РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2016г. до 3.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 3/2016, III състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

СТИК КРЕДИТ АД

И.Т.Н.,
В.П.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 3.10.2016г.

2

Гражданско дело No 365/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

А.А.Н.

Н.А.Н.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 3.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.А.Н., с ЕГН **********,*** и Н. А
. Н., с ЕГН **********,***, който брак е сключен на *.*.* г. в гр. К., обл. Ш., за което е съставен акт за граждански брак №*/*.*.* г. на Община К., обл. Ш., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. ОДОБРЯВА сключеното между страните споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете К. Н., с ЕГН **********, на майката А.А.Н., с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА, че местоживеенето на детето К.Н., с ЕГН ********** ще е при майката А.А.Н., с ЕГН **********, на адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Н. АХМЕТ Н., с ЕГН **********, с детето К.Н., с ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца в събота и неделя от 10 часа до 19 часа на съответния ден без преспиване, както и 10 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Н. А.Н., с ЕГН **********,***, да заплаща ежемесечна издръжка за детето си К.Н., с ЕГН **********, чрез неговата майка А.А.Н., с ЕГН **********, в размер на 105 лв. /сто и пет лева/, считано от датата на влизане в сила на решението. ПРЕДОСТАВЯ ползуването на семейното жилище, находящо се в с. К., обл. Ш., ул. „*“ №* на Н. А.Н., с ЕГН **********. По въпросите относно разпределение на движими вещи и недвижими имоти, претенции относно банкови сметки, влогове или всякакъв друг вид инвестиции, придобити по време на брака, съдът НЕ СЕ ПРОИЗНАСЯ ПОСТАНОВЯВА, че молителите НЕ ДЪЛЖАТ ИЗДРЪЖКА ПОМЕЖДУ СИ. ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на молителката – М.. ОСЪЖДА Н. А.Н., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – Нови пазар допълнителна държавна такса от 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/, както и сумата от 75,60 лв. /седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, съставляваща държавната такса върху размера на присъдената издръжка. ОСЪЖДА А.А.Н., с ЕГН **********,***, да заплати по сметка на РС – Нови пазар допълнителна държавна такса от 7,50 лв. /седем лева и петдесет стотинки/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3

Гражданско дело No 488/2016, I състав

Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ

Д.В.

Д.Х.И.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 3.10.2016г.

4

Гражданско дело No 792/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМУ-1 ГР.НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 3.10.2016г.
 

5

Гражданско дело No 793/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 3.10.2016г.
 

6

Гражданско дело No 810/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 3.10.2016г.
 

7

ЧГД No 924/2016, I състав

Приемане и отказ от наследство

М.Е.А.

Е.И.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 3.10.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.

8

НОХД No 535/2016, I състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

Х.Х.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 3.10.2016г.
Х.Х.Х.
В законна сила от 3.10.2016г.

9

ЧНД No 547/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 3.10.2016г.
***
В законна сила от 3.10.2016г.

за периода от 4.10.2016г. до 4.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 506/2015, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.Ц.Т.

Д.Ц.Т.,
Д.Б.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 4.10.2016г.
ОДОБРЯВА сключената спогодба по настоящото дело между страните, както следва: На С.Ц.Т. с ЕГН: **********,*** СЕ ДАВА и СЪЩАТА ПОЛУЧАВА В ДЯЛ ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка и модел „*** с рег.№Н *** АС, рама №***,двигател №***. Пазарната стойност на тази вещ е 660 лв. На Д.Б.Х. с ЕГН: ********** , с адрес: *** СЕ ДАВА и СЪЩАТА ПОЛУЧАВА В ДЯЛ: Дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52009.501.702 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-18 от 25.03.2010г.на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: гр. Н.П, ул."***" №*,с площ от 580.00 кв.м., трайно предназначение на земята-урбанизирана, начин на трайно ползване –ниско застрояване, ведно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА –ЕДНОФАМИЛНА ,със застроена площ от 94.00кв.м.,с идентификатор 52009.501.702.3; постройка с идентификатор 52009.501.702.1 с площ от 28 кв.метра; СГРАДА с идентификатор 52009.501.702.2 с площ от 21 кв.м. и ГАРАЖ с идентификатор 52009.501.702.4 с площ от 19 кв.м. Пазарната стойност на имота е 42 200 лв. СТРУГ ЗА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛ /професионален/, лява дирекция на основна захватна глава, разработка
***, сглобяване *** на стойност 2100.00 лв. Климатик модел *, на стойност 460,00 лв. Газов бойлер модел "*"*, на стойност 180,00 лв. Общата пазарна стойност на този дял е 44 940 лв. За уравняване на дяловете ответницата Д.Б.Х. се задължава при сключване на настоящото споразумение да заплати на ищеца С.Ц.Т. сумата от 6 798,21 лв. по представена от ищцата справка за банкова сметка. ***риспадната сумата от 165,00 лв., дължаща се от ищцата С.Т. на ответницата Д.Х. за поставения в дял на ищцата лек автомобил. За уравняване на дяловете ответницата Д.Б.Х. се задължава при сключване на настоящото споразумение да заплати на ответницата Д.Ц.Т., действаща чрез настойника си С. П.а Я. сумата от 6 963,21 лв. като по делото следва да се представят доказателства за извършеното плащане /разписка за получена сума, платежно нареждане или вносна бележка/. За уравняване на дяловете ищцата С.Ц.Т. се задължава при сключване на настоящото споразумение да заплати на ответницата Д.Ц.Т., действаща чрез настойника си С. П.а Я. сумата от 247,50 лв. като по делото следва да се представят доказателства за извършеното плащане /разписка за получена сума, платежно нареждане или вносна бележка/. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2

Гражданско дело No 668/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.П.П.

Ц.К.Д.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 4.10.2016г.
***

3

Гражданско дело No 668/2016, IV състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

В.П.П.

Ц.К.Д.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Заповед за защита от 4.10.2016г.
***

4

НОХД No 475/2016, II състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

С.А.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 4.10.2016г.
С.А.И.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.А.И. с ЕГН:**********,родена на ***г***,
***, ЗА ВИНОВНА В ТОВА,че на 05.07.2016г.в гр.К.,кв.К.,обл.Ш.,сама осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа,/в случая посредством електрически проводник ПВММ със сечение 2х2,5мм/,собственост на „Енерго-Про мрежи“АД гр.Варна,с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия-престъпление по чл.234в ал.1 от НК и на основание чл.234в ал.1 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.2 б“б“ от НК във вр.чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК Я ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: 1/задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО 2/задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата предвиденото по-леко наказание глоба . На основание чл.53 ал.1 б“а“от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещта,която принадлежи на виновното лице и е послужила за извършване на престъплението -1бр.ел.проводник с бяла изолация и дължина 5,20 м. ОСЪЖДА подсъдимата С.А.И. да заплати по сметка на ОД на МВР Шумен направените по делото разноски в размер на 101.60лв./възнаграждение на назначената съдебно-електротехническа експертиза/. ОСЪЖДА подсъдимата С.А.И. да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар направените по делото разноски в размер на 20.00лв../възнаграждение за вещо лице/. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд Шумен в 15-дневен срок от днес.

за периода от 5.10.2016г. до 5.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 711/2014, II състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Ю.Д.М.

И.О.О.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 5.10.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №80/16.03.2015г.по гр.д.№711/2014г.по описа на НПРС,като се произнася с установителен диспозитив за принадлежността на правото на собственост на процесния имот,както следва: ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО спрямо ответника И.О.О. с ЕГН:**********,с адрес:с***,че ищецът Ю.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:с*** е собственик на основание наследствено правоприемство върху 1/10 (една десета) идеална част от следния недвижим имот: НИВА от 10дка,трета категория,местност „М
.”,имот №60005 по плана за земеразделяне на землището на с.С.,община К.,при граници:№60007 –нива насл.на М.О.Х., имот №60003-нива насл.на К.А.К., №191-полски път, №60006-нива насл.на Х.С.П.. ОСЪЖДА ответника И.О.О. с ЕГН:**********,с адрес:с*** да заплати на ищеца Ю.Д.М. с ЕГН:**********,с адрес:с*** направените във въззивното и касационото производство съдебни разноски в размер на 55.00лв./петдесет пет лева/. ОТХВЪРЛЯ искането за присъждане на разноски в останалата му част до пълния му размер от 1090лв. Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

Гражданско дело No 633/2016, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.Д.И.

И.К.П.,
АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 5.10.2016г.
 

3

НОХД No 545/2016, III състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Х.М.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 5.10.2016г.
Х.М.М.
В законна сила от 5.10.2016г.

за периода от 7.10.2016г. до 9.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 548/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

2

ЧНД No 549/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

3

ЧНД No 550/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

4

ЧНД No 551/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

5

ЧНД No 552/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

6

ЧНД No 553/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

7

ЧНД No 554/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 7.10.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.

8

НОХД No 561/2016, I състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

А.С.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 7.10.2016г.
А.С.Х.
В законна сила от 7.10.2016г.

9

НОХД No 563/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Р.А.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 7.10.2016г.
Р.А.А.
В законна сила от 7.10.2016г.

10

ЧНД No 565/2016, I състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 7.10.2016г.

за периода от 10.10.2016г. до 10.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 280/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

С.Ф.И.

К.Р.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 10.10.2016г.

2

АНД No 341/2016, II състав

БАБХ

А.И.Т.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 10.10.2016г.
 

3

НЧХД No 459/2016, I състав

Обида и квалифицирана обида

Д.Т.Г.

Д.А.П.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Присъда от 10.10.2016г.
Д.А.П.
ПРИЗНАВА Д.А.П. с ЕГН **********, родена на ***г.в с. П
., облщ Т., обл. Т., живуща ***, ***, ЗА НЕВИНОВНА В ТОВА, че на 15.02.2016 г. в с. К., общ. К., отправила унизителни за честта и достойнството на Д.Т. *** думи, наричайки я в нейно присъствие „***“, с което е извършила престъплението обида – престъпление по чл.146, ал.1 от НК и на основание чл. 304 от НПК Я ОПРАВДАВА. Отхвърля предявения от Д.Т.Г. с ЕГН ********** *** срещу Д.А.П. с ЕГН **********, граждански иск, с основание чл. 52 от ЗЗД, за сумата от 1000лв.(хиляда лева), ведно със законната лихва от 15.08.2016 г., представляващи неимуществени вреди. Осъжда Д.Т.Г. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.А.П. с ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 400лв.(четиристотин лева). Осъжда Д.Т.Г. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на основание чл. 77 вр. чл.71, ал.1 от ГПК на Районен съд Нови пазар държавна такса в размер на 50лв. (петдесет лева), за предявения граждански иск. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 (петнадесет) дневен срок от днес.

4

ЧНД No 572/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

И.В.А.,
РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 10.10.2016г.
В законна сила от 10.10.2016г.

за периода от 11.10.2016г. до 11.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 900/2015, I състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

М.А.А.

М.Х.С.,
Р.М.,
М.С.С.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 11.10.2016г.
 

2

Гражданско дело No 115/2016, II състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Б.Я.В.,
Е.Я.В.,
Д.Я.М.,
Н.А.В.,
А.М.А.,
М.А.Ю.,
Н.М.А.,
А.М.А.,
Ф.М.О.,
З.М.Х.,
Б.Д.М.,
О.Д.М.,
З.С.М.,
З.С.В.,
А.С.К.,
Ф.С.Р.,
М.С.А.,
Ф.Н.М.

И.Р.Р.,
Х.Р.А.,
Ш.Р.М.,
А.Р.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 11.10.2016г.

3

ЧГД No 737/2016, I състав

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Е.М.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 11.10.2016г.
 

4

ЧГД No 744/2016, I състав

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Е.М.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 11.10.2016г.
 

5

НОХД No 487/2016, II състав

Състави на придобиване и държане на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Г.Н.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 11.10.2016г.
Г.Н.Б.
В законна сила от 11.10.2016г.

за периода от 12.10.2016г. до 12.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 702/2016, II състав

Искове за обезщетение от деликт

КВС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Б.А.Б.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 12.10.2016г.
 

2

АНД No 460/2016, III състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

Л.С.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 12.10.2016г.
Л.С.А.
ПРИЗНАВА Л.С.А., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш
., ул. „***“ № ***, ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.08.2016 г., около 15,00 часа, в с. И., обл. Ш., по ул. “***” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка “***”, с регистрационен № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № 15-0307-000141/03.06.2015 г. на Началник РУ на МВР Нови пазар, влязло в законна сила на 29.12.2015 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

3

НОХД No 568/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

С.Г.Б.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Присъда от 12.10.2016г.
С.Г.Б.
ПРИЗНАВА С.Г.Б. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С
., живущ ***, ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 29.09.2016 г., в с. К., обл. Ш., управлявал МПС – лек автомобил, марка “***“ с рег.***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда, конкретно 2,26 промила на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК и във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /три/ месеца. НЕ НАЛАГА на основание чл. 55, ал.3 от НК на С.Г.Б. с ЕГН **********, по-лекото наказание, което законът в чл. 343б, ал.1 от НК предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, а именно глоба. На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за изпитателен срок от 3 (три) години. Не налага наказанието по чл.343г от НК поради неправоспособност на дееца. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд Шумен в 15 (петнадесет) - дневен срок от днес.

4

ЧНД No 577/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 12.10.2016г.
***

за периода от 13.10.2016г. до 13.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 617/2016, IV състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Л.Г.И.

Х.Д.И.,
ДСП ГР.ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 13.10.2016г.
 

2

НОХД No 491/2016, II състав

Ползване на неистински или преправен документ

РП НОВИ ПАЗАР

Ю.С.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 13.10.2016г.
Ю.С.А.
В законна сила от 13.10.2016г.

3

ЧНД No 564/2016, IV състав

Производство по чл. 243 НПК

А.В.А.Н.

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 13.10.2016г.
В законна сила от 13.10.2016г.

4

НОХД No 570/2016, I състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Н.К.Н.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 13.10.2016г.
Н.К.Н.
В законна сила от 13.10.2016г.

за периода от 14.10.2016г. до 16.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 555/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 14.10.2016г.
***

2

ЧНД No 556/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 14.10.2016г.
***

за периода от 17.10.2016г. до 18.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 535/2016, II състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

А.И.С.

С.Ю.С.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 18.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.

2

НОХД No 522/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Д.И.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 18.10.2016г.
Д.И.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия Д.И.А. с ЕГН:**********, роден на *** ***, с постоянно местоживеене ***, понастоящем
***,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 09.06.2015г.около 01.30 часа в гр.Н.,обл.Ш. управлявал моторно превозно средство/лек автомобил марка „***“с рег.***/,след употреба на наркотични вещества /в конкретния случай ,метаамфетамин,чиято употреба е установена по надлежния ред/-престъпление по чл.343б ал.3 от НК и на основание чл.343б ал.3 от НК/отм./,във вр.чл.2 ал.2 от НК във вр.чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност ,като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв./хиляда лева/. ОСЪЖДА подсъдимия Д.И.А. с ЕГН:**********,*** да заплати направените по делото разноски, както следва:по сметка на Районен съд Нови пазар-в размер на 60.00лв./шестдесет лева/, а по сметка на ОД на МВР гр.Шумен в размер на 354.51лв./триста петдесет и четири лева петдесет и една стотинки/. Иззетите по делото веществени доказателства -опаковки от предоставени за изследване обекти под номера :1,2,3,4 и 5 ,съдържащи се в хартиен плик ,приложен на л.52 по делото ДА ОСТАНАТ приложени по делото . Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

за периода от 19.10.2016г. до 19.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 583/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

С.Ю.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 19.10.2016г.
С.Ю.И.
В законна сила от 19.10.2016г.

2

ЧНД No 584/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 19.10.2016г.
***
В законна сила от 19.10.2016г.

3

НОХД No 585/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

М.С.Ч.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 19.10.2016г.
М.С.Ч.
В законна сила от 19.10.2016г.

4

НОХД No 592/2016, III състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

А.Ю.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 19.10.2016г.
А.Ю.А.
В законна сила от 19.10.2016г.

за периода от 20.10.2016г. до 20.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 476/2016, II състав

КАТ

А.Д.Й.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 20.10.2016г.
 

за периода от 21.10.2016г. до 23.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 625/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

П.С.Д.,
А.Б.Д.

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 21.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.

2

Гражданско дело No 634/2016, III състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.К.Д.,
В.А.Д.

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 21.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.

3

НОХД No 595/2016, III състав

Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол

РП НОВИ ПАЗАР

Г.Е.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 21.10.2016г.
Г.Е.М.
В законна сила от 21.10.2016г.

за периода от 24.10.2016г. до 24.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 571/2016, I състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РП НОВИ ПАЗАР

Е.Е.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 24.10.2016г.
Е.Е.М.
В законна сила от 24.10.2016г.

за периода от 25.10.2016г. до 25.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 717/2015, IV състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

В.Д.В.,
А.Д.В.

В.И.Г.,
Ф.М.В.,
Н.Д.В.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2016г.

2

Гражданско дело No 1187/2015, I състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Ж.А.Й.

Н.А.М.,
Г.О.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2016г.
 

3

ЧГД No 602/2016, II състав

Назначаване особен представител

А.Ш.М.

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№602/2016г.по описа на НПРС поради неотстраняване в указания от съда срок на нередовностите на молбата,предявена от А.Ш.М.,***. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Шумен в 1-седмичен срок от връчването му на молителя.

4

Гражданско дело No 790/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2016г.

5

ЧГД No 823/2016, II състав

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

А.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№823/2016г.по описа на НПРС поради неотстраняване на нередовностите в молбата,по повод на която е образувано делото, в указания от съда срок. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд гр.Шумен в 1-седмичен срок от връчването му на молителя.

6

АНД No 356/2016, IV състав

КАТ

З.Б.Х.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЕКТОР ПП ГР.ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2016г.
 

7

АНД No 377/2016, I състав

КАТ

Д.С.Б.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 25.10.2016г.
 

8

НОХД No 470/2016, IV състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

Х.Т.П.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 25.10.2016г.
Х.Т.П.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Т.П., с ЕГН **********, роден на *** ***, с настоящ адрес ***,
***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2016 г., в с. Е., обл. Ш., ул. „И.“ № ***, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, /свързвайки посредством меден електрически проводник със сечение 2х6 кв.мм. ел.инсталацията на жилищния си имот с уличната електроразпределителна мрежа/, собственост на “Енерго Про - мрежи” АД гр. Варна, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, поради което и на основание чл. 234в, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1 и 2 от НК, ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На основание чл.53, ал.1, б “А” от НК ОТНЕМА вещественото доказателство – 1 брой електрически проводник тип ПВММ, със сечение 2х6 кв.мм и дължина 180 см., което ДА СЕ УНИЩОЖИ. ОСЪЖДА Х.Т.П., с ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/ по сметка на ОД на МВР гр. Шумен. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

9

НОХД No 537/2016, II състав

Ползване на неистински или преправен документ

РП НОВИ ПАЗАР

Г.А.Г.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 25.10.2016г.
Г.А.Г.
В законна сила от 25.10.2016г.

за периода от 26.10.2016г. до 26.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 651/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 26.10.2016г.
 

2

Гражданско дело No 675/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 26.10.2016г.
 

3

Гражданско дело No 676/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМУ 1

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 26.10.2016г.

4

ЧНД No 596/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

Д.З.Д.,
РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 26.10.2016г.

5

ЧНД No 598/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 26.10.2016г.

за периода от 27.10.2016г. до 27.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1361/2011, I състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

С.Г.М.,
К.Г.Б.

Н.К.Д.,
М.К.Д.,
К.А.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 77 от ГПК С.Г.М. с ЕГН ********** *** и К.Г.Б. с ЕГН ********** ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на Районен съд Н.П. държавна такса в размер на 25лв.(двадесет и пет лева). ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1361/2011 г. по описа на НПРС. Определението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните по делото.

2

Гражданско дело No 179/2016, IV състав

Искове за обезщетение от деликт

ГАРАНЦИОНЕН ФОНД - ГР. СОФИЯ

Г.С.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 27.10.2016г.

3

Гражданско дело No 384/2016, I състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

К.С.В.

Г.Д.Г.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.10.2016г.

4

Гражданско дело No 878/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 27.10.2016г.
 

5

Гражданско дело No 880/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 27.10.2016г.
 

6

АНД No 437/2016, III състав

ИААА

Ц.К.Д.

ОО АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 27.10.2016г.
 

7

АНД No 442/2016, III състав

КАТ

Ц.С.И.

ОД НА МВР ШУМЕН

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 27.10.2016г.
 

8

НОХД No 477/2016, II състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

Е.Й.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 27.10.2016г.
Е.Й.И.
В законна сила от 27.10.2016г.

9

АНД No 562/2016, IV състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

М.Б.И.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 27.10.2016г.
М.Б.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Б.И. с ЕГН **********, роден на ***г. в с. В
., живущ ***, ***, за ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.10.2016г. в гр. Н., обл. Ш., е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***” с транзитен регистрационен № *** , без да притежава свидетелство за управление на МПС, което деяние е сторил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № 16-0307-000250 от 2016г. на Началника на РУ Нови пазар, влязло в законна сила на 18.05.2016г. – престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК, като на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000/ ХИЛЯДА/ ЛЕВА.

10

АНД No 569/2016, I състав

МВР

С.С.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.10.2016г.
 

11

НОХД No 597/2016, IV състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

М.М.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 27.10.2016г.
М.М.М.
В законна сила от 27.10.2016г.

12

НОХД No 600/2016, IV състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

С.Х.Д.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 27.10.2016г.
С.Х.Д.
В законна сила от 27.10.2016г.

за периода от 28.10.2016г. до 31.10.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 13/2012, II състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Г.П.Д.

СДРУЖЕНИЕ НОВИ ПАЗАР ДНЕС И УТРЕ

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 31.10.2016г.
 

2

Гражданско дело No 15/2012, II състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

Н.П.И.

СДРУЖЕНИЕ НОВИ ПАЗАР ДНЕС И УТРЕ

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 31.10.2016г.
 

3

Гражданско дело No 17/2012, II състав

Искове за обезщетение по чл. 200 КТ

И.Я.И.

СДРУЖЕНИЕ НОВИ ПАЗАР ДНЕС И УТРЕ

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 31.10.2016г.
 

4

Гражданско дело No 387/2016, I състав

Искове за обезщетение от деликт

РЕД РИВЪР - ВАН ЕК Б.В.

Г.С.Г.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 31.10.2016г.
 

5

АНД No 443/2016, III състав

Агенция "Митници"

Р.Х.Р.

МИТНИЦА ВАРНА

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 31.10.2016г.
 

6

ЧНД No 601/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 28.10.2016г.
В законна сила от 28.10.2016г.