Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 № 42

                                                     Гр.Н.,24.02.2017г.

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание ,проведено на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                Председател:СВЕТЛА   РАДЕВА

                                                                          Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №147 по описа за 2016 година ,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Делото е образувано по иск с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от  ГПК,чл.410 ал.1 т.2 от КЗ и чл.86 ал.1 от ЗЗД -предявен от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”,представлявано от Р.Я. и К.Р.- изп.директори ,чрез пълномощника им „Адвокатско дружество С.Д.” против Община Н.,с цена на иска 2 256.04лв./главница/ведно със законната лихва,начиная от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до пълното изплащане на сумите.

   В исковата молба се твърди,че  при ПТП ,станало на 28.08.2015г.в гр.Н.,при движение по ул.“***“,П.М.Д.,като водач на МПС с марка „***“,ДК №В *** РТ,собственост на „Уникредит лизинг“ЕАД попаднал в необозначени и необезопасена дупка на пътното платно..

      Между ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и собственика на МПС с марка „***“,ДК №В *** РТ,собственост на „Уникредит лизинг“ ЕАД бил сключен договор за застраховка Каско със застрахователна полица №5С048888001 ,материализираща и удостоверяваща възникването на застрахователното правоотношение за срок от 12 месеца и обвързваща страните за периода от 11.01.2015г.до 11.01.2016г.

      Щетите нанесени на МПС с марка „***“,ДК №В *** РТ,собственост на „Уникредит лизинг“ЕАД били подробно описани в опис-.заключение по щета №***.При настъпилото застрахователно събитие били увредени конзола двигател з,тампон двигател з,плаващо каре,кардан предна и задна част.

       На 23.10.2015г.сумата от 2231.04лв.била преведена на „Технокар“ЕООД –сервиза отстранил нанесените щети.За ликвидация на щетата в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“били сторени ликвидационни разноски в размер на 25 лева.

       Причина за настъпването на застрахователното събитие били необозначени дупки по пътното платно..

     На 24.11.2015г.на Община Н. с писмо известие за доставка била връчена покана изх.№Л №05267/19.11.2015г.за доброволно плащане на претендираната по регреса  сума,но до момента липсвало удовлетворяване на претенцията.

       По подадено заявление по реда на чл.410 от ГПК било образувано ч.гр.д.№112/2016г.,като ответникът подал възражение в срок.

       Предвид гореизложеното,ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника Община Н.  и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което  приеме за установено,че Община Н. дължи на ЗАД „Булстрад Вена Иншурънс Груп“ сумата от 2256.04лв.,представляваща изплатено застрахователно обезщетение и разноски по ликвидация на щетата в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“,ведно със законната лихва от дататана предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до деня на пълното изплащане на сумите,на основание чл.86 от ЗЗД.

    Моли ответникът да му заплати направените по делото разноски.

    Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника Община Н.,като в срока по чл.131 от ГПК ответникът е депозирал писмен отговор на предявения иск,с който оспорва същия като недопустим и  неоснователен.

    Счита,че в исковата молба не е посочено мястото на настъпване на събитието,поради което претенцията се явявала неиндивидуализирана.Не се съдържало изложение на обстоятелствата,на които се основавал искът.Не се посочвали и доводи,въз основа на които да се търси каквато и да е било отговорност от страна на Община Н..

      Искът се явявал неоснователен и поради следното:

      В посочения период,през който е настъпило гореописаното ПТП ,били извършвани ремонтни дейности на територията на град Н. във връзка с изпълнение на проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Н.“ със изпълнител на СМР „Чиста вода 2013г.“ДЗЗД.По пътищата на града,освен действащата сигнализация ,били поставени пътни знаци на преносима стойка,с които участниците в движението следвало да се съобразяват.Някои участъци от платната за движение по пътищата,включително и по ул.“***“ ,били временно затваряни за движение,поради което,ответникът счита,че водачът на превозното средство не е съобразил скоростта на движение с пътната обстановка и с поведението си е съпричинил повредата по ППС.

