Р  е  ш  е  н  и  е

№ 18

гр. Н., 01.02.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             Районен  съд  Н. в публичното съдебно заседание, проведено на  двадесет и пети януари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                              

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното от съдия Маркова гражданско дело № 1005 по описа  за 2015 година, за да се произнесе  взе предвид:

 

            Предявена е искова молба по реда на чл.422, ал.1 във вр. с чл.415, ал.1 от ГПК, съдържаща установителен иск с правно основание по чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 391,13 лв. от страна на ищеца “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК:*** със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „***” №***, офис-сграда Л., ет.*, офис *, представлявано от управителя М. Д. Д., с пълномощник по делото юрисконсулт А.Х.А. против ответницата М.К.А. ***.

В исковата молба ищцовата страна твърди, че на 12.09.2011 г. между „ БНП Париба Пърсънъл Файненс“ - ЕАД и ответницата бил сключен договор за потребителски кредит № CASH-***, като ответницата – кредитополучател получила сумата от 1 200 лв., с договорена лихва по кредита в размер на 1 400 лв. Задължила се в срок до 14.09.2012 г. да издължи 52 равни месечни вноски, всяка по 50 лв. Съгласно общите условия на сключения договор, при забава на плащанията на месечната вноска, кредитополучателят дължи  обезщетение за забава в размер на законната лихва върху всяка забавена вноска. Длъжницата не изпълнила изцяло задълженията си по сключения договор, като погасила задължението си с 2240 лв., която сума се разпределяла както следва: 1 400 лв. лихви, 808,87 лв.- главница и 31,13 лв.- лихва за забава. Останала неиздължена сумата от 391,13 лв.

На 21.04.2014 г. първоначалния кредитор цедирал вземането си на „Изи Асет Мениджмънт“ - АД. На 28.07.2014 г. дружеството „Изи Асет Мениджмънт“ – АД прехвърлило вземането на ищцовото дружество. За тези две цесии ответницата била надлежно уведомена. Ищцовата страна депозирала в съда заявление по реда на чл.410 от ГПК, въз основа на което било образувано ч.гр.д. №770/2015 г. Заявлението било уважено и съдът издал заповед за изпълнение на парично задължение за претендираната от ищеца сума №424/05.08.2015 г. В законовия срок за възражение против заповедта, ответната страна подала бланково възражение. Поради това ищцовата страна в предвидения в процесуалния законов срок, подава настоящата искова молба и моли, съдът да признае за установено, че ответницата й дължи сумата от 391,13 лв., представляваща неплатена главница, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК, както и разноските, направени в рамките на заповедното и настоящото исково производство, без юрисконсултското в настоящото производство.

            На ответната страна са връчени съдебните книжа по делото и й е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор  такъв е подаден и в него ответницата заявява, че е получила исковата молба и признава иска по основание, както и по размер. Посочва размера на задължението си - 751,85 лв., което включва цената на иска и разноски по делото.

Предвид направеното признание от страна на ответницата и с оглед събраните по делото доказателства, съдът намира, че са налице основанията по чл.237, ал.1 от ГПК, поради което съдът следва да се произнесе с неприсъствено решение, основаващо се на признанието на иска. В тази насока е налице и идрично искане от ищцовата страна. Ето защо съдът приема предявения иск за основателен и доказан, поради което на основание чл.237, ал.1 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА за установено, че ответницата М.К.А., с ЕГН **********,***, ДЪЛЖИ на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „***” №*, офис-сграда Л., ет.*, офис *, представлявано от управителя М. Д. Д., с пълномощник по делото юрисконсулт А.Х.А. сумата от 391,13 лв. /триста деветдесет и един лева и тринадесет стотинки/ - представляваща незаплатена главница по договор за потребителски кредит № CASH-***, сключен на 12.09.2011 г. между “БНП Париба Пърсънъл Файненс“ЕАД и М.К.А., което вземане е прехвърлено от страна на “БНП Париба Пърсънъл Файненс“ ЕАД по силата на Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 21.07.2014 г. в полза на  Изи Асет Мениджмънт“ АД, което дружество от своя страна е прехвърлило вземането в полза на “Агенция за събиране на вземания” АД по силата на Договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 28.07.2014 г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК в съда, а именно - 31.07.2015 г.

            ОСЪЖДА ответницата М.К.А., с ЕГН **********,*** да заплати на “АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ” АД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. С., ул. „***” №*, офис-сграда Л., ет.*, офис *, представлявано от управителя М. Д. Д., с пълномощник по делото юрисконсулт А.Х.А. направените по делото разноски в общ размер на 350 лв. /триста и петдесет лева/.

 

Решението подлежи на обжалване пред ШОС в 14-дневен срок от съобщаване на страните.

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: