Р   Е    Ш    Е   Н   И   Е

№41

гр.Нови  пазар, 23.02.2017г.

 

Районен съд - Нови пазар в публичното съдебно заседание, проведено на двадесет и трети януари  две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: АТАНАСКА МАРКОВА                                                                                       

 

при секретаря Б.А., като разгледа докладваното гражданско дело №438 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид:

 

Предявена е искова молба, съдържаща обективно съединени уС.овителни искове с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска 202,69 лв., с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска 36,20 лв., с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД с цена на иска 60 лв. и с правно основание чл.86, ал.1 от ЗЗД с цена на иска от 7,72 лв., по реда на чл. 422, ал.1 във вр. с чл. 415 от ГПК от ищцовото дружество “Банка ДСК” ЕАД, против ответника П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: ***.

Заявените от ищцовата страна факти са следните: Съгласно договор от 08.10.2008 г. ищцовото дружество предоставило на Ф. С. М.  кредитна карта с лимит от 1000 лв. На 07.02.2011 г. между същите страни се постигнало споразумение за преструктуриране на дълга, с което страните се съгласили дължимата сума по договора да бъде погасена под формата на кредит за текущо потребление, като длъжникът се съгласил да погаси дължимите суми за 66 месеца. Размерът на цялото задължение включвал 405,38 лв. - главница, 72,39 лв. - договорна лихва, 15,45 лв. - лихва за забава и 120 лв. – такси. Кредитополучателят Ф. М. починал на 04.01.2015 г. и оставил за свои законни наследници М. Ф. и ответника П.Ф.С.. На законните наследници били изпратени нотариални покани, уведомяващи ги за задължението на наследодателя им и приканващи ги да заплатят съответната част от задължението, като задължението на ответника било както следва: 202,69 лева  -  главница; 36,20 лв. - редовна лихва за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г.; 7,72 лв. - лихвена надбавка за забава за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г. и 60 лв. - неплатени заемни такси. Поради липса на плащане било подадено заявление на основание чл.410 от ГПК и образувано в НпРС ч.гр.д. №217 по описа на съда за 2016 г. Съдът издал заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК №98 от 21.03.2016г.  и срещу длъжника С., за половината от дължимите от наследодателя му суми. Но от длъжника постъпило възражение в дадения от съда законен срок, твърдейки, че се е отказал от наследството на наследодателя си, и предвид това ищцовото дружество депозира в съда настоящата искова молба, като моли съда да признае за уС.овено, че ответникът дължи претендираните суми. По повод съдържащите се мотиви в подаденото в съда възражение от страна на ответника против заповедта за изпълнение, ищцовото дружество твърди, че отказът от наследството на наследодателя Ф. М., направен от ответника е нищожен, поради това, че той приел наследството преди да впише отказ от него. Позовава се на тази нищожност чрез възражение. Счита, че наследството е прието, тъй като на 05.06.2015 г. ответникът, съвместно с други лица се снабдил с констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот. Като собственик на имота ответникът черпел правата си  в качеството на наследник на баща си, който от своя страна наследявал от С.Т.. Доколкото правото на собственост на ответника възниквало чрез наследяване, то снабдяването с констативен нотариален акт представлявало действие по приемане на наследството. Предвид тези съображения ищцовата страна моли, съдът да поС.ови решение, с което да признае за уС.овено, че ответника дължи горепосочените суми.

            На ответника са връчени съдебните книжа по делото и му е указан законовия срок за отговор по молбата. В срока за отговор такъв не е депозиран, не са посочени доказателства и не са направени доказателствени искания. 

            Съдът като прецени събраните по делото доказателства, счете за уС.овено от фактическа страна следното:

От представеното по делото удостоверение за наследници с изх.№***г., издадено от Кметство с. В., общ. Д., обл. В. се уС.овяват законните наследници на Ф. С. М. с ЕГН:**********,***, починал на *** г. Това са М.Ф.С. /дъщеря/  и ответникът по настоящото дело П.Ф.С. с ЕГН ********** ***.

            Приживе наследодателят Ф. С. М. сключил с ищцовото дружество договор за издаване и обслужване на кредитна карта, с лимит 1 000 лв. С договор за преструктуриране от 07.02.2011 г. страните постигнали договореност, считано от датата на сключването, задължението да се преструктурира, като задължението бъде изплатено с 66 погасителни вноски. На 04.01.2015 г. кредитополучателят починал, преди да изпълни изцяло своето задължение по договора.  Видно от заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза, ищцовото дружество е предоставило по кредитната карта на наследодателя сумата от 1 000 лв., по договора им от 08.10.2008 г. С договор за преструктуриране от 07.02.2011 г. е договорено задължението да се изплати на 66 месечни вноски, като плащането им е преуС.овено на 07.02.2015 г. Размерът на цялото задължение е 405,38 лв. - главница, 72,39 лв. - договорна лихва, 15,45 лв. - лихва за забава и 120 лв. - такси. Предвид липсата на плащане по договора, ищцовото дружество е обявило кредита за предсрочно изискуем, за което обстоятелство наследниците на Ф. С. М. са надлежно уведомени. Ищцовото дружество е подало до НпРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, като по образуваното ч.гр. д. №217/2016 г. съдът е издал Заповед за изпълнение на парично задължение №98 от 21.03.2016 г., като е осъдил  всеки от длъжниците П.Ф.С. с и М.Ф.С. да заплатят 202,69 лева /двеста и два лева и шестдесет и девет ст./ -  главница; 36,20 лв./тридесет и шест лева и двадесет ст./ - редовна лихва за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г.; 7,72 лв. /седем лева и седемдесет и две ст./ - лихвена надбавка за забава за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г.; 60 лв. /шестдесет лева/ -неплатени заемни такси, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.03.2016 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет ст. / - държавна такса и 150 лв. /сто и петдесет лева/ - юрисконсултско възнаграждение. Срещу така издадената заповед ответникът е депозирал възражение, позовавайки се на вписан отказ от наследството на баща си Ф. С. М. като мотив за недължимост на претендираните от него суми.

        По делото е представено удостоверение, издадено от РС – П., за отказ от наследството на Ф. С. М., направен от наследника му-ответникът П.Ф.С. и вписан под №10 от ** г. в особената книга на съда. 

         Ищцовото дружество е представило и заверени копия от нотариални дела с №*** г., двете по описа на нотариус *** с рег. №346 на НК и нотариален акт за собственост върху недвижим имот №*** г. на нотариус ***. Видно от съдържанието на нотариалните дела  и този нотариален акт, ответникът по делото П.Ф.С. и лицата С.Н.М., М. Н. М., Л. Л. С.а, Д.С.Д. и М.Ф.С. са признати за собственици на следния недвижим имот: Дворно място с площ 1939 кв. м., находящо се в с. С., общ. Н., обл. Ш., ул. “***“ №4, за което по плана на селото е отреден УПИ IV-55 от квартал 37 по плана на селото, заедно с построените в него къща и навес, при граници на имота: улица, УПИ III-54,УПИ II-53,УПИ VIII и УПИ-50. Видно от материалите по  нотариално дело №***г., собствеността е придобита на основание наследствено правоприемство от общия за всички наследодател С.Т., починал *** г. Съответно ответникът П.Ф. е придобил съответната идеална част от имота по право на заместване от своя възходящ и като законен наследник на общия баща Ф. С. М.. С нотариален акт №*** №*** г. по описа на Нотариус ***, гореописаните лица, сред които и ответникът П.Ф.С. са дарили процесния имот на Д. А.П., като по този начин, без съмнение, П.Ф.С. е извършил действие по приемане на наследството от баща си Ф. М. С.. А след като наследството вече е прието, то съобразно разпоредбата на чл.44 от ЗЗД във вр.чл.26 ал.2 от ЗЗД и трайно уС.овената съдебна практика, последващ отказ е нищожен поради липса на предмет и не произвежда правно действие, тъй като наследството вече е било прието.

Предвид гореизложеното съдът уС.ови, че по делото е безспорно уС.овено, че ответникът П.Ф.С. дължи на ищцовата страна сумите: 202,69 лева /двеста и два лева и шестдесет и девет ст./ -  главница; 36,20 лв. /тридесет и шест лева и двадесет ст./ - редовна лихва за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г.; 7,72 лв. /седем лева и седемдесет и две  ст./ - лихвена надбавка за забава за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г. и 60 лв. /шестдесет лева/ - неплатени заемни такси, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.03.2016 г. до окончателното изплащане.

 Ответникът, в качеството си на законен наследник на починалия длъжник, следва да заплати на кредитора и направените от него разноски  по реализиране на вземането му в рамките на инициираното заповедно производство, а именно разноски в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет ст./ - държавна такса и 150 лв. /сто и петдесет лева/ -юрисконсултско възнаграждение. 

При така уС.овеното от фактическа и правна страна, съдът намира,че предявените обективно съединени искове се явяват основателни и изцяло доказани и като такива следва да бъдат уважени.С оглед изхода на делото, на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото производство разноски в размер на 175 лв. - държавна такса в исковото производство, 150 лв. - депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза и 5 лв. такса за издаване на съдебно удостоверение, Следва да заплати на основание чл.78 ал.8 от ГПК във вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатски възнаграждения –юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.

    

Водим от гореизложеното, съдът

 

                                                      Р       Е       Ш       И:

 

     ПРИЗНАВА ЗА УС.ОВЕНО, че ответникът П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: ***, в качеството му на законен наследник на Ф. С. М., с ЕГН **********, починал на 04.01.2015 г., ДЪЛЖИ на „БАНКА ДСК“ - ЕАД гр. С., ул. “***“ №19, вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представлявана от Изп. директори Д.Д.М. и Д.Д.Н., СЛЕДНИТЕ СУМИ: 202,69 лева /двеста и два лева и шестдесет и девет ст./ -  главница; 36,20 лв. /тридесет и шест лева и двадесет ст./ - редовна лихва за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г.; 7,72 лв. /седем лева и седемдесет и две  ст./ - лихвена надбавка за забава за периода от 07.01.2015 г. до 17.03.2016 г.; 60 лв. /шестдесет лева/ - неплатени заемни такси, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 18.03.2016 г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА ответника П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: *** да заплати на ищеца „БАНКА ДСК“ - ЕАД гр.С., ул. “***“ №19, вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представляваная от Изп. директори Д.Д.М. и Д.Д.Н., с пълномощник по делото гл. юристконсулт Ж.Р.Ж., направените направените по заповедното производство  разноски в размер на 12,50 лв. /дванадесет лева и петдесет ст. /-държавна такса и 150 лв. /сто и петдесет лева/ - юрисконсултско възнаграждение. 

ОСЪЖДА ответника П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: *** да заплати на ищеца „БАНКА ДСК“ - ЕАД гр.С., ул. “***“ №19, вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК ***, представляваная от Изп. директори Д.Д.М. и Д.Д.Н., с пълномощник по делото гл. юристконсулт Ж.Р.Ж., направените съдебни и деловодни разноски в исковото производство в размер на 175 лв. /сто седемдесет и пет лева/ - държавна такса, 150 лв. /сто и петдесет лева/ - депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, 5 лв. /пет лева/ - такса за издаване на съдебно удостоверение, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв. /триста лева/.

    

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Шумен в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: