Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 208

 

Гр. Нови пазар, 04.07.2016 г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в открито публично съдебно заседание от 31.05.2016 г., като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 1188 по описа на съда за 2015 г. при секретаря Д.П., за да се произнесе взе предвид следното:

Исковата молба е допустима и редовна. Предявени са два кумулативно съединени иска – иск с правно основание 79, ал. 1 от ЗЗД и съответния акцесорен иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД – за осъждане на длъжника да заплати на ищеца част от дължимите от наследодателката суми за неплатена ел. енергия, съразмерно на наследствения ѝ дял, както лихва за забава върху тази сума.

Делото е образувано по постъпила искова молба вх. № 5688 от 26.11.2015 г., подадена от „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК: 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В., район В., бул. “В.” № 258, В. Т., кула Г, представлявано от Б. Д. П. и П. С. С., с пълномощник юрк. М.М., срещу И.Т.Н. с ЕГН ********** ***, в качеството ѝ на наследник на Е.Г.Д. с ЕГН **********,***. В исковата молба се твърди, че ищецът е доставял на Е.Д. електро-енергия, съгласно сключен между страните договор. Натрупали се неплатени задължения в размер на 1384,86 лв. главница и 370,08 лв. мораторна лихва. Предвид констатираната смърт на титуляра дружеството аргументира интереса си да потърси стойността на доставяната ел. енергия от нейните наследници. Моли съда да осъди И.Т.Н. да заплати сумата в размер на 461,62 лв. от главницата и 123,36 лв. от лихвата, представляващи 1/3 ид.ч. от посочените суми, съобразно нейния дял от наследството на майка й.

В съдебно заседание ищецът не изпраща представител. Постъпила е молба делото да бъде разгледано, а искът – уважен. Направено е искане за присъждане на направените по делото разноски.

В предоставения на ответницата едномесечен срок е постъпил отговор, с който тя заявява, че е заплатила сумите, които се дължат на ищеца и моли за прекратяване на делото.

В съдебно заседание ответницата се явява лично и заявява, че е платила всички задължения към кредиторът и не разбира защо продължават да я търсят.

Съдът, като съобрази твърденията на страните и представените по делото доказателства, установи следното от фактическа страна:

От представените по делото като писмени доказателства се установява, че ответникът Е.Г.Д. е била потребител на ел. енергия – клиент на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, гр. В. във връзка с доставка на ел. енергия в обект с абонатен № ***, находящ се в с. М., област Ш., ул. „***” № ***. Тя починала на *** г. Титуляри на нейните права и задължения по договора за потребена електроенергия станали нейните наследници.

От предоставеното по делото удостоверение за наследници се установява,ч е след смъртта си Е.Г.Д. оставила следните наследници - И.Т.Н., Н. Г.Д. и Г. Т. В..

От представените по делото писмени доказателства се установява, че по няколко отделни фактури са натрупани задължения към дружеството ищец по абонаментния номер на Е.Г.Д. в общ размер на 1384,86 лв, както и 370,08 лв, представляващи мораторна лихва от датата на падежа на всяка фактура до 12.11.2015 г.

От писмените доказателства по делото се установява също така, че тези суми са изцяло заплатени след получаване на препис от исковата молба от ответницата.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

С исковата молба са предявени два иска – иск с правно основание 79, ал. 1 от ЗЗД и съответния акцесорен иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД – за осъждане на длъжника да заплати на ищеца част от дължимите от наследодателката суми за неплатена ел. енергия, съразмерно на наследствения ѝ дял, както лихва за забава върху тази сума.

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1 от ЗЗД, ако длъжникът не изпълни точно задължението си, кредиторът има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. С оглед разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗЗД при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. Този иск е акцесорен и разглеждането и уважаването му зависи от уважаването на иска досежно главницата.

От доказателствата по делото се установи, че наследодателят на ответницата е била потребител на ел. енергия – абонат на ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД, гр. В. до продажбата на обекта касателно който е сключен договорът за доставка на електрическа енергия. Титуляри на нейните права и задължения по договора за потребена електроенергия станали нейните наследници. Размера на претенцията на ищеца се доказва, както и от представените по делото писмени доказателства, така и от косвеното признание на ответницата, която е заплатила изцяло исковата претенция. Същевременно обаче именно поради направеното плащане от нейна страна исковата претенция се явява неоснователна по своето основание и следователно исковете следва да бъдат изцяло отхвърлени.

По разноските:                                                                      

По делото спорен остава въпросът относно дължимостта на направените от ищеца разноски. Въпреки изводите на съда за неоснователност на исковата претенция и по аргумент от чл. 78, ал. 2 от ГПК съдът намира, че ответницата дължи на ищеца заплащане на разноските по делото. Цитираната разпоредба предвижда, че ако ответникът е признал иска и не е станал причина за завеждане на иска, не дължи заплащане на разноските. В настоящия случай ответникът е признал иска, даже е заплатил размера на вземането, но е станал причина за водене на делото като не е заплатил сумите към датата на падежа и по този начин е принудил ищеца да прибегне до съдебно производство, за да може да събере вземанията си принудително. Освен това задълженията са платени след получаване на препис от исковата молба. По тази причина съдът намира, че по аргумент от чл. 78, ал. 2 от ГПК ответницата дължи пълния размер на направените от ищеца разноски.

Общо дължимите се на ищеца разноски възлизат на 405,40 лв, от които 105,40 лв представляват внесена от ищеца държавна такса, а 300 лв представляват юрисконсултско възнаграждение.

Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

            ОТХВЪРЛЯ предявените от ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК: 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В., район В., бул. “В.” № ***, В. Т., кула ***, представлявано от Б. Д. П. и П. С. С., с пълномощник юрк. М.М. срещу И.Т.Н. с ЕГН ********** *** искове за заплащането на 461,62 лв. главница и 123,36 лв. лихва за забава, представляващи 1/3 ид.ч., съобразно нейния дял от наследството на майка й Е.Г.Д. с ЕГН **********,***, от неплатени задължения в размер на 1384,86 лв. главница и 370,08 лв. мораторна лихва от датата на падежа на всяка фактура до 12.11.2015 г.

            ОСЪЖДА И.Т.Н. с ЕГН ********** ***, да заплати на „ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ” АД с ЕИК: 103533691, със седалище и адрес на управление – гр. В., район В., бул. “В.” № ***, В. Т., кула ***, представлявано от Б. Г. М. и П. С. С., с пълномощник юрк. М. Й. М., СУМАТА от 405,40 лв (четиристотин и пет лева и четиридесет стотинки), представляващи направени от ищеца разноски.

            Решението подлежи на обжалване от страните в двуседмичен срок, който започва да тече от връчване на съобщенията за изготвянето му на страната.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                                         Петина Николова