П Р О Т О К О Л

гр. Нови пазар, 10.11.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 10.11.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор МИЛЕН ГЛУШКОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 640 по описа за  2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  13,55   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. Н.Т. от ШАК, упълномощен редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Глушков.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Е.Ф.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Разноските, направени по досъдебното производство от 1477,53 лв. ще се поемат съразмерно от двамата, или по 738,80 лв. Няма клауза досежно веществените доказателства, те са обект на друго прокурорско разпореждане. 

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага на страните да завишат размера на предвиденото наказание лишаване от свобода.

Прокурор – Предлагаме наказанието лишаване от свобода да бъде в размер на една година с изпитателен срок от три години.

Адв. Т. – Съгласна съм наказанието лишаване от свобода да бъде от една година.

Подсъдим – Съгласен съм

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 10.11.2016 г. между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.Т. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.Ф.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *,  Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш., в съучастие като съизвършител с Е.Х.Ш., с ЕГН **********,***, е причинил на Н.Е.А., с ЕГН ********** ***, средна телесна повреда, изразяваща се в проникващо нараняване в черепната кухина и разстройство на здравето, временно опасно за живота, обусловено от наличието на кръвоизлив под паяжиновидната мозъчна обвивка и мозъчна контузия поотделно, като деянието е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия и с особена жестокост -  престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5 и т. 9 от НК във вр. с чл. 129, ал. 2, пр. 3 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 131, ал. 1, т. 5 и т. 9 от НК във вр. с чл. 129, ал. 2, пр. 3 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложено на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият Е.Ф.С. ще заплати направените разноски в размер на 738,80 лв. /седемстотин тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/,  платими по съответните сметки на ОД на МВР.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

         Съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

         Приема и приобщава към делото приложеното досъдебно производство 49/2016 г. по описа на РУ на МВР К..

        

Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Милен Глушков при НПРП и адв. Н.Т. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Е.Ф.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш., ул. „***“ № *, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш., в съучастие като съизвършител с Е.Х.Ш., с ЕГН **********,***, е причинил на Н.Е.А., с ЕГН ********** ***, средна телесна повреда, изразяваща се в проникващо нараняване в черепната кухина и разстройство на здравето, временно опасно за живота, обусловено от наличието на кръвоизлив под паяжиновидната мозъчна обвивка и мозъчна контузия поотделно, като деянието е извършено по начин, особено мъчителен за пострадалия и с особена жестокост -  престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5 и т. 9 от НК във вр. с чл. 129, ал. 2, пр. 3 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 131, ал. 1, т. 5 и т. 9 от НК във вр. с чл. 129, ал. 2, пр. 3 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложено на подсъдимия наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         Подсъдимият Е.Ф.С. ще заплати направените разноски в размер на 738,80 лв. /седемстотин тридесет и осем лева и осемдесет стотинки/,  платими по съответните сметки на ОД на МВР.

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 49/2016 г. по описа на РУ на МВР гр. К..

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

        

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

         На основание чл. 382, ал. 10 от НПК да се съобщи на пострадалия Н.Е.А., че може да предяви граждански иск за причинени му неимуществени вреди.

        

Заседанието завърши в           14,10   часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :