П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 16.11.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

На 16.11.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар   В.В.   и   прокурор АНРИ МИЛЕНОВ

сложи за разглеждане НОХД  № 642 по описа за  2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  10,30   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. В.Я., назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Миленов.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. Я.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимия:

Р.Д.Р. – ЕГН **********, роден на *** ***,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите. Съобразили сме се с многобройните смекчаващи вината обстоятелства – искреното разкаяние и пълно съдействие от страна на подсъдимия. От огромно значение е и житейската причина – многобройно семейство, в което доходи влизат единствено чрез него, лошото финансово състояние на семейството, тези обстоятелства определят като законосъобразно сключеното споразумение.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала. Поддържаме същото. С оглед определеното наказание, считам, че то отговаря изцяло на законовите изисквания за постигане целите на наказанието.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 16.11.2016 г. между прокурор Анри Миленов  при НПРП и адв. В.Я., действаща като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.Д.Р. – ЕГН **********,  Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш., ул. „***“ № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребента електрическа енергия – собственост на „Енерго-про мрежи“ АД гр. В.  - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено от закона ведно с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК веществените доказателства – 1 бр. меден ел.проводник с бяла изолация, сечение 1.5 кв.мм и дължина 14 см., да се отнеме в полза на държавата.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на  101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов  при НПРП и адв. В.Я., действаща като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Р.Д.Р. – ЕГН **********, роден на *** ***,  Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. в гр. К., обл. Ш., ул. „***“ № *, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребента електрическа енергия – собственост на „Енерго-про мрежи“ АД гр. В.  - престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК, във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК ще изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:

-         Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 7 /седем/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-         Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 7 /седем/ месеца.

 

На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, предвидено от закона ведно с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК веществените доказателства – 1 бр. меден ел.проводник с бяла изолация, сечение 1.5 кв.мм и дължина 14 см., да се отнеме в полза на държавата.

         Подсъдимият ще заплати направените разноски в размер на  101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки, платими по сметка на ОД на МВР гр. Ш..

 

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 235/2016 г. по описа на РУ на МВР гр. К..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Заседанието завърши в           10,45 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :