  часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :