П Р О Т О К О Л

 

гр. Н., 09.11.2016 г.

 

Районен съд Н.  в публичното си съдебно заседание

на 09.11.2016 година, в състав :

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

                                                                                             

При участието на секретар Б.А. и прокурора АНРИ МИЛЕНОВ

 сложи за разглеждане НОХД   № 614 по описа за   2016   год.,   докладвано от съдия НИКОЛОВА

 

На поименно повикване в 10.10  часа се явиха:

 

РП ред. призована, явява се прокурор Миленов.

Явява се подсъдимия лично, редовно призован и с адв. И.Т. от ШАК, редовно упълномощен.

Свидетелят Й.Ф. не се явява.

Свидетелят Т.Д. не се явява.

Свидетелят С.И. не се явява.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор - Да се даде ход на делото.

Адв. Т. - Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът снема самоличността на подсъдимия по лична карта, както следва:

М.Н.Н. – ЕГН **********,.

Съдът разясни правата на подсъдимия в процеса.

Съдът докладва постъпилото от Районна прокуратура гр. Н. споразумение и дава възможност на страните да изразят становищата си по него.

Прокурор - Изготвили сме споразумение за решаване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим М.Н. - Моля да одобрите споразумението.

Адв. Т. - Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът като констатира, че страните са сключили споразумение, намира че няма пречка да бъде открито производство по произнасяне по споразумението. Съдът констатира и че подсъдимия е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред. Ето защо на основание чл.382 ал.1 от НПК, съдът

 

                                                           О П Р Е Д Е Л И:

            ОТКРИВА производство по произнасяне по сключеното споразумение между страните.

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че се налагат промени в така сключеното споразумение относно концентрацията на алкохол в кръвта и относно типа на затворническото заведение.

Прокурор – Моля да се допусне корекция в споразумението като наличието на алкохола да се чете 0.5 промила, както и относно датата на отнемане на свидетелството.

Адв. Т. – Съгласни сме да се допусне корекция в споразумението.

Подсъдим М.Н. – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

 

Подсъдим М.Н. - Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, а именно управлявах МПС след употреба на алкохол. Признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него и считам, че е справедливо. Споразумението подписах доброволно.

 

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Н.Н. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа, в гр. К., обл. Ш., по ул.“***” е управлявал МПС – лек автомобил, марка “***”, с държавен  регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, а именно 1.97 промила, установено по надлежния ред по Наредба №30/2001 г. на МВР, МП и МЗ – за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства / с техническо средство “Алкотест-Дрегер 7510” с № ARDN0035/, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 15.06.*** г. по НОХД №***/*** г. по описа на Районен съд – Н. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т.1  от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което на основание чл.41, ал.6 от НК във вр. с чл.57 ал.1 от ЗИНС във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНС и чл.61, т.2 от ЗИНС да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.59, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание “лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия е бил задържан на основание чл.66, ал.1 от ЗМВР за времето от 24 часа, считано от *** г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред със ЗППАМ № 16-0307-000227/25.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. Н., считано от 26.10.2016 г.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                                            ПРОКУРОР:

                       /адв. И. Т./

                                                                                             

           

                                  

ПОДСЪДИМ:          

                       / М.Н./

 

                                              

            Подсъдим М.Н. -  Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

                       / М.Н./

 

            Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

            Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. И. Т. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.Н.Н. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г., около *** часа, в гр. К., обл. Ш., по ул.“***” е управлявал МПС – лек автомобил, марка “***”, с държавен  регистрационен № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 промила, а именно 1.97 промила, установено по надлежния ред по Наредба №30/2001 г. на МВР, МП и МЗ – за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства / с техническо средство “Алкотест-Дрегер 7510” с № ARDN0035/, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 15.06.*** г. по НОХД №***/*** г. по описа на Районен съд – Н. за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал. 2 от НК.

Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т.1  от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което на основание чл.41, ал.6 от НК във вр. с чл.57 ал.1 от ЗИНС във вр. с чл.60, ал.1 от ЗИНС и чл.61, т.2 от ЗИНС да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ в затворническо заведение от ЗАКРИТ ТИП.

На основание чл.59, ал.2 от НК ПРИСПАДА от така наложеното наказание “лишаване от свобода” времето, през което подсъдимия е бил задържан на основание чл.66, ал.1 от ЗМВР за времето от 24 часа, считано от *** г., като един ден задържане се зачита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл.55, ал.3 от НК страните се съгласяват да не се налага по-лекото наказание глоба, което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.343г от НК във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК подсъдимият ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл.59, ал.4 от НК СЕ ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред със ЗППАМ № 16-0307-000227/25.10.2016 г. на Началника на РУ на МВР гр. Н., считано от 26.10.2016 г.

 

            ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №614/2016 г. по описа на РС– Н.. 

            Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

Заседанието завърши в 10.20  часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :