Р   Е    Ш    Е   Н   И   Е

№ 2

Гр.Н.,04.01.2017г.

 

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на осми декември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                           Председател:СВЕТЛА   РАДЕВА

                                                                           Секретар:Г.  А.

 

като разгледа докладваното гражданско дело №439 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

Делото е образувано по предявена искова молба с  правно основание чл.422,ал.1 от ГПК във вр.чл.415 ал.1 от ГПК във вр.чл.86 ал.1 от ЗЗД във вр.чл.232 и сл.от ЗЗД,отБанка ДСК”ЕАД гр.С.., чрез пълномощник Ж.ж.-гл.юристконсулт на Регионален центъргр.В. против П.Ф.С., живущ ***, съдържаща четири обективно съединени иска, всеки от които е оценяем, както следва: 1/иск за сумата в размер на 2 116.48 леванепогасена главница по договор за кредит от 23.07.2008г.,сключен между ищеца и наследодателя на ответника Ф.. С. М., починал на ***г., 2/иск в размер на 377.06лв.- неплатена редовна /договорна/ лихва за периода 08.01.2015г.до 17.03.2016г., 3/ иск в размер на 33.90лв., представляващ неплатена лихвена надбавка за периода 08.02.2015г.до 17.03.2016г.,  4/иск в размер на 60 лева, представляващ неплатени заемни такси към 17.03.2016г.,   ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното погасяване на задължението.

            Ищецът твърди,че съгласно договор от 23.07.2008 г. ищцовото дружество предоставило на Ф.. С. ***,ЕГН:**********,сумата 8 500лв. под формата на кредит за текущо потребление.Кредитът бил със срок за издължаване 120 месеца и при уговорени лихви,начин на плащане и др.условия,подробно описани в договора,приложен като доказателство. Банката изпълнила задължението си по договора и предоставила договорената сума,която постъпила по разплащателната сметка на кредитополучателя 02/8926570 /23.07.2008г.

. Кредитополучателят починал на *** г. и оставил за свои законни наследници М.Ф. и ответника П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: ***.

    След смъртта на кредитополучателя, вноски по кредита не били заплащани.Последното плащане било на 08.01.2015г.-уговорена падежна дата,съгласно чл.6 на договора за кредит,като на тази дата автоматично били прехвърлени наличните по разплащателната сметка на Ф.. С. М. парични средства.

   На законните наследници били изпратени нотариални покани, уведомяващи ги за задължението на наследодателя им и приканващи ги да заплатят съответната част от задължението.След липсата на погашения по кредита въпреки изпратените уведомления и покани от Банка ДСК ЕАД,кредитът бил обявен за изискуем,считано от 15.03.2016г.,като тази падежна дата изрично била посочена в извлечението от сметка,послужило като основание за издаване на заповед за изпълнение.Падежната дата била след изтичане на седемдневния срок по чл.84 от ЗЗД.

     Поради липса на плащане било подадено заявление на осн. чл.410 от ГПК и образувано в НПРС ч.гр.д. №218 по описа на съда за 2016 г. Съдът издал заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл.410 от ГПК 100/ 22.03.2016г.  срещу посочените в заявлението лица за претендираните суми.,както следва: 2 116.48лв.-непогасена главница, 377.06 лв.-неплатена редовна /договорна/ лихва за периода 08.01.2015г.до 17.03.2016г., 33.90лв.-неплатена лихвена надбавка за забава за периода 08.02.2015г.-17.03.2016г., 60лв.-неплатени заемни такси към 17.03.2016г., законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението до окончателното погасяване на задължението, 25.8лв.-държавна такса и 102.78 –лв.-юристконсултско възнаграждение.

     Срещу издадената заповед за изпълнение,длъжникът П.Ф.С. подал възражение,в което посочил,че се е отказал от наследството на баща си Ф.. С. М.,който отказ от наследство бил вписан с определение №251/01.04.2016г.по ЧГД №270/2016г.по описа на РС П. и поради тази причина не дължал претендираните от Банка ДСК ЕАД суми.

     Предвид подаденото възражение срещу издадената заповед за изпълнение, за ищецът възникнал правен интерес от предявяване на иск за уС.овяване на вземането си. Ищецът счита,че направения от ответника П.С. отказ от наследството ,оС.ало от баща му Ф.. С. М. е недействителен,тъй като самият ответникът е приел наследството изрично със свои действия –чл.49 ал.2 от ЗН,предложение първо .Съображенията в тази насока били следните: На ***г.П.Ф.С.,заедно с други физически лица ,се снабдил с НА за собственост на недвижим имот №*** дело №***г.на нотариус *** на НК.С този НА, ответникът П.Ф.С.,заедно със С.Н.М.,М.Н.М. ,Л.Л. С.ова ,Д.С.Д. и М. Ф. С.ова ,били признати за собственици на дворно място с площ 1939 кв.м.,находящо се в с.С.,общ.Н.,обл.Ш.,ул.“***“№***, УПИ IV-55 от квартал 37 по плана на селото,заедно с построените в имота къща и навес.Като собственик на въпросния имот,П.Ф.С. черпел права  в качеството си на наследник на баща си Ф.. С. М.,той от своя страна –наследник на С. М. Т.,б.ж.на с.С.,общ.Н.,ЕГН:**********,починал на ***г.Доколкото правото на собственост относно ответника П.Ф.С. и оС.алите лица е възникнало чрезц наследяване ,то този акт било първо и несъмнено действие от страна на наследника по смисъла на чл.49 ал.2 от ЗН.

      Непосредствено след снабдяване с описания по-горе акт за собственост,ответникът П.Ф.С. и лицата С.Н.М.,Л.Л. С.ова,Д.С.Д. и М.Ф. С.ова дарили на трето лице- Д.А.П.  гореописания недвижим имот,като сделката била обективирана в НА №*** рег.№*** дело №***г.по описа на Нотариус ***.С този акт на разпореждане,ответникът извършил недвусмислено действие по приемане на наследството от баща си Ф.. С. М..

      Предвид гореизложеното,ищецът моли да бъдат призовани на съд с ответника и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът поС.ови решение,с което приеме за уС.овено,че в качеството си на законен наследник на Ф..  С. М.,ЕГН:**********,починал на ***г.,ответникът П.Ф.С. дължи суми на Банка ДСК ЕАД по силата на универсално правоприемство она наследството на сключилия договор за кредит от 23.07.2008г.Ф.. С. М.,като размерът на задължението на ответника П.Ф.С. е както следва: 2 116.48лв.-непогасена главница, 377.06 лв.-неплатена редовна /договорна/ лихва за периода 08.01.2015г.до 17.03.2016г., 33.90лв.-неплатена лихвена надбавка за забава за периода 08.02.2015г.-17.03.2016г., 60лв.-неплатени заемни такси към 17.03.2016г., законната лихва върху главницата,считано от датата на подаване на заявлението до окончателното погасяване на задължението, 25.8лв.-държавна такса и 102.78 –лв.-юристконсултско възнаграждение.

    Ищецът моли ответникът да бъде осъден да му заплати и направените н исковото производство разноски –заплатена държавна какса,както и юристконсултско възнаграждение .

      Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника,като в срока по чл.131 от ГПК,ответникът не е депозирал писмен отговор на предявените искове.В първото по делото заседание ,ответникът се явява лично,като по принцип не оспорва исковете,но заявява,че няма възможност да погаси задълженията.

     Съдът като прецени събраните по делото доказателства,поотделно и  в тяхната съвкупност,прие за уС.овено от фактическа страна следното:

     Ответникът по делото –П.Ф.С. е един от законните наследници/син/ на Ф.. С. М., с ЕГН:**********,***,починал на ***г.Освен ответника,наследник по закон на общия наследодател е и М.Ф. С.ова/дъщеря/ -удостоверение за наследници с изх.№***г.,издадено от Кметство с.В.,общ.Д.,обл.В..

    По силата на сключен договор за кредит за текущо потребление от 23.07.2008г.,на наследодателя на ответника е бил отпуснат заем от „Банка ДСК „ЕАД в размер на 8 500.00 лв.,със срок на издължавана 120 месеца и падежна дата на месечните вноски -8 число на месец.Кредитът е обезпечен с поръчителство.

    За уС.овяване на обстоятелствата дали сумата по кредита е усвоена от кредитополучателя ,кога,по какъв начин,погасяван ли е кредитът съгласно договора и погасителен план вноски,какъв е размерът на просрочените по кредита задължения-главница,лихви,такси закъснение и разноски, по делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно и компетентно изготвено.

    Вещото лице С.А. сочи,че отпуснатия кредит по договор за банков кредит от 23.07.2008г.в размер на 8500лв.е преведен на кредитополучателя Ф.. С. М. на 23.07.2008г.по банкова сметка  ***,открита в същата банка.Кредитът е усвоен изцяло.Заплащани вноски по кредита са 66бр.на обща стойност 10717.81лв.,като последната погасителна вноска е в размер на 135.98лв. и е платена на 08.01.2015г.При заплащане на погасителните вноски са допуснати закъснения да месеците 10.2008г., м.11.2008г., м.12.2008г., м.01.2009г.,м.02.2009г., м.03.2009г., м.04.2009г., м.12.2009г., м.01.2010г.,м.01.2010г.,м.04.2010г.,м.05.2010г.,м.06.2010г., м.07.2010г., м.08.2010г., м.09.2010г., м.10.2010г.,м.11.2010г., м.12.2010г., м.01.2011г., м.02.2011г., м.07.2011г., м.08.2011г.,м.09.2011г., м.10.2011г., м.11.2011г., м.12.2011г., м.01.2012г., м.04.2012г., м.05.2012г., м.06.2012г., м.07.2012г., м.08.2012г.,м.09.2012г., м.11.2012г.,м.12.2012,г.м.01.2013г., м.02.2013г., м.03.2013г., м.04.2013г., м.05.2013г.,м.06.2013г.,м.07.2013г., м.09.2013г., м.04.2014г. и м.06.2014г.Съответно от страна на кредиторът е начислена лихва за забава съобразно клаузите на договора и общите условия към договора за кредит и тарифата на банката.

     Според вещото лице,размерът на цялото задължение към датата на издаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение –главница,лихви и санкциониращи надбавки  и респективно какъв е делът на ответника П.Ф.С. в това задължение, ССЕ сочи,че общият размер е както следва: 1/непогасена редовна главница – 4 232.96лв., редовна лихва/ 08.01.2015г.до 17.03.2016г./-754.12лв., лихвена надбавка за забава /08.02.2015г.до 17.03.2016г./-67.80лв., такса при обявяване в просрочие -120.00лв.,т.е. общият размер на задължението по кредита възлиза на 5 174.88лв.

     На основание подадено до НПРС заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК,съдът е издал Заповед №100 /22.03.2016г.по чгр.д.№218/2016г.,като е осъдил длъжниците П.Ф.С. с ЕГН:**********,М.Ф. С.ова с ЕГН:**********,Г.Т.В. с ЕГН:********** и М.С.В. солидарно да заплатят на кредитора „Банка ДСК“ЕАД С.. сумата от общо 4 232.96лв./главница,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 2 116.48лв.,дължимата сума от М.Ф. С.ова е 2 116.48лв.,дължимата сума от М.С.В. е 4 232.96лв. ,дължимата сума от поръчителя Г.Т.В. е 4 232.96лв.

       ,  неплатена редовна лихва за периода от 08.01.2015г.до 17.03.2016г.-общо 754.12лв.,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 377.06лв., дължимата сума от М.Ф. С.ова е 377.06лв., дължимата сума от М.С.В. е 754.12лв., дължимата сума от поръчителя Г.Т.В. е 754.12лв.,  неплатена лихвена надбавка за периода от 08.02.2015г.до 17.03.2016г.-общо 67.80лв.,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 33.90 лв.,дължимата сума от М.Ф. С.ова е 33.90лв.,дължимата сума от М.С.В. е 67.80лв.,дължимата сума от М.С.В. е 67.80лв.,дължимата сума от поръчителя Г.Т.В. е 67.80лв.,  неплатени заемни такси до 17.03.2016г.общо 120лв.,от която дължимата сума от П.Ф.С. е 60лв.,дължимата сума от М.Ф. С.ова е 60лв., дължимата сума от М.С.В. е 120лв.,дължимата сума от Г.Т.В. е 120.00лв.,ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на заявлението -18-03.2016г.до окончателното изплащане на вземането,както и направените разноски в размер на 103.50лв.-държавна такса и 411.12лв./юристконсултско възнаграждение/,от които дължимата сума от П.Ф.С. е 25.88лв./държавна такса/ и 102.78лв.-юристконсултско възнаграждение, дължимата сума от М.Ф. С.ова е 25.88лв./държавна такса/ и 102.78лв.-юристконсултско възнаграждение, дължимата сума от М.С.В. е 25.88лв.-държавна такса и 102.78лв.-юристконсултско възнаграждение и  дължимата сума от поръчителя Г.Т.В. е 25.88лв.-държавна такса и 102.78лв.-юристконсултско възнаграждение.

      По делото е представена справка от деловодство при НПРС,в която е обективирано,че в НПРС е образувано ч.гр.д.№253/2016г.по депозирано заявление за отказ от наследство,подадено от П.Ф.С. *** ,като със заявлението се декларира желание за отказ от наследството на  Ф.. С. М.,б.ж.на с.Д.,общ.В.,обл.В..Приложено е удостоверение за наследници  №***г.,от което е видно,че заявителят е син на Ф.. С. М..Поради липса на местна компетентност от страна на НПРС,с определение от 29.03.2016г.делото е прекратено  и изпратено по подсъдност на Районен съд –Провадия.

       Ищецът е представил и заверени копия от нотариални дела с №№***г. и с №***г.по описа на Нотариус *** на НК,от които се уС.овява,че с НА №*** дело ***г.от ***г., ответникът по делото П.Ф.С., и лицата С.Н.М., М.Н.М., Л.Л. С.ова, Д.С.Д. и М.Ф. С.ова са признати за собственици /по документи/ на следния недвижим имот :Дворно място с площ 1939 квм.,находящо се в с.С.,общ.Н..,обл.Ш., ул.“***“№***/,за което по плана на селото е отреден УПИ IV-55от квартал 37 по плана на селото,заедно с построените в него къща и навес,при граници на имота :улица, УПИ III-54,УПИ II -53,УПИVIII  и УПИ -50.  Видно от материалите по това нотариално дело,е ,че собствеността е придобита на основание наследствено правоприемство от  общият на всички наследодател С. М. Т.,починал на **г.съответно П.Ф. е придобил съответната идеална част от имота по право на заместване от своя възходящ и законен наследник на общия наследодател –баща си Ф.. С. М..

   С НА №*** рег.№*** дело №***г.от ***г.,по описа на Нотариус *** ,гореописаните лица,сред които и ответникът П.Ф.С. са дарили процесния имот на лицето Д.А.П.,като по този начин,съдът намира,че чрез извършените от него фактически действия по прехвърляне на признато му с констативния нотариален акт  право на собственост,П.Ф.С. недвусмислено е извършил действие по приемане на наследството от баща си Ф.. М. С..А след като наследството вече е прието,то съобразно разпоредбата на чл.44 от ЗЗД във вр.чл.26 ал.2 от ЗЗД и трайната съдебна практика, последващ отказ  е недействителен /нищожен/ поради липса на предмет ,тъй като наследството вече е било прието с фактически действия,извършени от наследника.

      При така уС.овеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      От доказателствата по делото се уС.ови по безспорен начин,че наследодателят на ответника – Ф.. С. М. ,по силата на Договор за кредит за текущо потребление от 23.07.2008г.,е получил заем от ищеца Банка ДСК „ЕАД в размер на 8 500.00 лв.,който се е задължил да върне ,със срок на издължаване 120 месеца /т.е.10 години,до 08.08.2018г./и падежна дата на месечните вноски -8 число на месец.

     Поради нередовно обслужване на кредита и настъпилата смърт на кредитополучателя,банката е обявила кредита за предсрочно изискуем,считано от 15.03.2016г/видно от представеното от ищеца извлечение от счетоводни книги,което нейно право произтича от чл.19.2 ,раздел VII от Договора за кредит/.,като преди това е уведомила чрез отправила нотариална покана до ответника П.Ф.С.,в качеството му на законен наследник на Ф.. С. ,че към 01.10.2015г.кредита е със закъсняло плащане в размер на 1111.62лв.П.С. е поканен да погаси задължението в 7-дневен срок,като му е указано,че при неплащане, банката ще обяви кредита за предсрочно изискуем и ще пристъпи към принудително събиране на вземанията си.Нотариалната покана е връчена на основание чл.47 ал.5 от ГПК,което е обективирано в констативен протокол от 25.01.2016г.на ***,помощник нотариус по заместване при Нотариус *** на НК.

    Както вещото лице сочи в ССЕ,последната погасителна вноска по договора е платена на 08.01.2015г.,а и видно от представените от самия ищец извлечения от счетоводни книги,които не бяха оспорени от ответника и съдът ги кредитира с нужното доверие като годни доказателствени средства.

     Ответникът П.Ф.С. е единият от двамата законни наследници на кредитополучателя Ф.. С. и съгласно разпоредбата на чл.60 ал.1 от Закона за наследството,той отговаря за задълженията,с които е обременено наследството  ,съобразно дела си.,в случая в размер на ½ ид.ч.,определим съобразно нормата на чл.5 ал.1 от Закона за наследството.Общият размер на задължението н наследодателя му Ф.. С. по сключения договор за кредит с ищеца –Банка ДСК ЕАД възлиза на : 1/непогасена редовна главница – 4 232.96лв., редовна лихва/ 08.01.2015г.до 17.03.2016г./-754.12лв., лихвена надбавка за забава /08.02.2015г.до 17.03.2016г./-67.80лв. ,такса при обявяване в просрочие -120.00лв.,ведно със законната лихва върху главницата до окончателно изплащане на задължението,както и за направените от кредитора разноски по реализиране на вземането му в рамките на инициираното заповедно производство,както следва:103.50 лв.-заплатена от заявителя държавна такса и 411.12лв.юристконсултско възнаграждение.

   От тези дължими суми ответникът дължи ½ ,а именно: непогасена редовна главница в размер на 2 116.48лв., редовна лихва/за периода /08.01.2015г.до 17.03.2016г./-377.06лв., лихвена надбавка за забава /08.02.2015г.до 17.03.2016г./-33.90лв. ,такса при обявяване в просрочие -60.00лв.,а за направените от заявителя в заповедното производство разноски -1/4 /съобразно броя на длъжниците/,както следва :държавна такса в размер на 25.88лв.  и юристконсултско възнаграждение в заповедното производство в размер на 102.78лв.

    При така уС.овеното от фактическа и правна страна,съдът намира,че предявените обективно съединени искове се явява основателни и изцяло доказани и като такива следва да бъдат уважени.С оглед изхода на делото,на основание чл.78 ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените в исковото производство разноски в размер на 96.50лв./държавна такса.200.00лв.-депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза,а на основание чл.78 ал.8 от ГПК във вр.чл.7 ал.2 т.2 от Наредба №1 /09.07.2004г.за минималните размери на адвокатски възнаграждения –юристконсултско възнаграждение в размер на 411.12лв.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                      Р       Е       Ш       И       :

 

     ПРИЗНАВА ЗА УС.ОВЕНО,че ответникът П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: ***,в качеството му на законен наследник на Ф.. С. М.,ЕГН:**********,починал на ***г., ДЪЛЖИ на Банка ДСК ЕАД гр.С..,ул.“***“№***,вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:121830616,представляваная от изп.директори Д.д. М.а и Д. Н.Н. –изпълнителни директори , по Договор за кредит от 23.07.2008г.за сумата от 8 500.00лв., следните суми :

главница в размер на 2 116.48лв./две хиляди сто и шестнадесет лева четиридесет и осем стотинки /,редовна лихва/за периода /08.01.2015г.до 17.03.2016г./-377.06лв./триста седемдесет и седем лева и шест стотинки/, лихвена надбавка за забава /08.02.2015г.до 17.03.2016г./-33.90лв. ,такса при обявяване в просрочие -60.00лв./шестдесет лева/ ,държавна такса в заповедното производство в размер на 25.88лв./двадесет и пет лева осемдесет и осем стотинки/  и юристконсултско възнаграждение в заповедното производство в размер на 102.78лв./сто и два лева седемдесет и осем стотинки/,за които е издадена Заповед за изпълнение №100 /22.03.2016г.по чгр.д.№218/2016г.,по описа на Районен съд Н..

     ОСЪЖДА ответника П.Ф.С., с  ЕГН ********** с пост. адрес: *** да заплати на ищеца Банка ДСК ЕАД гр.С..,ул.“***“№***,вписана в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:121830616,представляваная от изп.директори Д.д. М.а и Д. Н.Н. –изпълнителни директори/с пълномощник по делото гл.юристконсулт Ж.ж./направените съдебни и деловодни разноски в исковото производство в размер на 96.50лв./деветдесет е шест лева и петдесет стотинки -държавна такса/,.200.00лв./двеста лева -депозит за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза/ и юристконсултско възнаграждение в размер на 411.12лв./четиристотин и единадесет лева и дванадесет стотинки /.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                    РАЙОНЕН   СЪДИЯ: