Р   Е    Ш   Е   Н   И   Е

№174

гр. Н.,21.06.2017г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                         

 

       Районен съд Н. в  публичното съдебно заседание,проведено на тринадесети юни през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                           Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                 Секретар:ВАЛЕНТИНА  ВЕЛИКОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева  гражданско дело №429 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

Предявен е иск с правно основание по чл.109 от ЗС от ищеца Секюрити Партнърс“ – ООД – гр. С., представлявано от управителя И.С.В., чрез пълномощника му адвокат Д. И. Д.-адвокат от С. адвокатска колегия против Дюра-Тайлс БГ“ АД,със седалище и адрес на управление :гр.С.,бул.“***“№***,представлявано от Е.А..

          В исковата молба се твърди следното: Ищцовото дружество било собственик на следния недвижим имот:НИВА в землището на гр.Н.,обл.Ш.,с площ от 1.581дка в местността  „К.“, трета категория, представляваща поземлен имот №031002 по плана за земеразделяне, при граници: жилищна територия №000900 на гр. Н.; имот №031003 на Д.С.П. ,път I клас №000278 –на държавата,който имот съгласно одобрената кадастрална карта представлявал  поземлен имот с идентификатор №52009.31.2, с площ от 1580 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, при граници: поземлени имоти с номера №52009.31.3; №52009.31.278; №52009.504.163; №52009.504.126 и №52009.504.159. Собствеността на имота ищцовото дружество придобило чрез договор за покупко-продажба, за който бил съставен нотариален акт №***, нот. дело *** г. на нотариус П. ***, с район на действие РС – Н..

          Ответникът „Дюра-Тайлс БГ“АД било собственик на терен с площ от 40.664дка,находящ се в гр.Н.,ул.“***“№***,ведно с построените на терена сгради и съгласно скица от СГКК гр.Ш. представляващ :ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52009.504.159 с площ 40665 кв.м.,трайно предназначение на територията –урбанизирана,начин на трайно ползване-за друг вид производствен,складов обект.Собствеността била придобита по силата на покупко-продажба от ***г.по нот.дело №***г.на Нотариус М.С. ,с район на действие гр.Н.,рег.№** по регистъра на Нотариалната камара.

     Собственият на ищеца „Секюрити партнърс“ООД недвижим имот бил земеделска земя-нива,предвидена за обработване и граничел с терена,собствен на ответника.

     Със Заповед №519/12.06.2008г.на кмета на Община Н. била одобрена промяна на ПУП-ПР на кв.161 по плана на гр.Н.,като двата имота,УПИ ХХХIХ и УПИ VI били обединени в един УПИ –VI.Същевременно ,със същата заповед бил образуван нов УПИ –УПИ ХХХIХ с площ от 430 кв.м..Новообразуваният УПИ ХХХIХ не бил нанесен в кадастралната карта.

     Предвидената плътност за застрояване в процесния квартал 161 и с конкретния ПУП-план за застрояване е 80%.Същевременно ,ответникът бил застроил на 100% новообразувания  УПИ ХХХIХ с площ от 430 кв.м./одобрен с посочената заповед №519/12.06.2008г./

      Съгласно Застроително решение към одобрения ПУП-ПЗ се предвиждало отстояние на незаконно изградената сграда до съседния на ищеца имот от най-малко 3 метра ,а фактически незаконно изградената сграда в УПИ ХХХIХ се намирала на самата имотна граница.

      Ищецът твърди,че незаконно изграденият блок Д /съгласно означенията в Застроително решение към одобрения ПУП-ПЗ/,който освен,че е в нарушение на предвижданията на ПУП-ПЗ,бил разположен на имотната граница с имота на „Секюрити партнърс“ООД и бил разположен върху два отделни урегулирани поземлени имота.

      Според ищеца,в практиката на ВКС,постановена по реда на чл.290 от ГПК ,се приемало,че когато е налице нарушение на параметрите на застрояване или при нарушаване на правилата за отстояние,това била достатъчна предпоставка за уважаване на иска по чл.109 от ЗС.

      Предвид гореизложеното,ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което осъди ответника „Дюра-Тайлс БГ“АД да премахне незаконно изградената сграда,означена блок Д,съгласно означенията в Застроително решение към одобрения със Заповед №123/09.03.2009г.на кмета на Община Н. ПУП-ПЗ ,изготвен въз основа на заповед 0107/26.02.2009.на кмета на Община Н..

      С допълнителна молба,в изпълнение указанията на съда ,за прецизиране на петитума на исковата претенция и на цената на иска,ищецът е посочил,че предметът на предявения негаторен иск с правно основание чл.109 от ЗС касае имот с идентификатор 52009.504.159.15 по плана на гр.Н. и имотът представлявал цех за глазиране на керамични изделия,като ответникът предприел действия по пускането й в експлоатация,без да са спазени екологичните и санитарно-хигиенни изисквания при извършване на строителството ,както и при пускането й в експлоатация,което представлявало самостоятелно основание за уважаване на иска по чл.109 от ЗС.Ищецът твърди още,че ответникът е направил решетъчни отвори на стената на процесната сграда с идентификатор 52009.504.159.15,която граничела с имота на ищеца ,с което всички вредни и опасни вещества ,използвани в процеса на глазиране на керамичните изделия ,се отлагали върху поземления имот,собственост на ищеца.По този начин,имотът на ищеца ,който е с предназначение „земеделска земя“,ставал изцяло непригоден за използване по предназначение.Следователно,ответникът с незаконните си действия ,правел използването на имота на ищеца по предназначение изцяло невъзможно.

     Моли ответникът да бъде осъден да му заплати направените по делото разноски.

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК ответникът „Дюра-Тайлс БГ“АД,чрез пълномощника си адв.Светослав Х. Стаменов е депозирал писмен отговор  по предявения иск.

    Прави изрично възражение относно  посочената цена на иска.

    Оспорва иска и по основание.Излага следните съображения:

      На първо място- „Дюра –Тайлс БГ“АД никога не е оспорвало собствеността на „Секюрити партнърс“ООД върху Нива  с площ от 1580 кв.м.,за която е отреден поземлен имот с идентификатор №52009.31.2,респективно от момента на придобиване на собствеността върху поземлен имот с идентификатор №52009.504.159 с площ от 40 665 кв.м.,заедно с изградените в него сгради и не е предприемало неоснователни действия ,с които да ограничава или пречи на собственика /“Секюрити партнърс“ООД/да упражнява своето право в пълен обем,като пълноценно владее и ползва вещта по предназначение.

    Ответникът твърди,че към настоящия момент представляваното от него дружество не е извършвало строителни и монтажни работи на строеж „Завод за керамични изделия“,които са спрени именно по жалба на „Секюрити партнърс“ООД по РДНСК със Заповед№ДК-09-III-1/10.04.2014г.В последната подробно ,аргументирано и обективно бил определен целия процес по строителството от други юридически лице/праводателят му „Хета Асет Резолюшън България“ООД/.Констатираните нарушения не се отнасяли до процесния блок Д,а до липсата на някои строителни книжа,изтичане на срокове за разрешителни,липса на договори  за строителен надзор и др.В тази връзка дружеството предприело необходимите административни процедури по отстраняване на допуснатите нарушения от предходния инвеститор ,с оглед законосъобразното продължаване на строителството.

     Ответникът признава ,че неговия и на ищеца имот имат обща граница,която е вследствие възстановяване с план за земеразделяне на собствеността върху земеделските земи в страната,в частност имота на „Секюрити партнърс“ООД.При съвместяване на кадастралната карта на гр.Н. се установявало „навлизане“ на земеделските земи в урбанизираните граници на града,което налагало промяна на т.нар.“контактна зона“ с нарочен протокол,който се намирал в Служба по геодезия,картография и кадастър гр.Ш..

     „Изкуственото създаване“на УПИ ХХХIХ с площ от 430 кв.м.било напълно нелогично,тъй като процесния блок Д бил изграден/съществуващ към 2008 г.,следствие на което не можело да се говори за последващо незаконно застрояване при нарушаване на правилата и нормите в ЗУТ.Поради тази причина,твърденията в исковата молба в тази им част не отговаряли на истината,тъй като не можело да има предвиждане за отстояние на сграда до съседен имот,при  положение,въпросната сграда /блок Д/ била изградена /съществуваща още преди възстановяване на собствеността върху земеделските земи,респ.контактната зона,установена с протокол от служителите в кадастъра била определена по този начин.Поради тази причина не можело да се говори за незаконно изградена сграда /блок Д/,поради разположението й на имотната граница с имота на „Секюрити партнърсООд,респ.разположението й върху два отделни урегулирани поземлени имота.

    Ето защо,ответникът моли съдът да постанови решение,с което изцяло отхвърли предявения иск като неоснователен.

     Моли,на основание чл.219 ал.1 от ГПК да бъде привлечено като трето лице-помагач по делото на страната на ответника „Хета Асет Резолюшън България“,тъй като „Дюра-Тайлс БГ“АД е придобило собствеността върху процесната сграда от това лице и при безспорно наличие на облигационно отношение между тях по повод сделката на недвижимия имот,част от който е процесната сграда,правните последици от уважаването на негаторния иск ще настъпят директно в патримониума на дружеството.

     Съдът е уважил това искане и на основание чл.219 ал.1 от ГПК е допуснал да бъде привлечено като трето лице-помагач по делото на страната на ответника „Хета Асет Резолюшън България.В срока за отговор,третото лице-помагач е оспорило изцяло предявения иск и моли същият да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

        Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

        Видно от НА за покупко-продажба на недвижим имот №*** дело №***г.по описа на Нотариус с рег.№*** на НК Петър *** е,че ищецът „Секюрити партнърс“ООД,представлявано от И.С.В. и закупил и придобил собствеността върху следния недвижим имот: НИВА в землището на гр.Н.,обл.Ш.,с площ от 1.581дка в местността  „К.“, трета категория, представляваща поземлен имот №031002 по плана за земеразделяне, при граници:жил.територия №000900 на гр.Н., нива №031003 на Д.С.П., път I кл. №000278 на държавата.

    По силата на договор за покупко-продажба на недвижим имот /за което е съставен НА №*** дело №***г.по описа на Нотариус с рег.№** в НК М.С.,третото лице-помагач по делото –„Хета Асет Резолюшън България“ООД гр.С.,действащо чрез А. К. Т.,в качеството му на пълномощник на управителите на дружеството ,е продало на ответника „Дюра –Тайлс БГ“АД,действащо чрез изпълнителния директор Б. А.,недвижими имоти,находящи се в гр.Н., ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52009.504.159 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ш.,одобрени със Заповед №РД-18-18 от 25.03.2010г.на изп.директор на АГКК,последно изменена със заповед №18-992/05.02.2016г., с площ 40665 кв.м.,трайно предназначение на територията –урбанизирана,начин на трайно ползване-за друг вид производствен,складов обект,с административен адрес:гр.Н.,ул.“***“№***,ведно с построените в него:1/Сграда с идентификатор 52009.504.159.1 със застроена площ от 47 кв.м., 2/Сграда с идентификатор 52009.504.159.2 със застроена площ от 3039 кв.м., 3/Сграда с идентификатор 52009.504.159.3, със застроена площ от 1242 кв.м., 4/Сграда с идентификатор 52009.504.159.5 със застроена площ от 520 кв.м., 5/Сграда с идентификатор 52009.504.159.6 със застроена площ от 83 кв.м., 6/Сграда с идентификатор 52009.504.159.7 със застроена площ от 38 кв.м., 7/Сграда с идентификатор 52009.504.159.8 със застроена площ от 765 кв.м., 8/Сграда с идентификатор 52009.504.159.9 със застроена площ от 67 кв.м.,9/Сграда с идентификатор52009.504.159.10 със застроена площ от 673 кв.м., 10/Сграда с идентификатор 52009.504.159.11 със застроена площ от 112 кв.м., 11/Сграда с идентификатор 52009.504.159.12 със застроена площ от 2474 кв.м., 12/Сграда с идентификатор 52009.504.159.13 със застроена площ от 4 725 кв.м., 13/Сграда с идентификатор 52009.504.159.14 със застроена площ от 1827 кв.м., 14/Сграда с идентификатор 52009.504.159.15 със застроена площ от 3012 кв.м., 15/Сграда с идентификатор 52009.504.159.16 със застроена площ от 73 кв.м., 16/Сграда с идентификатор 52009.504.159.17 със застроена площ от 354 кв.м., 17/Сграда с идентификатор 52009.504.159.18 със застроена площ от 1218 кв.м., 18/Сграда с идентификатор 52009.504.159.19 със застроена площ от 661 кв.м.,19/Сграда с идентификатор 52009.504.159.20 със застроена площ от 12 кв.м., 20/Сграда с идентификатор 52009.504.159.21 със застроена площ от 54 кв.м. 

    В представеното с исковата молба застроително решение в имота -основни сгради  актуализирано и схема озеленяване в легендата са посочени :Хале 1/дърводелски цех/-съществуващ, 2/Административна сградса-съществуваща –временно ,до реализация на новата, 3/Асфалтова площадка с козлови кран /съществуващо/, 4/Блок А-хале с Н 10.0м./съществуващо/, 5/Блок В –хале с Н 16.0м./ново/, 6/Блок С –халета -2бр.,с Н 10.0м./съществуващо/ и с Н 6.0м./ново/,  7/Блок D - халета -2бр.,с Н 10.0м./съществуващо/ и с Н 6.0м./ново/, 8/Блок E –хале с Н 6.0м./ново/, 9/Блок F –хале с Н 9.0м./ново/, 10/Блок G- хале с Н 9.0м./ново/, 11/Административна сграда /нова,за 2-ри етап/, 12.Водоем-500 куб.м. с помпена станция-нов.

          В имот VI от кв.161 на гр.Н.,въз основа на ПУП-ПР,одобрен със заповед №770/30.10.2007г.п и съгласно одобрен от Главния архитект на Община Н. на 19.11.2007г. инвестиционен проект ,е издадено Разрешение за строеж №130/22.11.2007г.на „Плиска 98“АД,в качеството му на възложител,да извърши строителство на „Търговско-складова база на завод за фургони. В посоченото разрешение за строеж №130/22.11.2007г.от главния архитект на Община Н.,влязло в законна сила на 04.12.2007г.,издадено на „Плиска 98“АД за за строителство на „Търговско-складова база на завод за фургони“ са  правени  допълнения,както следва:от 20.03.2008г.-за одобряване на техническите проекти на блокове A ,B, C, Д, E  по части AC CK Вик ,Ел и ВП.От 19.12.2008г.за одобряване на техническите проекти за блокове G и Г по части АС,СК ,Ел. и от 11.05.2009 г. за промяна предназначението на обекта в „Завод за керамични изделия.

        Със Заповед   №519/12.06.2008г.на кмета на Община Н. е одобрена промяната на ПУП-ПР на кв.161,по плана на гр.Н.,като УХИ ХХХIХ и УПИ VI се обединяват в един УПИ- VI „за търговска складова и обслужваща дейност.Образува се нов УПИ ХХХIХ с площ от 430 кв.м.Изменението е по зелените цветове на приложения към настоящата заповед  ПУП/частично изменение на план за регулация „от м.юни 2008г.

       Издадена е Заповед №107/26.02.2009г.да се изработи ПУП-План за застрояване на УПИ VI от кв-.161 по плана на гр.Н. ,за изграждане на Производствена и търговско-складова база за завод за керамични изделия.

      Със Заповед №123/09.03.2009г.на кмета на Община Н. е одобрен ПУП-План за застрояване на УПИ VI от кв.161 по плана на гр.Н. за изграждане на Производствена и търговско-складова за завод за керамични изделия.,в която е посочено,че имотът е собственост на „Хипо АлпеАдриа-Лизинг“ЕООД гр.С../третото лице-помагач на ответника по делото/.Изработването на плана е допуснато със заповед №107/26.02.2009г.  

      С разрешение за строеж №30/21.09.2016г.,издадено от главен архитект на Община Н. е разрешено на ответника „Дюра-Тайлс БГ“АД ,в качеството му на възложител,да извърши строителство на обект „Завод за керамични изделия с капацитет 75 тона за 24 часа“ ЗП -19 380 кв.м. и РЗП-20 580 кв.м.,намиращ се  в ПИ №№52009.504.159 по КК на гр.Н.,образуващ УПИ VI в кв.161 по плана на гр.Н.,с административен адрес:гр.Н.,ул.“***.“

      По делото е представена Заповед №ДК-09-Ш-1/10.04.2014г.,издадена от инж.Р. А. А. –Началник РДНСК Ш. ,с която е разпоредено спиране на  строителните и монтажни работи на строеж „Завод за керамични изделия“,находящ се в УПИ VI кв.161,гр.Н.,с възложител „Хипо-Алпе-Адриа Лизинг“ООД,като е определен срок за доброволното й изпълнение - 23.05.2014г.

     Инициираното административно производство пред РДНСК е във връзка със сигнал на „Секюрити Партнърс“ООД гр.С..В мотивите е посочено,че строежът представлява завод за керамични изделия,на който основната конструкция се състои от седем блока /А,В,С,D, E и G/.Южната част на блок С и D са съществуващи с височина 10м.,а в северната част –новоизградени с височина 6 м.Блок А е нов с височина 24 м.Шестте блока са напълно изградени и е монтирано технологично оборудване в тях.Към момента на извършване на проверката на строежа- 14.03.2014г.не се извършват строителни работи и не се ползва по предназначение.

    В заповедта е посочено,че след 11.05.2009г.строежът се изпълнява без упражняване на строителен надзор в нарушение на чл.168 ал.2 от ЗУТ.След 11.05.2009г.не са съставени актове и протоколи в нарушение на чл.2 ал.2 т.1 от Наредба №3/31.07.2003г.липсва ОВОС или комплексно разрешително за строежа по реда на Закона за опазване на околната среда във врс.чл.142 ал.5 т.8 от ЗУТ.

     До приключване на съдебното следствие,ответникът представи Разрешение за ползване №СТ-05-373/29.03.2017г.,издадено от зам.началник ДНСК  инж.Е. Й.,с което е разрешено ползването на строеж „Завод за керамични изделия с капацитет 75 тона на 24 часа“, I-етап:Блокове „А“, „В“, „С“,D“, „Е“, „F“ , „G“ ,с Лаборатории и ремонтна работилница, Инсталация за сгъстен въздух за захранване на технологични съоръжения за производствен процес,Компресорна станция за захранване на технологични съоръжения за производствен процес, Трафопост I тип БКТП 20/0,4 кV,трафопост 2 , реконструкция РУ СН на ТП“Фургони“ и площадкови кабели 20кV,Мълниезащита на завода, Площадкови  В и К мрежи, Тръбна канална мрежа с дължина 560м.,Аварийна инсталация газ метан,Газова инсталация за захранване на технологични съоръжения.Местонахождение: УПИ VI ,кв.161 по плана на гр.Н.,обл.Ш.,ПИ с идентификатор 52009.504.159 по кадастралната карта на гр.Н.,с административен адрес: ул.“*** „№43.,с възложител „Дюра –Тайлс БГ“АД.

   В разрешението за ползване е посочено,че строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и за него е представена необходимата документация на основание чл.54а ал.2 от ЗКИР във вр..чл.175 ал.5 от ЗУТ.

     По делото беше назначена комплексна съдебно-геодезическа и строителна експертиза със задачи,вещите лица ,след като се запознаят с доказателствата по делото ,наличната документация в отдел „ТСУ“ при Община Н. и документацията,налична при РДНСК гр.Ш.,дадат заключение на следните въпроси:

        1/Какво е местоположението на поземлен имот №031002 по плана за земеразделяне и  поземлен имот с идентификатор 52009.31.2 спрямо терен с площ 40.590 дка,находящ се в гр.Н.,ул.“***“№43 ,поземлен имот с идентификатор52009.504.159 с площ 40665 дка,находящ се в гр.Н.,трайно предназначение на територията –урбанизирана,начин на трайно ползване –за друг вид производствен,складов обект?

         2/Какъв е идентификаторът ,съгласно кадастралната карта на сграда,означена като блок D съгласно означенията в Застроително решение към одобрения със Заповед №123/09.03.2009г.на Кмета на Община Н. ПУП-ПЗ,граничеща с имота на ищеца?

         3/Каква плътност на застрояване е предвидена за УПИ ХХХIХ с площ от 430 кв.м.?Налице ли е 100% плътност на застрояване на УПИ ХХХIХ с площ от 430 кв.м.?

        4/Спазени ли са изискванията при застрояването за отстояние на 3/три/метра от имотната граница с имота,собственост на „Секюрити Партнърс“ ООД?

          5/Към кой момент е извършено строителството на процесната сграда –блок D и имало ли е издадено строително разрешение ?

         6/ Какъв е  действащия към настоящия момент Подробен Устройствен План за застрояване и регулация/ПУП-ПЗР/ за УПИ VI-159 и УПИ ХХХIХ кв.161?

          7/Какво е било първоначалното местоположение на имота-нивата на ищеца съгласно плана за земеразделяне спрямо процесната сграда-лок D /да се изготви скица/ и установено ли е „навлизане“ в УПИ.Променяна ли е „контактната зона“ между имота на ищеца и УПИ?

         Вещите лица С.С. и Р.Х.,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като компетентно,задълбочено,добросъвестно и безпристрастно изготвено,сочат,че кадастралната карта на гр.Н. е одобрена със Заповед №РД-18-18 от 25-03.2010г.на ИД на АГКК –С.,последно изменена в обхвата на имот с идентификатор 52009.504.159 със заповед №18-9044/14.11.2016г.на Началника на СГКК гр.Ш..Действащият план за регулация и застрояване за УПИ VI –„За производствени и складови дейности –Завод за керамични изделия“от кв.161 по плана на гр.Н. е одобрен със заповед №1058/19.09.2016г.на кмета на Община Н..

     Към настоящият момент имот,имотът,собственост на ищеца „Секюрити Партнърс“ООД С. ,представява имот с идентификатор 52009.31.2 по кадастралната карта на Н. ,с площ 1580 кв.м.,в местността „К.“,с трайно предназначение на земята-земеделска,начин на трайно ползване –нива,със следните съседи:имоти с идентификатори :52009.31.3, 52009.31.278, 52009.504.228, 52009.504.126,  52009.504.227, 52009.504.158 и 52009.504.159.

     До одобряването на кадастралната карта на Н. през 2010 година,за землището на Н. е действала картата на възстановена собственост,съгласно която ,имотът на ищец е имот с №031002 с площ 1581 кв.,в местността „К.“,начин на трайно ползване-нива,при съседи по плана:имот №000900-жилищна територия/урбанизираната територия на гр.Н./, имот №031003-нива, имот №000278 –път I клас.

     Имотът на ответника „Дюра-Тайлс БГ“АД гр.С. по актуалната кадастрална карта на Н. представлява имот с идентификатор 52009.504.159 с площ 40954 кв.м.,с трайно предназначение на територията –урбанизирана,начин на трайно ползване на имота –за друг вид производствен,складов обект,при съседи:имоти с идентификатори по кадастралната карта :52009.504.224, 52009.31.3, 52009.31.2, 52009.504.227, 52009.504.164, 52009.504.166, 52009.504.158, 52009.504.165 и 52009.504.116.

     За имот с идентификатор 52009.504.159 по кадастралната карта на гр.Н. по действащия план за регулация и застрояване е образуван УПИ VI –„За производствени и складови дейности-Завод за керамични изделия“от кв.161 по плана на гр.Н..

Имотът на ищеца,представлявал по картата на възстановената собственост на землището на гр.Н.,действала до одобряването на кадастралната карта-имот №031002 се застъпва с имот с идентификатор 52009.31.2 по актуалната кадастрална карта на града.Застъпването между урбанизираната територия на града и картата на възстановена собственост е установено с изработването на картата на контактната зона ,извадка от която е дадена в приложение I.След отстраняването на това застъпване,на одобрената кадастрална карта то не съществува и имотът на ищеца с идентификатор 52009.31.2 по кадастралната карта от север граничи с имот с идентификатор 52009.504.159 по кадастралната карта на гр.Н..

  Блок D  попада върху югозападните части на сгради с идентификатори 52009.504.159.13 и 52009.504.159-.15 по кадастралната карта на гр.Н..Съгласно ПУП за УПИ 39 с площ от 430 кв.м. е предвидено 80% плътност на застрояване.На място е изпълнено и е налице 100% плътност на застрояване.

    Съгласно действащата кадастрална карта в имота на ответника –имот с идентификатор 52009.504.159 е нанесена съществуваща страда с идентификатор 52009.504.159.15.Южната фасада на сградата съвпада с имотната граница между имот 52009.504.159 и имот 52009.31.2,т.е. съществуващото застрояване не е разположено на 3 м.от имотната граница.

     Съществувалите сгради на мястото на блокове C и D са изградени преди 1985 година.В плана от 1985 година са нанесени за първи път.Експертите не са открили данни,кога същите са построени.Същите сгради са реконструирани при извършването на строителството и обединени с пломба между тях.

    За строителството в процесния обект е издадено Разрешение за строеж №130/22.11.2007г.,издадено на „Плиска 98“АД,влязло в сила на 04.12.2007г.Към него са правени допълнения,както следва:от 20.03.2008г.-за одобряване на техническите проекти на блокове A ,B, C, Д, E  по части AC CK Вик ,Ел и ВП.От 19.12.2008г.за одобряване на техническите проекти за блокове G и Г по части АС,СК ,Ел.

     За обекта е съставен Протокол обр.2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа от 18.02.2008г.Това е началото на строителните работи.

     Впоследствие са извършвани заверки по нива :-при ниво изкоп за блок А и В на 01.05.2008г.,при ниво цокъл за блок А и В на 23.05.2008г. и т.н.

     Със Заповед №ДК-09-Ш-1/ 10.04.2014г.на инж.Р. А.-Началник РДНСК гр.Ш. са спрени строително-монтажните работи по обекта,поради което вещите лица определят периода на извършването на строителството и реконструкцията на сградите,както следва-начало- 18.02.2008г.-край -10.04.2014г.

     В експертизата се сочи също,че съгласно плана за земеразделяне /картата на възстановена собственост/ ,имот с №031002 е проектиран в граници,които в северната си част попадат към момента на изработване на плана върху съществуваща сграда от бившия завод за фургони-Понастоящем тази сграда ,след извършеното преустройство  е обозначена като блок D./приложение 2/.Застъпването е установено при изработването на кадастралната карта  на гр.Н.,което е показана на извадката от картата на контактната зона/Приложение 1/.На него границите на имотите от картата на възстановена собственост са изчертани в зелен цвят,а имотите и сградите от урбанизираната територия –в черен цвят.За имот №031002 било установено,че около 201 кв.м. попадат върху изградената сграда,съществувала още преди изработването на плана за земеразделяне.Сградата е част от бившия завод за фургони,за който ,по тогава действащия план за регулация на гр.Н.,е бил отреден УПИ Vi ОТ КВ-.161.

     След разглеждането на застъпванията по контактната зона ,е решено имот с №031002 и съседните имоти,които също застъпват терена на завода,да се препроектират ,като площта на имот №031002 е запазена.За да се компенсира застъпването,имотът е разширен в южна и западна посока с цел да се запази същата площ и да не засяга терена на завода,което било видно от Приложение 2.

    По искане на ищеца  Хета Асет Резолюшън България“ООД му е издадено удостоверение №10/16.08.2016г.,от инж.П. П. /Н-к отдел „ТСУ,ЕЗ и ППОСЕОС „Община Н., което той представи по делото и в което се сочи,че сгради с идентификатори :52009.504.159.2, 52009.504.159.3, 52009.504.159.10, 52009.504.159.12, 52009.504.159.13, 52009.504.159.14 и 52009.504.159.15,изградени в пи 52009.504.159 по КК на Н.-УПИ VI от кв.161 ,са ново строителство,започнато по одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж №130/22.11.2007г.,издадено от Гл.архитект на Община Н.,което разрешение за строеж е допълнено със Заповед №32/11.05.2009г.на същия,изпълнено в „Груб строеж“ по смисъла на пар.5 т.46 от ДР на ЗУТ.На основание чл.181 ал.2 от ЗУТ,степента на завършеност на строежа е установена с протокол от 16.02.2016г.,изготвен от специалисти в отдел „ТСУ,ЕЗ и ППОСЕС“при Община Н..От същото длъжностно лице/П.П./ е издадено удостоверение №9/17.02.2016г.,в уверение на това,че описаните в НА №129/05.02.2007г.,т.I  н.д. 144/2007г. вх.рег.№на СлВп. Сгради и постройки /описани в 18 пункта/,съответстват,както следва ,на сградите в пи 52009.504.159 по КК на гр.Н.,одобрена със заповед №РД-18-18/25.03.2010г.,изменена със Заповед №18-992/05.02.2016г.на Началника на СГКК Ш..,описани в 17 пункта.От нанесените в пи 52009.504.159 двадесет сгради,7 били ново строителство,извършено след датата на акта за собственост,а имено: сгради с идентификатори :52009.504.159.2, 52009.504.159.3, 52009.504.159.10, 52009.504.159.12, 52009.504.159.13, 52009.504.159.14 и 52009.504.159.15.

    Според издателя на този официален писмен документ,сградите с идентификатори 52009.504.159.7,52009.504.159.20 и 52009.504.159.21 са съществуващи към датата на акта за собственост,но не са изброени изрично в същия.

     По искане на ищеца,по делото беше назначена комплексна химико-техническа експертиза със задачи,вещите лица,след като се запознаят с доказателствата по делото и извършат оглед на процесния недвижим имот на место,дадат заключение на следните въпроси:

     1/В сграда с идентификатор 52009.504.159.15,предмет на настоящото производство ,монтирано ли е оборудване за глазиране и декориране на керамични изделия,както и за изпичане на сурово глазирани плочки,чрез ролкови пещи?

      2/Използват ли се в процеса на глазиране следните химически вещества и смеси-натриев силикат /водно стъкло/,керамични пигменти,мастило за цифрово оцветяване?При каква температура  на изпичане се полагат посочените вещества и при този технологичен процес налице ли са изпарения?

       3/Изградени ли са решетъчни отвори  на стената на процесната сграда с идентификатор 52009.504.159.15,която граничи с имота на „Секюрити партнърс“ООД и ако са изградени ,съответства ли това изграждане на одобрената строителна документация?

     Вещите лица Е.А.Л. и А.Р.П.,чието заключение съдът кредитира с пълно доверие като добросъвестно,компетентно и безпристрастно изготвено,сочат,че в сграда с идентификатор 52009.504.159.15 ,производството на керамични плочки е обособено в 7 блока A- G,технологично свързани помежду си.Блок F  е участък за суровини.Във него се съхраняват насипни материали,доставящи се чрез автомобилен транспорт. В блок А са разположени линии за разпрашително сушене на течна маса,складиране и хомогенизиране на изсушената маса.В блок В се извършва дозиране,мокро смилане на суровините и хомогенизиране. В блок С са разположени линии за пресоване,изсушаване,глазиране и декориране на керамичните плочки.В блок D е разположена линия за изпичане на сурово глазирани керамични плочки чрез хоризонтални ролкови пещи.В блок Е е разположена линия за разтоварване,сортиране ,опаковане и палетизиране на готовата продукция.В блок G е разположена линия за подготовка на глазури,ангоби и други декоративни операции.

    Блок D и блок С представляват производствени халета с различна височина,пространствено свързани помежду си.Между останалите блокове са налични преградни стени с технологични връзки между тях.Разположението на участъците за производство са описани в Технология за производството,на „Завода за керамични изделия“,като същите са установени и при оглед на място.

        Експертите сочат,че сграда с идентификатор 52009.504.159.15 по кадастралната карта на гр.Н. е разположена на южната граница на имот с идентификатор 52009.504.159 и граничи частично с имота на ищеца.Тази сграда съответства на блок С от технологичната схема за производството на завода.Блок А съответства на сграда с идентификатор 52009.504.159.14.Блок D съответства на сграда с идентификатор 52009.509.159.13.Блок G съответства на сграда с идентификатор 52009.504.159.10.В сграда с идентификатор 52009.504.159.15 е монтирано оборудване за глазиране и декориране на керамични изделия/плочки.Оборудването за изпичане на сурово глазирани плочки чрез ролкови пещи е монтирано в сграда с идентификатор 52009.504.159.13.

      Натриев силикат /водно стъкло/ при процеса на глазиране не се употребява.Към момента на огледа се установила употребата муи при приготвянето на глазури.Употребата му се установила при изготвянето на шликерните маси,където е налице оборудване и приспособления за работа с него.Не се установила употреба на натриев силикат/водно стъкло/ ,като самостоятелен химикал по линията за глазиране.

     Към момента на огледа не се установила употреба на керамични пигменти.При процеса декориране се използвали мастила за цифрово оцветяване ,на производителя TORRECID.

    При технологичният режим за изпичане на керамични изделия са налице изпарения,свързани с отделяне на влага,отделяне на СО2,азотни от добавки и серни окиси.Представени са протоколи за замерване на изпускани вредни вещества във въздуха,според които изпусканите вредни емисии спрямо НДЕ са в норма,сочат вещите лица.

    При огледа на място,експертите установили,че фасадата на сграда с идентифактор 52009.504.159.15 има изградени следните отвори:неотворяеми прозорци на височина,приблизително 4.00 от терена,разположени в две групи –в източната и средната третина по фасадата.По архитектурен проект било предвидено да има такива прозорци и в западната третина от фасадата,но не били изпълнени.Изработени били екзекутивни чертежи,на които били нанесени действително изпълнените прозорци.Два евукационни изхода,представляващи врати с размери 90/210 ,на височина приблизително 2.00м.от терена,били предвидени в одобрените инвестиционни проекти.10 броя жалузийни решетки,подвижни с електронно управление,които са част от вентилационната система на халето.През тях постъпвал пресен въздух в халето,който компенсирал изсмуканият въздух от вентилаторите на покрива.Решетките и цялата вентилационна система били предвидени в проекта по част ОВК и били изпълнение в съответствие с него.Спазена била бройката и разположението на жалузийните решетки..

    Видно от представеното от ответника удостоверение с изх.№09/19.01.2017г.,издадено от ОСЗ Н. е,че   заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ за обработване на ПИ 52009.31.2 са подавани от „Румена Ш.“АД,с ЕИК:200081125 от гр.Н.,ул.“***“№*** за стопанските години:2011/2012, 2012/2013, 2013/2014,2014/2015,2015/2016х и 2016/2017г./

       При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

         В имота на ответника „Дюра-Тайлс са изградени сгради, реконструирани са стари находящи се там сгради и е монтирано оборудване за завод за керамични изделия. Строежът и реконструкцията са извършени в периода от 18.02.2008 г. до 10.04.2014 г. За извършването му е било издадено  Разрешение за строеж №130/22.11.2007г.на „Плиска 98“АД,в качеството му на възложител,да извърши строителство на „Търговско-складова база на завод за фургони.,като впоследствие като възложител е записан „Дюра-Тайлс БГ“.

   В посоченото разрешение за строеж №130/22.11.2007г.от главния архитект на Община Н.,влязло в законна сила на 04.12.2007г.,издадено на „Плиска 98“АД за за строителство на „Търговско-складова база на завод за фургони“,като в него са правени  допълнения,както следва:от 20.03.2008г.-за одобряване на техническите проекти на блокове A ,B, C, Д, E  по части AC CK Вик ,Ел и ВП.От 19.12.2008г.за одобряване на техническите проекти за блокове G и Г по части АС,СК ,Ел. и от 11.05.2009 г. за промяна предназначението на обекта в „Завод за керамични изделия.

      При началото на строежа и реконструирането в обекта е действал ПУП, одобрен със заповед №770/30.10.2007 г., съгласно който за имота на „Плиска 98” – АД са били отредени УПИ VІ и УПИ ХХХІХ от кв.61 по плана на гр. Н.. След това със заповед №519 от 12.06.2008 г. е одобрен ПУП – План за регулация, като двата УПИ VІ и УПИ ХХХІХ са били обединени в един имот – УПИ VІ, отреден за „Търговска, складова и обслужваща дейност”, с площ от 40 260 кв.м. Създаден е нов УПИ ХХХІХ с площ от 430 кв.м.. Със заповед №123/09.03.2009 г. е бил одобрен ПУП – План за застрояване за УПИ VІ. Съгласно този план плътността за застрояване на двата УПИ е 80% и 20% площ за озеленяване.

      Съгласно вещите лица С. и Х.,на място е изпълнено и е налице 100% плътност на застрояване.

      Със заповед №1058/19.09.2016 г. е одобрено изменение на ПУП – ПЗР. По плана за регулация – двата УПИ VІ и ХХХІХ се обединяват в един – УПИ VІ с площ от 40 954 кв.м., отреден за „Производствени и складови дейности – завод за керамични изделия”, а по плана за застрояване – определени са параметрите на застрояване на новообразувания имот. След това е издадено ново разрешение за строеж №30/21.09.2016 г., с което е разрешено на третата подпомагаща страна да извърши строителство на обект „Завод за керамични изделия с капацитет 75 тона на 24 часа”.

      В титула за собственост,с който ответникът се легитимира като собственик на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52009.504.159 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ш.,одобрени със Заповед №РД-18-18 от 25.03.2010г.на изп.директор на АГКК,последно изменена със заповед №18-992/05.02.2016г., с площ 40665 кв.м.,трайно предназначение на територията –урбанизирана,начин на трайно ползване-за друг вид производствен,складов обект,с административен адрес:гр.Н.,ул.“***“№***,ведно с построените в него:1/Сграда с идентификатор 52009.504.159.1 със застроена площ от 47 кв.м., 2/Сграда с идентификатор 52009.504.159.2 със застроена площ от 3039 кв.м., 3/Сграда с идентификатор 52009.504.159.3, със застроена площ от 1242 кв.м., 4/Сграда с идентификатор 52009.504.159.5 със застроена площ от 520 кв.м., 5/Сграда с идентификатор 52009.504.159.6 със застроена площ от 83 кв.м., 6/Сграда с идентификатор 52009.504.159.7 със застроена площ от 38 кв.м., 7/Сграда с идентификатор 52009.504.159.8 със застроена площ от 765 кв.м., 8/Сграда с идентификатор 52009.504.159.9 със застроена площ от 67 кв.м.,9/Сграда с идентификатор52009.504.159.10 със застроена площ от 673 кв.м., 10/Сграда с идентификатор 52009.504.159.11 със застроена площ от 112 кв.м., 11/Сграда с идентификатор 52009.504.159.12 със застроена площ от 2474 кв.м., 12/Сграда с идентификатор 52009.504.159.13 със застроена площ от 4 725 кв.м., 13/Сграда с идентификатор 52009.504.159.14 със застроена площ от 1827 кв.м., 14/Сграда с идентификатор 52009.504.159.15 със застроена площ от 3012 кв.м., 15/Сграда с идентификатор 52009.504.159.16 със застроена площ от 73 кв.м., 16/Сграда с идентификатор 52009.504.159.17 със застроена площ от 354 кв.м., 17/Сграда с идентификатор 52009.504.159.18 със застроена площ от 1218 кв.м., 18/Сграда с идентификатор 52009.504.159.19 със застроена площ от 661 кв.м.,19/Сграда с идентификатор 52009.504.159.20 със застроена площ от 12 кв.м., 20/Сграда с идентификатор 52009.504.159.21 със застроена площ от 54 кв.м. ,от заключението на  комплексната съдебно-геодезическа и строителна експертиза,изготвена от вещите лица Х. и С.,както и от Заповед №ДК-09-Ш-1/10.04.2014г.,издадена от инж.Р. А. А. –Началник РДНСК Ш. се установява по безспорен начин,че построеният в ПИ блок D e бил построен в периода 2008-  2014г./след издаване на разрешението за строеж и преди издаване на заповедта за спиране на същия/,,но не и преди 1985 година,тъй като бил нанесен за първи път в плана от 1985 година ./както сочат вещите лица С. и Х./,доколкото разрешението за строеж в имот VI от кв.161 гр.Н. е издадено 22 години след твърдяното време.

    Съгласно заключението  на комплексната съдебно-геодезическа и строителна експертиза, блок D  попада върху югозападните части на сгради с идентификатори 52009.504.159.13 и 52009.504.159-.15 по кадастралната карта на гр.Н..    Съгласно действащата кадастрална карта в имота на ответника –имот с идентификатор 52009.504.159 е нанесена съществуваща страда с идентификатор 52009.504.159.15.Южната фасада на сградата съвпада с имотната граница между имот 52009.504.159 и имот 52009.31.2,т.е. съществуващото застрояване не е разположено на 3 м.от имотната граница.

    Претенцията на ищеца касае сграда с идентификатор 52009.504.159-.15 по кадастралната карта на гр.Н..

    Съгласно заключението на комплексната съдебно-химическа експертиза,в сграда с идентификатор 52009.504.159.15 е монтирано оборудване за глазиране и декориране на керамични изделия/плочки.  Натриев силикат /водно стъкло/ при процеса на глазиране не се употребява.Към момента на огледа се установила употребата му и при приготвянето на глазури.Употребата му се установила при изготвянето на шликерните маси,където е налице оборудване и приспособления за работа с него.Не се установила употреба на натриев силикат/водно стъкло/ ,като самостоятелен химикал по линията за глазиране.

     Към момента на огледа не се установила употреба на керамични пигменти.При процеса декориране се използвали мастила за цифрово оцветяване ,на производителя TORRECID.

    При технологичният режим за изпичане на керамични изделия били налице изпарения,свързани с отделяне на влага,отделяне на СО2,азотни от добавки и серни окиси.Представени са протоколи за замерване на изпускани вредни вещества във въздуха,според които изпусканите вредни емисии спрямо НДЕ са в норма,сочат вещите лица.

   При огледа на място,експертите установили,че фасадата на сграда с идентифактор 52009.504.159.15 има изградени следните отвори:неотворяеми прозорци на височина,приблизително 4.00 от терена,разположени в две групи –в източната и средната третина по фасадата.По архитектурен проект било предвидено да има такива прозорци и в западната третина от фасадата,но не били изпълнени.Изработени били екзекутивни чертежи,на които били нанесени действително изпълнените прозорци.Два евукационни изхода,представляващи врати с размери 90/210 ,на височина приблизително 2.00м.от терена,били предвидени в одобрените инвестиционни проекти.10 броя жалузийни решетки,подвижни с електронно управление,които са част от вентилационната система на халето.През тях постъпвал пресен въздух в халето,който компенсирал изсмуканият въздух от вентилаторите на покрива.Решетките и цялата вентилационна система били предвидени в проекта по част ОВК и били изпълнение в съответствие с него.Спазена била бройката и разположението на жалузийните решетки..

        Имотът на ищеца,представлявал по картата на възстановената собственост на землището на гр.Н.,действала до одобряването на кадастралната карта-имот №031002 се застъпва с имот с идентификатор 52009.31.2 по актуалната кадастрална карта на града.След отстраняването на това застъпване,на одобрената кадастрална карта то не съществува и имотът на ищеца с идентификатор 52009.31.2 по кадастралната карта от север граничи с имот с идентификатор 52009.504.159 по кадастралната карта на гр.Н..

  Блок D  попада върху югозападните части на сгради с идентификатори 52009.504.159.13 и 52009.504.159-.15 по кадастралната карта на гр.Н..,като  южната страна на сградата съвпада с регулационната линия, а и с кадастралната граница между двата имота. Сградата в този участък /блок D,попадащ в ПИ с идентификатор52009.504.159.15/ е построена преди 1985 година.,както сочат вещите лица С. и Х.,чието заключение не беше оспорено от ищцовата страна и съдът приема този факт за безспорно установено,въпреки,че ищеца представи удостоверение за противното,издадено и подписано от инж.П. П.-н-к отдел „ТСУ,ЕЗ и ППОСЕОС „Община Н..-че сградата е ново строителство,започнато по одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж №130/22.11.2007г.,издадено от гл.архитект на Община Н.,което разрешение за строеж е допълнено със Заповед №32/11.05.2009г.на същия,изпълнено в „Груб строеж“ по смисъла на пар.5 т.46 от ДР на ЗУТ.

    Кредитирайки с доверие най-вече заключението на комплексната техническа и геодезическа експертиза,съдът приема за установено,че процесната постройка,предмет на исковата претенция е построена преди 1985г. и към  момента на построяването й е действал ЗТСУ, респ. И понеже към онзи момент имотите са били държавна собственост,се налага извода,„че към момента на изграждането постройката е била законна, дори и при изграждането й да е имало липса на отстояние, тъй като се счита, че е извършено със съгласието на собственика на съседния имот.Ако една сграда е отговаряла на законовите изисквания към минал момент, но не отговаря на изискванията по действащия ПУП, то тя следва да се счете за незаконосъобразна и пречеща на собственика на съседния имот. В конкретния случай обаче, въпросната постройка, граничеща с имота на ищеца има установен устройствен статут по действащия ПУП, поради което не може да се приеме за незаконна и като такава препятстваща правото на собственост ищеца.

     От доказателствата по делото съдът прие за недоказано твърдението на ищеца и в частта му,че в резултат на изпусканите  при производствената дейност в тази сграда  емисии да оказват отрицателно въздействие върху околната среда и го възпрепятствуват  да ползва по предназначение собствения си имот.Той никога не го е декларирал от свое име пред надлежния орган /Общинска служба по земеделие / като земеделска земя,която обработва.

    В рамките на настоящото исково производство,ищецът „Секюрити Пъртнърс „ООД гр.С. следваше при условията на главно и пълно доказване да установи,че в собствения на ответника ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52009.504.159 с площ 40665 кв.м.,трайно предназначение на територията –урбанизирана,начин на трайно ползване-за друг вид производствен,складов обект е построен имот с идентификатор52009.504.159.15 по плана на гр.Н.,който е построен на имотната граница помежду им, при неспазване на изискванията на ПУП-ПЗ, който имот представлява цех за глазиране на керамични изделия, ответникът предприел действия по пускането й в експлоатация,без да са спазени екологичните и санитарно-хигиенни изисквания при извършване на строителството,при която му дейност всички вредни и опасни вещества ,използвани в процеса на глазиране на керамичните изделия ,се отлагали върху поземления имот,собственост на ищеца,че  този строеж не може да бъде узаконен ,както и,че в резултат на този имот и дейността,извършвана в него,имотът на ищеца ,който е с предназначение „земеделска земя“,ставал изцяло непригоден за използване по предназначение и по този начин се създават пречки ,които препятстват правото на ищеца в качеството му на собственик на своя имот ,да ползва същия пълноценно.

      От анализа на доказателствата по делото се установи по несъмнен начин,че действително в собствения на ответника ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52009.504.159 с площ 40665 кв.м.,трайно предназначение на територията –урбанизирана,начин на трайно ползване-за друг вид производствен,складов обект е построен имот с идентификатор52009.504.159.15 по плана на гр.Н.,който е построен на имотната граница помежду им, който имот представлява цех оборудване за глазиране и декориране на керамични изделия/плочки . Южната фасада на сградата съвпада с имотната граница между имот 52009.504.159 и имот 52009.31.2,т.е. съществуващото застрояване не е разположено на 3 м.от имотната граница.

       При началото на строежа и реконструирането в обекта е действал ПУП, одобрен със заповед №770/30.10.2007 г., съгласно който за имота на „Плиска 98” – АД са били отредени УПИ VІ и УПИ ХХХІХ от кв.61 по плана на гр. Н.. След това със заповед №519 от 12.06.2008 г. е одобрен ПУП – План за регулация, като двата УПИ VІ и УПИ ХХХІХ са били обединени в един имот – УПИ VІ, отреден за „Търговска, складова и обслужваща дейност”, с площ от 40 260 кв.м. Създаден е нов УПИ ХХХІХ с площ от 430 кв.м.. Със заповед №123/09.03.2009 г. е бил одобрен ПУП – План за застрояване за УПИ VІ.

    Със заповед №1058/19.09.2016 г. е одобрено изменение на ПУП – ПЗР. По плана за регулация – двата УПИ VІ и ХХХІХ се обединяват в един – УПИ VІ с площ от 40 954 кв.м., отреден за „Производствени и складови дейности – завод за керамични изделия”, а по плана за застрояване – определени са параметрите на застрояване на новообразувания имот. След това е издадено ново разрешение за строеж №30/21.09.2016 г., с което е разрешено на третата подпомагаща страна да извърши строителство на обект „Завод за керамични изделия с капацитет 75 тона на 24 часа”.

     С разрешение за строеж №30/21.09.2016г.,издадено от главен архитект на Община Н. е разрешено на ответника „Дюра-Тайлс БГ“АД ,в качеството му на възложител,да извърши строителство на обект „Завод за керамични изделия с капацитет 75 тона за 24 часа“ ЗП -19 380 кв.м. и РЗП-20 580 кв.м.,намиращ се  в ПИ №№52009.504.159 по КК на гр.Н.,образуващ УПИ VI в кв.161 по плана на гр.Н.,с административен адрес:гр.Н.,ул.“***.“

       С разрешение за ползване №СТ-05-373/29.03.2017г.,издадено от зам.началник ДНСК  инж.Е. Й. е разрешено ползването на строеж „Завод за керамични изделия с капацитет 75 тона на 24 часа“, I-етап:Блокове „А“, „В“, „С“,D“, „Е“, „F“ , „G“ ,с Лаборатории и ремонтна работилница, Инсталация за сгъстен въздух за захранване на технологични съоръжения за производствен процес,Компресорна станция за захранване на технологични съоръжения за производствен процес, Трафопост I тип БКТП 20/0,4 кV,трафопост 2 , реконструкция РУ СН на ТП“Фургони“ и площадкови кабели 20кV,Мълниезащита на завода, Площадкови  В и К мрежи, Тръбна канална мрежа с дължина 560м.,Аварийна инсталация газ метан,Газова инсталация за захранване на технологични съоръжения.Местонахождение: УПИ VI ,кв.161 по плана на гр.Н.,обл.Ш.,ПИ с идентификатор 52009.504.159 по кадастралната карта на гр.Н.,с административен адрес: ул.“*** „№***.,с възложител „Дюра –Тайлс БГ“АД.

   В разрешението за ползване е посочено,че строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и за него е представена необходимата документация на основание чл.54а ал.2 от ЗКИР във вр..чл.175 ал.5 от ЗУТ.

     Налице са няколко индивидуални административни акта,с които е легитимирано на практика предвиденото и извършено застрояване в обекта,включително и процесния блок D,построен на имотната граница със съседния имот,собственост на ищеца.Строежът е изготвен в съответствие с предвижданията на устройствените планове – регулационен и застроителен. Доколкото УПИ ХХХІХ е изцяло застроен, очевидно площта за озеленяване не е била спазена в него. Видно е, обаче /съгласно приложените скици  към заключенията на вещите лица/, че предвидената площ за озеленяване в УПИ ХХХІХ не граничи с имота на ищеца, поради което и не може да се приеме, че неспазването на това изискване по някакъв начин би се отразило на упражняването на правото на собственост на ищеца, а и с последното изменение на ПУП със заповедта №1058/19.09.2016 г., доколкото двата УПИ са обединени в един, то изискването за плътност на застрояване е относимо към общия парцел, а не за УПИ ХХХІХ. Пак поради обединяването на парцелите не може да се счете, че е налице незаконност на постройката, изразяваща се в това, че е построена сграда в два имота. Ето защо съдът счита твърденията на ищцовата страна в тази насока за неоснователни и недоказани.

      Неоснователен и недоказан  се явява искът му в частта,в която се сочи,че в резултат на  дейността,извършвана в процесния имот с идентификатор52009.504.159.15,имотът на ищеца ,който е с предназначение „земеделска земя“,ставал изцяло непригоден за използване по предназначение и по този начин се създават пречки ,които препятстват правото на ищеца в качеството му на собственик на своя имот ,да ползва същия пълноценно.Аргументи за опровергаване на тези твърдения се съдържат в заключението по назначената комплексна химико-техническа експертиза,изготвена от вещите лица Е.А.Л. и А.Р.П..,както и в представеното удостоверение с изх.№09/19.01.2017г.,издадено от ОСЗ Н./.

     С оглед на трайната съдебна практика,за да се уважи негаторен иск с правно основание чл.109 от Закона за собствеността,ищецът следва да установи,не само,че изградената в съседния имот постройка и незаконна,но и му пречи да упражнява в пълен обем правата си на собственик.От анализа на доказателствата по делото не се установи с нужната категоричност нито една от двете кумулативно изискуеми се предпоставки,поради което  съдът намира,че предявеният  иск с правно основание чл.109 от ЗС се явява изцяло неоснователен и недоказан и като такъв следва да се отхвърли.

     С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.2 от ГПК,ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски в общ размер на 400.00лв./четиристотин лева-заплатен депозит за изготвяне на комплексна съдебна геодезическа и техническа експертиза/.

 

                                                         Р     Е     Ш     И     :

 

               ОТХВЪРЛЯ изцяло като неоснователен и недоказан предявения  от „СЕКЮРИТИ ПАРТНЪРС“  ООД, с ЕИК 131265300, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул. „К.“, №1, ет.2, ап.8, представлявано от управителя И.С.В.,чрез пълномощника му адвокат Д. И. Д.-САК иск  с правно основание по чл.109 от ЗС противДюра-Тайлс БГ“ – АД, ЕИК 203896665, със седалище и адрес на управление гр. С. 1463, район „Т.“, ул. „***“, №***, представлявано от Е.А..,за осъждане на ответника „Дюра-Тайлс БГ“АД да премахне незаконно изградената сграда,означена блок Д  и представляваща имот с идентификатор 52009.504.159.15 по плана на гр.Н.- цех за глазиране на керамични изделия,която  граничела с имота на ищеца ,представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор №52009.31.2, с площ от 1580 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, при граници: поземлени имоти с номера №52009.31.3; №52009.31.278; №52009.504.163; №52009.504.126 и №52009.504.159,,с което всички вредни и опасни вещества ,използвани в процеса на глазиране на керамичните изделия ,се отлагали върху поземления имот,собственост на ищеца,поради което  използването на имота на ищеца по предназначение изцяло невъзможно.

     ОСЪЖДА ищеца СЕКЮРИТИ ПАРТНЪРС“  ООД, с ЕИК 131265300, със седалище и адрес на управление гр. С., район С., ул. „К.“, №***, ет.***, ап.***, представлявано от управителя И.С.В.,чрез пълномощника му адвокат Д. И. Д.-САК да заплати на ответника Дюра-Тайлс БГ“ – АД, ЕИК 203896665, със седалище и адрес на управление гр. С. ***, район „Т.“, ул. „***“, №***, представлявано от Е.А.,с пълномощник по делото адв.С. С.-ШАК  направените по делото разноски в общ размер на 400.00лв./четиристотин лева/.

        Решението е постановено с участие на трета подпомагаща ответника страна - „ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН БЪЛГАРИЯ“ – ООД, с ЕИК 175075249, със седалище и адрес на управление гр. С., район Л., бул. „***“, №***, представлявано от Н. Ц. Н. и М. Ю. Е. Ф. Гроте,с пълномощник по делото

Адв.А. К. –САК.

            Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

           

 

 

                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: