П Р О Т О К О Л

 

гр. Нови пазар, 21.11.2016 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

на 21.11.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.   и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД    647  по описа за  2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в  10   часа се явиха:

 

Явява се подсъдимата лично, редовно призована, с адв. Н.И. от ШАК, назначена за служебен защитник от досъдебно производство.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Красимира Жекова.

 

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне самоличността на подсъдимата:

А.А.М. – ЕГН **********,

Прокурор: Поддържам споразумението на Окръжна прокуратура за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът констатира, че не се налагат промени в така сключеното споразумение.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимата: разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с него и доброволно ли е подписала същото.

Подсъдима: Разбирам обвинението, обвинена съм за престъпление, което съм извършила умишлено, признавам се за виновна и съжалявам за постъпката си. Разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласна съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

Днес, 21.11.2016 г. между прокурор Делян Димитров – прокурор от Окръжна прокуратура гр. Шумен, поддържано от Красимира Жекова – прокурор при Районна прокуратура Нови пазар и адв. Н.И. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимата, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата А.А.М. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. Н., обл. Ш., в СОУ „***“ извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, а именно, прекъснала провеждането на два учебни часа в СОУ „***“ с. Н., обл. Ш., отправила обидни думи по отношение на Д.Т.А. – преподавател в същото училище, като нарекла същата: „***“, заканила й се: „…***“ и че „…***“, които обидни думи и закани били изречени на висок глас и повторени няколко пъти, включително пред М.П.Т. – преподавател в същото училище и ученици от училището, а след като Д.Т.А. се опитала да прекрати действията на обвиняемата, като се отдалечи от нея, последната продължила да крещи след нея, включително на турски език – престъпление по чл. 325, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. 

         Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 325, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМА:                                        

                           

 

         Подсъдима: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запозната съм с настоящето споразумение, съгласна съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМА:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимата  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Делян Димитров – прокурор от Окръжна прокуратура гр. Шумен, поддържано от Красимира Жекова – прокурор при Районна прокуратура Нови пазар и адв. Н.И. от ШАК, действаща като служебен защитник на подсъдимата, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимата А.А.М. – ЕГН **********, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВНА в това, че на *** г. в с. Н., обл. Ш., в СОУ „***“ извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като деянието по своето съдържание се отличава с изключителен цинизъм и дързост, а именно, прекъснала провеждането на два учебни часа в СОУ „***“ с. Н., обл. Ш., отправила обидни думи по отношение на Д.Т.А. – преподавател в същото училище, като нарекла същата: „***“, заканила й се: „…***“ и че „…***“, които обидни думи и закани били изречени на висок глас и повторени няколко пъти, включително пред М.П.Т. – преподавател в същото училище и ученици от училището, а след като Д.Т.А. се опитала да прекрати действията на обвиняемата, като се отдалечи от нея, последната продължила да крещи след нея, включително на турски език – престъпление по чл. 325, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. 

         Страните се съгласяват, че подсъдимата на основание чл. 325, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по досъдебно производство № 87/2015 г. по описа на РУ на МВР гр. К..

 

        

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в           10.15  часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :