Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  

№ 343

Гр. Н.П., 02.11.2017 г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд Н.П., 4 състав, в публично съдебно заседание от втори ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав: районен съдия Петина Николова, при секретар Б.Ангелова, като разгледа докладваното от съдия Николова гр.д. № 176 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Делото е образувано по искова молба вх. № 1229 от 09.03.2016 г., подадена от С.Й.Б., К.П.Б. и Й.П.Б., действащи чрез адв. Ц.К. от ШАК, с която се иска от съда да допусне и извърши делба на съсобствените им с ответниците Г.Т.Р. и Д.Й.Б. и Р.Й.Р. недвижим имот, находящ се в гр. Н.П., представляващ дворно място, ведно с построените в него постройки, подробно описани в исковата молба. В исковата молба са уточнени квотите на съделителите според ищеца и начина на придобиването им.

Съдът с решение № 35 от 17.02.2017 г. е допуснал делбата на посочения в исковата молба недвижим имот, а именно: поземлен имот с идентификатор 52009.505.198 с площ от 480 кв.м., с предназначение – урбанизирана територия, с адрес – гр. Н.П., ул. „***“ № 8, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 52009.505.200, 52009.505.201, 52009.505.216, 52009.505.197 и 52009.505.199, ведно с изградените в него: жилищна сграда с идентификатор 52009.505.198.3 със застроена площ 86 кв.м.; селскостопанска постройка с идентификатор 52009.505.198.1 с площ 60 кв.м. и гараж с идентификатор 52009.505.198.2 и площ от 17 кв.м., която делба да се извърши, при квоти: за Р.Й.Р. и Г.Т.Р. – ½ ид.ч. в режим на СИО, за Д.Й.Б. – 1/16 ид.ч., за Р.Й.Р. – 1/16 ид.ч., за С.Й.Б. - 26/96 ид.ч., за К.П.Б. - 5/96 ид.ч. и за Й.П.Б. – 5/96 ид.ч.

Решението на съда по допускане на делбата е влязло в законна сила на 11.03.2017 г.         Делото било насрочено за първо съдебно заседание по втората фаза на делбата за 27.06.2017 г. Преди съдебното заседание по делото е постъпила информация, че ответникът Р.Й.Р. е починал. В съдебно заседание съдът е спрял производството по делото и е указал на ищеца, че в 6-месечен срок следва да представи доказателства за наследниците на ответника и да поиска тяхното конституиране по делото и възобновяване на производството.

            С молба вх. рег. № 3030 от 18.05.2017 г. процесуалният представител на ищците е посочил като наследник на ответника Р.Й.Р. неговия син Р.Р.Й. с ЕГН ********** *** и съпругата му Г.Т.Р. и е поискала същите да бъде конституирани като страна в производството и делото да бъде възобновено. Съдът е конституирал двамата наследници на починалия Р.Р.. В частта досежно конституирания ответник Р.Й. делото бе прекратено с определение от открито заседание от 28.09.2017 г., влязло в закона сила на 09.10.2017 г.

            Във втората фаза на производството по делба, по делото беше назначена съдебно-техническа експертиза, със задача, вещото лице, след като се запознае с доказателствата по делото и извърши оглед на процесния недвижим имот на место даде заключение за пазарната стойност, както и реалната му поделяемост с оглед квотите на съделителите.

            Съдът кредитира изцяло заключението по назначената комплексна съдебно-техническа експертиза, изготвена от вещите лица Р.И.Х. и С.И.С.,  която не беше оспорена от страните и от която е видно,че имотът е реално неподеляем с оглед квотите на съделителите и пазарната стойност на същият е както следва: ДВОРНО МЯСТО - ПИ с идентификатор 52009.505.198 с площ от 480 кв.м., с предназначение – урбанизирана територия, с адрес – гр. Н.П., ул. „***“ № 8, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 52009.505.200, 52009.505.201, 52009.505.216, 52009.505.197 и 52009.505.199, ведно с изградените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52009.505.198.3 със застроена площ 86 кв.м. на един етаж; СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор 52009.505.198.1 с площ 60 кв.м. и ГАРАЖ с идентификатор 52009.505.198.2 и площ от 17 кв.м. Пазарната стойност на имотът е в размер на 21 362 лв.

            Предвид реалната неподеляемост на допуснатия по съдебна делба недвижим имот, на основание чл.348 от ГПК същия следва да бъде изнесен на публична продан.

На основание чл.355 предл.първо от ГПК във вр.чл.8 от Тарифа за ДТССГПК, всеки от съделителите следва да заплати държавна такса върху стойността на дела си.  Освен това с оглед направеното изрично искане на ищцата С.Б. чрез процесуалния си представител, ответниците Д.Й.Б. и Г.Т.Р. следва да бъдат осъдени да заплатят на тази ищца разноските, които тя е заплатила вместо тях, с оглед необходимостта от внасяне на депозит за изготвяне на съдебно-техническата експертиза.

             Водим от гореизложеното и на основание чл.348 от ГПК, съдът

 

                                                           Р     Е     Ш     И    :

 

 ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до съдебна делба между С.Й.Б. с ЕГН ********** ***, К.П.Б. с ЕГН ********** ***, Й.П.Б. с ЕГН ********** ***, Г.Т.Р. с ЕГН ********** *** и Д.Й.Б.  с ЕГН ********** ***, НЕДВИЖИМ ИМОТ - ДВОРНО МЯСТО - ПИ с идентификатор 52009.505.198 с площ от 480 кв.м., с предназначение – урбанизирана територия, с адрес – гр. Н.П., ул. „***“ № ***, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 52009.505.200, 52009.505.201, 52009.505.216, 52009.505.197 и 52009.505.199, ведно с изградените в него: ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 52009.505.198.3 със застроена площ 86 кв.м. на един етаж; СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с идентификатор 52009.505.198.1 с площ 60 кв.м. и ГАРАЖ с идентификатор 52009.505.198.2 и площ от 17 кв.м., ПРИ КВОТИ: за Г.Т.Р. – 9/16 ид.ч., за Д.Й.Б. – 1/16 ид.ч., за С.Й.Б. - 26/96 ид.ч., за К.П.Б. - 5/96 ид.ч. и за Й.П.Б. – 5/96 ид.ч.

             ОСЪЖДА  С.Й.Б. с ЕГН ********** *** да заплати върху стойността на дела си държавна такса по сметка на РС – Н.П. в размер на 231,41 лв. /двеста тридесет и един лева и четиридесет и една ст./

            ОСЪЖДА К.П.Б. с ЕГН ********** *** да заплати върху стойността на дела си държавна такса по сметка на РС – Н.П. в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

            ОСЪЖДА Й.П.Б. с ЕГН ********** *** да заплати върху стойността на дела си държавна такса по сметка на РС – Н.П. в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

            ОСЪЖДА Г.Т.Р. с ЕГН ********** *** да заплати върху стойността на дела си държавна такса по сметка на РС – Н.П. в размер на 480,65 лв. /четиристотин и осемдесет лева и шестдесет и пет ст./

            ОСЪЖДА Д.Й.Б.  с ЕГН ********** *** да заплати върху стойността на дела си държавна такса по сметка на РС – Н.П. в размер на 53,41 лв. /петдесет и три лева и четиридесет и една ст./

ОСЪЖДА Д.Й.Б.  с ЕГН ********** *** да заплати на С.Й.Б. с ЕГН ********** *** от 23,75 лв. /двадесет и три лева и седемдесет и пет ст./, представляващи внесен от ищцата депозит за съдебно-техническа експертиза вместо тази ответница.

ОСЪЖДА Г.Т.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на С.Й.Б. с ЕГН ********** *** от 213,75 лв. /двеста и тринадесет лева и седемдесет и пет ст./, представляващи внесен от ищцата депозит за съдебно-техническа експертиза вместо тази ответница.

 

            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок, който за ищците е от днес, а за ответниците от връчването му.

 

 

 

                                                                      

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………………

                                                                                                             /Петина Николова/