Р   Е    Ш    Е   Н   И   Е

                                                                       № 3

                                                  Гр.Н.,04.01.2017г.

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на осми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                           Председател:СВЕТЛА   РАДЕВА

                                                                           Секретар:Г.  А.

 

като разгледа докладваното гражданско дело №437 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

   Делото е образувано по предявена искова молба с  правно основание чл.422,ал.1 от ГПК във вр.чл.415 ал.1 от ГПК във вр.чл.86 ал.1 от ЗЗД във вр.чл.232 и сл.от ЗЗД,отБанка ДСК”ЕАД гр.С., чрез пълномощник Ж.Ж.-гл.юристконсулт на Регионален центъргр.В. против П.Ф.С., живущ ***, съдържаща четири обективно съединени иска, всеки от които е оценяем, както следва: 1/иск за сумата в размер на 504.40 евронепогасена главница по договор за кредит от 08.05.2008г.сключен между ищеца и наследодателя на ответника Ф. С. М., починал на ***г., 2/иск в размер на 65.74 евро- неплатена редовна /договорна/ лихва за периода 07.01.2015г.до 17.03.2016г., 3/ иск в размер на 8.53 евро, представляващ неплатена лихвена надбавка за периода 07.02.2015г.до 17.03.2016г.,  4/иск в размер на  40 евро, представляващ неплатени заемни такси към 17.03.2016г.,   ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното погасяване на задължението.

            Ищецът твърди,че съгласно договор от 08.05.2008г.щцовото дружество предоставило на Ф. С. ***,ЕГН:**********,сумата 2 200 евро  под формата на кредит за текущо потребление.Кредитът бил със срок за издължаване 120 месеца и при уговорени лихви,начин на плащане и др.условия,подробно описани в договора,приложен като доказателство. Банката изпълнила задължението си по договора и предоставила договорената сума,която постъпила по разплащателната сметка на кредитополучателя 02/8926570/08.05.2008г.

. Кредитополучателят починал на *** г. и оставил за свои законни наследници М.Ф. и ответника П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: ***.

    След смъртта на кредитополучателя, вноски по кредита не били заплащани.Последното плащане било на 07.01.2015г.-уговорена падежна дата,съгласно чл.6 на договора за кредит,като на тази дата автоматично били прехвърлени наличните по разплащателната сметка на Ф. С. М. парични средства.

   На законните наследници били изпратени нотариални покани, уведомяващи ги за задължението на наследодателя им и приканващи ги да заплатят съответната част от задължението.След липсата на погашения по кредита въпреки изпратените уведомления и покани от Банка ДСК ЕАД,кредитът бил обявен за изискуем,считано от 15.03.2016г.,като тази падежна дата изрично била посочена в извлечението от сметка,послужило като основание за издаване на заповед за изпълнение.Падежната дата била след изтичане на седемдневния срок по чл.84 от ЗЗД.

     Поради липса на плащане било подадено заявление на осн. чл.410 от ГПК и образувано в НПРС ч.гр.д. №216 по описа на съда за 2016 г. Съдът издал заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК 97/21.03.2016г.  срещу посочените в заявлението лица за претендираните суми.

     Срещу издадената заповед за изпълнение,длъжникът П.Ф.С. подал възражение,в което посочил,че се е отказал от наследството на баща си Ф. С. М.,който отказ от наследство бил вписан с определение №251/01.04.2016г.по ЧГД №270/2016г.по описа на РС П. и поради тази причина не дължал претендираните от Банка ДСК ЕАД суми.

     Предвид подаденото възражение срещу издадената заповед за изпълнение, за ищецът възникнал правен интерес от предявяване на иск за уС.овяване на вземането си. Ищецът счита,че направения от ответника П.С. отказ от наследството ,оС.ало от баща му Ф. С. М. е недействителен,тъй като самият ответникът е приел наследството изрично със свои действия –чл.49 ал.2 от ЗН,предложение първо .Съображенията в тази насока били следните: На ***г.П.Ф.С.,заедно с други физически лица ,се снабдил с НА за собственост на недвижим имот №*** рег.V*** дело №***г.на нотариус *** рег.№*** на НК.С този НА, ответникът П.Ф.С.,заедно със С.Н.М.,М.Н.М. ,Л. Л. С.ова ,Д.С.Д. и М. Ф. С.ова ,били признати за собственици на дворно място с площ 1939 кв.м.,находящо се в с.С.,общ.Н.,обл.Шумен,ул.“***“№***, УПИ IV-55 от квартал 37 по плана на селото,заедно с построените в имота къща и навес.Като собственик на въпросния имот,П.Ф.С. черпел права  в качеството си на наследник на баща си Ф. С. М.,той от своя страна –наследник на С. М. Т.,б.ж.на с.С.,общ.Н.,ЕГН:**********,починал на ***г.Доколкото правото на собственост относно ответника П.Ф.С. и оС.алите лица е възникнало чрезц наследяване ,то този акт било първо и несъмнено действие от страна на наследника по смисъла на чл.49 ал.2 от ЗН.

      Непосредствено след снабдяване с описания по-горе акт за собственост,ответникът П.Ф.С. и лицата С.Н.М.,Л.Л.С.,Д.С.Д. и М.Ф. С. дарили на трето лице- Д.А.П.  гореописания недвижим имот,като сделката била обективирана в НА №*** рег.№*** дело №***г.по описа на Нотариус ***.С този акт на разпореждане,ответникът извършил недвусмислено действие по приемане на наследството от баща си Ф. С. М..

      Предвид гореизложеното,ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът поС.ови решение,с което приеме за уС.овено,че в качеството си на законен наследник на Ф.  С. М.,ЕГН:**********,починал на ***г.,ответникът П.Ф.С. дължи суми на Банка ДСК ЕАД по силата на универсално правоприемство она наследството на сключилия договор за кредит от 08.05.2008г..Ф. С. М.,като размерът на задължението на ответника П.Ф.С. е както следва: 1/504.40 евронепогасена главница ,2/65.74 евро- неплатена редовна /договорна/ лихва за периода 07.01.2015г.до 17.03.2016г., 3/ 8.53 евро- неплатена лихвена надбавка за периода 07.02.2015г.до 17.03.2016г.,  4/ 40 евро- неплатени заемни такси към 17.03.2016г.,   ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното погасяване на задължението., 5/12.10лв./държавна такса/ и 78.68лв.-юристконсултско възнаграждение.

    Ищецът моли ответникът да бъде осъден да му заплати и направените н исковото производство разноски –заплатена държавна какса,както и юристконсултско възнаграждение .

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК,ответникът не е депозирал писмен отговор на предявените искове.В първото по делото заседание ,ответникът се явява лично,като по принцип не оспорва исковете,но заявява,че няма възможност да погаси задълженията.

     Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и  в тяхната съвкупност,прие за уС.овено от фактическа страна следното:

     Ответникът по делото –П.Ф.С. е един от законните наследници/син/ на Ф. С. М.,с ЕГН:**********,***,починал на ***г.Освен ответника,наследник по закон на общия наследодател е и М.Ф. С./дъщеря/ -удостоверение за наследници с изх.№***г.,издадено от Кметство с.В.,общ.Д.,обл.В..

   По силата на сключен договор за кредит за текущо потребление от 08.05.2008г..,на наследодателя на ответника е бил отпуснат заем от „Банка ДСК „ЕАД в размер на  2 200.00 евро/две хиляди и двеста евро/,със срок на издължавана 120 месеца и падежна дата на месечните вноски -7 число на месец.Кредитът е обезпечен с поръчителство.

    За уС.овяване на обстоятелствата дали сумата по кредита е усвоена от кредитополучателя ,кога,по какъв начин,погасяван ли е кредитът съгласно договора и погасителен план вноски,какъв е размерът на просрочените по кредита задължения-главница,лихви,такси закъснение и разноски, по делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно и компетентно изготвено.

    Вещото лице Г.Р.З. сочи,че отпуснатия кредит по договор за банков кредит от 08.05.2008г.в размер на  2 200 евро.е преведен на кредитополучателя Ф. С. М. на 23.07.2008г.по банкова сметка *** С. М. на 08.05.2008г.Според вещото лице,в по-голямата си част погасителните вноски са внасяни на падежната дата-7 число на месеца.За периода на усвояване на кредита до смълртта на кредитополучателя /08.05.2008г.-***г./ по плана имало 79 вноски.От тях 72 вноски са направени на падежна дата /6 вноски по 28.95 евро и 73 вноски по 30.13 евро/,а 7 вноски са в просрочие.,съответно за м.05.2010г.,за м.06.2010г., за м.07.2010г., за м.04.2012г.,за м.06.2012г. ,за м.07.2012г. и за м.12.2012г.След смъртта на кредитополучателя  ,също била направена погасителна вноска на дата 07.01.2015г.в размер на 30,13 евро.

     Съответно от страна на кредитора е начислена лихва за забава съобразно клаузите на договора и общите условия към договора за кредит и тарифата на банката.

     Според вещото лице,размерът на цялото задължение към датата на издаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение –главница,лихви и санкциониращи надбавки  и респективно какъв е делът на ответника П.Ф.С. в това задължение, ССЕ сочи,че общо дължимата сума по кредита  е в размер на 1237.34 евро,в т.ч. главница 1008.81 евро, редовна лихва 131.48 евро,лихвена надбавка за забава 17.05 евро и дължими такси и разноски 80.00 евро.

     На основание подадено до НПРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК,съдът е издал Заповед №97 /21.03.2016г.по ч.гр.д.№216/2016г.,като е осъдил длъжниците П.Ф.С. с ЕГН:**********,М.Ф. С.ова с ЕГН:**********,Галя Т.В. с ЕГН:********** и М.В. солидарно да заплатят на кредитора „Банка ДСК“ЕАД С. сумата от общо 1 008.81 евро-/главница,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 504.40 евро.,дължимата сума от М.Ф. С.ова е 504.40 евро.,дължимата сума от М.В. е 1008.81 евро, ,дължимата сума от поръчителя Г.Т.В. е 1008.81 евро,       неплатена редовна лихва за периода от 07.01.2015г.до 17.03.2016г.-общо 131.48 евро.,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 65.74 евро,, дължимата сума от М.Ф. С. е 65.74 евро., дължимата сума от М.В. е 131.48 евро,, дължимата сума от поръчителя Галя Т.В. е 131.48 евро.,  неплатена лихвена надбавка за периода от 07.02.2015г.до 17.03.2016г.-общо 17.05 евро.,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 8.53 евро,.,дължимата сума от М.Ф. С. е 8.53 евро,.,дължимата сума от М.В. е 17.05 евро,.,дължимата сума от М.В. е 17.05 евро.,дължимата сума от поръчителя Галя Т.В. е 17.05 евро,.,  неплатени заемни такси до 17.03.2016г.общо 80 евро,,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 40 евро,от които ,дължимата сума от М.Ф. С.ова е 40 евро, дължимата сума от М.В. е 80 евро,.,дължимата сума от галя Т.В. е 80.00 евро.,ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -18-03.2016г.до окончателното изплащане на вземането,както и направените разноски в размер на 48.40лв.-държавна такса и 314.70 лв./юристконсултско възнаграждение/,от които дължимата сума от П.Ф.С. е 12.10лв./държавна такса/ и 78.68лв.-юристконсултско възнаграждение, дължимата сума от М.Ф. С.ова е 12.10лв./държавна такса/ и  78.68лв.-юристконсултско възнаграждение, дължимата сума от М.В. е 48.40лв.-държавна такса и 314.70лв.-юристконсултско възнаграждение и  дължимата сума от поръчителя Г. Т. В. е 48.40лв.-държавна такса и 314.70лв.-юристконсултско възнаграждение.

      По делото е представена справка от деловодство при НПРС,в която е обективирано,че в НПРС е образувано ч.гр.д.№253/2016г.по депозирано заявление за отказ от наследство,подадено от П.Ф.С. *** ,като със заявлението се декларира желание за отказ от наследството на  Ф. С. М.,б.ж.на с.Д.,общ.В.,обл.В..Приложено е удостоверение за наследници  №1/07.01.2016г.,от което е видно,че заявителят е син на Ф. С. М..Поради липса на местна компетентност от страна на НПРС,с определение от 29.03.2016г.делото е прекратено  и изпратено по подсъдност на Районен съд –П..

       Ищецът е представил и заверени копия от нотариални дела с №№***г. и с №***г.по описа на Нотариус *** с рег.№346 на НК,от които се уС.овява,че с НА №*** рег.№5367 дело ***г.от ***г., ответникът по делото П.Ф.С., и лицата С.Н.М., М.Н.М., Л. Л. С.ова, Д.С.Д. и М.Ф. С.ова са признати за собственици /по документи/ на следния недвижим имот :Дворно място с площ 1939 квм.,находящо се в с.С.,общ.Н..,обл.Ш.,ул.“***“№4/,за което по плана на селото е отреден УПИ IV-55от квартал 37 по плана на селото,заедно с построените в него къща и навес,при граници на имота :улица, УПИ III-54,УПИ II -53,УПИVIII  и УПИ -50.  Видно от материалите по това нотариално дело,е ,че собствеността е придобита на основание наследствено правоприемство от  общият на всички наследодател С. М. Тончев,починал на ***г.съответно П.Ф. е придобил съответната идеална част от имота по право на заместване от своя възходящ и законен наследник на общия наследодател –баща си Ф. С. М..

   С НА №*** рег.№5368 дело №***г.от ***г.,по описа на Нотариус *** ,гореописаните лица,сред които и ответникът П.Ф.С. са дарили процесния имот на лицето Д.А.П.,като по този начин,съдът намира,че чрез извършените от него фактически действия по прехвърляне на признато му с констативния нотариален акт  право на собственост,П.Ф.С. недвусмислено е извършил действие по приемане на наследството от баща си Ф. М. С..А след като наследството вече е прието,то съобразно разпоредбата на чл.44 от ЗЗД във вр.чл.26 ал.2 от ЗЗД и трайната съдебна практика, последващ отказ  е недействителен /нищожен/ поради липса на предмет ,тъй като наследството вече е било прието с фактически действия,извършени от наследника.

      При така уС.овеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      От доказателствата по делото се уС.ови по безспорен начин,че наследодателят на ответника – Ф. С. М. ,по силата на Договор за кредит за текущо потребление от 08.05.2008г..,е получил заем от ищеца Банка ДСК „ЕАД в размер на  2 200.00 евро.,който се е задължил да върне ,със срок на издължаване 120 месеца и падежна дата на месечните вноски -7 число на месец.

     Поради нередовно обслужване на кредита и настъпилата смърт на кредитополучателя,банката е обявила кредита за предсрочно изискуем,считано от 15.03.2016г/видно от представеното от ищеца извлечение от счетоводни книги,което нейно право произтича от чл.19.2 ,раздел VII от Общите условия за предоставяне на кредити за текущо потребление,инкорпорирани и в самия Договор за кредит –при допусната забава на плащанията за главница и/или/ лихви за повече от 90 дни/,,като преди това е уведомила чрез отправила нотариална покана до ответника П.Ф.С.,в качеството му на законен наследник на Ф. С. ,че към 01.10.2015г.кредита е със закъсняло плащане в размер на 246.98 евро.П.С. е поканен да погаси задължението в 7-дневен срок,като му е указано,че при неплащане, банката ще обяви кредита за предсрочно изискуем и ще пристъпи към принудително събиране на вземанията си.Нотариалната покана е връчена на основание чл.47 ал.5 от ГПК,което е обективирано в констативен протокол от 25.01.2016г.на ***,помощник нотариус по заместване при Нотариус *** рег.№346 на НК.

    Както вещото лице сочи в ССЕ,последната погасителна вноска по договора е платена на 07.01.2015г.,което се уС.овява и от представените от самия ищец извлечения от счетоводни книги,които не бяха оспорени от ответника и съдът ги кредитира с нужното доверие като годни доказателствени средства.

     Ответникът П.Ф.С. е единият от двамата законни наследници на кредитополучателя Ф. С. и съгласно разпоредбата на чл.60 ал.1 от Закона за наследството,той отговаря за задълженията,с които е обременено наследството  ,съобразно дела си.,в случая в размер на ½ ид.ч.,определим съобразно нормата на чл.5 ал.1 от Закона за наследството.Към датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение ,общият размер на задължението н наследодателя му Ф. С. по сключения договор за кредит с ищеца –Банка ДСК ЕАД възлиза на 1237.34 евро-,от които: главница - 1008.81 евро, редовна лихва-,131.48 евро ,лихвена надбавка за забава -17.05 евро и дължими такси и разноски- 80.00 евро.

    От общото задължение ,съобразно дела си от наследството,ответникът П.Ф. дължи на кредитора Банка ДСК ЕАД по този договор за кредит следните суми: главница –

504.40 евро ,редовна/договорна лихва/ в размер на 65.74лв., лихвена надбавка за забава -8.53 евро и дължими такси и разноски- 40.00 евро.

    Поради изпадане на длъжникът в забава ,на основание чл.86 ал.1 от ЗЗД същият дължи на кредитора и законна лихва върху главницата,начиная от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до  окончателното погасяване на задължението.,Ответникът –в качеството си на законен наследник на починалия длъжник,следва да заплати на кредитора и направените от него разноски  по реализиране на вземането му в рамките на инициираното заповедно производство,както следва:12.10лв./държавна такса/ и 78.68лв.-юристконсултско възнаграждение.

    При така уС.овеното от фактическа и правна страна,съдът намира,че предявените обективно съединени искове се явява основателни и изцяло доказани и като такива следва да бъдат уважени.С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото производство разноски в размер на 54.17в./държавна такса/,.200.00лв.-депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза,а на основание чл.78 ал.8 от ГПК във вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба №1 /09.07.2004г.за минималните размери на адвокатски възнаграждения –юристконсултско възнаграждение в размер на 314.70лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                      Р       Е       Ш       И       :

 

     ПРИЗНАВА ЗА УС.ОВЕНО,че ответникът П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: ***,в качеството му на законен наследник на Ф. С. М.,ЕГН:**********,починал на ***г., ДЪЛЖИ на Банка ДСК ЕАД гр.С.,ул.“***“№***,вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:121830616,представлявана от изп.директори Д.Д. М.а и Д.Н.Н. –изпълнителни директори , по Договор за кредит от 08.05.2008г.за сумата от 2 200.00 евро/две хиляди и двеста евро/, следните суми : /504.40 евро /петстотин и четири евро и четиридесет евроцента /- главница 65.74 евро/шестдесет и пет евро седемдесет и четири евроцента/ - неплатена редовна /договорна/ лихва за периода 07.01.2015г.до 17.03.2016г.,  8.53 евро/осем евро петдесет и три евроцента/- неплатена лихвена надбавка за периода 07.02.2015г.до 17.03.2016г.,  40 евро/четиридесет евро/- неплатени заемни такси към 17.03.2016г.,   ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното погасяване на задължението.,12.10лв./държавна такса/ и 78.68лв.-юристконсултско възнаграждение –разноски по заповедното производство,за които е  Заповед за изпълнение 97/21.03.2016г.по ч.гр.д.№216/2016г.,по описа на Районен съд Н..

     ОСЪЖДА ответника П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: *** да заплати на ищеца Банка ДСК ЕАД гр.С.,ул.“***“№***,вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:121830616,представляваная от изп.директори Д.Д. М.а и Д.Н.Н. –изпълнителни директори/с пълномощник по делото гл.юристконсулт Ж.Ж./направените съдебни и деловодни разноски в исковото производство в размер на 54.17лв./петдесет и четири лева и седемнадесет стотинки -държавна такса/,.200.00лв./двеста лева -депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза/ и юристконсултско възнаграждение в размер на 314.70лв../триста и четиринадесет лева и седемдесет стотинки/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ:/ П /