      За осъществяване на проекта Община Н. сключила Договор №724/22.11.2013г.,след проведена процедура по ЗОП с ДЗЗД „Чиста Вода 2013“ гр.Търговище.В чл.27 т.4 и т.5 било уговорено задължение на Изпълнителя за опазване на пътищата,ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик,както и организацията на всички появили се по време на строителството въпроси,свързани с временната организация на пътния трафик.

    Счита,че предявения иск е неоснователен и недоказан,поради което моли да бъде отхвърлен.

   Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      От приобщеното по делото писмено доказателство:заверено копие от застрахователна полица №5С048888001,с издател „Булстрад Каско Стандарт“ се установява,че  между ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и собственика на МПС с марка „***“,ДК №В *** РТ-„Уникредит лизинг“ ЕАД клон В. е сключен договор за застраховка „Каско“,с ползвател „Агрострой“ ЕООД гр.Н., за срок от 12 месеца и обвързваща страните за периода от 00.00 часа на 11.01.2015г.до 00.00 часа  11.01.2016г,

     Поради настъпило ПТП на  28.08.2015г.в гр.Н. ,при движение по ул.“***“ , по заявление на водача на автомобила ,учавствувал в ПТП-П.М.Д.,при ищеца –застраховател  - ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“АД,агенция Н., ,била образувана щета по застраховка „Каско“ №50-04058-00052/2015 на 31.08.2015г.,където бил извършен оглед на автомобила,придружен със съответния снимков материал. Съгласно  сключен договор за автосервизни услуги е съставено възлагателно писмо /л.10/ за ремонт на автомобила и отстраняване на описаните щети в автосервиз „Технокар“ЕООД гр.В..Автомобилът е отремонтиран в посочената фирма,видно от съставената поръчка за ремонт №81018849 /на л.11 по делото/като са подменени посочените в опис на претенция/л.9 по делото/ детайли.Издадена е фактура №1000015841/14.09.2015г.с упоменати подменени те детайли и разходи за труд.С приемо-предавателен  протокол от 09.09.2015г.автомобилът  е предаден от сервиза на водача на МПС-то П.Д..

     С преводно нареждане    от 23.10.2015г.при Банка „ДСК „/на л.15 по делото/– сумата за ремонта в размер на 2231.04лв. е изплатена от застрахователя ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ на „Технокар „ЕООД./сервизът,в който са отремонтирани  причинените щети на пострадалото лице/.

            На Община Н. е изпратена регресна покана ,връчена с писмо с обратна разписка на 24.11.2015г.,за заплащане на застрахователното обезщетение за сметка на увреденото лице,като до предявяване на иска,претендираната сума не е заплатена от ответника.

     Поради неплащане на посочената сума в размер на 2231.04лв.,по депозирано заявление по чл.410 от ГПК до Районен съд Н.,съдът е издал Заповед №43/05.02.2016 г.за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№112/2016г.по описа на НПРС,като е осъдил Община Н. да заплати на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“сумата в размер на 2256.04лв.,ведно със законната лихва от 03.02.2016г.до изплащане на вземането,както и сумата от 45.12лв.,представляваща държавна такса и 360.58лв.адвокатски хонорар.

     Като основание за присъждане на вземането е посочено:възстановяване на заплатени застрахователни обезщетения по щети №4704151568126.

      Против издадената заповед е подадено възражение и съдът е указал на заявителя в 1-месечен срок да предяви иск за установяване на вземането си и ищецът е предявил иск,за което е образувано настоящото гр.дело №147/2016г.по описа на НПРС.

       Искът се явява процесуално допустим,а разгледан по същество-основателен и доказан,поради следните съображения:

      Въпреки,че ищецът беше задължен от съда на основание чл.190 от ГПК да представи: застрахователния договор,чиято част е представената застрахователна полица №5С048888001,включващ:застрахователна полица,Общи условия, раздели и клаузи,добавъци сметки, спецификации,както и Приложение за сключване на застраховката,което е неразделна част от застрахователния договор.,той не изпълни вмененото му задължение ,поради което,на основание чл.190 ал.2 от ГПК непредставянето на тези документи ще се преценява от съда съгласно чл.161 от ГПК.

     В исковата молба не се навеждат доводи,а и по делото не се представя и очевидно не е съставен  протокол за пътно –транспортно произшествие,обективиращ в качеството му на официален писмен документ твърдения от ищеца факт, а именно,че на посочените в заявлението за издаване на издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и в исковата молба дата и място -28.08.2015г.в гр.Н. ,при движение по ул.“***“ ,П.М.Д.,като водач на МПС с марка „***“,ДК №В *** РТ,собственост на „Уникредит лизинг“ЕАД попаднал в необозначени и необезопасена дупка на пътното платно,в резултат на което по автомобила настъпили вреди,изразяващи се в увреждане на конзола,двигател з, тампон двигател з, плаващо каре, кардан предна и задна част.

    Твърдения и описаните на настъпилото ПТП се съдържат единствено в подписаната от водача П.М.Д. Декларация за настъпване на застрахователно събитие по полица „Каско Стандарт“/на л.7 по делото/,адресирана до „Булстрад виена Иншурънс Груп“.Следва да се отбележи,че в тази декларация е посочена само датата на настъпване на ПТП-28-.08.2915г.,място-ул.“***“,-не е посочено населеното място,въпреки задължителността на този реквизит,не е посочено и времето на настъпване на ПТП/въпреки,че същото не е задължителен елемент от декларацията/.Мястото на ПТП-то е посочено в подаденото заявление за изплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Каско“ –на л.5 по делото/.Водачът е декларирал,че причини за настъпилото ПТП са следните „ Града е  доста разкопан и въпреки ниската скорост предна дясна гума попадна в неуплътнен участък на изкоп.Посочил е причинените материални щети.Като свидетел на застрахователното събитие в декларацията е вписана Й.В.А. ,която беше разпитана от съда като свидетел,сочен от ищеца.

      Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК,свидетелката А. твърди пред съда,че както П.Д. карал колата,изведнъж се чул удар на предна гума,той дал назад ,погледнали и видели,че има изкоп на пътя.След това продължили.Движили се по лявото платно,тъй като дясното било изкопаноУлицата,по която се движели не бИла изцяло затворена ,а само преграждана,за да могат да минават колите.Самата улица била проходима,минавало се в едното платно.Точно пред дупката нямало преграда.

    Водачът на автомобила –П.Д.,разпитан в качеството му на свидетел,твърди пред съда,че е управлявал посочения лек автомобил бавно,,като по едно време усетил как дясната гума пропаднала в нещо,колата се наклонила в дясно и отпред се ударила в нещо.Давайки назад,той установил,че са пропаднали в изкоп,който не бил трамбована.Пропадайки  гумата,колата пропаднала ниско и се ударила в една току-що построена шахта.Инцидентът станал на ул.“***“срещу товарния портал на „Китка“,втория портал,срещу бившата мелница.Колата изведнъж пропаднала,според него очевидно не е било трамбовано,но отгоре имало каменна настилка и затова не могъл да види препятствието.Движели се в дясното платно,там често имало знак-сваляли го,слагали го.В случая нямало знак.Пред него по същия път минали други коли,той след тях.През повечето време минавали в лява страна,но тогава нямало знак.След удара,Д. продължил с автомобила ,но вече се чуло тракане и той отишъл бавно до базата.Обадили се на следовател,който дошъл ,автомобила бил прегледан на канал и се установило,че има една конзола алуминиева,която държи предната част на кардана.Кардана,тази конзола и карето били сменени.

     По искане на ответника,като свидетел беше разпитана Р.В.,на длъжност „Инвеститорски контрол“в Община Н..Предупредена за отговорността по чл.290 от НК,свидетелката твърди,че специално ул.“***“,където е станал пътния инцидент,ул.“***“ и ул.“***“са от републиканската пътна мрежа и са под юрисдикцията на АПИ.Когато правили ремонт на тези улици,имали специално разрешение от АПИ за спиране на пътя,платили си такси за спиране на пътя,направили организация на движение,давали информация в обществените сайтове.Специално за ул.“***“ имало знаци,пътйт затворен и т.н.Срещу „Китка“било прекопавано дясно платно,като се излиза от града,като се отива към бензиностанцията на „Петрол“.В лявото платно не било правено прокопаване.Правело се прокопаване по средата,където е цветната алея-за отводняване.Но лявото платно не било прокопавано.Изпълнителят следвало да поставя знаците и уведомява.Полицията също проверявала  и помагала за регулиране на движението.На ул.“***“ дясното платно било изцяло затворено,движението било двупосочно в лявото платно.

   

   По делото беше назначена съдебно-автотехническа експертиза със следните задачи: 1/Механизмът на настъпване на щетите отговаря ли на описания в декларацията? ,2/Какъв е размерът на средствата,нужни за отстраняване на причинените щети/части,труд,материали и др./ от описаното ПТП и размерът на заплатеното от застрахователя обезщетение съответства ли на нужните средства за отстраняването на причинените щети,съобразно действащите към момента та събитието пазарни цени и методиката за определяне на обезщетения по застраховка автокаско? ,3/Съответства ли размерът на претендираните разходи ,за оглед и експертиза на обичайните такива  за този вид дейност?,

      Вещото лице П.П.,след запознаване с доказателствения материал по делото и снимков такъв в ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“АД сочи в заключението си,че  на 28.08.2015.лек автомобил „***“ с рег.№В *** РТ,управляван от П.М.Д. ***.Вследствие на пропадане на предно дясно  колело в неуплътнен насипен участък детайли и агрегати,разположени в долната част на автомобила  получават следните повреди:кардан предна и задна част,тампон на двигател с конзола,щанга на окачването с тампон,Пътното платно е било с насипана с трошено каменна настилка и е било сухо според снимковия материал.Подписаната от водача на автомобила декларация,приложена на л.7 по делото,напълно кореспондирала със станалото ПТП.Получените щети отговаряли на механизма на настъпване на произшествието.

      Експертът сочи,че лек автомобил „***“ рег.№В *** РТ е в експлоатация от 12.01.2012г.Съгласно общите условия на ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ АД,автомобилите,застраховани по застраховка „Каско“ до тригодишна възраст имат право да ползват при отстраняване на щетата официален сервиз,а автомобили до 13 годишна

     Общата стойност на щетата,вещото лице определя както следва: 1/кардан кс-т предна и задна част –нов на стойност 1607.55лв., 2/щанга на окачването с тампон на двигател –на стойност-201.67лв. Стойност труд 3 часа-49.98лв.Или общо 1859.20лв.С ДДС общата стойност на нанесената щета на лекия автомобил при процесното ПТП ,САЕ определя в размер на 2231.04лв.Размерът на претендираните разходи за оглед и експертиза съответствали на обичайните такива за този вид дейност и представлявали разходи за оглед от вещо лице,софтуер,ползване база данни при изчислението,заплатата на лицето изчисляващо стойността на щетата и обработката й.

 Видно от приложения по делото Договор №724/22.11.2013г.,сключен между Община Н.,представлявана от кмета Р.П.Х. и А.Г. –главен счетоводител /възложител/и „Чиста вода 2013“ДЗЗД гр.Търговище ,представлявана от  управителя Т.Р.Р. /изпълнител/ е,че възложителят възлага,а изпълнителят приема да изпълни срещу възнаграждение,със свои сили и средства,качествено и съгласно установените в този договор срокове изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на територията на гр.Н..

    Съгласно чл.2 ал.1 от договора“срокът за изпълнение на дейностите по договора не по-късно от 17.12.2014г. започва да тече от момента на подписването му и е до издаване на разрешение за строеж за ползване на обекта.Според чл.27 т.4 ,страните са се споразумели,че при изпълнение на своите задължения ,изпълнителят взема необходимите мерки за опазване на пътищата ,ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик,за което носи пълна отговорност.

     С Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническа инфраструктура от 18.03.2014г.е открита строителната площадка,включваща следните подобекти:1/ Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа“,включваща изграждане на трасе за реконструкция и изграждане на нова водопроводна мрежа,попадаща в урбанизираната територия на гр.Н.-водопродната мрежа е разположена по уличните платна на града, публична общинска собственост,  изграждане на трасе на водопровода,попадащ в зоната извън урбанизираната територия на гр.Н. –републиканската пътна мрежа/31.287/,местен път и т.н. и 2/ подобект „Частично изграждане на канализационна мрежа с довеждащ колектор“,включващ изграждане на трасе за реконструкция и изграждане на нова канализационна мрежа  в урбанизираната територия на гр.Н.-водопродната мрежа е разположена по уличните платна на града, публична общинска собственост, изграждане на трасе на канализацията,попадаща в зоната извън урбанизираната територия на гр.Н. –републиканската пътна мрежа/31.287/,местен път и т.н.

    Строежът е пуснат в експлоатация съгласно Разрешение  за ползване №СТ-05-1647/29.09.2015г.,издадено от зам.началник ДНСК.Тоест,следва да се приеме,че с издаване на разрешение за ползване на строежа е изтекъл срока на договора за възлагане на поръчка е изтекъл.

      Съгласно Решение на Министерски съвет №945/1.12.2004г.обнародвано в ДВ бр.109/14.12.2004г.на територията на град Н. преминава републикански път №2-27 Ш. –Д.-Н.-В.-Б. ,като пътят е второкласен.В това решение обаче не се цитира през кои точно части от града преминава този път и дали улица „***“ ,на мястото,посочено като такова ,на което е възникнало процесното ПТП е част от този републикански път. Не се оспорва и от ответника,че улица „***“е част от уличната пътна мрежа на град Н.,а и соченият от ответната страна свидетел Р.В. заявява,че когато правили ремонт на тези улици,имали специално разрешение от АПИ за спиране на пътя,платили си такси за спиране на пътя,направили организация на движение.

 

  При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

   Предявеният иск е с правно основание чл.422 във вр.чл.415 ал.1 от  ГПК,чл.410 ал.1 т.2 от КЗ,чл.49 от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД- установителен  регресен иск на платилия обезщетение застраховател срещу причинителя на вредата,настъпила  в резултат на виновно бездействие на служители на ответната Община Н.

    Ищцовото дружество следваше да установи по несъмнен начин съществуването на валидно застрахователно правоотношение между него и увреденото лице и заплащане на застрахователно обезщетение.

      Първото от двете посочени обстоятелства се установи в от представената застрахователна полица  №5С048888001, сключена между собственика на автомобила /увредено лице/ и ищеца-застраховател ,действаща за процесния период от време,а именно  в деня  на настъпилото застрахователно събитие.

      Настъпилото застрахователно събитие-ПТП,в срока на действие на договора за застраховка,се установи посредством допустимите от закона доказателствени средства/най-вече показанията на свидетелите П.Д., Й.В.,отчасти на св.Р.В./,както и писмените такива-заявление до застрахователя и декларация за настъпило застрахователно събитие,подписани от П.д.,подписани под страх от наказателна отговорност за неверни данни.

      Заплащането на застрахователното обезщетение се установи посредством платежно нареждане от С преводно нареждане    от 23.10.2015г.при Банка „ДСК „сумата за ремонта в размер на 2231.04лв. е изплатена от застрахователя ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ на „Технокар „ЕООД./сервизът,в който са отремонтирани  причинените щети на пострадалото лице/ и по този начин  ищцовото дружество е  изплатило стойността на възстановените чрез ремонт щети .

     Пак от гласните доказателства ,прецени в съвкупността им с писмените такива,цитирани по-горе,съдът приема за установено,че причинените по МПС с марка „***“,ДК №В *** РТ вреди,изразяващи се в увреждане на конзола двигател з, тампон двигател з, плаващо каре, кардан предна и задна част са настъпили в резултат на попадане в необезопасена дупка на пътното платно,като не се установи съпричиняване от страна на водача на автомобила.

    Съгласно чл.213 от КЗ/отм.,но в сила към момента на настъпване на застрахователното събитие и заплащане на застрахователното обезщетение/,сега чл.410 ал.1 т.2 от КЗ/в редакция,актуална към датата на предявяване на иска/,“с плащането на застрахователното обезщетение,застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителя на вредата-до размера на платеното обезщетение и обичайните разноски,направени за неговото определяне.Суброгацията на застрахователя включва и възможността той да предявява искове за реализиране на отговорността по чл.47-49 от ЗЗД,когато са налице основанията за това./в този смисъл т.15 от Постановление №7 от 04.10.1978г.на Пленума на ВС/.Ангажирането на отговорността по чл.213 ал.1от КЗ/отм/,сега чл.410 ал.1 т.2 от КЗ/във вр.чл.49 във вр.чл.45 ал.1 от ЗЗД е свързано с установяване на следните кумулативни предпоставки:1/наличие на валиден договор за имуществено застраховане между увреденото лице и застрахователното дружество/ищец/, 2/заплащане на застрахователното обезщетение от страна на дружеството-ищец, 3/предпоставките по чл.49 от ЗЗД-вреди,тези вреди да са причинени от лице,на което отговорният по чл.49 от ЗЗД е възложил работа,вредите да са причинени вследствие противоправно деяние при или по повод на възложената работа,поръчителят да е действал виновно.Вината се предполага до доказване на противното –чл.45 ал.2 от ЗЗД и тази презумпция не е оборена от ответник.

     Съдът счита,че в конкретния случай всички предпоставки са налице и обуславят ангажирането на отговорността на ответника при условията на чл.49 от ЗЗД.В чл.8 от ЗП е предвидено,че пътищата са публична и частна собственост.В конкретния случай исковата претенция е насочена срещу Община Н.,а съгласно чл.31 от ЗП изграждането,поддържането на общинските пътища се осъществява от общините. В пар.1 т.13 и т.14 от ДР на ЗП е дадено легално понятие на дейностите по поддържане и ремонт,както следва:ремонт на пътища е дейност по възстановяване или подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътищата и привеждането им в съответствие с изискванията на движението.Поддържането на пътищата е дейност по осигуряване на необходимите условия за непрекъснато безопасно и удобно движение,предпазване на пътищата от преждевременно износване,охрана и защита на пътищата,нводене на техническатаотчетност на пътищата.Законът за пътищата разделя пътищата на републикански и местни.Местните са общински и частни,отворени за обществено ползване.В конкретния случай,дори и участъкът,в ксойто е станало въпросното ПТП да е част от републикански,а не от общински път,то съгласно разпоредбата на чл.48 т.2 б“в“от Правилника за прилагане на Закона за пътищата“Организирането на дейностите по поддържане на пътищата е задължение на съответната община ,когато се касае за републикански път в границите на града“,като Агенция „Пътна инфраструктура“ учавствува във финансирането със средства /за този път/.-Тоест, следва да се приеме,че отговорността по поддържане на улица „***“,намираща се в границите на град Н. е задължение на самата Община Н..

    Независимо от представеното Разрешение  за ползване №СТ-05-1647/29.09.2015г.,издадено от зам.началник ДНСК за пускане на обекта в експлоатация /като цяло/–,обектът по  проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Н.“ със изпълнител на СМР „Чиста вода 2013г.“ДЗЗД,то видно от показанията и на тримата свидетели,а и от писмения отговор на ответника е,че към деня на възникване на ТП ,в град Н.,в този район все още са се извършвали прокопавания на пътното платно ,като съответния участък не е бил обозначен и обезопасен от съответните лица и водачът на лекият автомобил П.Д. ,макар и движейки се с бавна скорост не е могъл да възприеме опасността на пътното платно/дупка,в която е попаднала предната  дясна гума на  автомобила/.

     На основание чл.167 ал.1 от Закона за движение по пътищата,лицата,които стопанисват пътя,са задължени да го поддържат в изправно състояние и да сигнализират незабавно препятствията по него,да ги отстранят във възможно най- кратък срок.Ответникът Община Н. не е изпълнила тези свои задължения и отговаря за бездействието на работниците и служителите,на които е възложила дейността по поддържане на пътя/респ.на работниците и служителите ,ангажирани от изпълнителя по  проект „Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Н.“.

     Ето защо,съдът намира,че са налице всички законови предпоставки за ангажиране на отговорността на Община Н. на основание чл.49 от ЗЗД,поради което на основание чл.213 от КЗ/отм./,сега чл.410 ал.1 т.2 от КЗ, ищецът ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“гр.С. се суброгира в правата на застрахования срещу ответника,който следва да възстанови на ищеца заплатената сума за обезщетение на увреденото лице в размер на 2 231.04лв,както и обичайни разноски на застрахователя в размер на 25.00лева.Основателността на предявяния иск касателно претендирания размер се установи по несъмнен начин,както от представената фактура от сервиза,в който е бил отремонтиран автомобила,така и от заключението на вещото лице ,изготвило заключение по назначената по делото съдебна автотехническа експертиза.

      Предвид гореизложеното,съдът намира,че искът с правно основание.422 във вр.чл.415 ал.1 от  ГПК във вр.чл.410 ал.1 т.2 от КЗ и чл.49 от ЗЗД и чл.86 ал.1 от ЗЗД се явява основателен и изцяло доказан и следва да бъде уважен изцяло.

      На основание чл.78 ал.1 от ГПК,с оглед изхода на делото,ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото и заповедно производство дело разноски в общ размер на 620.82лв./включваща заплатена държавна такса по исковото и заповедно производство,депозит за изготвяне на САЕ,както и заплатено адвокатско възнаграждение в заповедното производство/.

       Водим от гореизложеното,съдът,

 

                                   Р    Е    Ш    И    :

 

    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО,че ответникът Община Н.,с Булстат:000931575,със седалище и адрес на управление:гр.Н.,ул.“***“№3,представлявана от Кмета И. К. ДЪЛЖИ на ищеца ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“,със седалище и адрес на управление:гр.С.,пл.“***“№5,с ЕИК:000694286,представлявано от изп.директори Р.Я. и К.Р./с пълномощник по делото адв.Б. Д./ СУМАТА в размер на 2256.04лв./две хиляди двеста петдесет и шест лева и четири стотинки-главница,представляваща изплатено застрахователно обезщетение и разноски по ликвидация на щетата №

470415151568126 при  ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“/,ведно със законната лихва ,начиная от от датата на предявяване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение -04.02.2016г.до окончателното изплащане на сумата./за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, №43/05.02.2016г.по ч.гр.д.№112/2016г.по описа на Районен съд Н../

    ОСЪЖДА ответника Община Н.,с Булстат:000931575,със седалище и адрес на управление:гр.Н.,ул.“***“№3,представлявана от Кмета И. К. да заплати на на ищеца ЗАД“Булстрад Виена Иншурънс Груп“,със седалище и адрес на управление:гр.С.,пл.“***“№5,с ЕИК:000694286,представлявано от изп.директори Р.Я. и К.Р./с пълномощник по делото адв.Б. Д./направените в заповедното и исково производство съдебни и деловодни разноски в общ размер на 620.82лв./шестстотин и двадесет лева осемдесет и две стотинки/.

       Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                РАЙОНЕН   СЪДИЯ: