РАЙОНЕН СЪД - ГР.НОВИ ПАЗАР
Справка за свършените дела
за периода от 1.5.2016г. до 4.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 254/2016, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Д.Х.Т.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 4.5.2016г.
Д.Х.Т.
В законна сила от 4.5.2016г.

2

ЧНД No 265/2016, II състав

Разпит на свидетел - чл.223 НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 4.5.2016г.
***


за периода от 5.5.2016г. до 8.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 264/2016, I състав

ГЛ.XI.ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

Р.А.Р.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 5.5.2016г.
Р.А.Р.
В законна сила от 5.5.2016г.

2

АНД No 267/2016, I състав

По УБДХ

РУ КАОЛИНОВО

Н.Г.Д.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 5.5.2016г.
Н.Г.Д.
Мотиви от 5.5.2016г.

за периода от 9.5.2016г. до 9.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1068/2015, III състав

Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ

С.П.Й.

ЙОАННА ООД

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 9.5.2016г.
 

2

Гражданско дело No 1157/2015, I състав

Вещни искове

Р.М.Т.,
А.М.С.,
С.С.А.

Р.О.С.,
Г.И.С.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 9.5.2016г.
 

за периода от 10.5.2016г. до 10.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НЧХД No 190/2016, II състав

НЧХД

Ц.Ж.В.

К.Г.Г.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 10.5.2016г.
К.Г.Г.
ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.Г. с ЕГН:**********,роден на ***г***,обл.Ш
.,ул.”***„№***,***,работи като ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 25.02.2016г.в с.Ц. ,на публично място,в качеството си на длъжностно лице /***/ по повод изпълнение на службата на частния тъжител Ц.Ж.В. с ЕГН:**********,изпълняваща длъжността „***, й нанесъл обида,наричайки я „***” ,с което унижил честта и достойноството й-престъпление по чл.148 ал.1 т.1 ,т.3 и т.4 от НК във вр.чл.146 ал.1 предл.второ от НК и на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност,като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1500.00лв./хиляда и петстотин лева/. ОСЪЖДА подсъдимия К.Г.Г. с ЕГН:**********,*** да заплати на гражданския ищец Ц.Ж.В. с ЕГН:**********,*** обезщетение за причинените й с извършеното престъпление неимуществени вреди в размер на 1200.00лв./хиляда и двеста лева-главница/,ведно със законната лихва,начиная от датата на извършване на деянието -25.02.2016г.до окончателното им заплащане. ОТХВЪРЛЯ предявеният граждански иск от Ц.Ж.В. с ЕГН:**********,*** против подсъдимия К.Г.Г. ЕГН:**********,*** за разликата до пълния му размер от 3 000.00лв./главница/,ведно със законната лихва върху нея,до окончателното изплащане,като неоснователен и недоказан. На основание чл.189 ал.1 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.Г.Г. с ЕГН:**********,*** да заплати на частния тъжител и гражданския ищец Ц.Ж.В. с ЕГН:**********,*** направените по делото разноски в размер на 415.00лв. ОСЪЖДА подсъдимия К.Г.Г. с ЕГН:**********,*** да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 50.00лв./петдесет лева/. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

за периода от 11.5.2016г. до 11.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 1140/2015, III състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Д.К.Д.

ОБЩИНА ГР. НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 11.5.2016г.
 

2

НОХД No 249/2016, I състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

К.К.М.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 11.5.2016г.
К.К.М.
В законна сила от 11.5.2016г.

3

НОХД No 255/2016, II състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Р.Р.М.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 11.5.2016г.
Р.Р.М.
В законна сила от 11.5.2016г.

4

АНД No 256/2016, I състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

В.А.Й.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 11.5.2016г.
В.А.Й.
ПРИЗНАВА В.А.Й. с ЕГН **********, роден на ***г***, обл. Ш
., ***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 19.04.2016 г., в гр. Н., обл. Ш., управлявал МПС, л.а автомобил марка „***“ с рег.***, без да притежава свидетелство за управление на МПС и то в едногодишния срок от наказването му по административен ред за такова деяние, с наказателно постановление НП № 15-0307-000291/10.09.2015 г.на ОДМВР, РУ Нови пазар, ВЗС на 22.09.2015 г. - престъпление по чл. 343В, ал.2от НК и вр.с чл. 78а от НК, ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000/ хиляда / лева. НЕ НАЛАГА на основание чл. 78а, ал.4 от НК, предвиденото от закона наказание по чл. 343г от НК. Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15 /петнадесет/ дневен срок от днес.

за периода от 12.5.2016г. до 12.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 48/2016, II състав

Административни дела

БИЛД ЕООД ГР. ШУМЕН

ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШУМЕН

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 12.5.2016г.

2

НОХД No 182/2016, II състав

Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/

РП НОВИ ПАЗАР

А.И.Я.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 12.5.2016г.
А.И.Я.
ПРИЗНАВА подсъдимия А. И.Я. с ЕГН:**********,роден на ***г***/
***/,***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че на 09.01.2016г.в гр.Н.,обл.Ш.,при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи -1бр.бутилка от 2.5 литра с червено домашно вино на стойност 5.00лв., 14кг.пуешко месо на стойност 120.40лв.,2бр.трупни петли /месо/ с общо тегло 4 кг.на стойност 16.80лв.,от владението и собственост на Д.И.Н. *** и паричната сума в размер на 41.00лв.от владението и собственост на Д.С.Н. ***,всичко на обща стойност 183.20лв.,без тяхното съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои-престъпление по чл.196 ал.1 т.1 във вр.чл.194 ал.1 от НК и на основание чл.196 ал.1 т.1 от НК във вр.чл.194 ал.1 от НК във вр.чл.55 ал.1 т.1 от НК ГО ОСЪЖДА на „Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА ,при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.25 ал.1 от НК във вр.чл.23 ал.1 от НК ГРУПИРА наложените на А. И.Я. с ЕГН:********** наказания по НОХД №61/2016г.по описа на Районен съд Нови пазар,в законна сила от 04.02.2016г. и по НОХД № 182/2016г.по описа на Районен съд Нови пазар,като му определя едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ,по-тежкото измежду тях,а именно : „Лишаване от свобода” за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА ,при първоначален строг режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип. На основание чл.25 ал.2 от НК от така определеното общо наказание,съдът ПРИСПАДА изтърпяното от подсъдимия А. И.Я. с ЕГН:********** наказание „лишаване от свобода”,считано от 10.02.2016г. На основание чл.189 ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. И.Я. с ЕГН:********** да заплати по сметка на ОД на МВР Шумен направените по делото разноски в размер на 135.24лв./сто тридесет и пет лева двадесет и четири стотинки/. На основание чл.189 ал.1 от НК ОСЪЖДА подсъдимия А. И.Я. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд Нови пазар направените по делото разноски в размер на 20.00лв./двадесет лева/. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

3

АНД No 220/2016, II състав

Чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

П.Н.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 12.5.2016г.
П.Н.С.
Мотиви от 13.5.2016г.

за периода от 13.5.2016г. до 13.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 267/2016, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

В.И.Й.

Е.Х.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 13.5.2016г.
 

за периода от 14.5.2016г. до 15.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 316/2016, I състав

Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 14.5.2016г.
 

за периода от 16.5.2016г. до 16.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 272/2016, III състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Т.Ж.А.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Споразумение от 16.5.2016г.
Т.Ж.А.
В законна сила от 16.5.2016г.

за периода от 17.5.2016г. до 17.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

АНД No 165/2016, III състав

Административни дела

Д.Т.И.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ГР. ШУМЕН

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Решение от 17.5.2016г.
 

за периода от 18.5.2016г. до 18.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 43/2016, I състав

Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци

Н.Е.А.

Ф.С.А.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 18.5.2016г.

2

НОХД No 274/2016, I състав

Гл.VI.Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК

РП НОВИ ПАЗАР

Х.Н.Я.

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Споразумение от 18.5.2016г.
Х.Н.Я.
В законна сила от 18.5.2016г.

за периода от 19.5.2016г. до 19.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 134/2015, IV състав

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА - Убийства

РП НОВИ ПАЗАР

Е.М.А.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 19.5.2016г.
Е.М.А.
В законна сила от 19.5.2016г.

2

НОХД No 131/2016, II състав

Неплащане на издръжка

РП НОВИ ПАЗАР

Я.В.Н.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Присъда от 19.5.2016г.
Я.В.Н.
ПРИЗНАВА подсъдимия Я.В.Н. с ЕГН:**********,роден на ***г.в гр.Н
.,живущ ***,*** ,ЗА ВИНОВЕН В ТОВА,че от 01.04.2015г.до 31.01.2016г.в гр.К.,обл.ш.,след като е бил осъден по гр.д.№674/2014г.по описа на Районен съд –гр.Нови пазар,обл.Шумен с решение,влязло в законна сила на 01.04.2015г.да издържа свой низходящ –детето си В.Я.Н.,ЕГН:**********,съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски,всяка по 90.00лв.,а именно -10 броя месечни вноски,в общ размер на 900.00лв.-престъпление по чл.183 ал.1 от НК и на основание чл.183 ал.1 предл.второ от НК във вр.чл.42а ал.2 т.1 и т.2 от НК ГО ОСЪЖДА на ПРОБАЦИЯ със следните пробационни мерки:1/по чл.42а ал.1 от НК –„задължителна регистрация по настоящ адрес”с явяване и подписване пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО и 2/задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжен съд гр.Шумен в 15-дневен срок от днес.

за периода от 20.5.2016г. до 24.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

НОХД No 275/2016, II състав

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

М.В.И.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 20.5.2016г.
М.В.И.
ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между прокурор Анри Миленов при НПРП и адв. Д.М. от ШАК, действащ като защитник на подсъдимия, с което страните приемат за установено от фактическа и правна страна, че подсъдимият М.В.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, живущ ***,
***, СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 08.05.2016 г., около 02,25 ч. в гр. Н., по ул. “В.” е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил “***” с рег. номер ***, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 2,07 /две цяло нула седем/ на хиляда, установено по надлежния ред /с Алкотест Дрегер 7410 № ARSM-0184/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК. Страните се съгласят, че подсъдимият на основание чл. 343б, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК ще изтърпи наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така наложеното наказание се отлага с ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 55, ал. 3 от НК НЕ СЕ НАЛАГА по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода. На основание чл. 343г от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК се налага наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА МПС ЗА СРОК ОТ 5 /ПЕТ/ МЕСЕЦА, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от това право по административен ред със Заповед № 16-0307-0000072/09.05.2016 г., считано от 08.05.2016 г. ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по бързо производство № 187/2016 г. по описа на РУ на МВР Нови пазар. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.383, ал.1 от НПК.

2

ЧНД No 294/2016, II състав

Разпит пред съдия в досъдебното производство – чл. 222, чл. 223 от НПК

РУ НОВИ ПАЗАР

РП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Определение от 20.5.2016г.

***

за периода от 25.5.2016г. до 25.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 306/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

Ф.В.С.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.5.2016г.
 

2

Гражданско дело No 318/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.5.2016г.
НАСТАНЯВА детето Д.Р.Д. с ЕГН ********** с родители майка Р.Д.А. с ЕГН ********** и баща
***, в професионалното приемно семейство на В.Я.И. с ЕГН ********** и И.И.И. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, за срок от 2 /две/ години, считано от влизане в сила на настоящото решение, както и постановява детето да ползва социалната услуга “Заместваща приемна грижа” в предвидените в нормативните документи случаи. Решението подлежи на обжалване пред ШОС в 7 /седем/ - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено, съгласно чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето. Обжалването на решението не спира изпълнението. След влизане на решението в законна сила, заверен препис от същото да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Нови пазар.

3

Гражданско дело No 324/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 25.5.2016г.
НАСТАНЯВА детето Г.И.М., с ЕГН **********, с родители: майка И.Н.И., с ЕГН ********** и баща И.М.И., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, в ЦНСТДМУ-
*** гр. Н., ул. „***“ № *** за срок от 1 /една/ година, считано от влизане в сила на настоящото решение. Решението подлежи на обжалване пред ШОС в 7 /седем/ - дневен срок от получаване на съобщението, че същото е изготвено, съгласно чл.28, ал.4 от Закона за закрила на детето. Обжалването на решението не спира изпълнението. След влизане на решението в законна сила, заверен препис от същото да се изпрати на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Нови пазар.

4

НЧХД No 156/2016, III състав

Наказателни дела от частен характер - по тъжба на пострадалия (НПК)

М.С.М.

С.М.С.

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Присъда от 25.5.2016г.
С.М.С.
ПРИЗНАВА подсъдимия С.М.С., роден на *** ***, обл. Ш
., ***, с ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.03.2016 г. в гр. П., обл. Ш., в сградата на ППК “Х.” казал думи и извършил действие унизителни за честта и достойнството на М.С.М., с ЕГН **********, като обидата е нанесена публично – престъпление по чл.148, ал.1, т.1 от НК във вр. с чл.146, ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000 / ХИЛЯДА/ ЛЕВА. ПРИЗНАВА С.М.С. ЗА НЕВИНОВЕН в това, че извършил горепосоченото деяние спрямо длъжностно лице при и по повод изпълнение на службата му и ГО ОПРАВДАВА по обвинението по чл.148, ал.1, т.3 от НК във вр. с чл.146, ал.1 от НК. ОСЪЖДА С.М.С., с ЕГН ********** да заплати на М.С.М., с ЕГН **********,*** сумата от 500.00 /петстотин/ лева, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 18.03.2016 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА С.М.С., с ЕГН ********** да заплати на М.С.М., с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер на 412.00 лв. /четиристотин и дванадесет лева/. ОСЪЖДА С.М.С., с ЕГН ********** да заплати държавна такса върху уважения размер на гражданския иск в размер на 50 лв. / петдесет лева/ по сметка на РС гр. Нови пазар. Присъдата подлежи на обжалване пред ШОС в 15 дневен срок от днес.

за периода от 26.5.2016г. до 26.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 221/2016, II състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Д.Н.А.

Н.А.П.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 26.5.2016г.

2

Гражданско дело No 345/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2016г.
 

3

Гражданско дело No 346/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2016г.
 

4

Гражданско дело No 347/2016, I състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

 

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2016г.
 

5

НОХД No 106/2016, II състав

ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

РП НОВИ ПАЗАР

В.М.Й.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Споразумение от 26.5.2016г.
В.М.Й.
В законна сила от 26.5.2016г.

6

НОХД No 221/2016, IV състав

Кражба

РП НОВИ ПАЗАР

С.Б.Е.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Споразумение от 26.5.2016г.
С.Б.Е.
В законна сила от 26.5.2016г.

7

АНД No 238/2016, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

ЕТ Б.9.- Б.Б.

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 26.5.2016г.

за периода от 27.5.2016г. до 29.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 786/2015, II състав

ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ и др.

Н.П.Н.

М.Р.М.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 27.5.2016г.
 

2

Гражданско дело No 314/2016, I състав

Искове по СК - развод по чл. 49 СК

З.М.З.

А.Г.А.,
ДСП КАОЛИНОВО

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.5.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.

3

Гражданско дело No 344/2016, II състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

 

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 27.5.2016г.

4

АНД No 252/2016, I състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ОТ НАКАЗАТЕЛЕН ХАРАКТЕР

НЕША ЕООД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Решение от 27.5.2016г.
 

за периода от 30.5.2016г. до 30.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 135/2016, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

З.С.А.

Л.М.Ш.,
ДСП НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ГАЛИНА НИКОЛОВА

Определение от 30.5.2016г.

2

Гражданско дело No 299/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП КАОЛИНОВО

М.Х.А.,
Ю.С.Ю.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 30.5.2016г.
 

3

Гражданско дело No 301/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

Д.Д.В.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 30.5.2016г.
 

4

Гражданско дело No 325/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМУ-1 ГР.НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 30.5.2016г.
 

5

Гражданско дело No 326/2016, IV състав

Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права.

ДСП НОВИ ПАЗАР

ЦНСТДМУ-1 ГР.НОВИ ПАЗАР

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 30.5.2016г.

за периода от 31.5.2016г. до 31.5.2016г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 140/2016, IV състав

ВЕЩНИ ИСКОВЕ

Н.М.Б.

И.М.Б.,
С.Д.Б.

Докладчик:
ПЕТИНА К. НИКОЛОВА

Решение от 31.5.2016г.
 

2

Гражданско дело No 413/2016, III състав

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА

К.В.Ж.

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Докладчик:
АТАНАСКА Д. МАРКОВА

Определение от 31.5.2016г.
 

3

АНД No 183/2016, II състав

Производства по приложението на чл.78а НК

РП НОВИ ПАЗАР

М.А.А.

Докладчик:
СВЕТЛА РАДЕВА

Решение от 31.5.2016г.
М.А.А.
ПРИЗНАВА М.А.А., с ЕГН:**********, роден на *** ***, живущ ***,
***, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 15.10.2015 Г. В ГР. Н., обл. Ш. в дома си на ул. „***“ № ***, без надлежно разрешително съгласно чл. 7, чл. 16 и чл. 30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /ЗКНВП/ и чл. 1 и следващите от Наредба за условията и реда за разрешаване дейността по чл. 73, ал. 1 от ЗКНВП, държал високорискови наркотични вещества – марихуана /индийски коноп – канабис/, както следва: 0,07 гр. нетно тегло с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,50 %, на стойност 0,42 лв.; 0,30 гр. нетно тегло с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,59 %, на стойност 1,80 лв.; 2,34 гр. нетно тегло с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,40 %, на стойност 14,04 лв. и 0,27 гр. нетно тегло с процентно съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 1,70 %, на стойност 1,62 лв., всичко на обща стойност 17,88 лв., определена съгласно Приложение № 2 към член единствен на Постановление № 23/29.01.1998 г. на МС на Р България за определяне на цената на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, като на основание чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ И МУ НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА В РАЗМЕР НА 1000.00лв./хиляда лева/. Иззетите по делото веществените доказателства,запечатани в четири отделни плика ,съответно :обект №1 -1брой прозрачно найлоново пликче с размери височина 6см. и ширина 5см.,запечатващо се в горния край,със зеленикави семена,опаковани в бял хартиен плик, обект №2 -1брой част от угасена ръчно свита цигара-опакована в бял хартиен плик, обект №3-1брой сгънат станиол от цигари „В.”,със суха ,зелена тревиста маса,опаковани в бял хартиен плик и обект №4 -2 броя парчета навит вестник ,със суха селена тревиста маса,опаковани в бял хартиен плик,да бъдат предадени в Базова научно-техническа лаборатория при ОД на МВР гр.Варна И УНИЩОЖЕНИ. ОСЪЖДА М.А.А., с ЕГН:**********,*** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Варна.направените по делото разноски в размер на 105,05 лв. /сто и пет лева и пет стотинки/. Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжен съд гр.Шумен в 15 дневен срок от днес.