О   П   Р  Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

№26

гр.Нови пазар,13.01.2016г.

 

  Светла Радева –районен  съдия при НПРС- в закритото  си заседание, проведено на тринадесети януари  през две хиляди и шестнадесета година,като разгледа докладваното гр.дело  №1103/2015г.по описа на НПРС,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по иск за развод с правно основание чл.49 ал.1 от СК,обективно съединен с небрачни искове за упражняване на родителски права,заплащане на ежемесечна издлъжка за ненавършили пълнолетие деца и промяна на фамилното име,предявени от Н.Н.С. /действуваща чрез пълномощника си адв.Г.К. от ШАК/ против С.С.С..

     Препис от исковата молба и приложенията към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК той е депозирал насрещен иск.Направил е искане за откриване на производство по чл.323 от ГПК /за привременни мерки/.Депозирал е възражение /с вх.№6140/16.12.2015г./,в което се сочи,че доколкото постоянния му адрес е :гр.В.,ж.к.”***”бл.*** ет.*** ап.***,а настоящия му адрес е :с.Д.,В.,парцел ***-***,община А.,обл.В.,то са налице предпоставките на чл.119 ал.3 от ГПК ,поради което моли,на основание чл.105 от ГПК производството по делото пред настоящия съдебен състав да бъде прекратено,а делото изпратено и разгледано от Районен съд В.-по подсъдност.Представя заверено копие от лична карта №***.,от която е видно,че е с постоянен адрес:***1.

      Като разгледа възражението на ответника С.С.С. за неподсъдност на делото пред НПРС,съдът намира,че същото е основателно поради следните съображения:

     Производството по делото е образувано по предявен иск за развод с правно основание чл.49 ал.1 от СК,обективно съединен с небрачни искове за упражняване на родителски права,заплащане на ежемесечна издлъжка за ненавършили пълнолетие деца и промяна на фамилното име.

     Съгласно разпоредбата на чл.105 от ГПК,искът се предявява пред съда,в района на който е постоянния адрес на ответника,като по арг.на чл.119 ал.3 от ГПК възражение за неподсъдност на делоот/вкл.местна подсъдност/може да се прави само от ответника и най-късно в срока за отговор на исковата молба.

      Ответникът се е възползвал от предвидената в закона процесуална възможност да направи възражение в указания от съда срок,което възражение очевидно е основателно./същият е с постоянен адрес не на територията на съдебен район на Районен съд Нови пазар,а на територията на съдебен район-Районен съд В./.

     Ето защо,съдът намира,че на основание чл.119 ал.3 във вр.чл.118 ал.2 във вр.чл.105 от ГПК следва да прекрати производството пред настоящия съд и изпрати делото за разглеждане по подсъдност на Районен съд В..

      Водим от гореизложеното и на основание чл.119 ал.3 във вр.чл.118 ал.2 във вр.чл.105 от ГПК,съдът

 

                                               О   П   Р   Е   Д    Е   Л    И   :

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1103/2015г.по описа на Районен съд Нови пазар .

      ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. В. ПО ПОДСЪДНОСТ.

    Определението за прекратяване може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Шумен с частна жалба в 1-седмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                          РАЙОНЕН    СЪДИЯ: