П Р О Т О К О Л

            гр. Нови пазар,  17.01.2017 г.

 

Районен съд Нови пазар в публичното си съдебно заседание

На 17.01.2017 година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА РАДЕВА

 

При участието на секретар В.В.

сложи за разглеждане  ГР.   дело №  393    по описа за    2016    год.,   докладвано от съдия РАДЕВА

            На поименно повикване в   10   часа се явиха : 

 

            Ищцовата страна АСВ АД С. редовно призована, явява се юрисконсулт А., упълномощен редовно.

Ответникът е редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Становище по даване ход на делото:

Юриск. А. - Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че няма процесуални пречки по даване ход на делото, ето защо

                                               О П Р Е Д Е Л И:

            ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

            Съдът констатира, че по делото е изготвен проект за доклад, който е изпратен на страните. Дава възможност за становище по него.

Юриск. А. - Поддържам исковата молба. На страница втора в доклада е допусната техническа, където са посочени погасените суми, те са 877,07 лв., просто липсва десетичната запетая. 

Съдът констатира, че в проекта за доклад, на стр. 2, абзац 3 е допусната техническа грешка като в посочената сума за погасена главница липсва десетична запетая, следва вместо 87707 лв. да се чете 877,07 лв.

Ето защо 

                                   О П Р Е Д Е Л И :

Да се счита, че погасената от ответника сума по главница е 877,07 лв. 

Юриск. А. – Нямам други възражения по доклада.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА изготвения доклад по делото: Делото е образувано по обективно съединени искове с правно основание чл.415 ал.1 от ГПК във вр. чл. 79 ал. 1 от ЗЗД във вр. чл. 86 ал. 1 от ЗЗД, чл. 240 от ЗЗД и  чл. 99 от ЗЗД, предявени от „Агенция за събиране на вземания“ АД, гр. С., представляван от Н.С. –изпълнителен директор и М.Д. – председател на Съвета на директорите, чрез пълномощника си А.А. – юрисконсулт, против В.П.П., с постоянен адрес: ***.

Ищецът твърди в исковата молба, че на 25.02.2015 г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД /заемодател/ и В.  П.П. /заемател/, е сключен Договор за паричен заем с №2254984, в съответствие с разпоредбите на Закона за потребителския кредит.С подписването на договора Заемодателят  се задължил да предостави на Заемателя парична сума в размер на 3000 лева, представляваща главница и чиста стойност на кредита. Редът и условията, при които Кредиторът отпуснал кредит на Кредитополучателя се уреждали от Договора и Общите условия към него. Така предоставянето в собственост на посочената в договора сума от заемодателя на заемателя, съставлявала изпълнение на задължението на заемодателя да предостави заема и създава задължение на заемателя да заплати на заемодателя погасителни вноски, указани по размер и брой в договора. Погасителните вноски, които заемателя се задължил да изплаща на заемодателя, съставлявали изплащане на главницата по договора за заем, ведно с надбавка, покриваща разноските на заемодателя, като лихвения процент бил фиксиран за срока на договора и е посочен в него, при което общата стойност на плащанията по договора била уговорена в размер на 3575.52 лв. Така, договорената лихва по кредита била уговорена от страните в размер на 575.52 лв.Съгласно разпоредбите на Договора за паричен заем, заемателят се задължил  да върне кредита в срок до 26.02.2016г.на 26 равни двуседмични погасителни вноски,в размер на 137.52 лв. всяка.

            С подписването на договора за заем, заемателят удостоверявал, че заемодателят го е уведомил подробно за всички клаузи по този договор, съгласил се е с тях и че желае договорът да бъде сключен.

            На основание сключения договор за паричен заем, в случай, че заемателят забави заплащането на падеж на погасителна вноска, с повече от 30 календарни дни, дължал на заемодателя заплащането на такса разходи в размер на 9.00 лв. Таксата за направените разходи се начислявала за всеки следващ 30-дневен период, през който има погасителна вноска, чието плащане е забавено с повече от 30 календарни дни, като всички начислени разходи  за събирането на просрочените погасителни вноски,които трябвало да заплати заемателят, не можели да надхвърлят 45.00 лв. На основание цитираните по-горе разпоредби, на длъжника била начислена такса разходи за събиране на вземането в размер на 45.00 лв.

            Съгласно клаузите на договора/чл.4/, заемателят се задължил в 3-дневен срок от подписване на договора за заем,да предостави  на заемодателя обезпечение на задълженията по договора, а именно валидна банкова гаранция, която е издадена след усвояване на паричния заем, в размер на цялото задължение на заемателя по договора, която е валидна за целия срок на договора за заем. Поради неизпълнение на задължението на заемателя да предостави банкова гаранция в предвидения в договора срок,съгласно уговореното от страните в чл.4 ал.2 ,на същия била начислена неустойка за неизпълнение в размер на 2741.70лв.,която е разсрочена на 26 равни части,всяка в размер на 105.45лв.,платими на съответните падежни дати на погасителните вноски по договора за заем.Така,месечната погасителна вноска,която следвало да заплаща заемателя ,възлизала в размер на 242.97лв..

            На основание Закона за потребителския кредит,на длъжника била начислена лихва за забава в размер на действащата законна лихва за периода от 04.07.2015 г. до датата на подаване на заявлението в съда.Общият размер на начислената лихва бил 141.80лв., който бил съвкупност от лихвите за забава, изчислени за всяка отделна падежирала, неплатена погасителна вноска.

            Длъжникът не изплатил изцяло дължимия паричен заем към дружеството. Сумата, която била погасена до момента била в размер на 2186.00 лв., с която били погасени, както следва: неустойка за изпълнение: 949.05 лв., такса разходи: 45.00лв., договорна лихва: 314.88 лв., главница: 877.07лв.

Срокът на договора изтекъл с падежа на последната погасителна вноска, а именно - 26.02.2016 г. и не бил обявен за предсрочно изискуем.

            На 01.11.2015 г. било подписано Приложение № 1 към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и „Агенция за събиране на вземания“ ООД, по силата на което, вземането на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, произтичащо от договор за паричен заем № 2254984/25.2.2015 г. било прехвърлено в собственост на „Агенция за събиране на вземания“ ООД, ведно с всички привилегии и обезпечения. “Агенция за събиране на вземания“ АС.Д, ЕИК:203670940 било правоприемник на „Агенция за събиране на вземания“ ООД, ЕИК:201318404. Длъжникът бил уведомен по реда на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД за станалата продажба на вземането с Уведомително писмо  от страна на „Изи Асет Мениджмънт“АД, изпратено с известие за доставяне, получено от длъжника на 09.11.2015 г.

            В тази връзка,за ищецът възникнал правени интерес от подаване на заявление  по реда на чл. 410 от ГПК, за  което по ЧГД № 272/2016 г. по описа на НПРС била издадена заповед за изпълнение,срещу която длъжникът възразил. Това от своя страна обуславяло интереса на ищеца от подаване на настоящата искова молба.     

            С оглед на гореизложеното, ищецът „Агенция за събиране на вземания“ АД моли да бъдат призовани на съд с ответника В.П.П. и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба, съдът постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответника В.П.П., че същият дължи на „Агенция за събиране на вземания“ АД сумата от 4 318.02 лв., от които: главница – 2 122.93 лв., договорна лихва - 260.64 лв., начислена за периода от 03.07.2015 г. - /падеж на първата неплатена погасителна вноска/ до 26.02.2016 г. - /падеж на последната погасителна вноска/, ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението  в съда - 01.04.2016 г., до окончателното изплащане на задължението, неустойка за неизпълнение - 1 792.65 лв., лихва за забава в размер на 141.80 лв., начислена за периода от 04.07.2015 г. - /датата, на която е станала изискуема първата неплатена от длъжника погасителна вноска/, до датата на подаване на заявлението в съда – 01.04.2016 г., за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 272/2016 г. по описа на НПРС.

Ищецът моли ответникът да бъде осъден да му заплати направените в настоящото исково производство съдебни и деловодни разноски.

Правното основание на предявените обективно съединени искове е  чл. 415 ал. 1 от ГПК във вр. чл. 79 ал. 1 от ЗЗД във вр. чл. 86 ал. 1 от ЗЗД, чл. 240 от ЗЗД и  чл. 99 от ЗЗД.

Обстоятелства, от които ищецът черпи правата си по предявените искове - Договор за паричен заем с № 2254984, сключен на 25.02.2015 г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД /заемодател/ и В.  П.П. /заемател/, по силата на който заемодателят предоставил на заемателя в заем парична сума в размер на 3 000.00 лв., което задължение заемателят не погасил към кредитора си изцяло, а междувременно с Приложение № 1 от 01.11.2015 г. към Рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010 г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и „Агенция за събиране на вземания“ ООД, вземането на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, произтичащо от договор за паричен заем № 2254984/25.2.2015 г., било прехвърлено в собственост на „Агенция за събиране на вземания“ ООД, ведно с всички привилегии и обезпечения. “Агенция за събиране на вземания“ АС.Д, ЕИК: 203670940 било правоприемник на „Агенция за събиране на вземания“ ООД, ЕИК: 201318404. Длъжникът бил уведомен по реда на чл. 99 ал. 3 от ЗЗД за станалата продажба на вземането с Уведомително писмо  от страна на „Изи Асет Мениджмънт“ АД, изпратено с известие за доставяне,получено от длъжника на 09.11.2015 г.

Не се правят възражения от ответника  срещу предявените искове.

Съдът разпределя в тежест на ищеца доказателствената тежест относно подлежащите на доказване факти, а именно, че праводателят му „Изи Асет Мениджмънт“ АД е предоставил в заем на ответника В.П. посочената в договора за заем парична сума, че ответникът не е изпълнил надлежно и в срок задължението си да му върне заетата сума и е изпаднал в забава, да докаже,че въз основа на сключения договор за цесия,той се легитимира като негов кредитор по договора за заем, както и че ответникът /длъжник/ е уведомен по надлежния ред за цедираното вземане. Ищецът следва да докаже по основание и по размер претендираните с исковата молба парични суми /главница, мораторна и договорна лихва, неустойка, такси разноски и др./.

Доколкото искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза е направено под условие, съдът ще се произнесе по същото в открито съдебно заседание, след преценяване за наличие на предпоставките на чл. 238 от ГПК.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА писмените доказателства, представени с исковата молба – договор за паричен заем № 2254984 от 25.02.2015 г., общи условия на договор за паричен заем, уведомително писмо за извършена цесия № УПЗ-П-ИАМ/2254984 от 03.11.2015 г., пълномощно относно уведомяване на длъжниците за Договор за цесия от 16.11.2010 г., обратна разписка от 09.11.2015 г., съобщение по ЧГД № 272/2016 г. на НПРС, както и служебно приложеното ч.гр. дело № 272/2016 г. по описа на НПРС

Юриск. А. – Представям списък с разноски.

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представения списък с разноски от ищцовата страна.

Юриск. А. – Няма да соча други доказателства.

Като съобрази изявленията на страните, че няма да сочат други доказателства, нямат доказателствени искания, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА СЪДЕБНОТО ДИРЕНЕ

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО

Юриск. А. - Моля да уважите предявения иск от АСВ АД, същият е изцяло доказан, липсват възражений от страна на ответника. С оглед на това, че той не се явява в дн.с.з. и не е подал отговор, на основание чл. 238 от ГПК моля да постановите неприсъствено решение. Моля да осъдите ответника да плати и разноските на АСВ, направени в заповедното производство в размер на 86,36 лв. държавна такса и юрисконсултско възнаграждение в размер на 533 лв.

 

Съдът след  като се констатира, че на страните с указни последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяване в съдебно заседание, конкретно това е указано на ответника В.П.П. с разпореждането за връчване на исковата молба и съдебните книжа по делото, и след като констатира, че предявеният иск е вероятно основателен, с оглед на посочените с исковата молба обстоятелства и представените от ищеца писмени доказателства, намира, че не са налице  процесуални пречки за постановяване на неприсъствено решение, ето защо на основание чл. 239, ал. 2 от ГПК

 

                                   Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника В.П.П., с ЕГН **********,***, че дължи на ищеца „Агенция за събиране на вземания“ АД гр. С., с ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление гр. С., бул. „***“ № 25, офис сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, представлявано от Н. С. – изпълнителен директор и М.Д. – председател на Съвета на директорите, сумата от 4 318.02 лв. /четири хиляди триста и осемнадесет лева и две стотинки/, от които главница – 2 122.93 лв. /две хиляди сто двадесет и два лева и деветдесет и три стотинки/, договорна лихва - 260.64 лв. /двеста и шестдесет лева и шестдесет и четири стотинки/, начислена за периода от 03.07.2015 г. - /падеж на първата неплатена погасителна вноска/ до 26.02.2016 г. - /падеж на последната погасителна вноска/, ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на заявлението  в съда - 01.04.2016 г., до окончателното изплащане на задължението, както и неустойка за неизпълнение в размер на 1 792.65 лв. /хиляда седемстотин деветдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/, лихва за забава в размер на 141.80 лв. /сто четиридесет и един лева и осемдесет стотинки/, начислена за периода от 04.07.2015 г. - /датата, на която е станала изискуема първата неплатена от длъжника погасителна вноска/, до датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – 01.04.2016 г., за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № 272/2016 г. по описа на НПРС.

Осъжда В.П.П., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца „Агенция за събиране на вземания“ АД гр. С., с ЕИК 203670940,   направените в исковото производство съдебни и деловодни разноски съгласно представения списък за разноски по чл. 80 от ГПК в общ размер на 657,26 лв. /шестстотин петдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки/, от които 125 лв. /сто двадесет и пет лева/ заплатена ДТ и на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК юрисконсултско възнаграждение в размер на 532,26 лв. /петстотин тридесет и два лева и двадесет и шест стотинки/.

Осъжда В.П.П., с ЕГН **********,***, да заплати на ищеца „Агенция за събиране на вземания“ АД гр. С., с ЕИК 203670940,   направените в заповедното производство по ч.г.д. 272/2016 г. по описа на НПРС съдебни и деловодни разноски в размер на 86,36 лв. /осемдесет и шест лева и тридесет и шест стотинки/ ДТ и на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК юрисконсултско възнаграждение в размер на 533 лв. /петстотин тридесет и три лева/

На основание чл. 239, ал. 4 от ГПК  неприсъственото решение не подлежи на обжалване.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                                                              /Светла Радева/

 

Съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И :

Препис от решението да се връчи на ответника, като му се укаже възможността по реда на чл. 240 от ГПК, че може да поиска неговата отмяна в случай, че са налице предвидените в закона предпоставки.

 

            Заседанието завърши в  10,55 часа .

            Протоколът изготвен в съдебно заседание .

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 

                                                                       СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР :