Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е  

№ 43

Гр.Н.,27.02.2017г.

 

     Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на тридесет и първи януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                        Секретар:В.  В.

 

като разгледа докладваното от съдия Радева  гр.дело  №61/2016г.по описа на НПРС,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Делото е образувано по иск с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от  ГПК,чл.410 ал.1 т.2 от КЗ и чл.86 ал.1 от ЗЗД -предявен от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”,представлявано от Р.Я. и К.Р.- изп.директори ,чрез пълномощника им „Адвокатско дружество С. и Д.”*** пазар,с цена на иска 167.33 лв./главница/ведно със законната лихва,начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до пълното изплащане на сумите.

      В исковата молба се твърди,че при ПТП ,станало на ***г..в гр.Н.,при движение по общински път от подстанция на НЕК на 60м. от ул.“***“,Ц.А.Ц.,като водач на МПС с марка „Тойота“ ,ДК №***,собственост на „Алд Аутомотив „ООД попаднал в необозначена и необезопасена дупка на пътното платно.Описаните по-горе факти били обективирани в Протокол за ПТП №1516256 от ***г.

      Между ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и собственика на МПС с марка „Тойота“ ,ДК №***-. „Алд Аутомотив „ООД бил сключен договор за застраховка Каско със застрахователна полица №***,материализираща и удостоверяваща възникването на застрахователното правоотношение за срок от 12 месеца и обвързваща страните за периода от 27.08.2014г.до 27.08.2015г.

      Щетите нанесени на МПС с марка Тойота“ ,ДК №***,собственост на „Алд Аутомотив „ООД били подробно описани в опис-.заключение по щета №470414151505170.При настъпилото застрахователно събитие били увредени предна дясна гума на автомобила,предна дясна джанта,тас преден десен.

       На 26.05.2015г.сумата от 142.33лв.била преведена на „***“ЕООД-сервиза отстранил нанесените щети.За ликвидация на щетата а в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“били сторени ликвидационни разноски в размер на 25 лева.

       Причина за настъпването на застрахователното събитие били необозначени дупки по пътното платно..

     На 30.06.2015г..на Община Н. с писмо известие за доставка била връчена покана изх.№Л №02602/25.06.2015г.за доброволно плащане на претендираната по регреса  сума,но до момента липсвало удовлетворяване на претенцията.

       Предвид гореизложеното,ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника Община Н.  и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което  приеме за установено,че Община Н. дължи на ЗАД „Булстрад Вена Иншурънс Груп“ сумата от 167.33лв.,представляваща изплатено застрахователно обезщетение и разноски по ликвидация на щетата в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,ведно със законната лихва от датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до деня на пълното изплащане на сумите,на основание чл.86 от ЗЗД.

    Моли ответникът да му заплати направените по делото разноски.

     Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника Община Н.,като в срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал писмен отговор на предявения иск,с който оспорва същия като недопустим и  неоснователен.

    Счита,че в исковата молба не е посочено мястото на настъпване на събитието,поради което претенцията се явявала неиндивидуализирана.Не се съдържало изложение на обстоятелствата,на които се основавал искът.Не се посочвали и доводи,въз основа на които да се търси каквато и да е било отговорност от страна на Община Н..

      Искът се явявал неоснователен и поради следното:

      В посочения период,през който е настъпило гореописаното ПТП ,били извършвани ремонтни дейности на територията на град Н. във връзка с изпълнение на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Н.“ със изпълнител на СМР „Чиста вода 2013г.“ДЗЗД.По пътищата на града,освен действащата сигнализация ,били поставени пътни знаци на преносима стойка,с които участниците в движението следвало да се съобразяват.Някои участъци от платната за движение по пътищата,включително и по ул.“***“ ,били временно затваряни за движение,поради което,ответникът счита,че водачът на превозното средство не е съобразил скоростта на движение с пътната обстановка и с поведението си е съпричинил повредата по ППС.

      За осъществяване на проекта Община Н. сключила Договор №724/22.11.2013г.,след проведена процедура по ЗОП с ДЗЗД „чиста Вода 2013“ гр.Т..В чл.27 т.4 и т.5 било уговорено задължение на Изпълнителя за опазване на пътищата,ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик,както и организацията на всички появили се по време на строителството въпроси,свързани с временната организация на пътния трафик.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      От приобщеното по делото писмено доказателство:заверено копие от застрахователна полица №*** от 07.08.2014г.,с издател „Булстрад Каско Стандарт“ се установява,че  между ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и „Сожелиз България“ЕООД  е сключен договор за застраховка „Каско“ за лек автомобил  марка „Toyota“ с рег.№*** 

За срок от 12 месеца и обвързваща страните за периода от 00.00 часа на 27.08.2014г.до 00.00часа на 27.08.2015г.

   С уведомително писмо до застрахователя от 04.11.2014г.,той е уведомен за промяна в собствеността на застрахованото МПС и,че същото е придобито от Алд Аутомотив ООД.

     Поради настъпило ПТП на ***г.в 13.40часа на общински път от бензиностанция Ал и Ко към подстанция на НЕК,към 60м.от ул.“***“община Н. е съставен Протокол за ПТП №1516256от Г.Г.-***.В протокола за ПТП е обективирано,че водачът на „Тойота Айко“ с рег.№***  Ц.Ц. е попаднал в разкъсване на пътното платно/дупка/,вследствие на което му се деформира предна джанта,има разкъсвания по гумата  и счупен декоративен капак..Настъпва ПТП с щети.

     По заявление на водача на автомобила ,учавствувал  в  ПТП- Ц.А.Ц.,при ищеца –застраховател  - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“АД,агенция Н. е образувана щета по застраховка „Каско“ №50-04058-00008/15 от ***г..,,където е извършен оглед на автомобила,придружен със съответния снимков материал. Съгласно  сключен договор за автосервизни услуги е съставено възлагателно писмо /л.11/ за ремонт на автомобила и отстраняване на описаните щети в автосервиз „*** „ЕООД.автомобилът е отремонтиран в посочената фирма,видно от съставената фактура  №1000006173/31.3.2015г.

Като са подменени автомобилна гума Fulda Kristal Montero 3MS ,капачка джанта, ремонт на автомобила,всичко на обща стойност 142.33лв.с ДДС.

  С приемо-предавателен  протокол от 30.03.2015г..автомобилът  е предаден от сервиза на водача на МПС-то Ц.Ц..

    С преводно нареждане    от 26.05.2015г..при Банка „ДСК „/на л.16 по делото/– сумата за ремонта в размер на 142.33лв. е изплатена от застрахователя ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ на „***“ЕООД.

       На Община Н. е изпратена регресна покана ,връчена с писмо с обратна разписка на 30.06.2015г.,за заплащане на застрахователното обезщетение за сметка на увреденото лице,като до предявяване на иска,претендираната сума не е заплатена от ответника.

     Поради неплащане на посочената сума в размер на 167.33лв..,по депозирано заявление по чл.410 от ГПК до Районен съд Н.,съдът е издал Заповед №1/05.01.2016г..за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№1/2016г.по описа на НПРС,като е осъдил Община Н. да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“сумата в размер на 167.33лв./главница/.,ведно със законната лихва от 30.12.2015г.до изплащане на вземането,както и сумата от 25.00лв.,представляваща държавна такса и 144.00лв.адвокатски хонорар.

     Като основание за присъждане на вземането е посочено: дължима сума по регресна претенция за ПТП,станало на ***г.по общински път от подстанция на НЕК на 60 метра от ул.“***“ в гр.Н..Тогава лек автомобил  „Тойота“ с рег.№***,собственост на „Алд аутомотив“ООД,управляван от Ц.А.Ц. ,попаднал в необезопасена и необозначена дупка на пътното платно ,от което се повредили предна дясна гума,джанта и тас.Заявителят заплатил на собственика претендираната сума ,във връзка със сключен договор „Каско“.

      Против издадената заповед е подадено възражение и съдът е указал на заявителя в 1-месечен срок да предяви иск за установяване на вземането си и ищецът е предявил иск,за което е образувано настоящото гр.дело №61/2016г.по описа на НПРС.

