П Р О Т О К О Л

 

гр. Н.,  11.10.2016 г.

 

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

 на  11.10.2016 година , в състав :

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ : 1.А.Д.

                                                2. Г.Г.

                                                                                             

При участието на секретар  Б.А.  и прокурора МИЛЕН ГЛУШКОВ сложи за разглеждане НОХД № 487 по описа за    2016 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименно повикване в  13.30   часа се явиха:

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. Цв. К.,             редовно упълномощена от него.

РП ред. призована, явява се прокурор Глушков.

Свидетелката В.И., ред.призована се явява лично и с адв. Б.И., ред. упълномощен.

Вещите лица, ред.призовани не се явяват.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото, независимо, че не се явяват вещите лица. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което представяме на съда.

Адв. К. - Да се даде ход на делото. Действително сме постигнали споразумение с представителя на прокуратурата.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия, както следва:

Подсъдим Г.Н.Б. -  роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН **********

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.        

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.382 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим - Моля да одобрите споразумението.

Адв. К. -  Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

Съдът освобождава свидетелката и пълномощника й от залата.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно налагане на наказанието глоба.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението и да бъде включено и наказание глоба в размер на 1000 лв.

Адв. К. – Съгласни сме да бъде включено и наказанието глоба в размер на 1000 лв.

Подсъдим – Съгласен съм да изтърпя и наказание глоба в размер на 1000 лв.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим Г.Б. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият  Г.Н.Б., роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН се признава ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на ** ** ** г. в гр. Н., обл. Ш., без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/, държал високорисково наркотично вещество – ***/, както следва:

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 1,5% на стойност 232,50 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 1,32 % на стойност 432,06 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 2,85 % на стойност 1002,78 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 3,27 % на стойност 2872,92 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 4,41 % на стойност 1320,30 лв.

или общо нето тегло *** грама на обща стойност 5860,56 лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС на Р Б. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. 2-ро, т.1, предл. 1-во от НК.

Страните се съгласяват на основание чл. 354а, ал.3, предл. 2-ро, т.1, предл. 1-во от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.55, ал. 2 от НК подсъдимия ще изтърпи и наказание ГЛОБА в размер на 1000  /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

На основание чл.354а, ал.6 от НК страните се съгласяват иззетите веществени доказателства – *** грама ***, известно като ***, изпратено в Централно митническо управление отдел “МРР-НОП”/ ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, за което да се уведоми Агенция “Митници” – отдел “Борба с наркотрафика” гр. С..

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 337,40 лв. по сметка на ОД на МВР гр. В..

           

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                   /адв. Цв.К./

           

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                                   /Г.Б./

 

 

 

            Подсъдим Г.Б. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

 

ПОДСЪДИМ:

                       /Г.Б./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора и защитника на подсъдимия, с което подсъдимият Г.Н.Б., роден на *** ***, живущ ***, с ЕГН **********, се признава ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на ** ** ** г. в гр. Н., обл. Ш., без надлежно разрешително, съгласно чл.7, чл.16 и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешаване дейностите по чл.73, ал.1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите / ЗКНВП/, държал високорисково наркотично вещество – ***/, както следва:

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 1,5% на стойност 232,50 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 1,32 % на стойност 432,06 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 2,85 % на стойност 1002,78 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 3,27 % на стойност 2872,92 лв.

*** грама нето тегло със съдържание на активен компонент *** 4,41 % на стойност 1320,30 лв.

или общо нето тегло *** грама на обща стойност 5860,56 лв., определена съгласно Приложение №2 към член единствен на Постановление №23/29.01.1998 г. на МС на Р Б. за определяне цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството - престъпление по чл. 354а, ал.3, предл. 2-ро, т.1, предл. 1-во от НК.

Страните се съгласяват на основание чл. 354а, ал.3, предл. 2-ро, т.1, предл. 1-во от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимият да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.55, ал. 2 от НК подсъдимия ще изтърпи и наказание ГЛОБА в размер на 1000  /ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

На основание чл.354а, ал.6 от НК страните се съгласяват иззетите веществени доказателства – *** грама ***, известно като ***, изпратено в Централно митническо управление отдел “МРР-НОП”/ ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, за което да се уведоми Агенция “Митници” – отдел “Борба с наркотрафика” гр. С..

            Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 337,40 лв. по сметка на ОД на МВР гр. В..

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по  НОХД   № 487/2016 г. по описа на РС – Н..        

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                                          2.

 

Заседанието завърши в 14.00 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :