Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 211

 

 

Гр. Шумен, 08.07.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично заседание на тридесет и първи май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Петина Николова

 

        при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 1161 по описа на НПРС за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Предмет на производството е иск с правно основание чл. 124 от ГПК.

Делото е образувано по постъпила искова молба вх. рег. № 5702 от 27.11.2015 г., подадена от адв. Х.П. от ШАК, като пълномощник на С.Б.М. ***, Б.Х. Т. от гр. И., Р. Турция, Й.А.Т. ***, Д.А.П. от гр. И., Р. Турция, С.А.Т. от гр. И., Р. Турция, Л.О.Б. от гр. И., Р. Турция, М.О.Б. гр. И., Р. Турция и С.О. Б. от гр. И., Р. Турция срещу Н.Н.К. *** и М.Б.Н. ***. В исковата молба се твърди, че ищците като наследници на Н. О. Т. са собственици на общо 3/4 ид.ч. от процесния недвижим имот, подробно описан в исковата молба, а именно: нива с площ 23,332 дка, находяща се в м. КЬОСТАТА, трета категория, представляваща поземлен имот № 030094 по плана за земеразделяне на с.Т. с ЕКАТТЕ 72549. Според ищците ответникът Н.Н.К. се снабдил с нотариален акт за собственост на имота по давностно владение. По-късно продал имота на ответника М.Б.Н.. Ищците оспорват факта, че първият ответник е придобил имота на основание давностно владение и искат от съда да го признае за собственици на основание наследство на общо 3/4 ид.ч. от процесния имот спрямо двамата ответници, като осъди втория ответник да им предаде владението на имота.

            В съдебно заседание ищците, чрез своя процесуален представител, поддържат иска след изменението му от осъдителен в установителен иск за собственост. Процесуалният им представител твърди, че те са станали собственици на основание наследствено правоприемство, а по делото не са се събрали доказателства, че ответникът Н.К. е упражнявал владение върху имота за себе си повече от 10 години.

В предоставения на ответниците Н.Н.К. *** и М.Б.Н. от с. Т. едномесечен срок не е постъпил отговор. Разпореждането на съда с указания за правото на отговор и последиците от неподаването на такъв е връчено на първия ответник лично на 05.01.2016 г. Срокът за подаване на отговор е изтекъл на 05.02.2016 г. На вторият ответник същото разпореждане, включително указания за последиците при неподаване на отговор, е връчено на 05.01.2016 г. редовно чрез вуйчо му, който е поел задължението да му го предаде. Срокът за подаване на отговор е изтекъл на 05.02.2016 г.

В съдебно заседание се явява процесуален представител за ответника М.Б.Н.. Излага твърдения, че твърде късно му е предадено съобщението по чл. 131 от ГПК. Дадена им е възможност за излагане на становище по съществото на делото и за доказателствени искания. Доказателствени искания не са направени (поискани бяха свидетели, но после искането беше оттеглено). В хода по същество се изложиха твърдения, че от възстановяване на земеделската земя имотът бил владян от ответника Н.К., а след продажбата от М.Н., поради което исковет се явяват неоснователни.

            Настоящият съдебен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, намира от фактическа страна следното:

От доказателствата по делото – писмени и устни – се установява, че ищците и ответника Н.Н.Я. са наследници на общата наследодателка Н. О. Т., бивш жител на с. Т., починала през 1985 г. След смъртта си Н. О. Т. оставила следните наследници – Б.Ю. Т. (съпруг), С.Б.М. (дъщеря и ищец по делото), Х.Б.Т. (син), А. Б.К. (дъщеря) и О. Б.Ю. (син). Съпругът на наследодателката починал през 1988 г. като вдовец и оставил за наследници С.Б.М. (ддъщеря), Х.Б.Т. (син), А. Б.К. (дъщеря) и О. Б.Ю. (син).

Синът на наследодателката – Х.Б.Т., починал на 19.08.2004 г. и оставил за наследници Б.Х. Т. (съпруга и ищец по делото), Й.  А.Т. (син и ищец по делото), Д.А.П. (дъщеря и ищец по делото) и С.А.Т. (дъщеря и ищец по делото).

Дъщерята на общата наследодателка – А. Б.К., починала на *** г. и оставила следните наследници – Н. С. К. (съпруг, който починал като вдовец само след месец и половина), Б. Н.К. (син), Н.Н.К. (син и ответник по делото), както и децата на починалия през 1999 г. неин син Р. Н. С. – Н. Р. Ш. (внучка), Н. Р. Н. (внук) и М. Р. Н. (внук).

Синът на общата наследодателка – О. Б.Ю. починал на 02.05.2015 г. и оставил за наследници Л.О.Б. (син и ищец по делото), М.О.Б. (син и ищец по делото) и С. Огнянова Б. (дъщеря и ищец по делото). 

Ответникът М.Б.Н. бил син на Б. Н.К., който е брат на ответника Н.Н.К..

От представеното решение № 507СР на ОСЗГ гр. К. на наследниците на Н. О. Т. е предоставено правото на собственост върху процесната нива с площ 23,332 дка, находяща се в м. КЬОСТАТА, трета категория, представляваща поземлен имот № 030094 по плана за земеразделяне на с.Т. с ЕКАТТЕ 72549 като обезщетение по реда на чл. 19, ал. 4, т. 2 от ЗСПЗЗ.

От събраните по делото гласни доказателства с установява, че от предоставянето на земеделската земя на наследниците на Н. О. Т. през 2007 г. до настоящия момент имотът е бил обработван от ответника. Това ставало със знанието на останалите сънаследници и с тяхното съгласие. Те не търсели насрещна престация. През 2015 г. повдигнали пред него въпросът да пристъпят към доброволна подялба на общото имущество. Той обещал да се погрижи за документите. В края на 2015 г. отказал да разговаря с тях по въпроса за делбата.

С нотариален акт № *** от *** г. на Нотариус *** с рег. № 346 на НотК и с район на действие  РС Н. ответникът Н.Н.К. продал на своя племенник М.Б.Н. процесния имот.

При така установените факти от значение за спора, съдът приема от правна страна следното:

            Предявен е иск с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК за установяване на право на собственост на ищците върху процесния недвижим имот.

            По този иск ищецът следва да докаже, че е собственик на на твърдяното от него правно основание. Доколкото ищците твърдят, че са станал собственици на общо 3/4 ид.ч. от процесния недвижим имот по наследствено правоприемство, те трябва да докажат, че са наследници на общата наследодателка, както и размера на дела си, съобразно наследствените дялове.

С оглед данните по делото съдът намира, че се събраха достатъчно доказателства досежно това, че ищците С.Б.М., Б.Х. Т., Й.А.Т., Д.А.П., С.А.Т., Л.О.Б., М.О.Б. и С.О. Б. са наследници на общата наследодателка Н. О. Т.. Общият размер на наследствените им дялове възлиза на ¾ ид.ч. от наследството, а следователно и от процесния имот.

Предвид наведените от ответника М.Б.Н. възражения, че неговият праводател придобил имота по давност, същият следваше да докаже тези си твърдения. Това не бе сторено, тъй като по делото липсват данни Н.Н.К. да е владял имота за себе си. Установява се единствено, че той е държал идеалните части на останалите наследници, тъй като никога и по никакъв начин не е противопоставил своето държание на тяхното право на собственост. Нещо повече, невъзможно е да се докаже придобиване по давност на имота от страна, на който и да е от двамата ответници, тъй като дори и да се докаже, че са упражнявали владение и двамата са недобросъвестни владелци. Дори и ответникът М.Б.Н. е недобросъвестен владелец, защото като племенник на Н.Н.К. той много добре е знаел, че купува от несобственик. Същевременно от предоставянето на имота на наследниците на Н. О. Т. през 2007 г. до 2015 г., когато е предявен иска не са изтекли 10 години.

С оглед на всичко гореизложено съдът намира предявените искове за изцяло основателни и доказани и като такива следва да бъдат уважени.

Предвид изводът на съда за основателност на исковата претенция и направеното от ищците искане за присъждане на разноски, съдът намира, че ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски. По делото е направено възражение от страна на процесуалният представител на ответника М.Б.Н. за прекомерност на адвокатския хонорар. Трябва да се има предвид, че с оглед материалният интерес по делото минималният адвокатски хонорар възлиза на 422,15 лв. По делото е представен договор за правна помощ, по който е договорено възнаграждение за пълномощника на ищците в размер на 600 лв, изцяло платено. Предвид особеностите на делото, неговата тежест и свършената работа, съдът намира,ч е платения хонорар, не следва да се счита за прекомерен. По тази причина съдът намира,ч е ответниците следва да възстановят пълния размер на направените по делото разноски в размер на 761,45 лв, съгласно списък на разноските, предоставен в съдебно заседание.

            Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо Н.Н.К. с ЕГН********** *** и М.Б.Н. с ЕГН ********** ***, че С.Б.М. с ЕГН ********** ***, Б.Х. Т. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, Й.А.Т. с ЕГН ********** ***, Д.А.П. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, С.А.Т. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, Л.О.Б. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, М.О.Б. с ЕГН ********** гр. И., Р. Турция и С.О. Б. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция са собственици на недвижим имот, представляващ нива с площ 23,332 дка, находяща се в м. КЬОСТАТА, трета категория, представляваща поземлен имот № 030094 по плана за земеразделяне на с.Т. с ЕКАТТЕ 72549.

ОСЪЖДА ищеца Н.Н.К. с ЕГН********** *** и М.Б.Н. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ на С.Б.М. с ЕГН ********** ***, Б.Х. Т. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, Й.А.Т. с ЕГН ********** ***, Д.А.П. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, С.А.Т. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, Л.О.Б. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, М.О.Б. с ЕГН ********** гр. И., Р. Турция и С.О. Б. с ЕГН ********** от гр. И., Р. Турция, сумата от 761,45 лв (седемстотин шестдесет и един лева и четиридесет и пет стотинки), представляващ направени от ищците в производството разноски.

            Решението подлежи на обжалване пред ШОС от страните в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:     ......../ П /.........................

 

                                                                                                    ПетинА НИКОЛОВА