П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 04.11.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

   на 04.11.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора КРАСИМИРА ЖЕКОВА сложи за разглеждане НОХД № 607 по описа за 2016 год., докладвано от съдия РАДЕВА

 

На поименно повикване в 10.20  часа се явиха:

 

РП гр. Н., ред. призована, явява се прокурор Жекова.

Явява се подсъдимият, редовно призован и с адв. Т.М.  от ВАК, ред.упълномощена.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. М.  -  Да се даде ход на делото.

Подсъдим – Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

Р.А.Р. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********.

Съдът разяснява правата на подсъдимия в процеса.

Съдът разясни на страните правото им на отводи и възражения.

Прокурор - Нямам искания , възражения и  отводи.

Адв. М. -  Нямаме възражения и  отводи.

Подсъдим – Нямам възражения и отводи.

 

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим -  Моля да одобрите споразумението.

Адв. М. - Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим   - Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Подсъдимият Р.А.Р. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа  в с. В., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка “*** ***” с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № *** г. на Началника на РУ- гр. К., влязло в законна сила на *** г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343в, ал.2 от НК във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 във вр. с ал.1 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание – глоба.

 

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                ПРОКУРОР:

                        /адв. Т.М. /

 

 

                       

ПОДСЪДИМ:                                                         

                        /Р.Р. / 

 

 

            Подсъдим Р.Р. - Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                               / Р.Р./

 

 

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурора Красимира Жекова при РП гр. Н. и адв. Т.М. от ВАК, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.А.Р. – роден на *** ***, с постоянен адрес:***, с ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа  в с. В., обл. Ш. е управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил марка “*** ***” с рег. № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № *** г. на Началника на РУ- гр. К., влязло в законна сила на *** г. – престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Страните се съгласяват на основание чл.343в, ал.2 от НК във вр. с ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 от НК подсъдимия да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП при първоначален СТРОГ РЕЖИМ.

Страните се съгласяват на основание чл.55, ал.3 във вр. с ал.1 от НК на подсъдимия не се налага кумулативно предвиденото наказание – глоба.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по ДП №219/2016 г. по описа на РУ - К..

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

                                                                                             

Заседанието завърши в 10.30  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :