Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

 

гр. Н., 24.04.2017 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Районен съд – Н. в публичното заседание на двадесет и първи март през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ПЕТИНА НИКОЛОВА

при секретаря В.В., като разгледа докладваното от съдия Николова гражданско дело 467 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид

 

Подадена е искова молба с правно основание чл. 49, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

Делото е образувано по искова молба вх. рег. № 2912 от 23.06.2016 г., подадена от адв. М.М. от ШАК, в качеството му на пълномощник на ищеца Б. Д. А. с ЕГН ********** *** с ЕИК 000931575, представлявана от кмета И.К., с която моли съдът да осъди ответника да му заплати сумата от 730 лв., представляващи обезщетение за понесени имуществени вреди от настъпило ПТП, причинено от неизпълнение на задължението на наета от общината фирма да обезопаси движението по път, който бил в ремонт, както и законна лихва върху тази сума от деня на увреждането 27.07.2015 г.  Твърди се в молбата, че  на 27.07.2015 г. ищецът управлявал лек автомобил „Мерцедес с рег. № Н *** АХ в град Н., обл. Ш.. Преминал по ул.“***“и навлизайки в отворената за движение ул. “***“ пропаднал в  изрязан участък от пътното платно.  Ударен бил картерът на автомобила, като капакът му се строшил ведно с маслената помпа. Маслото от двигателя изтекло. По настояване на ищеца бил съставен протокол за причинените щети №*** от служител на РУ-Н., съдържащ и констатацията, че улицата е отворена за обществено ползване, без  обозначение със знаци или по друг начин за състоянието на ремонт. Настъпилите повреди били отстранени чрез смяна на картер, маслена помпа, на опашка на скоростна кутия, тампон на скоростна кутия, гумено каре и позиционер на скоростна кутия. След поставянето на масло в двигателя  ремонтът струвал на ищеца 730 лв., за което той се снабдил с фактура. За обезщетяване на причинените вреди подал молба до кмета на Община Н. на 02.09.2015 г., но не получил отговор по нея.  В отговор на същата молба Общинския съвет чрез председателя си посочил дружеството  ДЗЗД „Чиста вода 2013“ -изпълнител на проекта и предложил претенцията да се насочи към това гражданско дружество, защото тяхно било задължението д обезопасят пътния участък.Предвид така изложеното ищецът моли съдът да осъди ответника да му заплати обезщетение за претърпените имуществени вреди в размер на 730 лв., ведно със законната лихва от деня на вредата 27.07.2015 г. и направените в производството разноски.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца поддържа исковата молба и моли съдът да я уважи.

Ответникът намира иска за неоснователен. Възразява, че движението по ул. „***“ е било преустановено в периода от 05.04.2015 г. до 23.08.2015 г., поради ремонтни дейности. По създадената временна организация на движението в града във връзка с изпълнението на проект по реконструкция на водопроводната мрежа били поставени временни знаци на преносима стойка. Ищецът не се съобразил с това обстоятелство и за това ответникът не следва да носи отговорност. Във връзка с изпълнение на проекта Общината сключила договор №724/22.11.2013 г. с ДЗЗД „Чиста вода 2013“- гр. Т.. Привлякъл е като трета подпомагаща страна съдружниците в ДЗЗД, а именно: „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД с ЕИК 125530930 със седалище и адрес на управление: гр. Т., ул. „***“ № ***, представлявано от управителя Т.Р.Р. и „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, с ЕИК 835009611 със седалище и адрес на управление  гр. Т., ул. „***“ № ***, представлявано от  Б.С.Т..

В съдебно заседание процесуалният представител на ответника по главния иск моли съда да отхвърли исковата молба като неоснователна и недоказана, а евентуално ако уважи исковата претенция, да осъди третите лица да заплатят сумата съгласно предявения обратен иск.

Приети са за съвместно разглеждане и предявените обратни искове с правно основание чл. 54 от ЗЗД от Община Н. срещу Стройкомерс-ТТ“ ЕООД  с ЕИК 125530930 със седалище и адрес на управление: гр. Т., ул. “***“ № ***, представлявано от управителя Т.Р.Р., с цена на иска 356 лв. и срещуПътинженерингстрой-Т“ ЕАД, с ЕИК 835009611 със седалище и адрес на управление  гр. Т., ул. „***“ № ***, представлявано от  Б.С.Т., с цена на иска 328 лв., съгласно дяловото им участие в гражданското дружество. В обратните искове се твърди, че като изпълнители на строителните дейности по договор с Общината, тези дружества като съдружници в ДЗЗД са имали задължението да вземат мерки по реорганизация на движението, така че да се осигури безопасността на трафика. Това задължение било изрично възложено на изпълнителите с договора за възлагане на строителните дейности. Молят съда в случай, че установи че Общината носи отговорност и я осъди да заплати на ищеца обезщетение за вредите, да осъди изпълнителите при условията на регрес да заплати тези суми на Общината.

По предявения обратен иск на Община Н.  отговор на така предявения иск е постъпил от „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД. Заявява се изпълнение на поетите с цитирания договор задължения и изпълнение на всички изисквания на сектор „Пътна полиция“ в тази насока. Затова се моли предявения обратен иск да бъде отхвърлен, като неоснователен и да се присъдят направените разноски.

Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД като ответник по обратните искове не са подали отговор нито са взели участие в производството.

 Като съобрази всички посочени по делото доказателства, съдът счете за установено от фактическа и правна страна следното:

 На 27.07.2015 г. ищецът Б.Д.А. управлявал лекия си автомобил „Мерцедес“ с рег. № Н *** АХ в град Н., област Ш.. Движейки се се по улица „***“, след знак „Стоп“ започнал да пресича ул. „***“. Липсвали пътни знаци, указващи, че ул. „***“ в този участък е в ремонт и не е отворена за движение. Асфалтът бил отрязан на дълбочина около 15 см. Така предната част на автомобила попаднала в необозначената и необезопасена зона на платното. Започнал теч на масло от автомобила. За настъпилото произшествие били сигнализирани органите на КАТ и издаден протокол за ПТП №*** от 27.07.2015 г.

Предвид настъпилата повреда, автомобилът бил транспортиран с платформа до автосервиз в с. Б., обл. В. и отремонтиран там. Била извършена смяна на картер, маслена помпа, двигателно масло, тампон, гумено каре и др., видно от съдържанието на фактура №90 от 03.08.2015 г., изд. от „Аутобей“ ЕООД-гр. Н., на стойност 730 лв.

 Процесната вреда е настъпила след попадане на лекия автомобил в дупка, образувана след извършени ремонтни дейности по подмяна на канал и водопровод от Община Н.. На 22.11.2013 г. между ответната Община Н. и ДЗЗД „Чиста вода 2013“ гр. Т. е сключен договор № 724 за изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща  водопроводна мрежа на територията на град Н.. Няма спор между страните, че именно по повод изпълнението на този договор в гр. Н., включително и по ул. „***“ са извършвани ремонтни дейности. Това е видно и от писма № 2636/28.08.2015 г., № 2631/26.08.2015 г., № 2622/21.08.2015 г., № 2615/14.08.2015 г., № 2588/24.07.2015 г.; № 2554/26.06.2015 г., № 2544/19.06.2015 г.; № 2595/31.07.2015 г.; № 2577/17.07.2015 г.; № 2571 от 10.07.2015 г.; № 2562 от 03.07.2015 г.; № 2544/19.06.2015 г.; № 2539/12.06.2015 г.; № 2529 т 05.06.2015 г.; № 2521 от 29.05.2015 г., № 27517/22.05.2015 г.; № 15.05.2015 г.; № 2507/08.05.2015 г.; № 2501/30.04.2015 г., № 2499/24.04.2015 г.; № 2474/09.04.2015 г., № 2467/03.04.2015 г. и № 2469/03.04.2016 г. до РУ МВР, РУ „ПБЗН“, ЦСНМП и Община Н. от дружеството-изпълнител по договора. Видно от съдържанието на писмо № 2588/24.07.2015 г., в периода от 26.07.2015 г. до 02.08.2015 г. се е наложило затварянето за движение на няколко поименно посечени улици в град Н., включително и ул.“***“.

От доказателствата по делото обаче (показанията на свидетелите П.З. и Р.В.) се установява, че на пресечката на ул. „***“ с ул. „***“, не са били поставяни пътни знаци за забрана за преминаване. Св. В. заявява,ч е нямало смисъл да се поставят знаци на всяка малка пресечка – такива били поставени само на по-големите улици, които пресичали ул. „***“, но пък ремонта продължил цяло лято и нямало как хората да не знаели. Св. П.З. бе категоричен, че поставен знак не е имало – той като служител на РУ Н. изрично имал задължението да провери, защото ако имало знак, то тогава ищецът щял да е извършил нарушение на временно установените правила за движение по пътищата, което представлява административно нарушение на ЗДвП и св. З. следва да състави АУАН. След като установил, че поставени знаци указващи, че пътят е затворен няма, св. З. само съставил протокол за ПТП.

От доказателствата о делото се установява, че съдружници в ДЗЗД „Чиста вода 2013“ гр. Т. са – „ Стройкомерс-ТТ“ ЕООД с ЕИК 125530930 със седалище и адрес на управление:гр. Т., ул.“***“ №9а, представлявано от управителя Т.Р.Р.; „Пътинженерингстрой- Т“ ЕАД с ЕИК 835009611 със седалище и адрес на управление  гр. Т., ул.“***“ 040, представлявано от  Б.С.Т. и „Келет-ут епишьоипари, Берухазо em Салитманозо корлатолт фелельотегю таршат“ - унгарско дружество със седалище и адрес на управление: 4400 Н., ул. „***“ № ***, регистрирано във фирмения регистър под № Cg 15-09-065928, представлявано от Ч. В., роден на *** г. с адрес 4400 Н., ул. „***“ № ***, с идентификационен номер - ***. Съгласно анекс към  сключения на 15.04.2013 г. договор между трите дружества, първото от тях има 50% участие в гражданското дружество, второто – 45% участие, а унгарското дружество – 5%.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна страна:

Съгласно разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму, като във всички случаи на непозволено увреждане, вината се предполага до доказване на противното. Отговорност за непозволено увреждане по чл. 49 от ЗЗД носят физически или юридически лица, които са възложили определена работа на друго лице, и при извършването на тази работа е причинена вреда чрез свое виновно действия или бездействие на изпълнителя на работата. Тази отговорност е обективна – не се изисква вина у възложителя, който по същество носи отговорност заради избора си на изпълнител, но на основание чл. 54 от ЗЗД може да търси това, което е платил заради негово виновно поведение. По силата на чл. 51, ал. 1, изр. 1 от ЗЗД, подлежат на обезщетяване всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

По делото безспорно се доказа, че тъй като изпълнителите по договор № 724 за изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуваща  водопроводна мрежа на територията на град Н., сключен между ДЗЗД „Чиста вода 2013“ гр. Т. и Община Н., не са направили необходимото, за да отбележат въведената временна организация на движението в участъка на пресечката на ул. „***“ с ул. „***“, автомобилът на ищецът е попаднал в дупка, където асвалтът на ул. „…“ е бил отразян на дълбочина 15 см.

Налице е причинна връзка между настъпилото произшествие и настъпилата вреда за ищеца. Вредата е установена по размер – 730 лева, които се дължат ведно със законната лихва от деня на настъпване на вредата – 27.07.2015 г. до окончателното плащане. Ответникът следва да бъде осъден да заплати направените от ищеца разноски, които съгласно представения списък възлизат на 310 лв.

По предявените обратни искове:

Разпоредбата на чл. 54 от ЗЗД предвижда, че лицето, което отговаря за вреди, причинени виновно от другиго, има иск против него за това, което е платил. Ищецът по този иск следва да докаже, че е възложил определена работа на ответника. Че в резултат на изпълнението или неизпълнението на тази работа е възникнала вреда, за която ищецът отговаря и ищецът е платил обезщетение за тази вреда. В такъв случай има право на регрес за възстановяване на платените безвиновно от него суми.

Община Н. е представила сключен договор с ДЗЗД „Чиста вода 2013“ гр. Т., за извършване на строителни дейности на пътната мрежа в посочения от ищеца участък. Доказва се, че е възложил да се извърши временна реорганизация на пътния трафик с цел осигуряване на безопасността на движението. Както бе доказано по първоначално предявения иск, в конкретния участък на ПТП безопасността на движението не е била осигурена. Двете дружества - „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД  с ЕИК 125530930 със седалище и адрес на управление:гр. Т., ул.“***“ №***, представлявано от управителя Т.Р.Р. и „Пътинженерингстрой- Т“ ЕАД с ЕИК 835009611 със седалище и адрес на управление  гр. Т., ул.“***“ ***, представлявано от  Б.С.Т. са съдружници в ДЗЗД „Чиста вода 2013“ гр. Т. с участие, както следва: първото от тях има 50% участие в гражданското дружество, второто- 45% участие, останалите 5 % са за чуждестранно юридическо лице, което не може да бъде трето лице помагач. Няма пречка то да бъде ответник по регресна претенция, но така или иначе иск срещу него не беше предявен.

С изводите си относно главния иск съдът приема, че при изпълнение на възложената работа са настъпили вреди, за които Общината отговаря безвиновно и е осъдил Община Н. да плати дължимото обезщетение.

С оглед изложеното съдът намира за основателна регресната претенция на Община Н. за виновно причинените вреди. Всяко от двете дружества следва да носи отговорност съобразно дела си в ДЗЗД „Чиста вода 2013“ гр. Т.. Ответникът „Стройкомерс-ТТ“ ЕООД следва да бъде осъден да заплати на ищеца по обратния иск сумата от 365лв., в едно със законната лихва от 27.07.2015 г. до окончателното плащане.  Ответникът „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД, с ЕИК 835009611 със седалище и адрес на управление  гр. Т., ул. „***“ № ***, представлявано от  Б.С.Т. следва да бъде осъден да заплати на Община Н. сумата от 328,50 лв., в едно със законната лихва от 27.07.2015 г. до окончателното плащане. Ищецът по обратните искове не е представил списък с разноските си в производството и съдът не констатира такива да са направени, поради което не следва да се произнася относно тях.  

Водим от горното съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

           

ОСЪЖДА ОБЩИНА Н. с ЕИК 000931575, с адрес: гр. Н., обл. Ш., ул. „***“ № ***, представлявана от кмета И.С.К., ДА ЗАПЛАТИ на Б.Д.А. с ЕГН ********** ***, съд. адрес:***  СУМАТА от 730 лв. (седемстотин и тридесет лева), представляваща обезщетение по чл. 49 от ЗЗД за причинени имуществени вреди от ПТП, осъществено на 27.07.2015 г., както и лихва за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 27.07.2015 г. до окончателното изплащане. 

ОСЪЖДА ОБЩИНА Н. с ЕИК 000931575, с адрес: гр. Н., обл. Ш., ул. „***“ № ***, представлявана от кмета И.С.К. ДА ЗАПЛАТИ на Б.Д.А. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски от 310 лв. (триста и десет лев).

ОСЪЖДАСтройкомерс-ТТ“ ЕООД с ЕИК 125530930 със седалище и адрес на управление: гр. Т., ул. „***“ ***, представлявано от управителя Т.Р.Р., ДА ЗАПЛАТИ на ОБЩИНА Н. с ЕИК 000931575, с адрес: гр. Н., обл. Ш., ул. „***“ № ***, представлявана от кмета И.С.К. СУМАТА от 365 лв. (триста шейсет и пет лева), представляваща регресна претенция на основание чл. 54 от ЗЗД, както и лихва за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано от 27.07.2015 г. до окончателното изплащане. 

ОСЪЖДАПътинженерингстрой-Т“ ЕАД, с ЕИК 835009611 със седалище и адрес на управление: гр. Т., ул. „***“ № ***, представлявано от Б.С.Т.ДА ЗАПЛАТИ на ОБЩИНА Н. с ЕИК 000931575, с адрес: гр. Н., обл. Ш., ул. ***“№***, представлявана от кмета И.С.К. СУМАТА от 328,50 лв. (триста двадесет и осем лева и петдесет стотинки), представляваща регресна претенция на основание чл. 54 от ЗЗД, както и лихва за забава в размер на законната лихва върху главницата, считано  от 27.07.2015 г. до окончателното изплащане. 

Решението подлежи на обжалване пред Ш.ския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:   / П /

                                                                                              Петина Николова