      Въпреки,че ищецът беше задължен от съда на основание чл.190 от ГПК да представи: застрахователния договор,чиято част е представената застрахователна полица,включващ:застрахователна полица,Общи условия, раздели и клаузи,добавъци сметки, спецификации,както и Приложение за сключване на застраховката,което е неразделна част от застрахователния договор.,той не изпълни вмененото му задължение ,поради което,на основание чл.190 ал.2 от ГПК непредставянето на тези документи ще се преценява от съда съгласно чл.161 от ГПК.

      По делото бяха разпитани като свидетели Ц.Ц./водач на автомобила/, Г.Г./съставителя на протокола за ПТП/ и Р.В. /на длъжност „Инвеститорски контрол“в Община Н./.

     Предупредени за наказателна отговорност по чл.290 от НК ,свидетелите твърдят следното:

     Свидетелят Ц. заявява,че е управлявал посоченият лек автомобил по съответния пътен участък с ниска скорост-около 5-10 км/ч.На пътя се извършвали изкопни работи и целият бил покрит с дебел слой кал./имало 20-30см.кал на пътното платно/.Насреща идвал друг автомобил и за да се разминат, Ц. дал плътно вдясно.Десните колелета навлезли в калта,но пак бил на пътя.По средата на пътя имало коловоз,където се виждала пътната настилка.Давайки плътно вдясно,той усетил удар на твърд предмет /вероятно камък/,при който гумата се спукала/срязала/.Тасът бил счупен и джанта на предна дясна гума –изкривена.

     За лошото състояние на пътното платно свидетелствува  в показанията си и Г.Г./съставителя на протокола за ПТП/.Сочи,че по време на възникване на произшествието,се извършвал ремонт на водния цикъл в .града,поставяли се нови тръби.Имало много кал и лекият автомобил попаднал в неравност.На улицата нямало поставени знаци.По нея се движели товарни автомобил и багери.Имало знак А39,но той не бил поставен за регулиране на движението,а предупреждавал за внезапно изскачащи машини и други техники,тъй като там е промишлена зона.                                                      

    В показанията си,св.Р.В. твърди,че прякото й задължение е да следи за изпълнението на видовете работи по този обект.На улицата,която води за подстанцията на град Н. се правело разкопаване и тя била затваряна частично,поетапно.Уведомявали предварително полиция,пожарна,за затварянето на улици ,където се прави ремонт ,пускали информация в сайта на Общината.На тази улица/на която възникнало ПТП/ ,се извършвали ремонтни дейности в края на декември 2014 година.Улицата била на различни коти,имало две прокопавания.През месец февруари 2015 година предстояло асфалтиране.С.В. не уточни дали към този момент там е имало пръст,кал,камъни.Заявява,че специално за тази улица не е било затваряно цялото платно,а се поставял знак „Пътят е в ремонт.Заобиколи!“.Една стрелка,за да се заобиколи това,което се копае.Според С.В., пътната настилка можела да се види от калта.

  По делото беше назначена съдебно-автотехническа експертиза със следните задачи: 1/Механизмът на настъпване на щетите отговаря ли на описания в декларацията? ,2/Какъв е размерът на средствата,нужни за отстраняване на причинените щети/части,труд,материали и др./ от описаното ПТП и размерът на заплатеното от застрахователя обезщетение съответства ли на нужните средства за отстраняването на причинените щети,съобразно действащите към момента та събитието пазарни цени и методиката за определяне на обезщетения по застраховка автокаско? ,3/Съответства ли размерът на претендираните разходи ,за оглед и експертиза на обичайните такива  за този вид дейност?,

      Вещото лице И.Р.,след запознаване с доказателствения материал по делото и извършване на допълнителни проучвания в специализираните електронни сайтове за цени на автомобилни гуми, ,сочи в  заключението си,че  технически е възможно щетите от ПТП –разкъсване на предната дясна гума,деформирането на джантата и на декоративния тас на лекия автомобил „Тойота Айго“ да са настъпили в резултат на пропадане на гумата в неравност на пътя/дупка/ с остри ръбовепо механизъм на ударно притискане на гумата,съчетано с деформация и срязване между ръба на джантата с ръба на настилката.Посочените увреждания могат да настъпят и при скорост на движение и под 50 км/ч.Механизмът на настъпване на щетите отговаря на описания механизъм  в заявлението за изплащане на застрахователно обезщетение.Констатираните повреди по гумата,джантата и декоративния тас на автомобила са в причинно –следствена връзка с описания в заявлението механизъм на ПТП.

    Размерът на заплатеното от застрахователя обезщетение за отстраняване на причинените щети при ПТП от ***г.съответства на нужните средства за възстановяване на щетите по пазарни цени в размер на 142.33лв.Разходите за извършване на оглед и експертиза от вещо лице в размер на 25.00лева съответстват на обичайните такива за този вид дейност.

     Видно от приложения по делото Договор №724/22.11.2013г.,сключен между Община Н.,представлявана от кмета Р.П.Х. и А.Г. –главен счетоводител /възложител/и „Чиста вода 2013“ДЗЗД гр.Т. ,представлявана от  управителя Т.Р.Р. /изпълнител/ е,че възложителят възлага,а изпълнителят приема да изпълни срещу възнаграждение,със свои сили и средства,качествено и съгласно установените в този договор срокове изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на територията на гр.Н..

    Съгласно чл.2 ал.1 от договора“срокът за изпълнение на дейностите по договора не по-късно от 17.12.2014г. започва да тече от момента на подписването му и е до издаване на разрешение за строеж за ползване на обекта.Според чл.27 т.4 ,страните са се споразумели,че при изпълнение на своите задължения ,изпълнителят взема необходимите мерки за опазване на пътищата ,ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик,за което носи пълна отговорност.

     С Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническа инфраструктура от 18.03.2014г.е открита строителната площадка,включваща следните подобекти:1/ Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа“,включваща изграждане на трасе за реконструкция и изграждане на нова водопроводна мрежа,попадаща в урбанизираната територия на гр.Н.-водопродната мрежа е разположена по уличните платна на града, публична общинска собственост,  изграждане на трасе на водопровода,попадащ в зоната извън урбанизираната територия на гр.Н. –републиканската пътна мрежа/31.287/,местен път и т.н. и 2/ подобект „Частично изграждане на канализационна мрежа с довеждащ колектор“,включващ изграждане на трасе за реконструкция и изграждане на нова канализационна мрежа  в урбанизираната територия на гр.Н.-водопродната мрежа е разположена по уличните платна на града, публична общинска собственост, изграждане на трасе на канализацията,попадаща в зоната извън урбанизираната територия на гр.Н. –републиканската пътна мрежа/31.287/,местен път и т.н.

    Строежът е пуснат в експлоатация съгласно Разрешение  за ползване №СТ-05-1647/29.09.2015г.,издадено от зам.началник ДНСК.Тоест,следва да се приеме,че с издаване на разрешение за ползване на строежа е изтекъл срока на договора за възлагане на поръчка е изтекъл.

  При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

   Предявеният иск е с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от  ГПК,чл.410 ал.1 т.2 от КЗ,чл.49 от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД- установителен  регресен иск на платилия обезщетение застраховател срещу причинителя на вредата,настъпила  в резултат на виновно бездействие на служители на ответната Община Н.

    Ищцовото дружество следваше да установи по несъмнен начин съществуването на валидно застрахователно правоотношение между него и увреденото лице и заплащане на застрахователно обезщетение.

      Първото от двете посочени обстоятелства се установи в от представената застрахователна полица  №№*** от 07.08.2014г., сключена между собственика на автомобила /увредено лице/ и ищеца-застраховател ,действаща за процесния период от време,а именно  в деня  на настъпилото застрахователно събитие.

      Настъпилото застрахователно събитие-ПТП,в срока на действие на договора за застраховка,се установи посредством допустимите от закона доказателствени средства:Протокол за ПТП,показанията на свидетелите Ц.Ц.,Г.Г.,отчасти на св.Р.В./,заявление до застрахователя и декларация за настъпило застрахователно събитие,подписани от Ц.Ц.,подписани под страх от наказателна отговорност за неверни данни.

      Протоколът за ПТП,издаден от служител на МВР в кръга на правомощията му в установената форма и ред,представлява официален свидетелствуващ документ .Като такъв,той се ползва не само с олвързваща формална доказателствена сила относно авторството на документа,но и със задължителна материална доказателствена сила,като съставлява доказателство за факта на направени пред съставителя изявления и за извършените от него и пред него действия.Съставителят е удостоверил пряко възприети от него факти на огледа,относими за определяне на механизма на ПТП,местоположението на МПС,участници в ПТП,характера и вида на нанесените щети,пътните знаци и маркировката на мястото на произшествието.

      Заплащането на застрахователното обезщетение се установи посредством платежно нареждане от  26.05.2015г..при Банка „ДСК „/на л.16 по делото/– сумата за ремонта в размер на 142.33лв. е изплатена от застрахователя ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ на „***“ЕООД.

   От писмените и гласни доказателства,както и от заключението по назначената съдебна авто-техническа експертиза се установи,че причинените по МПС - „Тойота“ ,ДК №***-. „Алд Аутомотив „ООД щети:увредени предна дясна гума на автомобила,предна дясна джанта,тас преден десен са настъпили в резултат на попадане в необезопасена дупка на пътното платно,като не се установи съпричиняване от страна на водача на автомобила.

    Съгласно чл.213 от КЗ/отм.,но в сила към момента на настъпване на застрахователното събитие и заплащане на застрахователното обезщетение/,сега чл.410 ал.1 т.2 от КЗ/в редакция,актуална към датата на предявяване на иска/,“с плащането на застрахователното обезщетение,застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата-до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски,направени за неговото определяне.Суброгацията на застрахователя включва и възможността той да предявява искове за реализиране на отговорността по чл.47-49 от ЗЗД,когато са налице основанията за това./в този смисъл т.15 от Постановление №7 от 04.10.1978г.на Пленума на ВС/.Ангажирането на отговорността по чл.213 ал.1от КЗ/отм/,сега чл.410 ал.1 т.2 от КЗ/във вр.чл.49 във вр.чл.45 ал.1 от ЗЗД е свързано с установяване на следните кумулативни предпоставки:1/наличие на валиден договор за имуществено застраховане между увреденото лице и застрахователното дружество/ищец/, 2/заплащане на застрахователното обезщетение от страна на дружеството-ищец, 3/предпоставките по чл.49 от ЗЗД-вреди,тези вреди да са причинени от лице,на което отговорният по чл.49 от ЗЗД е възложил работа,вредите да са причинени вследствие противоправно деяние при или по повод на възложената работа,поръчителят да е действал виновно.Вината се предполага до доказване на противното –чл.45 ал.2 от ЗЗД и тази презумпция не е оборена от ответник.

     Съдът счита,че в конкретния случай всички предпоставки са налице и обуславят ангажирането на отговорността на ответника при условията на чл.49 от ЗЗД.В чл.8 от ЗП е предвидено,че пътищата са публична и частна собственост.В конкретния случай исковата претенция е насочена срещу Община Н.,а съгласно чл.31 от ЗП изграждането,поддържането на общинските пътища се осъществява от общините. В пар.1 т.13 и т.14 от ДР на ЗП е дадено легално понятие на дейностите по поддържане и ремонт,както следва:ремонт на пътища е дейност по възстановяване или подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението.Поддържането на пътищата е дейност по осигуряване на необходимите условия за непрекъснато безопасно и удобно движение,предпазване на пътищата от преждевременно износване,охрана и защита на пътищата,нводене на техническатаотчетност на пътищата.Законът за пътищата разделя пътищата на републикански и местни.Местните са общински и частни,отворени за обществено ползване. Тоест, следва да се приеме,че отговорността по поддържане на улицата,на която е възникнало посоченото ПТП –до подстанция на НЕК гр.Н.,на 60м.от  „***“,намираща се в границите на град Н. е задължение на самата Община Н..

    Независимо от представеното Разрешение  за ползване №СТ-05-1647/29.09.2015г.,издадено от зам.началник ДНСК за пускане на обекта в експлоатация /като цяло/–,обектът по  проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Н.“ със изпълнител на СМР „Чиста вода 2013г.“ДЗЗД,то видно от показанията и на тримата свидетели,а и от писмения отговор на ответника е,че към деня на възникване на ТП ,в град Н.,в този район все още са се извършвали прокопавания на пътното платно ,като съответния участък не е бил обозначен и обезопасен от съответните лица и водачът на лекият автомобил Ц.Ц.  ,макар и движейки се с бавна скорост не е могъл да възприеме опасността на пътното платно/дупка,в която е попаднала предната  дясна гума на  автомобила/.

     На основание чл.167 ал.1 от Закона за движение по пътищата,лицата,които стопанисват пътя,са задължени да го поддържат в изправно състояние и да сигнализират незабавно препятствията по него,да ги отстранят във възможно най- кратък срок.Ответникът Община Н. не е изпълнила тези свои задължения и отговаря за бездействието на работниците и служителите,на които е възложила дейността по поддържане на пътя/респ.на работниците и служителите ,ангажирани от изпълнителя по  проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Н.“.

     Ето защо,съдът намира,че са налице всички законови предпоставки за ангажиране на отговорността на Община Н. на основание чл.49 от ЗЗД,поради което на основание чл.213 от КЗ/отм./,сега чл.410 ал.1 т.2 от КЗ, ищецът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“гр.С. се суброгира в правата на застрахования срещу ответника,който следва да възстанови на ищеца заплатената сума за обезщетение на увреденото лице в размер на 142.33лв.,както и обичайни разноски на застрахователя в размер на 25.00лева.Основателността на предявяния иск касателно претендирания размер се установи по несъмнен начин,както от представената фактура от сервиза,в който е бил отремонтиран автомобила,така и от заключението на вещото лице ,изготвило заключение по назначената по делото съдебна автотехническа експертиза.

      Предвид гореизложеното,съдът намира,че искът с правно основание.422 във вр.чл.415 ал.1 от  ГПК във вр.чл.410 ал.1 т.2 от КЗ и чл.49 от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД се явява основателен и изцяло доказан и следва да бъде уважен изцяло.

      На основание чл.78 ал.1 от ГПК,с оглед изхода на делото,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото и заповедно производство дело разноски в общ размер на 364.00лв./включваща заплатена държавна такса по исковото и заповедно производство,депозит за изготвяне на САЕ,както и заплатено адвокатско възнаграждение в заповедното производство/.,съгласно представения от ищеца списък за разноски по делото.

       Водим от гореизложеното,съдът,

 

                                                             Р    Е    Ш    И    :

 

    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът Община Н.,с Булстат:000931575,със седалище и адрес на управление:гр.Н.,ул.“***“№3,представлявана от Кмета И.К. ДЪЛЖИ на ищеца ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“,със седалище и адрес на управление:гр.С.,пл.“***“№5,с ЕИК:000694286,представлявано от изп.директори Р.Я. и К.Р./с пълномощник по делото адв.Б.Д./ СУМАТА в размер на 167.33лв./сто шестдесет и седем лева тридесет и три стотинки-главница,представляваща изплатено застрахователно обезщетение и разноски по ликвидация на щетата №470414151505170 при  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“/,ведно със законната лихва ,начиная от от датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -04.01.2016г.до окончателното изплащане на сумата./за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, №1/05.01.2016г.по ч.гр.д.№1/2016г.по описа на Районен съд Н../

    ОСЪЖДА ответника Община Н.,с Булстат:000931575,със седалище и адрес на управление:гр.Н.,ул.“***“№3,представлявана от Кмета И.К. да заплати на на ищеца ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“,със седалище и адрес на управление:гр.С.,пл.“***“№5,с ЕИК:000694286,представлявано от изп.директори Р.Я. и К.Р./с пълномощник по делото адв.Б.Д./направените в заповедното и исково производство съдебни и деловодни разноски в общ размер на  364.00лв./триста шестдесет и четири лева/.

       Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: