П Р О Т О К О Л

гр. Н., 22.11.2016 г.

 

Районен съд Н. в публичното си съдебно заседание

на 22.11.2016 година , в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

                                                                          

При участието на секретар В.В.   и   прокурор КРАСИМИРА ЖЕКОВА

сложи за разглеждане НОХД    656  по описа за  2016  год., докладвано от съдия РАДЕВА

На поименно повикване в   11  часа се явиха:

 

Явява се подсъдимият лично, редовно призован, с адв. К., упълномощен редовно.

Районна прокуратура редовно призована, явява се прокурор Жекова.

Съдът дава възможност на страните за становище по даване ход на делото.

Прокурор: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне самоличността на подсъдимия:

Т.А.Ж. – ЕГН **********,

Прокурор: Изготвили сме споразумение за прекратяване на наказателното производство по реда на чл.384 ал.1 във вр. с чл.381 от НПК, което моля да одобрите.

Подсъдим: Моля да одобрите споразумението.

Защитник: Моля да одобрите споразумението. Същото не противоречи на закона и морала.

 

На основание чл.382 ал.5 от НПК съдът предлага промяна в наказанието лишаване от правоуправление.

Прокурор – Наказанието по чл. 343г от НК да бъде за срок от 6 месеца.

Адв. К. – Съгласен съм да бъде за 6 месеца лишаването от управление на МПС

Подсъдим – Съгласен съм.

 

Съдът на основание чл.382 ал.4 от НПК поставя въпроси към подсъдимия: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с него и доброволно ли е подписал същото.

Подсъдим: Разбирам обвинението, обвинен съм за престъпление, което съм извършил умишлено, признавам се за виновен и съжалявам за постъпката си, разбирам последиците от споразумението, наясно съм с наказанието, което следва да изтърпя, съгласен съм с него. Споразумението подписах доброволно.

 

Съдът на основание чл.382  ал.6 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ВПИСВА в протокола съдържанието на подписаното между страните споразумение, както следва:

         Днес, 22.11.2016 г. между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, се сключи споразумение, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Т.А.Ж. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. около *** ч. в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, в посока центъра на града, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 промила, установено по надлежния ред  - Наредба № 30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС /с техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с ARSM 0184/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание глоба.

         На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0307-000244/07.11.2016 г. на Началника на РУ на МВР Н., а именно считано от *** г.

 

 

ЗАЩИТНИК:                                            ПРОКУРОР:

                                     

 

ПОДСЪДИМ:                                          

                           

 

         Подсъдим: Заявявам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм с настоящето споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ПОДСЪДИМ:

 

 

         Съдът намира, че така предложеното споразумение е допустимо отговаря на изискванията на закона - чл.382, ал.7 от НПК, не противоречи на закона и морала и същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство срещу подсъдимия  да бъде прекратено.

         Ето защо и на основание чл.382,  ал.7 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Н.К. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Т.А.Ж. – ЕГН **********, Е ВИНОВЕН в това, че на *** г. около *** ч. в гр. Н., обл. Ш., по ул. „***“, в посока центъра на града, е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***“, с рег. № ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,51 промила, установено по надлежния ред  - Наредба № 30 на МВР, МП и МЗ от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС /с техническо средство „Алкотест дрегер 7410“ с ARSM 0184/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

         Страните се съгласяват, че подсъдимият на основание 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА.

         На основание чл. 66, ал. 1 от НК страните се съгласяват изтърпяването на така наложеното наказание лишаване от свобода да бъде отложено с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ ТРИ ГОДИНИ.

         На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА предвиденото по-леко наказание глоба.

         На основание чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК страните се съгласяват, че подсъдимият ще изтърпи наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0307-000244/07.11.2016 г. на Началника на РУ на МВР Н., а именно считано от *** г.

 

        

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 454/2016 г. по описа на РУ на МВР Н..

 

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Заседанието завърши в          11,15 часа .

         Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                        СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :