Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 273

 

гр.Нови пазар,   15.09.2016г.

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Районен съд – Нови пазар в публичното си заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета  година, в състав :

РАЙОНЕН СЪДИЯ : ГАЛИНА  НИКОЛОВА

СЕКРЕТАР: Б.А.

като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. №  1134  по описа на НПРС за 2015 г. , за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по втора фаза на делбата, съгл. чл. 346 и следв от ГПК.

С ВЗС решение съдът е допуснал извършването на делба между К.Й.К. *** и В.Й.Г. *** на следния недвижим имот: жилищна сграда, заедно със застроено и незастроено дворно място, цялото от 1400кв.м., за което по плана на селото е отреден УПИ І-331, от кв.1 по плана на с.К., при граници: съседи: улица, УПИ ІІ-330, УПИ VІ-332, при равни квоти: за К.Й.К. и за В.Й.Г. по 1/2ид.ч.

 

Ищецът е предявил претенции по сметки за извършени от него подобрения в имота, конкретно в жилищната сграда и дворното място.

Страните  не са предявявали претенции по сметки или възлагане на имоти по реда на чл.346 от ГПК.

По делото е назначена експертиза за определяне поделяемостта на допуснатия до делба имот и пазарна му стойност, както и стойността на всеки от дяловете. Видно от заключението на вещото лице е възможно обособяването на два самостоятелни дяла за всеки от съделителите. Съгласно експертизата общата пазарна стойност на имота е в размер на 13300лв.

При така установеното и посочените в решението за допускане на делбата квоти на страните се установява, че стойността на всеки дял, който следва да получи всеки от съделителите е в размер на 6650лв., наколкото се равнява половината от цялата пазарна стойност на имота. Съгласно извършената от експерта делба на имота на два самостоятелни дяла, пазарната стойност на дела, включващ 700кв.м. и застроеното в имота жилище с обща площ от 58кв.м. и изба 20кв.м., ½ ид.ч. от източна част от 15кв.м. и второстепенна сграда с площ от 7,5кв.м.  е 7980лв.

Втория дял, включващ 700кв.м. от двора, и застроените в имота стопанска сграда, навес с площ от 30кв.м. и второстепенна сграда, ½ западна част от 15кв.м. и второстепенна сграда с площ 7,5кв.м., засяти са 24бр. плодни дръвчета е на стойност 5320кв.м.

След съгласуване с Община К., изготвената от вещото лице експертиза относно обособяването на двата самостоятелни дяла, въз основа на Заповед № РД-25-363/11.07.2016 г. на Кмета на Община К. е изработен ПУП – План за регулация и застрояване за кв.1 по плана на с. К.,  с цел разделяне на УПИ І-331, от кв.1 на два самостоятелни дяла. В изпълнение на заповедта са обособени двата самостоятелни имота, както следва:

УПИ І-331, от кв.38 с площ от 710кв.м., при граници на имота: улица, УПИ – VІІ-861, УПИ VІ-332 и

УПИ VІІ-861, от кв.38 с площ от 800кв.м., при граници на имота: улица, УПИ – ІІ-330, VІ-332, УПИ І-331, в този имот се намира полумасивна жилищната сграда и полумасивни стопански постройки и помощна сграда.

В резултат на изготвената нова скица на новообразуваните имоти, се установява, че има разлика в площта на имота, която не се отразява съществено на стойността на двата дяла, още повече, че по – малкия дял е с площ от 710кв.м., което е незначително повече, само с 10кв. от оцененото от вещото лице.

За останалата разлика страните могат да поискат поправка в регулационния план, доколкото никой не може да придобие повече площ отколкото има.

Съгласно посоченото от вещото лице относно пазарната стойност на всеки от новообразуваните имоти, и предвид заявеното от него, че площообразуването следва да се запази, то в резултат на одобрението на новия план се вижда, че площите не са по – малки и не накърняват първичните права на страните. Посоченото от експерта неравенство в реалните дялове, които могат да се обособят, което е резултат на това, че в единия имот се намира жилищната постройка, а в другия стопански постройки и насаждения, показва, че за уравняване на дяловете на страните дела на по – висока стойност следва да заплати на дела с по – ниска стойност сумата от 1330лв.

С оглед на пазарната стойност на всеки от дяловете, независимо от реалната пазарна оценка, всеки от двамата съделители следва да бъде осъден да заплати държавни такси на основание чл. 355 от ГПК в размер на 4% върху стойността на дела си, но не по – малко от 50лв., съгл. чл. 1 от ТДТССГПК или по 266лв. (4% от 6 650лв.).

 

Съдът намира, че самото обособяване на дяловете е следното:

Дял първи съдържа следния недвижим имот: УПИ І-331, от кв.38 с площ от 710кв.м., при граници на имота: улица, УПИ  VІІ-861, УПИ VІ-332, общински имот – за озеленяване, ведно със застроената в имота стопанска сграда – навес, с площ от 30кв.м., и второстепенна сграда с площ от 7,5кв.м.

Пазарната стойност на този дял е 5320кв.м.

Дял втори съдържа следния недвижим имот: УПИ VІІ-861, от кв.38 с площ от 800кв.м., при граници на имота: улица, УПИ – ІІ-330, VІ-332, УПИ І-331, общински имот – за озеленяване, ведно с полумасивна жилищната сграда и полумасивни стопански постройки и помощна сграда.

Пазарната стойност на този дял е 7980лв.

 

По делото е открито производство по сметки по иск на ищеца за извършени от него подобрения в имота, необходими за запазване на имота, т.к поради течове на покрива на жилището е имало реална опасност от неговото срутване. В съдебно заседание ищецът уточнява, че е извършил ремонт на жилището през 2014 г. –ремонт на покрива.

Ищецът представя копия, а оригиналите на виждане в съдебно заседание от частни документи, установяващи закупуването на материали за ремонт и разходи за самия ремонт. Закупените от ищеца материали са: керемиди втора употреба на стойност 41 лв. закупени на 08.06.2014 г. от продавача П. Й.; керемиди втора употреба, закупени на 08.06.2014 г. на стойност 41лв. от продавача А.О.Х.; мозаечни плочи 153 бр. на стойност по 0,50лв., общо 77лв. от продавача А.О.Х., закупени на 07.06.2003г. и заплатени 5000лв. на Й. Р.Б., в качеството на строител за ремонт на покрива. Последната сума е платена на 26.05.2014 г.

От назначената съдебно техническа експертиза се установява, че ищецът е извършил в имота следните подобрения: 19бр. посадени овощни дървета (на около 7-8 години), 5 бр. посадени млади дръвчета,отлят бетон 2,80кв.м., текущ ремонт на покрив – 76бр. цигли, боядисване на предна фасада – 6кв.м., масивна тухлена стена 18,50кв.м., труд – 186часа по 9,66лв. Всичко на обща стойност 4 172,94лв.

            Съдът намира, че ищецът е извършил тези подобрения в имота в качеството му на добросъвестен владелец за своята част и като недобросъвестен за частта на ответницата, т.к по отношение на нейната част той е държател, доколкото е наясно относно имуществените права, които тя има спрямо имота. В този смисъл той има право да претендира само половината от направените от него необходими за запазването на вещта разходи, съгл. чл. 73, ал.2 от ЗС. Като необходими за запазването на вещта разходи съдът отчита единствено разходите за ремонт на покрива на къщата, боядисването на предната фасада, отлетия бетон и направата на тухлената стена. Оценени от вещото лице тези разходи са в размер на 2994,62лв. Засаждането на овощните дръвчета не представлява необходим разход за запазване на имота. По делото не се установи ответницата дали е знаела за извършването на тези подобрения и дали е била съгласна с тяхното извършване, поради което и правата на ищеца, който ги е извършил могат да бъдат защитени единствено като недобросъвестен владелец, а не по реда на чл. 72 от ЗС, като добросъвестен владелец на имота.

            В този смисъл, съдът приема, че ищецът е извършил подобрения в жилищния имот, които са били необходими за неговото запазване в размер на 2994,62лв. Дължимата от ответницата сума за тези подобрения е в размер на 1497,31лв.

            При така установеното, съдът намира, че тегленето на жребий на новообразуваните дялове, макар да е реално възможно е много неудобно, по смисъла на чл. 353 от ГПК и делбата следва да се извърши чрез разпределение на наследствените имоти между съделителите. Конкретно дял втори да се предостави на ищеца, а на ответницата да се предостави дял първи. Съдът намира, че е налице неудобство за теглене на жребий поради това, че в дял втори ищецът е направил подобренията лично, без участието на своята сестра, която както се установи по делото от върнатите съдебни книжа живее трайно в чужбина, в Ирландия и се завръща в България само през лятото за около 1 месец. През този месец тя пребивава на адреса в гр. В., кв. В.. Очевидно поддържането на жилищния имот, попадащ в дял втори и неговото надлежно стопанисване следва да се предостави на ищеца, който с грижата на добър стопанин го е поддържал и продължава да поддържа и към момента. Противното, възможността за теглене на жребий означава и вероятност дял втори да се падне с еднаква степен на вероятност на ответницата, която при установената дезинтересираност към наследствения имот не би допринесла за неговото опазване, а напротив това ще доведе до саморазрушаването на имота. Съдът намира, че са налице и основания за този подход при прекратяване на делбата, обусловени от претенцията по сметки, в резултат на която ако дял втори се разпредели на ищеца, то ответницата няма да заплаща полагащата й се част от извършените от ищеца необходими за запазване на имота подобрения в размер на 1497,31лв. В този смисъл са постановените от ВКС Решение № 300 от 27.06.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1040/2010 г., I г. о., ГК, където е посочено, че извършването на подобрения в някой от дяловете от част от съделителите и фактическото ползване на този дял от тях е критерий за извършване на разпределение по чл. 292 от ГПК /отм./, защото прилагането му води до това да не се създават значителни затруднения. Освен това възможността за поставяне в дял на ответницата на дял втори би означавала освен заплащане на сумата от 1330лв. за уравняване на дяловете и заплащане на претенцията по сметки от 1497,31лв. или общо 2827,31лв.

            Всичко гореизложено дава основание на съда да приеме, че правилното извършване на делбата, съобразно изискванията на закона и установеното по делото налага прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез разпределянето на дяловете от новообразуваните имоти между съделителите, като дял втори се предостави на ищеца, а дял първи на ответницата, то предявената претенция по сметки се явява безпредметна и следва да се отхвърли като неоснователна.

Водим от горното и на основание чл.353 от ГПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на В.Й.Г. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ПЪРВИ, включващ следния недвижим имот: УПИ І-331, от кв.38 с площ от 710кв.м.(седемстотин и десет квадратни метра), при граници на имота: улица, УПИ  VІІ-861, УПИ VІ-332, общински имот – за озеленяване, ведно със застроената в имота стопанска сграда – навес, с площ от 30кв.м., и второстепенна сграда с площ от 7,5кв.м.

Пазарната стойност на този дял е 5320кв.м.

 

РАЗПРЕДЕЛЯ в дял на К.Й.К. с ЕГН ********** ***, ДЯЛ ВТОРИ, включващ следния недвижим имот: УПИ VІІ-861, от кв.38 с площ от 800кв.м. (осемстотин квадратни метра), при граници на имота: улица, УПИ – ІІ-330, VІ-332, УПИ І-331, общински имот – за озеленяване, ведно с полумасивна жилищната сграда и полумасивни стопански постройки и помощна сграда.

Пазарната стойност на този дял е 7980лв.

 

ОСЪЖДА К.Й.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 266лв. (двеста шестдесет и шест лева).

 

ОСЪЖДА В.Й.Г. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ държавна такса ( 4%) върху стойността на дела си в размер на 266лв. (двеста шестдесет и шест лева).

 

ОСЪЖДА К.Й.К. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на В.Й.Г. с ЕГН ********** ***, за уравняване на дела й сумата от 1330лв. (хиляда триста и тридесет лева).

 

Отхвърля иска на К.Й.К. с ЕГН ********** *** срещу В.Й.Г. с ЕГН ********** ***, за заплащане на направените от него подобрения в имота в размер на 2579,50лв.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Шумен, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

        

                                                          Районен съдия : .......................................

                                                                                           Галина Николова