П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 05.10.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

На 05.10.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД    545  по описа за  2016  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в  9,15 часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Н.К., редовно упълномощен от подсъдимия.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, констатира че подсъдимият се е отказал от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Х.М.М. – роден на *** ***, с ЕГН **********, с настоящ адрес ***,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. приложили сме чл. 55, майки предвид доста смекчаващи вината обстоятелства, младата възраст на Х., добросъвестното поведение по време на разследването, което е от огромно значение. Този момент е един от най важните във всяко едно разследване. Този проблем, аспектът, в основата му един медицински проблем. Този вид престъпление, убеден съм, дълбоко, че в основата лежи голям медицински проблем и едно по-тежко наказание няма да бъде справедливо. Говоря като смекчаващо вината. Състава е осъществен, но в основата на този вид престъпление е медицинска. Една зависимост, която с тежкото наказание не би могла да бъде преодоляна. Затова сме приложили чл. 55, това ни е било в основата на обсъждането когато сме сключвали това споразумение.

Адв. К. – подписали сме споразумение, след много обсъждане и в мен надделява извода, че целите на НК в чл. 36 няма да бъдат изпълнени с по-високо наказание, затова сме приложили чл. 55 от НК.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

        

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът приканва страните да внесат корекция в споразумението досежно веществените доказателства, които не представляват наркотични вещества.

Прокурор – След внасянето на споразумението от канцеларията донесоха кашонче с веществени доказателства, които не са предмет на престъплението, това са опаковките, в които са били накотичните вещества, които подлежат на унищожаване. Също 1 бр. пликче полиетиленово с кафява растителна маса, което не е наркотична, което да бъде унищожена. 1 бр. пластмасово шишенце да бъде унищожено и книга, които която да бъде върната на Х.. Опаковките да бъдат унищожени и стъклено шише.

Адв. К. – Съгласни сме.

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола окончателното съдържание на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 05.10.2016 г. между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Х.М.М. – роден на *** ***, с ЕГН **********, с настоящ адрес ***, Е ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г. в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, и във връзка с чл. 7 и чл. 30 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества в различни опаковки /обекти/, както следва:

1.     *** – обект № 5, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв;

2.     *** – обект № **, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв;

3.     *** – обект № 1, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв;

4.     *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв.;

5.     *** – обект № 4, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв;

6.     *** – обект № 6, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв;

7.     *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв;

8.     Обект с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % *** в обекта, на стойност ** лв,

 

или всичко на обща стойност ** лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затворническо заведение от закрит тип, при първоначален строг режим.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода, предвидено в разпоредбата на чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК.

 

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК, във връзка с чл. 53, ал. 1, б. Б от НК страните се съгласяват по отношение на веществените доказателства – 1. *** – обект № 5, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв; 2. *** – обект № **, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв; 3. *** – обект № 1, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв; 4. *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв.; 5. *** – обект № 4, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв; 6. *** – обект № 6, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв; 7. *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв; 8. Обект, иззет с протокол за обиск и изземване от ** ** ** г., с нето тегло **грама, съдържащ *** и ***, с ** % *** в обекта, на стойност ** лв, ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

         Веществените доказателства – 4 бр. бели пликове, съдържащи: 1 бр. стъклено шишенце с кафяви семена, които не представляват наркотични вещества, 1 бр. полиетиленово пликче, с кафява на цвят растителна маса, което не представлява наркотични вещества, опаковки; 1 бр. пластмасово шишенце, кафяво на цвят; книга с твърди корици с надпис „***“ и опаковките – ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 434,32 лв. /четиристотин тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки/, от които 115,60 лв. /сто и петнадесет лева и шестдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР гр. В. и 318,72 лв. /триста и осемнадесет лева и седемдесет и две стотинки/, платими по сметка на НИКК гр. С..

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Н.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Х.М.М. – роден на *** ***, с ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на ** ** ** г. в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***“ № *, вх. *, ет. *, ап. *, без надлежно разрешително, съгласно чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, и във връзка с чл. 7 и чл. 30 от ЗКНВП, е държал високорискови наркотични вещества в различни опаковки /обекти/, както следва:

9.     *** – обект № 5, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв;

10. *** – обект № **, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв;

11. *** – обект № 1, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв;

12. *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв.;

13. *** – обект № 4, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв;

14. *** – обект № 6, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв;

15. *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв;

16. Обект с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % *** в обекта, на стойност ** лв,

 

или всичко на обща стойност ** лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което да бъде изтърпяно в затворническо заведение от закрит тип, при първоначален строг режим.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено наред с наказанието лишаване от свобода, предвидено в разпоредбата на чл. 354а, ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от НК.

 

На основание чл. 354а, ал. 6 от НК, във връзка с чл. 53, ал. 1, б. Б от НК страните се съгласяват по отношение на веществените доказателства – 1. *** – обект № 5, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв; 2. *** – обект № **, с нето тегло ** грама и съдържание на *** ** %, на стойност ** лв; 3. *** – обект № 1, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв; 4. *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв.; 5. *** – обект № 4, с нето тегло ** грама, съдържащ ***, *** и ***, с ** % съдържание на ***, на стойност ** лв; 6. *** – обект № 6, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв; 7. *** – обект № **, с нето тегло ** грама, съдържащ *** и ***, с ** % съдържание на *** в обекта, на стойност ** лв; 8. Обект, иззет с протокол за обиск и изземване от ** ** ** г., с нето тегло **грама, съдържащ *** и ***, с ** % *** в обекта, на стойност ** лв, ДА СЕ ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

         Веществените доказателства – 4 бр. бели пликове, съдържащи: 1 бр. стъклено шишенце с кафяви семена, които не представляват наркотични вещества, 1 бр. полиетиленово пликче, с кафява на цвят растителна маса, което не представлява наркотични вещества, опаковки; 1 бр. пластмасово шишенце, кафяво на цвят; книга с твърди корици с надпис „***“ и опаковките – ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

 

         Подсъдимият се съгласява да заплати направените по делото разноски в размер на 434,32 лв. /четиристотин тридесет и четири лева и тридесет и две стотинки/, от които 115,60 лв. /сто и петнадесет лева и шестдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР гр. В. и 318,72 лв. /триста и осемнадесет лева и седемдесет и две стотинки/, платими по сметка на НИКК гр. С..

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 9/2016 г. по описа на РУ на МВР Н..

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

         Съдът следва да се произнесе по реда на чл. 306, ал. 1, т. 3 от НПК относно необходимостта от приложение на чл. 68, ал.1 от НК. Видно от данните по делото е, че спрямо подсъдимия, с определение, одобряващо споразумение по НОХД № 543/2013 г., влязло в законна сила на 12.11.2013 г. на подсъдимия е наложено наказание от една година лишаване от свобода и глоба, като наказанието лишаване от свобода е било отложено на основание чл. 66, ал. 1 от НК с изпитателен срок от три години, деянието, за което днес е сключено споразумение е извършено на ** ** ** г., т.е. в рамките на изпитателния срок. Налице са условията на чл. 68, ал. 1 от НК и така отложеното условно наказание следва да бъде приведено в изпълнение. То следва да бъде изтърпяно в затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

                                      О П Р Е Д Е Л И :

         На основание чл. 68, ал. 1 от НК ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ наказанието, наложено на Х.М. М., с ЕГН  **********, по НОХД № 543/2013 г. с определение одобряващо споразумение № 80/12.11.2013 г. влязло в законна сила на 12.11.2013 г. ОТ ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да бъде изтърпяно в затворническо заведение от закрит тип при първоначален строг режим. 

         Това определение подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес.  

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           9,40   часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :