Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 234

 

 

 

Гр. Шумен, 01.08.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

            Новопазарският районен съд, 4 състав, в публично заседание на четвърти юли две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Петина Николова

 

        при секретаря Бойка Ангелова, като разгледа докладваното от районен съдия Петина Николова гр.д. № 729 по описа на НПРС за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е отрицателен установителен иск за собственост на идеални части от недвижим имот и е с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

Делото е образувано по искова молба, подадена от Д.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Г.М.Д. с ЕГН ********** ***, К.Х.К. с ЕГН ********** ***, М.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, и С. Ж.Д. с ЕГН ********** ***, действащи чрез процесуалния си представител адв. Т.И. от ВАК, тя и съдебен адресат за ищците, срещу Х.А.Х. с ЕГН ********** *** и Ф.Д.Х. с ЕГН ********** ***. Ищците считат, че те са собственици на общо ½ ид.ч. (по 1/8 ид.ч. за първите двама ищци и по 1/12 ид.ч. за другите трима ищци) от описания в исковата молба недвижим имот, представляващ земеделска земя, за която ищците твърдят, че е възстановена на техния наследодател Д. Г. Д. по реда на ЗСПЗЗ. Твърдят, че част от другите наследници се разпоредили с целия недвижим имот, продавайки го на ответника Х.А.Х. по делото. Тъй като сделката била възмездна, а при сключването ѝ Х.А.Х. имал сключен брак, то имота бил придобит в режим на съпружеска имуществена общност, поради което като ответник е конституирана и съпругата му Ф.Д.Х.. Тъй като прехвърлителите по сделката в действителност не разполагА.със собствеността на целия имот, а само на собствените си идеални части, то ищците твърдят и че ответникът не е могъл да стане собственик на техните идеални части от недвижимия имот. По тази причина искат да установят спрямо ответника, че той не е собственик на ½ ид.ч. от процесния недвижим имот, подробно описан в исковата молба, като претендират заплащане на деловодните разноски.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищците поддържа исковата молба и твърди, че са събрани достатъчно доказателства, че ищците са наследници на Д. Г. Д., а праводателите на ответника, които също са били наследници на общия наследодател, не са придобили имота по давност преди да го прехвърлят на ответника

В предоставения на ответниците едномесечен срок е постъпил отговор, с който се претендира неоснователност на предявения иск. Излагат се твърдения за редовност на сделката, с която се прехвърля имота и че ответниците са станА.собственици на основание покупко-продажба. Оспорва се приложеното по делото удостоверение за наследници на Д. Г. Д.. При условията на евентуалност се прави възражение, че в полза на неговите праводатели е изтекла десетгодишна придобивна давност преди датата на прехвърлителната сделка.

В съдебно заседание процесуалният представител на ответника поддържа отговора и направените с него възражения.

            Настоящият съдебен състав, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност по реда на чл. 235, ал. 2 от ГПК, намира от фактическа страна следното:

От събраните по делото доказателства се установява, че с Решение № 8/20.05.1992 г. на ПК с. Н.К.на наследниците на Д. Г. Д. по реда на ЗСПЗЗ е възстановен недвижим имот, земеделска земя, която към настоящият момент представлява: НИВА, с площ 23,500 дка, четвърта категория, представляваща имот № 0***, находящ се в землището на с. К.р.с ЕКАТТЕ ***, в местността „Т.Ю.“, при граници: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***и имот № ***.

По делото е представено удостоверение за наследници № */*г., издадено от Кметство с. Л.. Същото беше оспорено от ответника, но удостоверените с него данни се потвърждават от представените по делото удостоверение за раждане, издадено от Кметство с. С.въз основа на акт за раждане № */*г., личен регистрационен картон на Г.Д.Д.и копие от Акт за раждане № */*г.

Наследодателят Д. Г. Д., роден на *** г., починал на *** г. Той оставил за наследници – своята съпруга Р. Г.а Х., дъщеря Г.Д.Д.и син Ж. Д. Г.. Съпругата му Р. Г.а Х. починала на ***г. и оставила за наследници двете им деца – Г.Д.Д.и Ж. Д. Г..

Дъщерята на общия наследодател Г.Д.Д.починала на ***г. и оставила за наследници – съпруга си Д. К.Д.и децата си Ж.Д.К.и Г.Д.К.. Съпругът също починал на *** г. и оставил за наследници двете им деца – Ж.Д.К.и Г.Д.К.. Г.Д.К. починал на *** г. и оставил за наследници съпругата си Г.М.Д. (ищца) и сина си Д.Г.Д. (ищец). Ж.Д.Г. починал на *** г. и оставил за наследници съпругата си К.Х.К. (ищца) и децата си М.Ж.Д. (ищец) и С.Ж.Д. (ищец).

Синът на общия наследодател Ж. Д. Г. починал на *** г. и оставил за наследници съпругата си Д.К. Г.а и децата си Д. Ж.Д. и К.Ж.Д.. Съпругата му Д.К. Г.а починала на *** г. и оставила за наследници двете им деца – Д. Ж.Д. и К.Ж.Д.. Д. Ж.Д. починал на *** г. и оставил за наследници съпругата си В.К.Д. и децата си Д.Д.Ч., Ж.Д. Ж.и Д.Д.Ж.. К.Ж.Д. починал на *** г. и оставил за наследници децата си Л.К.П. и Ж. К.Ж..

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот – земеделска земя № ***, том ***,  рег. № ***, дело № *** от *** г. на Нотариус П.А. с рег. № *** на НотК и район на действие НПРС К.Ж.Д., действащ лично за себе си и като пълномощник на В.К.Д., Д.Д.Ч. и Д.Д.Ж., продал процесният имот на ответника Х.А.Х. за сумата от 8000 лв. При сключване на сделката приобретателят бил в брак с Ф.Д.Х..

От представените по делото писмени доказателства се установява, че Ж.Д. К., Д. Ж.Д. и К.Ж.Д. са сключили договор за аренда на процесния имот с ЕТ „***“, гр. К.. За срок от 2004 г. до 2009 г.

При така установените факти от значение за спора, съдът приема от правна страна следното:

            Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл. 124 от ГПК.

            По този иск ищецът по принцип не следва да доказва, че е собственик на имота. Той може да навежда доказателства за това само, ако противопостави на претендираното от ответника право на собственост, свое собствено основание за придобиване на собствеността. Основната тежест по доказване на собствеността по отрицателният установителен иск ляга върху ответника. Той е този, който следва да докаже, че е станал собственик на имота на твърдяното от него правно основание.

В конкретния случай ищците твърдят, че са станА.собственици на основание реституция и наследство от общия наследодател Д. Г. Д.. От събраните доказателства се установява, че ищците са наследници на общия наследодател и притежават ½ ид.ч. от процесния имот.

В конкретният случай ответниците Х.А.Х. и Ф.Д.Х. следва да докажат, че са станА.собственици на основание покупко-продажба. По длеото е предоставен нотариален акт, удостоверяваш прехвърлителната сделка, но с исковата молба по същество ищците са оспорили, че праводателите на ответниците са били собственици на целия имот, поради което в тежест на ответниците е да докажат, че техните праводатели са били собственици на целия имот.

            С оглед данните по делото съдът намира, че не се събраха достатъчно доказателства, че праводателите на ответниците са станА.собственици на целия имот преди прехвърлителната сделка. Наистина по делото има доказателства, че само К.Ж.Д. е обработвал земеделския имот за продължителен период от време. Тези показания обаче не могат да се приемат за изцяло достоверни, тъй като по делото има и доказателства,ч е същият, заедно с част от другите наследници, включително наследодател на част от ищците са сключили през 2004 г. договор за аренда, който е бил за срок до 2009 г. Това означава, че поне до 2009 г. не е своил имота.

Освен това съдът намира, че това, че основно той е обработвал имота, не означава, е го е своил. Съгласно трайната съдебна практика, за да може един съсобственик да придобие по давност идеалните част на останалите съсобственици, той трябва да демонстрира своенето си с такива действия, които не само да покажат на трети лица, че той владее, но и да покаже на самите съсобственици, че той счита имота за свой изцяло и тези действия трябва да изключват правата на останалите съсобственици. Промяната в намерението му от държане на идеалните части на останалите съсобственици в своене трябва да е ясно демонстрирана спрямо самите съсобственици. В настоящия случай няма доказателства за подобни действия. Установява се, че един от праводателите на ответниците е обработвал имотите. Това обаче не е проява на своене. Това са действия на обикновено управление, които един съсобственик има право да извършва. Отношенията му с останалите съсобственици е можела да бъдат уредени при условията на чл. 30-31 от ЗС. Но дори и да не са потърсили правата си по този ред, това не означава, че приемат действията му като промяна в намерението. Настоящият съдебен състав намира, че по никакъв начин праводателят на ответниците не е показал на ищците, че е започнал да свои имотите. Доколкото не се установява праводателите на ответниците да са придобили собствеността върху имота по давност през периода 1992 г.-2013 г., то следва да приемем, че през 2013 г. ответниците са закупил процесният имот от лица, които не са притежавА.целия имот, а само – 7/16 ид.ч. Следователно ответниците не са придобили чрез сделката притежаваните от ищците ½ ид.ч. от процесния имот.

От всичко изложено става ясно, че искът се явява основателен и между страните следва да се признае за установено, че ответниците не са собственици на ½ ид.ч. от процесния имот.

Предвид това и направеното искане за присъждане на разноски съдът намира, че ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците направените по делото разноски в размер на 2817,80 лв., съгласно представения списък на разноските.

            Водим от горното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения отрицателен установителен иск от Д.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Г.М.Д. с ЕГН ********** ***, К.Х.К. с ЕГН ********** ***, М.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, и С. Ж.Д. с ЕГН ********** ***, че ответниците Х.А.Х. с ЕГН ********** *** и Ф.Д.Х. с ЕГН ********** *** НЕ СА СОБСТВЕНИЦИ на недвижим имот, земеделска земя, която към настоящият момент представлява: НИВА, с площ 23,500 дка, четвърта категория, представляваща имот № 0***, находящ се в землището на с. К.р.с ЕКАТТЕ ***, в местността „Т.Ю.“, при граници: имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***, имот № ***и имот № ***.

ОСЪЖДА Х.А.Х. с ЕГН ********** *** и Ф.Д.Х. с ЕГН ********** *** да заплатят на Д.Г.Д. с ЕГН ********** ***, Г.М.Д. с ЕГН ********** ***, К.Х.К. с ЕГН ********** ***, М.Ж.Д. с ЕГН ********** ***, и С. Ж.Д. с ЕГН ********** ***, сумата от 2817,80 лв (две хиляди осемстотин седемнадесет лева и осемдесет стотинки), представляваща направени от ищците в производството разноски.

            Решението подлежи на обжалване пред ШОС от страните в двуседмичен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:     ...........................................

 

                                                                                                    Петина Николова