Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 85

 

гр. Н., 16.03.2016 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Районен съд – гр. Н. в публичното заседание на двадесет и девети февруари  през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГАЛИНА НИКОЛОВА

при секретаря Д.П., като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 1192/2015г. по описа на НПРС, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявени са обективно и кумулативно съединени искове, всеки с  правно основание чл. 108 от ЗС, от ищците Х.Ю.И., Н.Ю.М., Ф.С.К., В.С.Б. и Р.С.Р., всички представлявани от адв. М.М. ***, офис ***, срещу ответниците Х.Х.И.  и И.Ю.И.,***. Ищците молят съда да осъди ответниците да им предадат владението върху следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. В., общ. Н., обл. Ш. и които се владеят от тях без правно основание, както следва:

1/  иск спрямо ответника Х.Х.И., който да бъде осъден да предаде владението на имот № 041022, представляващ нива с площ от 7,625 дка. Цената на иска е в размер на 885,26лв.;

2/ иск спрямо ответника И.Ю.И., който да бъде осъден да предаде владението на имот № 018070, представляващ нива с площ от 7,478 дка. Цената на иска е в размер на 868,20лв. и

3/ иск спрямо ответника И.Ю.И., който да бъде осъден да предаде владението на имот № 047022, представляващ лозе с площ от 3,221 дка. Цената на иска е в размер на 678,13лв.

 

Ищците сочат, че са законни наследници на Ю.И. Х., негови деца и внуци, и на когото са реституирани земеделски имоти, находящи се в землището на с. В., представляващи нива с площ от 14,957 дка. имот № 018044; нива с площ от 15,520дка имот № 018070 и лозе с площ от 3,221дка, имот № 047022. Твърдят също, че двамата ответници Х.Х.И. и И.Ю.И., заедно с Ш.Ю. И. и А.Ю.И. са сключили договор за доброволна делба на тези имоти, като са се позовали на удостоверение за наследници № 3/ 10.07.2010 г. на Кметство с. В. по отношение на наследодател със същите имена, и в резултат на това са извършили  доброволна делба на реституираните на наследодателя на ищците имоти. В резултат на делбата имота, представляващ нива с площ от 14,957 дка. имот № 018044 е разделен и от него са образувани два нови имота - № 041021, с площ от 7,625 дка. и № 041022, с площ от 7,625 дка. Имотите са поделени, като на ответника Х.Х.И., е поставен в дял имот № 041022, представляващ нива с площ от 7,625 дка. Ответникът И.Ю.И. е получил в дял имот № 018070, представляващ нива с площ от 7,478 дка.и имот № 047022, представляващ лозе с площ от 3,221 дка.

Ищците сочат, че ответниците Х.Х.И. и И.Ю.И. не са станали собственици на поделените имоти, т.к те са чужда собственост.

            Предвид на горното, ищците молят съда да постанови решение, с което да осъди всеки от ответниците да им предаде владението на съответния имот, в качеството им на невладеещи съсобственици. Молят също да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

            Ответниците, в рамките на законоустановения срок по чл.131 от ГПК не са представили писмен отговор, не са направили възражения и доказателствени искания. Същите са уведомени за неблагоприятните последици от това, съгл. чл. 133 от ГПК. Не се явяват в открито съдебно заседание, не изпращат представител.

 

            Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

            С решение № 11 от 15.05.1992 г.на ПК Н., за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи по плана за земеразделяне на с. В. е възстановено правото на собственост на наследниците на Ю.И. Х. по удостоверение за наследници № 98, върху следните имоти: 1/ нива от 14,957 дка, четвърта категория местност „..“, имот № 18044 при граници и съседи имоти с №№ 39, 18029, 18028, 18043; 2/ нива от 15,250 дка, имот № 41011, четвърта категория в местността „….“при граници и съседи имоти с №№ 11, 41010, 124, 41012 и 3/ лозе от 3,221 дка, четвърта категория, местност „…“, имот № 47022 при граници и съседи имоти с №№ 47023, 76, 47021, 77.

            С нот. акт за собственост  на недвижими имоти, възстановени  по ЗСПЗЗ № *** г. молителите Х.Ю.И., Ф.Ю., А.Ю. и Н.Ю.М. са признати за собственици на посочените три имота. 

            Установява се от удостоверение за наследници № *** г., изд. от Кметство с.В., обл.Ш., че Ю.И. Х. с ЕГН ********** е починал на *** г., съставен акт за смърт №7 от същата дата. Оставил е за свои законни наследници съпруга Ф.Ю., дъщерите си А.А.И. с ЕГН ********** и Н.Ю.М., както и син Х.Ю.И.. В съдържанието на същото удостоверение е отбелязана датата на смъртта на съпругата Ф.Х. - *** г., както и датата на смъртта на А.А.И. – *** г.  В удостоверение за наследници №40 от *** г., изд. също от Кметство с.В. А.А.И. с ЕГН ********** е посочена с имената А.Ю.И. и същия единен граждански номер. В удостоверение за наследници №*** г., изд. от Община Н. става ясно кои са законните наследници на А.А.И., починала на *** г. като вдовица, а именно децата й Ф.С.К., В.С.Б. и Р.С.Р..

            Това е кръгът от наследници на наследодателя Ю.И. Х. с ЕГН ********** е починал на *** г.

             

            По делото е представен договор за доброволна делба на съсобствени земеделски земи, сключен на 09.12.2010 г.между Ш.Ю. И., действащ лично и като пълномощник на А.Ю.И., Х.Х.И. и И.Ю.И.. Извършената между тях делба е вписана на 11.12.2010 г. в Службата по вписванията при РС Н.. Предмет на делбата са три недвижими имота идентични с описаните по – горе в решението за възстановяване на собствеността, а именно: 1/ нива от 14,957 дка, четвърта категория местност „..“, имот № 018044; 2/ нива от 15,249 дка, имот № 041011, четвърта категория в местността „….“ и 3/ лозе от 3,221 дка, четвърта категория, местност „…“, имот № 047022. В резултат на извършената делба процесните три имота са поделени между посочените лица. Съгласно договора за доброволна делба ответникът Х.Х.И. е получил в дял нива с площ 7,625 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, представляващ имот № 041022, при съседи имоти № 041021, 0000124 и 0041012. Имотът е образуван от имот 041011. Ответникът И.Ю.И. е получил в дял  нива с площ 7,478 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, съставляваща имот № 018070, при съседи: имоти № 018069, 018028 и 018043. Получил е в дял и лозе с площ 3,220 дка, четвърта категория, имот № 047022, при съседи: имоти № 047023, № 000076, № 047021.

            Горепосочените факти съдът прие за доказани безспорно от всички доказателства по делото – посочените вече по-горе нотариален акт, решение на поземлена комисия, договор за доброволна делба, скици, данъчни оценки и др. 

            По делото от показанията на разпитаните по делото свидетели Ф. М. И., съпруга на ищеца Х.И. и А. Т. Х., съсед на ищците се установи, че след възстановяване на земите ищецът Х.И. предоставил земите за ползване на арендатор с име Г. и до преди три години от завеждането на делото той им давал рента. Рентата е получавана до преди три години лично от ищеца Х.И.. Преди три години, ответниците Х.Х.И. и И.Ю.И. се разпоредили с тези ниви и ги обработват, като ищците не ги ползват, не получават рента от тях и не могат да ги владеят.

            По делото е представено постановление от 09.04.2014 г. на Районна прокуратура Н., с което е прекратено досъдебното производство спрямо неизвестен извършител за престъпление по чл. 308, ал.1 от НК. От мотивите към същото се установява, че през 2008 г. ищецът Х.И. дал едната нива, тази от 14,957дка на арендатора Г. Ф., а другата нива с площ от 15,250дка предоставил за ползване на арендатора Ю. Ю. А.. Когато през 2010 г. Х. отишъл при арендатора Ф. да получи рентата, той му отказал, т.к вече имало нов собственик. След това ищецът отишъл в Поземлена служба Н. и от там узнал, че е станала грешка, която е допусната в поземлената служба в Н., като на ответниците, като наследници на другото лице Ю.И. Х. са издадени скица и данъчна оценка за имотите на наследодателя на ищиците, т.к в масивите фигурирало само едно лице с тези имена. Установило се, че нотариалният акт за собственост на името на наследодателя на ищците не бил регистриран в ПК Н.. Освен това не били вписани ЕГН на наследодателите. В резултат на издадените документи ответниците извършили делба на имотите, за които са им предоставени документи от Поземлената служба в Н.. От мотивите към постановлението на районна прокуратура Н. се установява, че в действителност е имало две различни лица с едни и същи имена - Ю.И. Х.. Едното родено на *** г. – наследодател на ищците, починал на *** г.и друго  родено на *** г., на което ответниците са наследници. Самото удостоверение за наследници, издадено на 10.07.2012 г. и което са ползвали ответниците при извършване на делбата е установено, че е истинско. Поради това, че не можело да се установи авторството на лицето допуснало грешката в поземлената служба относно удостоверяване на неверните обстоятелства ДП № 197/2012 г.е прекратено.

 

Предвид събраните по делото доказателства съдът счита, че се налагат следните правни изводи относно предявените искове:

            Предявените искове срещу двамата ответници са основателни и доказани по отношение на двата процесни имота, представляващи ниви, а именно НИВА с площ 7,625 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, представляваща имот №041022, при съседи имоти №041021, 0000124 и 0041012, който имот е образуван от имот №041011 и НИВА с площ 7,478 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, съставляваща имот №018070, при съседи: имоти №018069, 018028 и 018043.  По отношение на процесния имот - лозе с площ 3,220 дка, четвърта категория, имот №047022, при съседи: имоти №047023, №000076, №047021, не се установява от доказателствата по делото то да е във владение на ответника И. Ю. И.. Безспорно ищците са собственици на процесните три имота, която съсобственост са придобили по наследство от общия им наследодател Ю.И. Х.. За всеки от ответниците липсва правно  основание да владее имота. Осъществената между ответниците доброволна делба, обективирана в договора им от 09.12.2010 г., няма как да ги легитимира като собственици на обособени индивидуални дялове от процесните ниви и лозе. С този договор са поделени имоти, но както е написано в самия договор, общия наследодател на съделителите е Ю.И. Х., починал на 21.08.1990 г. Очевидно наследодателят на ответниците не е бил собственик на процесните три имота, след като те са възстановени на наследниците на наследодателя на ищците - Ю.И. Х., роден на *** г. и починал на *** г., поради което и съделителите по договора за доброволна делба от 09.12.2010 г. не са станали такива. Този договор е нищожен поради това, че съгласно установеното по ДП № 197/2012 г.съделителката по него А.Ю.И. е била починала преди сключването му, както и поради това, че договорът е сключен при липса на съгласие и унищожаем поради грешка. Поради това, че нищожният договор за разлика от унищожаемия не може да бъде последващо саниран, то същия не произвежда и желаните от страните по него вещноправни последици.

            По делото се установи по безспорен начин, че в момента тези две ниви се владеят от двамата ответника, съответно нива с площ 7,625 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, представляваща имот № 041022, при съседи имоти № 041021, 0000124 и 0041012, който имот е образуван от имот № 041011 от ответника Х.Х.И., а нива с площ 7,478 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, съставляваща имот № 018070, при съседи: имоти № 018069, 018028 и 018043 от ответника И.Ю.И..

            Съдът намира, че са налице изискуемите предпоставки за уважаване на тези два иска по чл. 108 от ЗС, доколкото се установи по категоричен начин, че ищците са техни собственици, които не ги владеят в момента, а имот, представляващ нива с площ 7,625 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, представляваща имот № 041022, при съседи имоти № 041021, 0000124 и 0041012, който имот е образуван от имот № 041011 се владее от ответника Х.Х.И. и имот, представляващ нива с площ 7,478 дка, находяща се в землището на с.В., четвърта категория, съставляваща имот № 018070, при съседи: имоти № 018069, 018028 и 018043 се владее от ответника И.Ю.И.. Всеки от двамата ответници следва да се осъди да предаде владението на съответните имоти на ищците. В съответствие с дадените задължителни указания по прилагането на закона в т.2А на ТР № 4/14.03.2016 г. по ТД № 4/2014 г. на ОСГК на ВКС, когато съдът е сезиран с осъдителен иск по чл.108 от Закона за собствеността, следва да се произнесе с отделен установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост към патримониума на ищеца, настоящия намира за установено в отношенията между страните, че правото на собственост върху процесните две ниви принадлежи на ищците и всеки от двамата ответници следва да бъде осъден да предаде владението им на ищците.

 

            Относно иска по чл. 108 от ЗС относно лозето, макар да се установи че същото е собственост на ищците по същите съображения, като наследници на Ю.И. Х., роден на *** г. и починал на *** г., на когото с решение № 11 от 15.05.1992 г.на ПК Н. е признато правото на собственост, то доколкото относно този имот не се установи да се владее от И.Ю.И. искът за предаване на владението върху него следва да се отхвърли като неоснователен. Наличието само на една от изискуемите по чл. 108 от ЗС предпоставки за уважаване на този иск, а именно правото на собственост да принадлежи на ищеца не е достатъчно искът да се уважи и имота да се ревандикира от лице, за което не е безспорно установено, че го владее. Поради това, съдът намира, че следва да се постанови само спрямо ответника по този иск, че ищците са собственици на имота, а претенцията за предаване на владението следва да се отхвърли. Отново във връзка с т.2А от ТР № 4/14.03.2016 г. по ТД № 4/2014 г. на ОСГК на ВКС, относно задължението на съда да се произнесе с отделен установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост към патримониума на ищеца и посочените към тази точка мотиви, че „ако в хода на делото се установи, че ищецът по ревандикационния иск е собственик на процесния имот, но ответникът не владее този имот или го владее на правно основание, противопоставимо на собственика, съдът следва да уважи първото искане за правна защита като признае с установителен диспозитив, че ищецът е собственик на имота, а с отделен диспозитив да отхвърли второто искане за правна защита- за предаване на владението на имота.”. В този смисъл съдът намира, че следва да се признае спрямо ответника И., че ищците са собственици на лозето, но да се отхвърли искането им за предаване на владението на имота. Съгласно постановеното в ТР № 4/2016 г. на ОСГК на ВКС, така решението ще формира сила на пресъдено нещо по въпроса относно собствеността върху имота, който въпрос няма да може да бъде пререшаван в бъдещ процес между същите страни.

 

            На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски, съразмерно уважената част от исковете. Разноските за адвокатско възнаграждение, направени от ищците са в размер на 1000 лв., както и 210 лв. – заплатени от тях държавни такси. Общо направените разноски са 1 210лв. От тези такси обаче 50лв. са по прекратения спрямо първоначално посочената ответница А.Ю.И., поради което реално следва да се зачетат само 160лв. държавни такси. От платените за адвокатски хонорар възнаграждение за първоначалните четири иска следва пропорционално на цената на всеки от исковете да се зачете само сумата от 733,10лв. Общо дължимите от ответниците суми за разноски следва да се разпределят пропорционално на уважените, респ. отхвърлените искове на ищците върху сумата от 893,10лв. видно от приложените по делото платежни документи – пълномощното на адвоката и квитанциите за платени такси, всички са платени от ищеца Х.Ю.И. и следва да му се присъдят на него.

            Спрямо ответника Х.Х.И. исковата претенция с цена на иска 885,26лв. е уважена изцяло поради което този ответник следва да бъде осъден да заплати 325,18лв. Спрямо ответника И.Ю.И. искът е уважен само спрямо един от имотите, като по отношение имота лозе претенцията е отхвърлена, като недоказана. Съразмерната част, която ответника следва да заплати на ищеца Х.Ю.И. е в размер на 318,88 лв. За разликата от 565,94 лв. претенцията за разноски следва да се отхвърли.

 

 

 

            Водим от горното и на основание чл. 235 от ГПК, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 108 от ЗС по отношение на Х.Х.И.  с ЕГН ********** ***,  по отношение на че Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, Н.Ю.М. с ЕГН ********** ***,  Ф.С.К. с ЕГН ********** ***,  В.С.Б. с ЕГН ********** ***  и  Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, всички със съд. адрес:***, офис ***, СА СОБСТВЕНИЦИ на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.В., обл. Ш.: НИВА с площ 7,625 дка, четвърта категория, представляваща имот № 041022, при съседи: имоти №041021, 0000124 и 0041012, който имот е образуван от имот №041011.

            ОСЪЖДА Х.Х.И.  с ЕГН ********** *** да предаде владението на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.В., обл. Ш.: НИВА с площ 7,625 дка, четвърта категория, представляваща имот № 041022, при съседи: имоти №041021, 0000124 и 0041012, който имот е образуван от имот №041011 на Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, Н.Ю.М. с ЕГН ********** ***,  Ф.С.К. с ЕГН ********** ***,  В.С.Б. с ЕГН ********** ***  и  Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, всички със съд. адрес:***, офис ***.

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 108 от ЗС по отношение на И.Ю.И. с ЕГН ********** ***, че Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, Н.Ю.М. с ЕГН ********** ***,  Ф.С.К. с ЕГН ********** ***,  В.С.Б. с ЕГН ********** ***  и  Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, всички със съд. адрес:***, офис ***, СА СОБСТВЕНИЦИ на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.В., обл. Ш.: НИВА с площ 7,478 дка, находяща се в землището на с.В., обл. Ш., четвърта категория, съставляваща имот № 018070, при граници и  съседи: имоти №018069, 018028 и 018043, който имот е новообразуван от имот №018044 с площ 14,957.

            ОСЪЖДА И.Ю.И. с ЕГН ********** *** да предаде на владението на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.В., обл. Ш.: НИВА с площ 7,478 дка, находяща се в землището на с.В., обл. Ш., четвърта категория, съставляваща имот № 018070, при граници и  съседи: имоти №018069, 018028 и 018043, който имот е новообразуван от имот №018044 с площ 14,957 на Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, Н.Ю.М. с ЕГН ********** ***,  Ф.С.К. с ЕГН ********** ***,  В.С.Б. с ЕГН ********** ***  и  Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, всички със съд. адрес:***, офис ***.

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 108 от ЗС по отношение на И.Ю.И. с ЕГН ********** ***, че Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, Н.Ю.М. с ЕГН ********** ***,  Ф.С.К. с ЕГН ********** ***,  В.С.Б. с ЕГН ********** ***  и  Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, всички със съд. адрес:***, офис ***, СА СОБСТВЕНИЦИ на следния недвижим имот, находящ се в землището на с.В., обл. Ш.: ЛОЗЕ с площ 3,220 дка, четвърта категория в землището на с.В., обл. Ш., имот № 047022, при съседи: имоти №047023, №000076, №047021.

            ОТХВЪРЛЯ искането на Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, Н.Ю.М. с ЕГН ********** ***,  Ф.С.К. с ЕГН ********** ***,  В.С.Б. с ЕГН ********** ***  и  Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, всички със съд. адрес:***, офис ***, за предаване на владението на имота, представляващ ЛОЗЕ с площ 3,220 дка, четвърта категория в землището на с.В., обл. Ш., имот № 047022, при съседи: имоти №047023, №000076, №047021 от И.Ю.И. с ЕГН ********** ***.

 

            ОСЪЖДА Х.Х.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 325,18лв. (триста двадесет и пет лева и осемнадесет стотинки).

 

            ОСЪЖДА И.Ю.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 318,88лв. (триста и осемнадесет лева осемдесет и осем стотинки).

           

            Отхвърля претенцията на Х.Ю.И. с ЕГН ********** ***, Н.Ю.М. с ЕГН ********** ***,  Ф.С.К. с ЕГН ********** ***,  В.С.Б. с ЕГН ********** ***  и  Р.С.Р. с ЕГН ********** ***, всички със съд. адрес:***, офис *** за присъждане на разноски в размер на 565,94лв. (петстотин шестдесет и пет лева деветдесет и четири стотинки).

            Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                            Районен съдия:  ............./ П /.................

                                                                                                          Галина Николова