МОТИВИ КЪМ Решение ПО НАХД № 383/2016 Г. НА НПРС, 4 СЪСТАВ

 

 

Делото е образувано по внесено от Районна прокуратура – гр. Н. постановление за освобождаване от наказателна отговорност по реда на Глава 28 от НПК и чл. 78а от НК на А.С.А. с ЕГН **********, роден на *** ***, за повдигнатото му по досъдебно производство № */2016 г. по описа на РУ гр. Н., ПП № */2016 г. на НПРП, обвинение за това, че на *** г., около 18.00 часа, по ул. „***“ в с. П., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка “***“ с регистрационен № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № ***/*** г. издадено от ВНД началника на РУ на МВР гр. К., влязло в законна сила на 18.12.2015 г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2  във вр. с ал. 1 от НК.

В съдебна фаза представител на НПРП не се явява.

Обвиняемият признава изложените от Районна прокуратура в постановлението, съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, факти и моли за минимална глоба. Обяснява, че карал, за да отиде с майка си на работа, иначе работа в тяхното село нямало.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

            А.С.А. е роден на *** *** с ЕГН **********.***, общ. Н. (и на двете места по малко).

На *** г. около 18.00 часа по ул. „***“ в с. П., обл. Ш. св. и св. К.К., полицейски служители при РУ гр. Н. осъществявали контрол на автомобилния трафик. Спрели за проверка л.а. “***“ с регистрационен № ***, установили, че водачът е А.С.А.. След извършената проверка се установило, че обв. А. няма свидетелство за управление на МПС. За извършеното нарушение му е съставен АУАН № ** от *.*.2016 г.

От извършената по-късно справка в масивите на КАТ се установява, че обв. А.С.А. е наказван по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление на МПС с НП № ***/*** г. издадено от ВНД Началника на РУ на МВР гр. К..

Така установената фактическа обстановка се подкрепя от всички доказателства по делото, които са непротиворечиви, ясни и точни, включително и от самопризнанията на обвиняемия.

На основата на така изяснената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното:

Обв. А. е осъществил обективните признаци на състава на престъплението на чл. 343в, ал. 2 от НК. Същият е управлявал МПС без да притежава свидетелство за управление. От доказателствата по делото се установява, че А. е бил санкциониран по реда на ЗДвП с цитираното по-горе НП, като настоящото деяние е в едногодишния срок от налагането на административното наказание по НП  № ***/*** г. издадено от ВНД началника на РУ на МВР гр. К..

            От субективна страна е налице пряк умисъл от страна на подсъдимия. Той е съзнавала противоправното си поведение и обществено опасните последици и е целял тяхното настъпване.

С оглед на всичко това съдът намира, че правилната наказателно-правна квалификация на извършеното от А. деяние е по чл. 343в, ал. 2 от НК.

            При определяне на наказанието съдът се съобрази с разпоредбите на закона - чл. 343в, ал. 2 от НК, както и съобрази възможностите за прилагане на чл. 78а от НК. Съгласно цитираната разпоредба на НК – пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо; деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел; причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. Съдът намира, че са налице условията за прилагане на чл. 78а от НК и подсъдимия следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание – той е пълнолетен гражданин, законодателят е предвидил наказание от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба за деянието, А. не е осъждан и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по този ред досега и от деянието няма причинени имуществени вреди.

При определяне размера на наказанието отчетени от съда бяха наличието на чисто съдебно минало към датата на извършване на деянието, изразеното съжаление в хода на досъдебното и съдебното производство, проявената критичност, тежкото финансово състояние на обвиняемия. С оглед на това съдът намира, че на обв. А. следва да се наложи административно наказание в размер на минималния, предвиден от законодателя в чл. 78а от НК. Съдът като отчете всички смекчаващи и липсата на отегчаващи вината обстоятелства счита, че справедливия размер на административното наказание ГЛОБА в случая би бил този от 1000 лв.

            Съдът счете, че така постановеното решение ще постигне целите на наказанието и ще допринесе за поправянето на дееца.

            Мотивиран от изложените съображения, съдът постанови присъдата си.

            Мотивите изготвени на 04.08.2016 г.

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                              Петина Николова