- .

1.4.2016. 4.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 13/2016, III

.

...

...

:
.

1.4.2016.

2

No 176/2016, III

.IX.

...

:
.

1.4.2016.
...
1.4.2016.

3

No 177/2016, III

.IX.

...

:
.

1.4.2016.
...
1.4.2016.

6.4.2016. 6.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 56/2016, III

.V. - .194-197 / .196 /

...

:
.

6.4.2016.
...
6.4.2016.

2

No 63/2016, IV

...

.

:
.

6.4.2016.

3

No 174/2016, IV

- .223

:
.

6.4.2016.
***

 

7.4.2016. 7.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 192/2016, III

.VI.- . -.228-.240

...

:
.

7.4.2016.
...
7.4.2016.

8.4.2016. 10.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 732/2015, III

...,
...

08

:
.

8.4.2016.

2

No 198/2016, II

.XI.

...

:

8.4.2016.
...
8.4.2016.

3

No 199/2016, III

.XI.

...

:
.

8.4.2016.
...
8.4.2016.

11.4.2016. 11.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 687/2015, III

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

...,
...

:
.

11.4.2016.

2

No 195/2016, IV

.26

2

:
.

11.4.2016.

3

No 58/2016, II

...

:

11.4.2016.

12.4.2016. 12.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 194/2016, IV

.26

2

:
.

12.4.2016.

13.4.2016. 13.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 520/2015, III

...,
...,
...

...,
...,
...,
...

:
.

13.4.2016.

2

No 213/2016, II

- .223

:

13.4.2016.

***
13.4.2016.

14.4.2016. 14.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 201/2016, IV

...

:
.

14.4.2016.
14.4.2016.
16.4.2016.

2

No 218/2016, IV

.IX.

...

:
.

14.4.2016.
...
14.4.2016.

3

No 222/2016, I

.XI.

...

:

14.4.2016.
...
14.4.2016.

15.4.2016. 17.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 214/2016, II

- .223

:

15.4.2016.
***

2

No 215/2016, II

- .223

:

15.4.2016.
***

3

No 216/2016, II

- .223

:

15.4.2016.
***

4

No 217/2016, II

- .223

:

15.4.2016.
***

18.4.2016. 18.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 917/2015, III

.

...

...,
- ,
.

:
.

18.4.2016.
18.4.2016.

2

No 48/2016, III

...

:
.

18.4.2016.

3

No 207/2016, III

.26

 

:
.

18.4.2016.

4

No 208/2016, III

.26

 

:
.

18.4.2016.

5

No 102/2016, III

...

:
.

18.4.2016.

6

No 113/2016, III

...

.

:
.

18.4.2016.

7

No 150/2016, I

.III. - -

...,
...

:

18.4.2016.
...
... **********, *** ***,
***, , 04.01.2016 . 23,15. . ., . ., . ., .. ***, , , . ., . ., . . ***, ..., , , . 305, .6 .170, .2, .1- 3- . . 20, .2 . . 306 . . 128, .1 , , .75., , 82. 5. 3. 87. , , . . 306 , 1 . , , , ***. , , , ***, 1 . , *** 1. , , , ***, .... 15 () .
...
... **********, *** ***,
***, , 04.01.2016 . 23,15. . ., . ., . ., ... ***, , , . ., . ., . . ***, ..., , , . 305, .6 .170, .2, .1- 3- . . 20, .2 . . 306 . . 128, .1 , , .75., , 82. 5. 3. 87. , , . . 306 , 1 . , , , ***. , , , ***, 1 . , *** 1. , , , ***, .... 15 () .

8

No 203/2016, IV

- .243, .4 .5

...,
...

:
.

18.4.2016.

19.4.2016. 19.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 945/2015, II

...

:

19.4.2016.

2

No 214/2016, II

.26

9

:

19.4.2016.

3

No 114/2016, IV

.V. - .194-197 / .196 /

...

:
.

19.4.2016.
...
..., **********, *** . .
., ***, ***, , 10.11.2010. . ., . ., , ... ***, : 1 *** 30 1 . 90 , , , .196, .1, .1, . .194, .1 , .29, .1, , . 55 1 1 , . . 25, .1 , . . 23 . 1 - ... 701 2011. 86 .. 24.11.2012. 08.01.2011. . 196, . 1, . 1 .194 . 1 , . . . 25, .2 , 701 2011. , . ..., ********** ... ********** ***, 90 . ..., ********** 50 , . ..., ********** 35,00 . / / . . 15 .

20.4.2016. 20.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 334/2015, II

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:

20.4.2016.

2

No 105/2016, III

.78

...

:
.

20.4.2016.
...
..., **********, *** ***,
., . *** ***, ***, , 2014 . 29.01.2015 . . ., . ., , 16- , ..., ********** - .191, .1 , . 78 1000.00 / / . ... ********** ***, 262.20 . / / . . 15 .

3

No 171/2016, I

.78

...

:

20.4.2016.
...
... **********, ******, .
***, , 18.02.2016 ., . ., . ., . ., , . *** *** . ***, , 15-0280-000230/28.09.2015 . , , 29.12.2015 . - . 343, .2 . . 78 , 1 000/ / . . 78, .4 , . 343 . 15 // .

21.4.2016. 21.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 460/2013, IV

...

...,
...,
...,
...,
...

:
.

21.4.2016.

2

No 1217/2015, I

...

...,
.

:

21.4.2016.

3

No 68/2016, II

.26

 

:

21.4.2016.

4

No 69/2016, II

.26

 

:

21.4.2016.

5

No 59/2016, II

:

21.4.2016.

22.4.2016. 24.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 104/2016, IV

.26

 

:
.

22.4.2016.

2

No 24/2016, IV

...

.

:
.

22.4.2016.

3

No 232/2016, IV

.IX.

...

:
.

22.4.2016.
...
22.4.2016.

25.4.2016. 25.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1322/2015, II

...

:

25.4.2016.

2

No 12/2016, II

.

...

...,

:

25.4.2016.

3

No 116/2016, II

...

...,

:

25.4.2016.

4

No 213/2016, I

.26

 

:

25.4.2016.

5

No 215/2016, I

.26

 

:

25.4.2016.

6

No 225/2016, I

.VI.- . -.228-.240

...

:

25.4.2016.
...
25.4.2016.

7

No 234/2016, I

.XI.

...

:

25.4.2016.
...
... **********, *** ***, .
., ***, , 12.04.2016 ., . ., . ., , ***, *** . ***, 1.2 , 2,32 , - . 343, .1 . .55, .1, .1 3 // 200 ( ) . 66, .1 3 () . . 343 ... ********** 4 () . . 59, .4 , 16-0307-000060/13.04.2016 ., 13.04.2016 . 7 () - .

8

No 235/2016, III

.VI.- . -.228-.240

...

:
.

25.4.2016.
...
25.4.2016.

26.4.2016. 26.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 1200/2015, I

...

:

26.4.2016.

2

No 263/2016, II

.26

1

:

26.4.2016.

3

No 265/2016, II

.26

 

:

26.4.2016.

4

No 292/2016, IV

.26

2

:
.

26.4.2016.

5

No 68/2016, IV

...

.

:
.

26.4.2016.

6

No 111/2016, IV

...

:
.

26.4.2016.

7

No 239/2016, IV

.XI.

...

:
.

26.4.2016.
...
26.4.2016.

8

No 248/2016, IV

- .243, .4 .5

....

:
.

26.4.2016.
26.4.2016.

27.4.2016. 27.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 722/2015, IV

...

...,
...

:
.

27.4.2016.

2

No 1034/2015, IV

...

:
.

27.4.2016.

3

No 1327/2015, II

.

...

...

:

27.4.2016.

4

No 71/2016, I

.

...

...

:

27.4.2016.

5

No 230/2016, I

.

...

...,

:

27.4.2016.

6

No 257/2016, IV

.26

...,
...

:
.

27.4.2016.

7

No 66/2016, III

...

.

:
.

27.4.2016.

8

No 173/2016, I

...

.

:

27.4.2016.

9

No 180/2016, III

.V. - .194-197 / .196 /

...

:
.

27.4.2016.
...
27.4.2016.

28.4.2016. 30.4.2016.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 850/2015, II

...

:

28.4.2016.

2

No 302/2016, I

.26

 

:

28.4.2016.

3

No 189/2016, III

- .23, 25 27

 

...,

:
.

28.4.2016.
***
...