П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 03.10.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание на

                        03.10.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Галина Николова

                                                                                             

При участието на секретар  Д.С.  и прокурора Анри Миленов,  сложи за разглеждане НОХД № 535 по описа за 2016 год., докладвано от съдия николова.

На поименно повикване в  13,30    часа се явиха:

 

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. М.М. от АК, определен за служебен защитник от Досъдебното производство.

Районна прокуратура гр. Н.  редовно призовани, явява се прокурор Анри Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимият, както следва:

Подсъдим: Х.Х.Х. –             

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият: : Х.Х.Х. – СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че ** ** ** г. около ** ** часа в с. К., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” с Държавен регистрационен № ***, без да притежава съответното свидетелство, удостоверяващо придобито право за управление на такова моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние, сторено с Наказателно постановление № **/**г. на Началника на РУ – гр. К., влязло в законна сила на ** ** ** г., което деяние осъществява от обективна и субективна страна фактическия състав на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК подсъдимият Х.Х.Х. ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода  за срок от 3/три/ месеца.

На основание чл. 66, ал.1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/ три/ години.

 

На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага по-лекото наказание глоба.

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                                              

            / Адв. М.М. /                                     /Анри Миленов/

 

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Х.Х.Х./

 

            Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

ПОДСЪДИМ:

            /Х.Х.Х./

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Анри Миленов и защитника на подсъдимия адв. М.М., по силата на което подсъдимият Х.Х.Х. –  СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че ** ** **г. около ** ** часа в с. К., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” с Държавен регистрационен № ***, без да притежава съответното свидетелство, удостоверяващо придобито право за управление на такова моторно превозно средство, което деяние е извършил в рамките на едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние, сторено с Наказателно постановление № **/**.**.**г.. на Началника на РУ – гр. К., влязло в законна сила на ** ** **г., което деяние осъществява от обективна и субективна страна фактическия състав на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл.343в, ал. 2 от НК, във вр. с чл.55, ал.1 т.1 от НК подсъдимият Х.Х.Х. ще изтърпи наказание „Лишаване от свобода  за срок от 3/три/ месеца.

На основание чл. 66, ал.1 от НК – ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3/ три/ години.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по дознание  № 145/2016г. по описа на РУ К..

           

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 13,40 часа.

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :