РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2016г. до 1.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 403/2016, IV състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

Н.Х.С.

В.Н.Х.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 1.11.2016г.
 

2

НОХД No 419/2016, IV състав

Привилегирован състав на кражба

РП НОВИ ПАЗАР

М.Х.Ш.,
А.И.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 1.11.2016г.
М.Х.Ш.
ПРИЗНАВА М.Х. Ш
., с ЕГН **********, роден на ***г***, ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че в периода от 30.04.2016г. до 02.05.2016г. на неустановена с точност дата в землището на с. С. , обл. Ш., в местност „***” от земеделски имот № 061003 и в съучастие като съизвършител с А.И.А. с ЕГН ********** е отнел чужди движими вещи – 20 броя бетони стълбчета за лозе, на стойност 100,00 лева от владението на И.Д.Р., негова собственост, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, който случай е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати – поради което и на основание чл. 197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3 и с ал.1 и с чл.20, ал.2 от НК, във връзка с чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на наказание ГЛОБА в размер на 100 / сто / лева. Осъжда М.Х. Ш., с ЕГН ********** да заплати в полза на ОД на МВР направените разноски по досъдебното производство в размер на 38,64 лева. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15 / петнадесет/ - дневен срок от днес.
А.И.А.
ПРИЗНАВА А.И.А., с ЕГН **********, роден на ***г***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че в периода от 30.04.2016г. до 02.05.2016г. на неустановена с точност дата в землището на с. С. , обл. Ш., в местност „***” от земеделски имот № 061003 и в съучастие като съизвършител с М.Х. Ш. с ЕГН ********** е отнел чужди движими вещи – 20 броя бетони стълбчета за лозе, на стойност 100,00 лева от владението на И.Д.Р., негова собственост, без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, който случай е маловажен и до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатите вещи са върнати – поради което и на основание чл. 197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3 и с ал.1 и с чл.20, ал.2 от НК във връзка с чл. 54 от НК, ГО ОСЪЖДА на наказание ГЛОБА в размер на 100 / сто / лева. Осъжда А.И.А., с ЕГН ********** да заплати в полза на ОД на МВР направените разноски по досъдебното производство в размер на 38,64 лева Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15 / петнадесет/ - дневен срок от днес.

3

АНД No 423/2016, IV състав

КАТ

Б.М.Б.

ОД НА МВР ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 1.11.2016г.
 

4

ЧНД No 612/2016, IV състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 1.11.2016г.
***

за периода от 2.11.2016г. до 2.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧНД No 615/2016, IV състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 2.11.2016г.
***

2

ЧНД No 616/2016, IV състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 2.11.2016г.

***

за периода от 3.11.2016г. до 3.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 785/2015, II състав

ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

РЕАЛ ТРАНС ООД

ДЖЕБЕДЖИ 75 ЕООД

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 3.11.2016г.
 

2

НОХД No 526/2016, IV състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РП НОВИ ПАЗАР

Н.С.И.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 3.11.2016г.
Н.С.И.
В законна сила от 3.11.2016г.

3

НОХД No 532/2016, II състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

А.И.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 3.11.2016г.
А.И.С.
В законна сила от 3.11.2016г.

4

НОХД No 613/2016, IV състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

С.С.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 3.11.2016г.
С.С.М.
В законна сила от 3.11.2016г.

за периода от 4.11.2016г. до 6.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 309/2012, III състав

ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН

Н.С.Н.,
С.Х.Н.,
Р.Х.Х.,
А.Й.,
Ф.С.Б.,
Я.В.Я.,
А.В.Я.,
В.А.О.,
Н.А.И.,
И.А.Н.,
М.Х.,
Ф.Я.Я.,
Х.М.Т.,
Г.М.А.,
Х.М.Н.,
Ю.Х.И.,
С.Х.А.,
Я.Х.И.,
Б.Т.,
Г.Й.,
Н.А.О.,
Х.К.Я.,
Н.С.И.,
Ф.С.И.,
Н.С.Р.,
М.С.К.,
А.Б.Н.,
Н.И.А.,
Ф.И.Ш.

З.О.Н.,
Ф.О.Х.,
Ф.А.М.,
М.А.А.,
М.Р.М.,
З.А.В.,
Р.Б.Ч.,
С.Б.Й.,
А.И.Д.,
А.И.И.,
Н.И.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 4.11.2016г.
ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.С.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 664, 45 лв. /шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Б.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.И.А. с ЕГН ********** *** сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Ф.И.Ш. с ЕГН ********** *** сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на С.Х.Н. с ЕГН ********** ***, сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 20133 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Р. Б. /Р.Х.Х./, родена на *** от гр. Е
., Р. Турция сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Й. /А.А.Й./, родена на*** г. от гр. А., Р. Турция сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Ф.С.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 664, 45 лв. /шестстотин шестдесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Я.В.Я. с ЕГН ********** *** сумата от 1328, 91 лв. /хиляда триста двадесет и осем лева и деветдесет и една стотитки/,представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на А.В.Я. с ЕГН ********** *** сумата от 1328, 91 лв. /хиляда триста двадесет и осем лева и деветдесет и една стотитки/,представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на В.А.О. с ЕГН ********** от с. П., обл. С. сумата от 295, 31 лв. /двеста деветдесет и пет лева и тридесет и една стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Н.А.И. с ЕГН ********** от с. П., обл. С. сумата от 295, 31 лв. /двеста деветдесет и пет лева и тридесет и една стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на И.А.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 295, 31 лв. /двеста деветдесет и пет лева и тридесет и една стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на М.Х., роден на *** г., живущ в Р. Турция сумата от 886, 77 лв. /осемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Ф.Я.Я. с ЕГН ********** *** сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.М.Т. с ЕГН ********** *** сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Г.М.А. с ЕГН ********** *** сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Х.М.Н. с ЕГН ********** *** сумата от 221, 48 лв. /двеста двадесет и един лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Ю.Х.И. /Й.Ч./ с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р. Турция сумата от сумата от 886, 77 лв. /осемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на С. Х.А. с ЕГН ********** *** сумата от 886, 77 лв. /осемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Я.Х.И. /Я.Г./ с ЕГН **********, живущ в гр. И., Р. Турция сумата от 886, 77 лв. /осемстотин осемдесет и шест лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.Т., родена на 26.091954 г., живуща в гр. И., Р. Турция сумата от 1328, 91 лв. /хиляда триста двадесет и осем лева и деветдесет и една стотитки/,представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** *** да заплати на Г.Й., родена на *** г., живуща в гр. И., Р. Турция сумата от 1328, 91 лв. /хиляда триста двадесет и осем лева и деветдесет и една стотитки/,представляваща стойност за получена изсечена дървесина в периода 2003 – 2012 г. ОСЪЖДА Н.И.И. с ЕГН ********** от с.З.

2

Гражданско дело No 1323/2015, II състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

Ц.А.К.

З.Н.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 4.11.2016г.

3

Гражданско дело No 496/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Ж.А.П.

К.И.Ц.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 4.11.2016г.
 

4

АНД No 446/2016, III състав

Комисия за защита на потребителите

ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ГР. ВАРНА

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 4.11.2016г.
 

5

НОХД No 573/2016, II състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

М.Х.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 4.11.2016г.
М.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Х.А. с ЕГН:**********,роден на ***г*** ,
*** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 06.08.2016г.в гр.Н., обл.Ш.,на ул.“***“ неправомерно се е присъединил към електроразпределителната мрежа,с което създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия,собственост на „Енерго-про мрежи“АД Варна –престъпление по чл.234в ал.1 от НК и на основание чл.234в ал.1 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.2 б“б“ о чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:1/по чл.42а ал.2 т.1 от НК-„задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО, 2/по чл.42а ал.2 т.2 от НК-„задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА. На основание чл.55 ал.3 от НК НЕ налага на подсъдимия предвиденото кумулативно по-леко наказание „глоба“. ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.А. да заплати по сметка на ОД на МВР Шумен направените по делото разноски в размер на 101.60лв./сто и един лева и шестдесет стотинки/. ОСЪЖДА подсъдимия М.Х.А. да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар направените по делото разноски в размер на 20.00 лв./двадесет лева/. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд Шумен в 15-дневен срок от днес.

6

НОХД No 575/2016, III състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

Е.М.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 4.11.2016г.
Е.М.Х.
ПРИЗНАВА подсъдимата Е.М.Х., родена на *** ***, живущ ***, с ЕГН **********,
***, ЗА ВИНОВНА в това, че на 06.08.2016 г. в гр. Н., обл. Ш., на ул. „***“, неправомерно се присъединила към електроразпределителната мрежа, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на „Енерго-про мрежи“ АД гр.Варна, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. Б от НК вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, Я ОСЪЖДА да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес ***, за срок от 10 /десет/ месеца, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; - Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 10 /десет/ месеца; - Безвъзмезден труд в полза на обществото от 150 /сто и петдесет/ часа годишно за срок от една година. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ НАЛАГА на подсъдимата по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. Представеното по делото веществено доказателство - кабел ШКПТ 2х2,5 кв.мм с черна и бяла изолация и дължина 10,40 м. да се отнеме и ДА СЕ УНИЩОЖИ. Осъжда Е.М.Х., с ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. /сто и един лева и шестдесет стотинки/, платими по сметка на ОД на МВР Шумен. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

7

НОХД No 607/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

Р.А.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 4.11.2016г.
Р.А.Р.
В законна сила от 4.11.2016г.

8

НОХД No 611/2016, II състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

Н.И.Ф.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 4.11.2016г.
Н.И.Ф.
В законна сила от 4.11.2016г.

9

ЧНД No 619/2016, IV състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 4.11.2016г.
***
В законна сила от 4.11.2016г.

10

ЧНД No 620/2016, IV състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 4.11.2016г.
***
В законна сила от 4.11.2016г.

за периода от 7.11.2016г. до 7.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 421/2016, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

В.П.П.

Ц.К.Д.,
АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 7.11.2016г.
Одобрява постигнатата спогодба: Предоставя се упражняването на родителските права спрямо детето К
.Ц.Д. ЕГН ********** на майката В.П.П. – ЕГН ********** ***. Определя се на бащата Ц.К.Д. – ЕГН ********** ***, режим на лични контакти с детето К.Ц.Д. както следва: всеки първи и трети петък събота и неделя от месеца, от 17 часа от петък до 18 часа в неделя, с преспиване, както и всяка четвърта сряда и четвъртък от месеца от 9 часа сутринта в сряда до 17 часа в четвъртък с преспиване, с изключение на 20-.те последователни дни през лятото, когато майката ползва платен годишен отпуск, както и 20 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. На всяка четна Коледа от 24 декември от 10 часа сутринта до 26 декември до 17 часа, с преспиване и на всяка нечетна Нова година от 31 декември от 10 часа до 2 януари на следващата година до 17 часа, като детето следва да бъде вземано от жилището, което обитава майката след изтичане на забраната, наложена по гр. дело № 668/2016 г. по описа на НПРС. Местоживеенето на детето ще е при майката В.П.П. – ЕГН ********** на адрес ***. Бащата Ц.К.Д. – ЕГН ********** ***, ще заплаща ежемесечна издръжка чрез неговата майка от 170 лв. /сто и седемдесет лева/, считано от днес 07.11.2016 г., с падеж седмо число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва при всяка просрочена вноска до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване. Определението, с което спогодбата се одобрява е окончателно и не подлежи на обжалване. Осъжда Ц.К.Д. – ЕГН ********** *** да заплати държавна такса държавна такса върху определения размер на издръжката от 122,40 лв. /сто двадесет и два лева и четиридесет лева/ Постановява половината от първоначално внесената държавна такса - 15 лв. /петнадесет лева/ да се върнат на В.П.П. по посочена от нея сметка. ПРЕКРАТЯВА гр. дело № 421/2016 г. по описа на НПРС. Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ШОС в седмодневен срок от днес.

2

АНД No 399/2016, II състав

КАТ

З.Г.Р.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 7.11.2016г.
 

3

НОХД No 622/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

Х.Х.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 7.11.2016г.
Х.Х.Х.
В законна сила от 7.11.2016г.

за периода от 8.11.2016г. до 8.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 308/2016, III състав

Делба

Т.А.И.

Е.М.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 8.11.2016г.

2

Гражданско дело No 1047/2016, IV състав

Искове за недействителност на правни сделки

Н.М.Н.

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ГР. СОФИЯ,
С.Р.Р.,
А.П.Н.Р.,
М.Т.Г.,
Т.Н.А.,
А.Н.А.,
М.П.К.,
НОТАРИАЛНАТА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 8.11.2016г.
 

3

НОХД No 574/2016, IV състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

С.Ю.Т.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 8.11.2016г.
С.Ю.Т.
ПРИЗНАВА подсъдимата С.Ю.Т., родена на *** ***,
***, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВНА в това, че на 06.08.2016 г., в гр. Н., обл. Ш., на ул. “Л.” неправомерно се е присъединила към електроразпределителната мрежа, с което е създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, собственост на “Енерго Про Мрежи” АД гр. Варна, поради което и на основание чл. 234в, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” и ал.3 от НК във вр. с чл. 42а, ал. 2, т. 1, т.2 и т.6 от НК, Я ОСЪЖДА да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО; - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 8 /ОСЕМ/ МЕСЕЦА. - БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА ОТ 150 /СТО И ПЕТДЕСЕТ/ ЧАСА ГОДИШНО за срок от 1 /ЕДНА/ ГОДИНА. На основание чл.53, ал.1, б “А” от НК ОТНЕМА в полза на държавата вещественото доказателство – 2 бр. бели проводника с обща дължина 1.45 метра и ДА СЕ УНИЩОЖИ. ОСЪЖДА С.Ю.Т., с ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски в размер на 101,60 лв. по сметка на ОД на МВР гр. Шумен. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

за периода от 9.11.2016г. до 9.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 614/2016, IV състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

М.Н.Н.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 9.11.2016г.
М.Н.Н.
В законна сила от 9.11.2016г.

2

НОХД No 623/2016, IV състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

С.А.В.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 9.11.2016г.
С.А.В.
В законна сила от 9.11.2016г.

3

ЧНД No 628/2016, IV състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ КАОЛИНОВО

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 9.11.2016г.
***
В законна сила от 9.11.2016г.

4

ЧНД No 629/2016, IV състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 9.11.2016г.
***
В законна сила от 9.11.2016г.

за периода от 10.11.2016г. до 10.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 129/2016, III състав

ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

Ф.Х.И.,
Г.К.Ф.,
Г.К.Ф.,
З.К.Ф.,
Х.К.Ф.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 10.11.2016г.

2

НЧХД No 332/2016, IV състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

А.М.Д.

В.М.В.,
И.М.В.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 10.11.2016г.
В.М.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия В.М.В., с ЕГН ********** *** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2016 г. в с. Ц
., обл. Ш. е причинил лека телесна повреда на А.М.Д., с ЕГН **********,***, изразяваща се в разстройство на здравето – престъпление по чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят солидарно на А.М.Д., с ЕГН **********,*** сумата от 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от причинената лека телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ гражданския иск в останалата му част, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят на А.М.Д., с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер 12 лв. /дванадесет лева/. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/ по сметка на РС гр. Нови пазар. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят по сметка на РС – Нови пазар сумата от 201, 60 лв./двеста и един лева и шестдесет стотинки/, направени по делото разноски. Присъдата подлежи на обжалване пред ШОС в 15 дневен срок от днес.
И.М.В.
ПРИЗНАВА подсъдимия И.М.В., с ЕГН **********,*** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 30.01.2016 г. в с. Ц
., обл. Ш. е причинил лека телесна повреда на А.М.Д., с ЕГН **********,***, изразяваща се в разстройство на здравето – престъпление по чл.130, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят солидарно на А.М.Д., с ЕГН **********,*** сумата от 4 500 лв. /четири хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди от причинената лека телесна повреда, ведно със законната лихва, считано от деня на увреждането до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ гражданския иск в останалата му част, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят на А.М.Д., с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер 12 лв. /дванадесет лева/. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 180 лв. /сто и осемдесет лева/ по сметка на РС гр. Нови пазар. ОСЪЖДА подсъдимите В.М.В., с ЕГН ********** и И.М.В., с ЕГН **********,*** да заплатят по сметка на РС – Нови пазар сумата от 201, 60 лв./двеста и един лева и шестдесет стотинки/, направени по делото разноски. Присъдата подлежи на обжалване пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

3

НОХД No 402/2016, IV състав

Присвояване на намерена или случайно попаднала у дееца вещ

РП НОВИ ПАЗАР

Р.З.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 10.11.2016г.
Р.З.М.
ПРИЗНАВА подсъдимата Р.З.М., с ЕГН **********, родена на *** ***, обл. Ш
., *** ЗА ВИНОВНА в това, че на 16.11.2015 г. в гр. Н., обл. Ш. противозаконно е присвоила чужда движима вещ, а именно – един мобилен телефонен апарат, марка “***”, с IMEI № ***, на стойност 424,15 лв., собственост на К.К.С.,***, която вещ е попаднала у нея случайно – престъпление по чл. 207, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.207, ал.2 във вр. с ал.1 от НК във вр. с чл. 54 от НК Я ОСЪЖДА на наказание ГЛОБА в размер на 100 /СТО/ лева. ОСЪЖДА Р.З.М., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ по сметка на РС – Нови пазар. ОСЪЖДА Р.З.М., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 67,62 лв. /шестдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки / по сметка на ОДМВР гр. Шумен. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

4

АНД No 417/2016, IV състав

КАТ

Н.В.Н.

ОД НА МВР ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 10.11.2016г.
 

5

АНД No 440/2016, IV състав

Производство по УБДХ

 

Н.Л.Д.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 10.11.2016г.
Н.Л.Д.
Мотиви от 10.11.2016г.

6

АНД No 447/2016, III състав

Други административни от наказателен характер дела

М.А.М.

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 10.11.2016г.
 

7

АНД No 519/2016, II състав

КАТ

Д.Х.Т.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 10.11.2016г.
 

8

НОХД No 638/2016, IV състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

Р.С.М.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 10.11.2016г.
Р.С.М.
В законна сила от 10.11.2016г.

9

НОХД No 639/2016, III състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РП НОВИ ПАЗАР

Е.Х.Ш.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 10.11.2016г.
Е.Х.Ш.
В законна сила от 10.11.2016г.

10

НОХД No 640/2016, II състав

Квалифицирани състави на телесна повреда

РП НОВИ ПАЗАР

Е.Ф.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 10.11.2016г.
Е.Ф.С.
В законна сила от 10.11.2016г.

за периода от 11.11.2016г. до 13.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 674/2016, IV състав

Други частни производства

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

П.А.И.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 11.11.2016г.
***
В законна сила от 11.11.2016г.

2

ЧГД No 1097/2016, II състав

Приемане и отказ от наследство

А.Х.А.

Д.Р.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 11.11.2016г.
***

В законна сила от 11.11.2016г.

3

АНД No 483/2016, II състав

КАТ

А.Р.А.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 11.11.2016г.
 

4

АНД No 520/2016, II състав

КАТ

Д.Х.Т.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 11.11.2016г.
 

5

ЧНД No 643/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 11.11.2016г.
***
В законна сила от 11.11.2016г.

6

ЧНД No 645/2016, IV състав

Производство по чл. 243 НПК

В.Д.С.

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 11.11.2016г.
В законна сила от 11.11.2016г.

за периода от 14.11.2016г. до 14.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 521/2016, II състав

Други административни от наказателен характер дела

Д.Х.Т.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 14.11.2016г.
 

за периода от 15.11.2016г. до 15.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 484/2016, II състав

ИАРА

В.Х.А.,
Й.Н.А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СЕКТОР РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ГР.ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 15.11.2016г.
 

за периода от 16.11.2016г. до 17.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 642/2016, II състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

Р.Д.Р.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 16.11.2016г.
Р.Д.Р.
В законна сила от 16.11.2016г.

2

ЧНД No 653/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 16.11.2016г.
***
В законна сила от 16.11.2016г.

3

ЧГД No 832/2016, II състав

Приемане и отказ от наследство

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Х.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 17.11.2016г.
***

4

НОХД No 446/2015, IV състав

Кражба

РП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 17.11.2016г.
А.А.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.А., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш
., ***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.06.2015 г. в кариера “Две могили” – в землището на с. П., обл. Ш., чрез използване на моторно превозно средство – лек автомобил, марка “В.”, с държавен регистрационен номер № *** е направил опит да отнеме чужди движими вещи – дизелово гориво в размер на 240 литра, на стойност 573,60 лв. от владението на Б.И.Я., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, собственост на търговско дружество “А.” ООД с. К.,***, като деянието е останало недовършено, поради независещи от извършителя причини, поради което на основание чл.195, ал.1, т.4, пр.1-во, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.18, ал.1 от НК във вр. с чл. 55, ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.А., с ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН и ГО ОПРАВДАВА по повдигнато обвинение в частта за кражба на 40 литра дизелово гориво, на стойност 95,60 лв. Вещественото доказателство – 1 брой пластмасова туба, синя на цвят с общ обем 30 литра, пълна с 20 литра дизелово гориво /нафта/ ДА СЕ ВЪРНЕ НА собственика “А.” ООД с. К.,***. ОСЪЖДА А.А.А., с ЕГН ********** да заплати направените по досъдебното производство разноски в размер на 60,00 лв. /шестдесет лева/ по сметка на ОД на МВР гр. Шумен. ОСЪЖДА А.А.А., с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 528 лв. /петстотин двадесет и осем лева / по сметка на Районен съд - Нови пазар. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

5

АНД No 480/2016, II състав

КАТ

К.М.М.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 17.11.2016г.
 

за периода от 18.11.2016г. до 20.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1032/2016, II състав

Делба

Д.А.А.

Д.Х.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 18.11.2016г.
 

за периода от 21.11.2016г. до 21.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 683/2016, III състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.А.К.

Д.Р.К.,
АСП - ДСП НОВИ ПАЗАР,
ДСП ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 21.11.2016г.
В законна сила от 21.11.2016г.

2

ЧГД No 1122/2016, III състав

Приемане и отказ от наследство

Б.Б.М.

Н.Х.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 21.11.2016г.
***

В законна сила от 21.11.2016г.

3

НОХД No 557/2016, III състав

Кражба, представляваща опасен рецидив

РП НОВИ ПАЗАР

В.А.И.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 21.11.2016г.
В.А.И.
В законна сила от 21.11.2016г.

4

НОХД No 647/2016, II състав

Квалифицирани състави на хулиганство

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ШУМЕН,
РП НОВИ ПАЗАР

А.А.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 21.11.2016г.
А.А.М.
В законна сила от 21.11.2016г.

за периода от 22.11.2016г. до 22.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 421/2016, IV състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

М.Ш.М.

ОД НА МВР ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 22.11.2016г.
ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 18 от 12.05.2016 г., издадено от Началника на РУ гр. Нови пазар, с което на М.Ш.М. с ЕГН ********** *** на основание чл. 218б, ал. 1 от НК е наложена глоба в размер на 100 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

2

НОХД No 641/2016, III състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

С.Ш.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 22.11.2016г.
С.Ш.С.
В законна сила от 22.11.2016г.

3

НОХД No 654/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

М.А.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 22.11.2016г.
М.А.С.
В законна сила от 22.11.2016г.

4

НОХД No 656/2016, II състав

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РП НОВИ ПАЗАР

Т.А.Ж.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 22.11.2016г.
Т.А.Ж.
В законна сила от 22.11.2016г.

за периода от 23.11.2016г. до 23.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1000/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 23.11.2016г.
 

2

Гражданско дело No 1015/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 23.11.2016г.
 

3

АНД No 485/2016, II състав

ИАРА

Д.Т.П.

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ СЕКТОР РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ГР.ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 23.11.2016г.
 

4

АНД No 567/2016, IV състав

Агенция "Митници"

Ф.И.А.

МИТНИЦА ВАРНА

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 23.11.2016г.
 

5

НОХД No 660/2016, II състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

К.Я.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 23.11.2016г.
К.Я.С.
В законна сила от 23.11.2016г.

за периода от 24.11.2016г. до 24.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 693/2016, III състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

К.М.Р.

И.Д.Р.,
ДСП ГР. ДЕВНЯ

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 24.11.2016г.
В законна сила от 24.11.2016г.

2

АНД No 602/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

Ф.Н.З.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 24.11.2016г.
Ф.Н.З.
ПРИЗНАВА Ф.Н.З., с ЕГН **********, роден на *** ***, обл. Ш
., ул. „П.“ № ***, ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 16.10.2016 г., около 15,00 часа, на път ІІІ-701 км. 52+606, между с. С., обл. Ш. и гр. Н., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, марка “***”, с регистрационен № ***, без да притежава свидетелство за управление на МПС, което деяние е извършил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с Наказателно постановление № 15-0307-000371/07.10.2015 г. на Началник РУ на МВР Нови пазар, влязло в законна сила на 21.10.2015 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 /ХИЛЯДА/ ЛЕВА. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

за периода от 25.11.2016г. до 27.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 493/2016, IV състав

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Г.Г.Т.

М.И.М.,
ДСП КАОЛИНОВО

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 25.11.2016г.
 

2

НОХД No 663/2016, III състав

Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред

РП НОВИ ПАЗАР

С.Ц.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 25.11.2016г.
С.Ц.Д.
В законна сила от 25.11.2016г.

3

ЧНД No 666/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 25.11.2016г.
***

4

ЧНД No 667/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 25.11.2016г.
***

5

ЧНД No 668/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 25.11.2016г.
***

6

ЧНД No 669/2016, III състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 25.11.2016г.
***

7

НОХД No 671/2016, III състав

Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи

РП НОВИ ПАЗАР

Е.И.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 25.11.2016г.
Е.И.С.
В законна сила от 25.11.2016г.

за периода от 28.11.2016г. до 30.11.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 836/2016, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Й.Д.Д.

М.Р.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 29.11.2016г.
***

2

Гражданско дело No 836/2016, II състав

Производства по Закона за защита от домашното насилие

Й.Д.Д.

М.Р.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Заповед за защита от 29.11.2016г.

3

Гражданско дело No 999/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 29.11.2016г.
 

4

Гражданско дело No 1028/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НОВИ ПАЗАР

Е.М.К.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 29.11.2016г.