- .

1.2.2016. 1.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1005/2015, III

...

:
.

1.2.2016.

2

No 1193/2015, III

...,
...

 

:
.

1.2.2016.
1.2.2016.

3

No 1259/2015, III

.26

.

...

:
.

1.2.2016.

4

No 1260/2015, III

.26

.

...

:
.

1.2.2016.

5

No 1261/2015, III

.26

.

...

:
.

1.2.2016.

6

No 1262/2015, III

.26

.

...

:
.

1.2.2016.

7

No 1263/2015, III

.26

.

...

:
.

1.2.2016.

2.2.2016. 2.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 723/2015, IV

...

:
.

2.2.2016.

2

No 1149/2015, II

...

:

2.2.2016.

3

No 1216/2015, I

...,
...

 

:

2.2.2016.
2.2.2016.

4

No 1348/2015, II

.26

 

:

2.2.2016.

5

No 1349/2015, II

.26

 

:

2.2.2016.

6

No 2/2016, I

.26

.

 

:

2.2.2016.

7

No 34/2016, II

...

...

:

2.2.2016.
***

8

No 510/2015, IV

.XI.

...

:
.

2.2.2016.
...
2.2.2016.

9

No 62/2016, I

.VI.- . -.228-.240

...

:

2.2.2016.
...
2.2.2016.

3.2.2016. 3.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 728/2015, III

...,
...

...,
...

:
.

3.2.2016.

2

No 1023/2015, I

...

:

3.2.2016.

3

No 14/2016, II

.26

...,
...

:

3.2.2016.

4

No 15/2016, II

.26

...

:

3.2.2016.

5

No 62/2016, IV

...,
...

 

:
.

3.2.2016.
3.2.2016.

6

No 22/2016, I

...

.

:

3.2.2016.
22/2016. ... *** . . 7- , . .

4.2.2016. 4.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 617/2015, II

...

...,
,

:

4.2.2016.

2

No 1074/2015, IV

.

...

...

:
.

4.2.2016.
4.2.2016.

3

No 61/2016, IV

.V. - .194-197 / .196 /

...

:
.

4.2.2016.
...
4.2.2016.

5.2.2016. 9.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1101/2015, II

.200

...

:

9.2.2016.

2

No 87/2016, II

...

...

:

9.2.2016.

3

No 431/2015, III

...

.

:
.

9.2.2016.

4

No 70/2016, IV

.XI.

...

:
.

9.2.2016.
...
9.2.2016.

5

No 74/2016, IV

.VI.- . -.228-.240

...

:
.

9.2.2016.
...
9.2.2016.

10.2.2016. 10.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 57/2016, II

- .222

...,

:

10.2.2016.
***
10.2.2016.

11.2.2016. 11.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 697/2015, III

...

...

:
.

11.2.2016.

2

No 1329/2015, IV

 

:
.

11.2.2016.
***
11.2.2016.

3

No 394/2015, III

.III. - -

...

:
.

11.2.2016.
...
11.2.2016.

4

No 8/2016, II

.V. - .194-197 / .196 /

...

:

11.2.2016.
...
... :**********, ***. .
., ***, ***,*** , 16.09.2015 . ., . ., . .***, . ., /80 - / 28,00 , ... ***, . ., .196, . 1, . 1 , . .194, .1 , . .29, . 1, . .196, . 1, . 1 , . .194, .1 , . .29, . 1, ..58 .1 . .61 .2 , .60 .1 . .25 .1 ..23 .1 ... 406/2015- , 03.11.2015. 8/2016. , ,- , : . .61 .2 , .60 .1 . .59 .1 , ... 406/2015- , 07.10.2015./ , 408/08.10.2015. 369/2015. , 13.10.2015., 08.10.2015. . 72 , 07.10.2015./. ... :**********,*** . 52,44./ /. . 15- .

5

No 76/2016, IV

.XI.

...

:
.

11.2.2016.
...
11.2.2016.

12.2.2016. 14.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 413/2015, II

...,
...

...,
...,
...

:

12.2.2016.

2

No 27/2016, I

...

.

:

12.2.2016.

3

No 69/2016, I

.XI.

...

:

12.2.2016.
...
12.2.2016.

15.2.2016. 15.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 580/2015, III

. /

...

...

:
.

15.2.2016.

2

No 1038/2015, III

.

...

...

:
.

15.2.2016.

3

No 1107/2015, III

.26

...,
...

:
.

15.2.2016.

4

No 1207/2015, III

...,
...

 

:
.

15.2.2016.

5

No 1288/2015, III

.26

 

:
.

15.2.2016.

6

No 1332/2015, III

.26

...,
...

:
.

15.2.2016.

7

No 1333/2015, III

.26

...,
...

:
.

15.2.2016.

8

No 72/2016, II

.VI.- . -.228-.240

...

:

15.2.2016.
...
15.2.2016.

9

No 80/2016, IV

.VI.- . -.228-.240

...

:
.

15.2.2016.
...
15.2.2016.

16.2.2016. 16.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 952/2015, II

...

:

16.2.2016.

2

No 402/2015, II

.78

...

:

16.2.2016.
...
... : **********, ******,
***, , 17.07.2014. . ., . . . . . . 5, . 38 *** - Ҕ . , ..., :********** *** , , , / / , , , : 1.. 33 , , , 2. . 26, . 1 2 /22.03-2004. . : Ҕ .33 . 3. . 30, . 2 2 22.03.2004. . , , . 4. . 49, .3 2 /22.03.2004. . , , : , , / / , . 5. 1 .2, .2 2/22.03.2004. . 1.1.2 : 134, .1 .2 ,.2 . .129, .2 . 78 1000/ / . ... : **********,*** 145 / , . . 15 .

3

No 512/2015, I

:

16.2.2016.

17.2.2016. 17.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 26/2016, II

.26

...

:

17.2.2016.
..., **********, ..., **********,*** - ..., **********, : *** ..., **********,*** , . , . . , . . .

2

No 467/2015, II

.9.- ..

:

17.2.2016.

3

No 82/2016, II

.VI.- . -.228-.240

...

:

17.2.2016.
...
17.2.2016.

18.2.2016. 18.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 763/2015, I

...

...,

:

18.2.2016.

2

No 1196/2015, III

.26

1,
.

:
.

18.2.2016.

3

No 67/2016, I

.26

 

:

18.2.2016.

4

No 81/2016, III

.XI.

...

:
.

18.2.2016.
...

5

No 94/2016, II

...

:

18.2.2016.
...
18.2.2016.

6

No 95/2016, II

- .223

:

18.2.2016.

***

19.2.2016. 21.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 105/2016, I

...

...

:

19.2.2016.

2

No 485/2015, III

...

.

:
.

19.2.2016.

3

No 83/2016, I

.XI.

...

:

19.2.2016.
...
19.2.2016.

22.2.2016. 22.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1146/2015, III

.

...

...

:
.

22.2.2016.
22.2.2016.

2

No 47/2016, I

.26

 

:

22.2.2016.

3

No 67/2016, I

.V. - .194-197 / .196 /

...

:

22.2.2016.
...
... **********, *** ***,
***, , 08.11.2015 . . ., . . 91,17., ... ***, .195, .1, .7 . .194, .1 .. 58, .1 8/ / . . 41, .6 . . 57 .60, .1 . 61, .2 , . . 68, .1 , ... ********** 8/2015 . , 19.02.2015 ., 395/2014 . , 06.12.2014 . 6 () . . 41, .6 . . 57 .60, .1 . 61, .2 , . 1 . . 2 . , 6,90. ( ) 1. 5 : 1. 1 .; 1. 050.; 1 . 0,20 2. 0,10. ... **********,***, 214,64. ( ), . ... **********,***, 30. ( ), . 15 () .

4

No 79/2016, III

.XI.

...

:
.

22.2.2016.
...

23.2.2016. 23.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 455/2014, III

...

...

:
.

23.2.2016.

2

No 449/2015, IV

.V. - .194-197 / .196 /

...,
...

:
.

23.2.2016.
...
..., **********, *** ***,
***, , 22/23.02.2015 . . ., . . ..., **********,***, , // ..., **********,*** 1 . , ., ***, 735,00 ., , , , .195, .1, .3, .2 .4, .2, . .194, .1, . .20, .2 . .55, .1, .1 . .58, .4 6 // , , . .25, .1 . .23, .1 ..., **********, 472/2015 . . , 11.09.2015 ., - , 6 // , , . .59, .1 , ... , 13.05.2015 . 227/2014 . . . 227/2014 . . , 23.02.2015, 11.09.2015 . 472/2015 . . , 29.09.2015 . .
...
..., **********, *** ***, .
., ***, , 22/23.02.2015 . . ., . . ..., **********,***, , // ..., **********,*** 1 . , ., ***, 735,00 ., , , , .195, .1, .3, .2 .4, .2, . .194, .1, . .20, .2 . .55, .1, .1 . .58, .4 6 // . .66 .1 3 // .

3

No 31/2016, IV

.V. -

...

:
.

23.2.2016.
...
..., **********, *** ***, .
., ***, , 10.06.2015 . 17.06.2015 . / / . ., .. , . ., . ., 120,00 ., , .216, .4 . .1 . .54 100 // .

24.2.2016. 24.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 947/2015, IV

...

...

:
.

24.2.2016.

2

No 1079/2015, III

...

...,

:
.

24.2.2016.

3

No 1124/2015, IV

.

...

...

:
.

24.2.2016.
24.2.2016.

4

No 20/2016, IV

.

...

..,

:
.

24.2.2016.

5

No 27/2016, IV

.26

 

:
.

24.2.2016.

6

No 50/2016, IV

.26

 

:
.

24.2.2016.

7

No 3/2016, III

.V. - .201-208 / .203 .206, .4/

...

:
.

24.2.2016.
...
..., *** ***, .
., **********, ***, , 23.06.2015 . . ., . ., , , ***, 64,68 . ...,***, , . 207, . 1 , . . 54 , 100 // . ..., **********,***, 61,14 . / /, 52,44 . / /, . 8,70 . / /, . 15 .

8

No 101/2016, I

.VI. -

...

:

24.2.2016.
...
24.2.2016.

9

No 108/2016, III

- .223

:
.

24.2.2016.

***
24.2.2016.

25.2.2016. 25.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 442/2015, I

...

.

:

25.2.2016.

2

No 519/2015, III

- .23, 25 27

 

...,

:
.

25.2.2016.
***

...

3

No 43/2016, I

()

:

25.2.2016.

4

No 77/2016, II

.VI.- . -.228-.240

...

:

25.2.2016.
...
25.2.2016.

5

No 115/2016, III

- .223

.

:
.

25.2.2016.

***

26.2.2016. 28.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1019/2015, III

...,
...,
...,
...

...,
...

:
.

26.2.2016.

2

No 89/2016, I

.26

 

:

26.2.2016.

3

No 92/2016, I

.26

 

:

26.2.2016.

4

No 96/2016, IV

.VIII. - - .. .-

...

:
.

26.2.2016.

5

No 97/2016, IV

.VIII. - - .. .-

...

:
.

26.2.2016.

6

No 98/2016, IV

.VIII. - - .. .-

...

:
.

26.2.2016.

7

No 116/2016, III

.XI.

...

:
.

26.2.2016.
...
26.2.2016.

29.2.2016. 29.2.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 407/2015, II

:

29.2.2016.

2

No 1321/2015, I

...

:

29.2.2016.

3

No 1345/2015, III

...

:
.

29.2.2016.

4

No 107/2016, I

.VI.- . -.228-.240

...

:

29.2.2016.
...

5

No 119/2016, III

.VI.- . -.228-.240

...

:
.

29.2.2016.
...