РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2016г. до 1.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 988/2015, II състав

Развод и недейств. на брака

Р.Ф.Ю.

В.В.Ю.,
ДСП ГР.КАОЛИНОВО,
ДСП ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 1.3.2016г.
 

2

Гражданско дело No 1110/2015, I състав

Други дела

ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД

П.Д.К.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 1.3.2016г.
 

3

Гражданско дело No 1136/2015, I състав

Други дела

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Ш.Ш.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 1.3.2016г.

4

ЧГД No 96/2016, IV състав

Молби по чл.51 от Закона за наследството

БАНКА ДСК ЕАД ГР. СОФИЯ

Д.Р.Б.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 1.3.2016г.
***
В законна сила от 1.3.2016г.

5

НОХД No 123/2016, I състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

М.Р.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 1.3.2016г.
М.Р.М.
В законна сила от 1.3.2016г.

за периода от 2.3.2016г. до 7.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

ЧГД No 172/2016, I състав

Други ЧГД

А.Е.М.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 2.3.2016г.
***

В законна сила от 2.3.2016г.

2

АНД No 127/2016, I състав

По УБДХ

РУ НОВИ ПАЗАР

А.З.Г.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 2.3.2016г.
А.З.Г.
Мотиви от 2.3.2016г.
В законна сила от 8.3.2016г.

за периода от 8.3.2016г. до 8.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 697/2015, III състав

Искове по СК

Д.Т.Г.

В.Х.Д.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 8.3.2016г.
ПОПРАВЯ ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, допусната в решение №37 от 11.02.2016 г. по гр.д. №697 по описа на РС – Н.П. за 2015 г., като навсякъде в решението посоченото фамилно име на ответницата вместо Г. да се чете Д.. Решението за поправка на очевидна фактическа грешка подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

2

Гражданско дело No 126/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМУ-2 ГР.НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 8.3.2016г.
 

3

Гражданско дело No 127/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМУ-2 ГР.НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 8.3.2016г.
 

4

Гражданско дело No 128/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМУ-2 ГР.НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 8.3.2016г.
 

5

Гражданско дело No 144/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 8.3.2016г.
 

6

АНД No 75/2016, II състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

Г.А.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 8.3.2016г.
Г.А.Д.
ПРИЗНАВА Г.А.Д. с ЕГН:**********,роден на ***г.в гр.Н
.,живущ ***,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 03.02.2016г.около 08.50часа,по път ІІІ в посока с.С.,обл.Ш.,управлявал моторно превозно средство –лек автомобил,марка „***” с рег.***,без да притежава свидетелство за управление на МПС,което деяние е сторил в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние –с Наказателно постановление №15-0280-000261/09.10.2015г.на Началник РУ МВР гр.К.,влязло в законна сила на 28.12.2015г.-престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание члл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност ,като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв./ХИЛЯДА ЛЕВА/. Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

за периода от 9.3.2016г. до 9.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 130/2016, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

З.И.З.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Присъда от 9.3.2016г.
З.И.З.
ПРИЗНАВА З.И.З. с ЕГН **********, роден на ***г***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 26.02.2016г., в гр. Н., обл. Ш., управлявал моторно превозно средство, лек автомобил марка “***”, модел „***” с рег.***, без да притежава свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с наказателно постановление № 15-0307-000533/2015 г. на началник РУ на МВР Нови пазар, ВЗС на 22.12.2015 г. - престъпление по чл.343 В, ал.2 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК ГО ОСЪЖДА на лишаване от свобода за срок от 6 (шест) месеца и глоба в размер на 200лв. (двеста лева). На основание чл. 66, ал.1 от НК отлага изтърпяването на наложеното наказание лишаване от свобода за срок от 3 (три) години. Не налага наказанието по чл.343г от НК поради неправоспособност на дееца. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15 / петнадесет/ - дневен срок от днес.

за периода от 10.3.2016г. до 10.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 114/2016, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 10.3.2016г.
 

за периода от 11.3.2016г. до 11.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 872/2015, II състав

Облигационни искове

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ

С.И.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 11.3.2016г.
 

2

НОХД No 138/2016, II състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

К.К.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 11.3.2016г.
К.К.М.
Мотиви от 11.3.2016г.

за периода от 12.3.2016г. до 13.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 477/2015, IV състав

По ЗД по пътищата

И.Н.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 12.3.2016г.
 

за периода от 14.3.2016г. до 14.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 876/2015, I състав

Дела от административен характер

ЕКОФРУКТ ЕООД

ТРЪЖНА КОМИСИЯ

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 14.3.2016г.
 

2

Гражданско дело No 1352/2015, IV състав

Вещни искове

А.М.М.

В.Д.Г.,
М.Д.В.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 14.3.2016г.
 

3

Гражданско дело No 86/2016, II състав

Развод по взаимно съгласие

Р.Т.С.,
М.М.Н.

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 14.3.2016г.

В законна сила от 14.3.2016г.

за периода от 15.3.2016г. до 16.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1192/2015, I състав

Вещни искове

Х.Ю.И.,
Н.Ю.М.,
Ф.С.К.,
В.С.Б.,
Р.С.Р.

Х.Х.И.,
И.Ю.И.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 16.3.2016г.
 

за периода от 17.3.2016г. до 17.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 749/2014, IV състав

Вещни искове

С.В.Б.

А.М.А.,
А.Я.М.,
М.А.Й.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 17.3.2016г.
 

2

АНД No 103/2016, I състав

По ЗД по пътищата

М.Р.П.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 17.3.2016г.
 

3

НОХД No 125/2016, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

А.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 17.3.2016г.
А.А.А.
В законна сила от 17.3.2016г.

4

НОХД No 139/2016, II състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

К.К.Ц.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 17.3.2016г.
К.К.Ц.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.К.Ц. с ЕГН:**********,роден на ***г***,
*** ,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 05.03.2016г.около 10.30часа,в гр.Н.,обл.Ш.,по ул.”Ч.” управлявал моторно превозно средство –лек автомобил „***” с рег.***,без да притежава свидетелство за управление на МПС,което деяние е сторил в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние/с Наказателно постановление №14-0307-000313/10.09.2015г.на Началника на РУ-Н./,влязло в законна сила на 06.10.2015г.-престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание чл.343в ал.2 от НК, във вр.чл.58а ал.4 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.1 и чл.55 ал.2 от НК МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „лишаване от свобода” за срок от ПЕТ МЕСЕЦА,чието изтърпяване на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.,както и ГО ОСЪЖДА да заплати в полза на държавата ГЛОБА в размер на 350.00лв./триста и петдесет лева/. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

5

НОХД No 148/2016, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Р.М.С.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 17.3.2016г.
Р.М.С.
В законна сила от 17.3.2016г.

за периода от 18.3.2016г. до 21.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1351/2015, IV състав

Вещни искове

А.М.М.

Х.Х.А.,
И.Х.Х.,
Б.М.В.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Определение от 21.3.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх. рег. № 6333 от 30.12.2015 г., подадена от А.М.М. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, срещу Х.Х.А. с ЕГН ********** ***, И.Х.Х. с ЕГН ********** *** и Б.М.В. с ЕГН ********** ***. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1352 по описа на НПРС за 2015 г. Определението подлежи на обжалване пред ШОС в едноседмичен срок от съобщаването му.

2

Гражданско дело No 125/2016, IV състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 21.3.2016г.
ВЗЕМА по отношение на А.Р.М., с ЕГН **********, с родители – майка Е.М.Н., с ЕГН ********** и баща Р.М.Н., с ЕГН **********, двамата с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, МЯРКА ЗА ЗАКРИЛА „настаняване в приемно семейство”, като я НАСТАНЯВА в професионално приемно семейство на В.А.В., с ЕГН ********** ***, на основание чл. 26, вр. чл. 25, ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето, за срок от една година. РАЗРЕШАВА, съгл. чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, да се предостави от отдел “Закрила на детето” към ДСП гр. Н
. на детето А.Р.М., с ЕГН **********, социална услуга - “Заместваща приемна грижа” за срока на настаняването. Решението подлежи на незабавно изпълнение. Решението подлежи на обжалване пред Шуменския окръжен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено. Обжалването на решението не спира изпълнението.

3

АНД No 112/2016, I състав

Административни дела

ВИК ООД ШУМЕН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРОНМОРСКИ РАЙОН ВАРНА

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 21.3.2016г.
 

4

АНД No 144/2016, II състав

По УБДХ

РУ НОВИ ПАЗАР

К.Ф.Х.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 21.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН К.Ф.Х., с ЕГН:**********, роден на ***г***,
***, в това, че на 12.03.2016г. около 11.30 часа в двора на ОУ “***” в с.С., обл.Ш., извършил непристойна проява, изразяваща се в нанасяне на удар с глава в областта на лицето на А.Е.А. от същото село и оскърбително отношение към гражданите, която проява е извършена на публично място и, с което е бил нарушен обществения ред и спокойствието на гражданите – нарушение по чл.1 от УБДХ, за което му налага АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА /100 / ЛЕВА . Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд гр. Шумен в срок до 24 часа от постановяването му.
К.Ф.Х.
Мотиви от 21.3.2016г.

5

НОХД No 149/2016, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Ш.Ю.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 21.3.2016г.
Ш.Ю.М.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство между прокурор Красимира Жекова при НПРП и адв. Б.И., действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият Ш.Ю.М. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***,
*** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 09.03.2016 г., около 15.00 часа, в гр. Н., област Ш., на ул. “***” в посока центъра на града е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “***” с рег.***, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, което деяние е сторил в едногодишния срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние с НП № 15-0280-000329/12.11.2015 г. на началника на РУП гр. К., влязло в законна сила на 30.11.2015 г. – престъпление по чл. 343в, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК. Страните се съгласяват, че подсъдимия на основание чл. 343в, ал.2 във вр.с ал. 1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на така наложеното наказание се ОТЛАГА за срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по БП № 113/2016 г. по описа на РУ гр. Нови пазар. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

за периода от 22.3.2016г. до 22.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 832/2015, IV състав

Други дела

ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. СОФИЯ

П.С.С.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 22.3.2016г.
 

2

НОХД No 78/2016, IV състав

ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА

РП НОВИ ПАЗАР

М.Р.И.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Присъда от 22.3.2016г.
М.Р.И.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.Р.И., роден на *** ***, с ЕГН **********,
***, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 25.06.2015 г. в гр. Н., обл. Ш., противозаконно унищожил чужда движима вещ – „Монитор 24” *** с тъчскрийн на игрален автомат PREMIER P-24/24 MULTI 5 с фабр.***, на обща стойност 1 285,80 лв, собственост на „Джей пи ел” ЕООД гр. София, представлявано от Л.П.П.. от гр. С., поради което и на основание чл. 216, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 58а, ал. 4 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК и чл. 42а, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от НК, ГО ОСЪЖДА да изтърпи наказание ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС *** за срок от 1 /една/ година, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично; - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от 1 /една/ година; - ОГРАНИЧЕНИЯ В СВОБОДНОТО ПРИДВИЖВАНЕ, а именно – забрана да посещава заведения, предлагащи игри от хазартен тип, за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявения граждански иск от „Джей пи ел” ЕООД гр. София, с ЕИК ***, представлявано от Л.П.П.. от гр. С. срещу М.Р.И., с ЕГН **********, за заплащане на сумата от 1599,60 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди. ОСЪЖДА М.Р.И., с ЕГН **********,***, да заплати направените по делото разноски от 52,44 лв. /петдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/ по сметка на ОД “Полиция” гр. Шумен. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

за периода от 23.3.2016г. до 24.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1024/2015, IV състав

Облигационни искове

ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ

П.К.Ж.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 24.3.2016г.
ОСЪЖДА П.К.Ж. с ЕГН ********** *** да заплати на ЗАД „Алианц България“ с ЕИК
*** от гр. С., район О., бул. „К.“ № ***, представлявано от двама от изпълнителните директори, сумата от 674,44 лв (шестстотин седемдесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки) главница по възстановена от застрахователя щета, както и сумата от 32,75 лв (тридесет и два лева и седемдесет и пет стотинки), представляващи лихва за забава за периода 10.04.2013 г. – 10.10.2013 г. Осъжда П.К.Ж. с ЕГН ********** *** да заплати на ЗАД „Алианц България“ с ЕИК *** от гр. С., район О., бул. „К.“ № ***, представлявано от двама от изпълнителните директори, деловодните разноски в размер на 460 (четиристотин и шестдесет лева) лева. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

2

АНД No 124/2016, II състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

Д.С.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 24.3.2016г.
Д.С.И.
ПРИЗНАВА Д.С.И. с ЕГН:**********,роден на ***г***,с постоянен адрес:***,
*** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 15.01.2016г.около 11.40часа,в гр.К.,обл.Ш.,управлявал моторно превозно средство/лек автомобил,марка „***”,модел ***рег.***/,без да притежава свидетелство за управление на МПС,което деяние е сторил в едногодишен срок от наказването му по административен ред за друго такова деяние –с Наказателно постановление №15-0280-000277/12.10.2015г.на Началник РУ МВР гр.К.,влязло в законна сила на 06.11.2015г.-престъпление по чл.343в ал.2 от НК и на основание члл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност ,като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000.00лв./ХИЛЯДА ЛЕВА/. ОСЪЖДА обвиняемия Д.С.И. с ЕГН:**********,*** да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар направените по делото разноски в размер на 49.66лв./четиридесет и девет лева шестдесет и шест стотинки/. Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

за периода от 25.3.2016г. до 31.3.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 762/2015, I състав

Облигационни искове

Б.А.Б.

С.М.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 25.3.2016г.
 

2

Гражданско дело No 1203/2015, I състав

Искове по КТ за отмяна на уволнение

М.С.М.

РВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 25.3.2016г.

3

Гражданско дело No 36/2016, I състав

Искове по КТ

Г.А.Р.

ТП НОИ ШУМЕН

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 25.3.2016г.

4

Гражданско дело No 189/2016, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

В.И.Й.

Д.Н.И.,
И.П.И.М.,
В.П.И.,
Р.К.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 25.3.2016г.
В законна сила от 25.3.2016г.

5

АНД No 65/2016, II състав

Административни дела

Г.Д.Г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГР. ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.3.2016г.
 

6

НОХД No 159/2016, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

В.И.В.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 25.3.2016г.
В.И.В.
В законна сила от 25.3.2016г.

7

НОХД No 160/2016, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

Д.В.Д.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 25.3.2016г.
Д.В.Д.
В законна сила от 25.3.2016г.

8

НОХД No 162/2016, III състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

В.М.П.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 25.3.2016г.
В.М.П.
В законна сила от 25.3.2016г.

9

Гражданско дело No 1272/2015, I състав

Други дела

РОМФАРМ КОМПАНИ ООД

АГРОЗАХ ЕООД С. ПИСАРЕВО

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2016г.
 

10

Гражданско дело No 51/2016, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

С.А.Х.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.3.2016г.
 

11

Гражданско дело No 52/2016, III състав

Изменение на издръжка

З.П.Д.,
К.П.Д.

П.Д.М.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.3.2016г.
 

12

Гражданско дело No 132/2016, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП КАОЛИНОВО

И.Р.В.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.3.2016г.
 

13

Гражданско дело No 143/2016, III състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 28.3.2016г.
 

14

Гражданско дело No 167/2016, II състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 28.3.2016г.
 

15

Гражданско дело No 197/2016, I състав

Развод по взаимно съгласие

Ф.Ю.Ю.,
Н.Б.Ю.

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2016г.
В законна сила от 28.3.2016г.

16

Гражданско дело No 205/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2016г.
 

17

Гражданско дело No 206/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 28.3.2016г.
 

18

НОХД No 132/2016, III състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Р.Р.Р.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 28.3.2016г.
Р.Р.Р.
В законна сила от 28.3.2016г.

19

НОХД No 163/2016, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

С.М.Я.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 28.3.2016г.
С.М.Я.
В законна сила от 28.3.2016г.

20

ЧГД No 253/2016, III състав

Отказ от наследство

П.Ф.С.

Ф.С.М.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 29.3.2016г.
В законна сила от 29.3.2016г.

21

НЧХД No 400/2015, II състав

НЧХД

В.В.Г.,
В.Г.Р.

А.Х.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 29.3.2016г.
А.Х.А.
ПРИЗНАВА подсъдимия А.Х.А. с ЕГН:**********,***,живущ *** ,
*** ,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 12.08.2015г. в с.В., общ.Н., обл.Ш. причинил на малолетния В.В.Г. с ЕГН:********** ,живущ в с.с., лека телесна повреда,изразяваща се в причиняване на болка и страдание ,/а именно : 1/в окосмената част на главата задно теменно в дясно – травматичен оток умерено изразен с диаметър 3-3,5 см., 2/на челото в дясно-плитко охлузване на кожата с тънка кафеникава коричка -0,8/0,4см., 3/Кръвонасядане бледочервеникаво на горния клепач на дясното око външно, 4/на долния клепач на дясното око и на дясното подочие –петнисто кръвонасядане на обща площ 3,5/2 см, 5/в областта на десния хоризонталенв клон на долната челюст –петнисто кръвонасядане 2/1,5см., 6/зад описаното в областта на десния долно челюстен ъгъл има друго подобно кръвонасядане 1/1 см., 7/По предната страна на шията до средната линия в лляво-петнисто ивицово кръвонасядане 3/1см., вертикално разположено, 8/По средната страна на шията в средната и трета част в дясно върху гръкляна –ивицово кръвонасядане 4/1 см., 9/В страничната част на шията в горна-средна трета –кръвонасядане вертикално разположено,състоящо се от 4 сливащи се кръвонасядания,разположениедно под друго на площ 1,5/1см, 1,5/1 см., 2/1,5 см.- и 2/1,5 см.и на обща площ 7/2 см., 10/Върху средата та дясната ключица-червеникаво кръвонасядане 2/1 см., 11/По предната страна на дясното рамо-ивицовидно кръвонасядане 3,5/1 см., 12/На предната гръдна стена в дясно между ключицата и гръдното зърно и външно към подмишнечната област-петнисто кръвонасядане на площ 2,5/1,5смв.Под описаното –две успоредни ивицовидни кръвонасядания на площ 5/1см. и 4,5/1 см.-косо вертикално горе вътрешно долу външно.Под описаните кръвонасядания личи още едно с диаметър2см..Вътрешно от описаните кръвонасядания личи още едно подобно 2/2см..,13/На предната гръдна стена срединно и вляво-петнисто кръвонасядане 4/3см., 14/в лявата подключична областпетнисто кръвонасядане 3/3смв., 15/по предната страна на лявото рамо-кръвонасядане 3/2см., 16/по външната страна на лявата мишница-три успоредни кожни драскотини с дължина 1,5см., 16/по външната страна на лявата мишница-три успоредни кожни драскотини с дължина 1,5см.,,1см. и 0.9 см., 17/по средната страна на лявата подбедрицав средна трета-вертикална кожна драскотина с дължина 6см./, без разстройство на здравето-престъпление по чл.131 ал.1 т.4 пр.2 във вр.чл.130 ал.2 от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност ,като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1 800.00лв./хиляди и осемстотин лева/. ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.А. с ЕГН:**********,*** да заплати на гражданския ищец – малолетния В.В.Г. с ЕГН:********** чрез неговия баща и законен представител В.Г.Р. с ЕГН:**********,*** обезщетение за причинените му с извършеното престъпление неимуществени вреди ,в размер на 2 000.00 лв../две хиляди лева –главница/,ведно със законната лихва ,начиная от 12.08.2015г.до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от малолетния В.В.Г. с ЕГН:********** чрез неговия баща и законен представител В.Г.Р. с ЕГН:**********,*** против подсъдимия А.Х.А. с ЕГН:**********,*** за разликата от присъдената сума до пълния му размер от 4 000.00лв.като неоснователен и недоказан. На основание чл.189 ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.А. с ЕГН:**********,*** да заплати на гражданския ищец – малолетния В.В.Г. с ЕГН:********** чрез неговия баща и законен представител В.Г.Р. с ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в общ размер на 780.00лв./седемстотин и осемдесет лева/. ОСЪЖДА подсъдимия А.Х.А. с ЕГН:**********,*** да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 80.00лв./осемдесет лева/. Присъдата може да бъде обжалвана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

22

ЧГД No 184/2016, II състав

Съдебни поръчки

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО СОФИЯ

В.А.Н.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 31.3.2016г.
***
В законна сила от 31.3.2016г.