П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 21.10.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 21.10.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА МАРКОВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД    595  по описа за  2016  год., докладвано от съдия МАРКОВА

На поименно повикване в   10  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. А.А., упълномощена редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото, подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, ето защо

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Г.Е.М. – ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес 21.10.2016 г., между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. А.А. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Г.Е.М. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. К., обл. Ш., държал акцизни по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове стоки – нарязан тютюн за пушене с общо тегло 6.371 кг., на обща пазарна стойност 2 186,97 лв. и включен в нея акциз в размер на 968,39 лв., без бандерол, който се изисква по закон, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия  - „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат, или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка,при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“ и случаят е немаловажен - престъпление по 234, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на наложеното на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в Закона, наред с наказанието лишаване от свобода.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 156,60 лв., платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 234, ал. 3 от НК вещественото доказателство  - нарязан тютюн за пушене с общо тегло 6,371 кг., да се отнеме в полза на държавата.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. А.А. от ШАК, действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Г.Е.М. – ЕГН **********, , Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в с. К., обл. Ш., държал акцизни по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове стоки – нарязан тютюн за пушене с общо тегло 6.371 кг., на обща пазарна стойност 2 186,97 лв. и включен в нея акциз в размер на 968,39 лв., без бандерол, който се изисква по закон, съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия  - „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат, или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка, при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове“ и случаят е немаловажен - престъпление по 234, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на наложеното на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК страните се съгласяват на подсъдимия да не се налага по-лекото наказание глоба, предвидено в Закона, наред с наказанието лишаване от свобода.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на 156,60 лв., платими по сметка на ОД на МВР Ш..

         На основание чл. 234, ал. 3 от НК вещественото доказателство  - нарязан тютюн за пушене с общо тегло 6,371 кг., да се отнеме в полза на държавата, за което да се уведоми Агенция “Митници” гр. В..

 

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 144/2016 г. по описа на РУ на МВР Н..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в            10,15  часа.

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :