МОТИВИ към Решение .по АНХД №378/2016г.по описа на НПРС

 

       С постановление от 01.07.2016г. Районна прокуратура гр. Н. е направила предложение до НПРС за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на М.И.Д. ***,обвиняем по БП №246/2016г.по описа на РУ на МВР Н.  за това, че на***г.около ***часа,на път *** /***/км.*** край с.М.,обл.Ш.,управлявал моторно превозно средство /товарен автомобил „***“ с рег.№***/,без да притежава свидетелство за управление на МПС,което деяние е сторил в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние –с Наказателно постановление №***/***г.на Началника на РУ на МВР гр.П.,влязло в сила на 17.09.2015г./--престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

        Обвиняемият М.Д.  се явява лично в съдебно заседание и с назначеният му по ДНП служебен защитник-адв.Ц.К.,вписана в ШАК. Обвиняемият се признава за виновен в извършване на престъплението, за което е предаден на съд.

        Защитникът изразява становище, че от доказателствата по делото, деянието на обвиняемия е установено безспорно, поради което същият следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание глоба. Моли размерът на наказанието да е определен в законовия минимум.

      След като съобрази всички събрани по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият М.Д. е с постоянно местоживеене ***. Не е  правоспособен водач на МПС./писмо и справка на л.10 и л.11 по ДП/. Затова, че на *** г.в с.Н.,на кръстовището за с.М.  е управлявал МПС, без да притежава СУМПС, с Наказателно постановление деяние –с Наказателно постановление №***/***г.на Началника на РУ на МВР гр.П.,влязло в сила на 17.09.2015г., на основание чл.177 ал.1 т.2 пр.1 от ЗДвП, на Д.  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100.00лв.

      Въпреки, че е бил наказан по административен ред за идентично деяние, на ***г. около ***часа,на път *** /***/км.*** край с.М.,обл.Ш., ,обвиняемият Д. отново  управлявал моторно превозно средство-товарен автомобил „***“ с рег.№***/според него дспешно се нуждаел от парични средства и вършел работа на частно/,когато бил спрян за проверка от полицейските служители Р.А.М.,К.Н.М. и Д.О.Д...Свидетелите установили,че  Д. управлява посоченото МПС,без да притежава съответното свидетелство за управление,за което е съставен АУАН №470/16 от ***г.. Органите на полицията установили също така впоследствие, чрез съответната проверка в масивите на МВР, че преди по-малко от година обвиняемият е наказван по административен ред отново за това, че е управлявал лек автомобил без да притежава свидетелство за управление на МПС, при което е образувано ДП.

       Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от всички събрани по  делото доказателства –писмени и гласни. От анализа на същите се установява по несъмнен начин, че с деянието си обвиняемият от обективна страна е осъществил състава на престъпление по чл. 343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК. Той е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление и то в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние. От субективна страна е налице пряк умисъл, защото обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици.

         Предвид гореизложеното и считайки обвинението за доказано безспорно, съдът призна обвиняемият за виновен в извършване на престъпление по чл. 343в ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

         Наказанието, което се предвижда за извършеното от обвиняемия деяние е „лишаване от свобода”от една до три години и глоба от 500лв.до 1200лв. Видно от приложената по делото справка за съдимост на обвиняемия, той не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ от общата част на НК. Като прие, че са налице всички кумулативно изискуеми се предпоставки, визирани в чл.78а от НК, съдът, след като го призна за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание, съвпадащо с минималния размер, предвиден в закона, а именно глоба в размер на 1000 лв./хиляда лева/.

       При определяне на наказанието съдът прецени от една страна отегчаващите вината обстоятелства- степента на обществена опасност на самото престъпление, както и смекчаващите –семейното и социално положение на обвиняемия/,,оказаното от него в рамките на БНП съдействие за изясняване на фактическата обстановка и правилното решаване на делото, считайки, че при така наложеното наказание биха били постигнати целите на генералната и индивидуална превенция на наказанието, залегнали като основни начала в чл.36 от НК.

       В този смисъл съдът постанови решението си.

       Мотивите са изготвени на 08.09.2016г.

 

 

                                                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: