Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                                             № 33

                                       Гр. Н.,13.02.2017г.

                                   

Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на седемнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                      Председател: СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                                  Секретар:В.  В.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д. № 794 по описа за 2016 година, за да се произнесе,взе предвид:

 

       Делото е образувано обективно съединени искове с правно основание чл. 318 от ТЗ във вр.чл.79 от ЗЗД и по чл.86 ал.1 от ЗЗД.предявени от  Енерго-про Продажби“ АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. В., район р-н В., В. ***, бул. „В.“ № 258, представлявано от Б.Г.М., Б.Д.П., П.С. С., Я.М.Д., чрез процесуалния си представител Н.И., против наследниците на А.С.П., с ЕГН **********,***.

      В исковата молба се твърди, че наследодателят на ответниците - А.С.П., с ЕГН **********,***, бил клиент на „Енерго-про Продажби“ АД, с клиентски № ***, във връзка с продажба на ел. енергия за обект на потребление, заведен с абонатен № ***, находящ се в гр. В., с адрес гр. Н., ул. „***“ № 22, ет.5/2. Облигационните отношения между дружеството и ответника били регламентирани от общите условия на договорите за продажба на ел.енергия на „Е.ОН България – продажби“ АД ОУДПЕЕ, които са приети на основани чл. 98а от Закона за енергетиката /ЗЕ/ от Управителния съвет на „Е.ОН България – продажби“ АД и били одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Ищецът твърди, че съгласно чл. 17, т. 2 от ОУДПЕЕ, които били приложими към настоящия момент, „потребителят се задължавал да заплаща стойността на използваната в имота ел. енергия, в сроковете и по начина, определени в тези Общи условия“. Сроковете били регламентирани в чл. 26 от ОУДПЕЕ, като в ал. 6 на същия член изрично било посочено, че потребителят се считал за надлежно уведомен, че дължи плащане на използваната ел. енергия в посочените срокове, независимо дали е получил предварително писмено уведомление за размера на задължението. При това положение потребителят изпадал в забава след настъпване на падежа на съответната фактура, без да е необходимо изпращането на изрична покана за заплащане на дължимите суми.

     Също така, съгл. Чл. 38 от ОУДПЕЕ „Потребител, който не изпълни задължението си за плащане в срок на дължими към „Енерго-про Продажби“ АД суми, дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва завсеки просрочен ден“. За същите задължения ответникът се намирал в забава, тъй като не спазил срока за плащане по чл. 27 от ОУ. В тази връзка, същласно разпоредбата на чл. 84 от ЗЗД, „когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпадал в забава след изтичането му“. Предвид гореизложеното и тъй като задължението било лимитирано в определен срок, се обосновавал правния извод, че законът не изисквал изпращането на изрична покана до потребителя, получаването на която да удостоверява момента на изпадане в забава.

      Към момента на подаване на настоящата искова молба ответникът имал неизплатени задължения в общ размер, възлизащ на 1 187,99 лв. за обект на потребление, заведен с абонатен номер, изрино посочен по-горе. Посочената сума била за неплатена ел. енергия в размер на 911,46 лв., представляваща главница за консумирана ел. енергия от ответника по фактури за периода от 31.05.2012 г. до 14.11.2013 г., както и мораторна лихва върху главницата вразмер на 276,53 лв., представляваща мораторна лихва от падежа на всяка една фактура  до 01.06.2016 г. Ищецът прилага и извлечение в табличен вид от сметката на ответника, с описани фактури, падеж на всяка една, дължима сума и дължима лихва по всяка фактура.

Видно било от приложените фактури, издадени на абонат с кл. № ***, че била консумирана ел.енергия за посочения период. След настъпване на изискуемостта на задължението до настоящия момент, стойността на фактурите не били заплатени.

Срещу  А.С.П., с ЕГН **********,***, било подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК до РС Н., но в хода на производството било установено, че длъжникът е починал преди завеждан на заявлението в съда, поради което съдът е обезсилил издадената заповед за изпълнение и е прекратил производството по образуваното ЧНД. В базата данни на дружеството до настоящия момент нямало подадено заявление от наследниците на починалия длъжник за промяна на обстоятелствата, което същите били задължени да направят в писмена форма в тридесетдневен срок съгл. чл. 17, т. 3 от ОУДПЕЕ.

Предвид на гореизложеното, ищецът моли съда, да призове страните и след като се убеди в основателността на претенциите на ищцовото дружество, да осъди наследниците на А.С.П., с ЕГН **********, да му заплатят дължимите задължения в общ размер на 1 187,99 лв. за обект на потребление, заведен с горепосочения абонатен номер, от които 911,46 лв. главница за консумирана ел. енергия от ответника по фактури за периода от 31.05.2012 г. до 14.11.2013 г., както и мораторна лихва върху главницата в размер на 276,53 лв., представляваща мораторна лихва от падежа на всяка една фактура до 01.06.2016 г., както и законна лихва от датата на подаване на настоящата искова молба, до окончателното изпащане на задължението, ведно с направените съдебни разноски по настоящото дело.

Във връзка с дадените му от съда указания  за прецизиране на пасивната легитимация на иска, ищецът е уточнил същата,като е посочил ,че като ответник по делото следва да бъде конституирана С.П.А..До  същата е изпратена призовка. Призовката е върната в цялост, като същата не е намерена на адреса, открит чрез извършена справка в Национална база данни население и на основание чл.47 ал.6 от ГПК й е назначен особен представител –адв.Б.И.,вписан в ШАК.На особения представител на ответницата е връчен препис от исковата молба и доказателствата към нея,като в срока по чл.131 от ГПК ,адв.И. е депозирал писмен отговор на предявената искова молба.Счита,че исковете са допустими,но неоснователни и недоказани,поради което моли да бъдат отхвърлени.

        Съдът като прецени събраните по делото писмени доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

       Ответницата С.П.А. е единствен законен наследник /майка/ на А.С.П.,***,роден на ***г.,починал на 23.05.2011г./за което е съставен Акт за смърт №0116/23.05.2011г./.

         Видно от представените по делото Фактури с №№0089996278/31.05.2012г.,№0090710499/29.06.2012г., №0091390225/31.07.2012г., №0092083367/31.08.2012г.,№0092779854/29.09.2012г.,№0093477502/31.10.2012г.,№0097002294/28.03.2013г.,с №0101282261/27.09.2013г.,,с №0102063873/19.10.2013г.,,с №0102573029/14.11.2013г., № 3300945568/05.12.2013г.се установява,че наследодателят на ищцата А.П. е бил клиент на ищеца „Енерго-Про Продажби“АД,с клиентски номер***,за обект №***,находящ се в гр.Н.,ул.“***“№22  ет.5 ап.2.

    От горепосочените фактури се установява,че за консумирана електрическа енергия в посочения обект са начислявани дължими суми,както следва: 1/за периода от 19.04.2012г-.до 17.05.2012г.-61.20лв., за периода от 18.05.2012г.до 19.06.2012г.-35.44лв., за периода от 20.06.2012г.-19.07.2012г.- 11.83лв.,за периода от 01.07.2012г.-до 19.07.2012г.- 40.26лв., за периода от 20.07.2012г.до 21.08.2012г.-45.60лв.,за периода от 22.08.2012гдо 20.09.2012г.- 45.73лв., за периода от 21.09.2012г.до 18.10.2012г.-59.12лв., за периода от 19.02.2013г.до 18.03.2013г.-263.64лв.,за периода от 21.08.2013г.до 18.09.2013г.-263.26лв.,за периода от 19.09.2013г-до 30.09.2013г.- 33-04лв., за периода от 01.10.2013г.до 02.11.2013г.- 75.17лв. ,за възстановяване на захранване от 05.12.2013г.- 19.00лв.

     За установяване на обстоятелствата: 1/Съществуват ли задължения за ел.енергия от страна на ответника/в качеството й на наследник на А.С.П./ ,изразяващи се в неплатени фактури за потребена електрическа енергия,какъв е техния размер,с какъв падеж е съответната незаплатена фактура?    2/ Какъв е размерът на мораторната лихва към 01.06.2016г.върху фактурите ,за които е установено в т.1 от задачата,че са незаплатени,считано от датата на падеж за всяка една от тях?

  По делото беше назначена съдебно-счетоводна експертиза,изготвена от вещото лице Е.К.,чието заключение съдът кредитира с нужното доверие като добросъвестно и компетентно изготвено.

     Вещото лице сочи,че през периода 2012г.-2013 година ищецът „Енерго Про-Продажби“АД гр.В. е доставял на ответника с клиентски №*** и абонатен №*** ел.енергия,която е консумирана,фактурирана ,но незаплатена .По фактура с №0089996278/31.05.2012г.от ответника била заплатена сума в размер на 30лв.,като незаплатената част  възлизала на  31.20лв.Задълженията за консумирана ел.енергия от страна на ответника по фактури за периода от 31.05.2012г.до 14.11.2013г.за потребена ел.енергия било в размер на 911.46лв.Размерът на мораторната лихва върху фактурите,за които е установено ,че не са заплатени,считано от датата на падеж на всяка една от тях до 01.06.2016г.възлизал общо на 276.55лв.

     По делото са представени Общи условия на договорите за продажба на електрическа енергия на „Е.Он България Продажби“АД,Решение №№У-061/07.11.2007г.на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ,с което тези общи условия са одобрени.

     При така установеното от фактическа и правна страна,съдът направи следните правни изводи:

      От доказателствата по делото се установява,че наследодателят на ответницата –А.С.П. е бил потребител на електрическа енергия-абонат на „Енерго-про продажби“АД ,на обект с клиентски номер *** и абонатен №***,находящ се в гр.Н.,ул.“***“№22  ет.5 ап.2.

     Качеството „потребител на електрическа енергия за битови нужди“ е дефинирано в ОУДПЕЕ/Общите условия/,действащи към процесния период ,като договоръг за продажба на ел.енергия не е ограничен от срок или условие и действа между страните до неговото изрично прекратяване по искане на някоя от тях.

     Наследодателят на ответницата е починал на 23.05.2011г.,а процесния период ,за който ищецът е предявил искане да му бъде заплатена консумирана електрическа енергия в обект с посочения клиентски и абонатен номер е за периода от 31.05.2012г.до 14.11.2013г.Или,ищцовото дружество претендира стойността на електроенергия,доставена в обекта за времето,след като наследодателят на ответницата е починал .Не са ангажирани доказателства,обуславящи извод,че ответницата С.А.,като наследник на абоната е придобила собствеността или ограничено вещно право на ползване по отношение на имота,в който е доставяна ел.енергия,съобразно дефиницията за понятието „потребител“,или е била ползвател на имота на договорно основание.В настоящия казус,нейната отговорност е ангажирана на основание наследствено правоприемство.Съгласно основните принципи на правото,отговорността на ответницата би могла да бъде ангажирана единствено за задължения на наследодателя,съществували към момента на откриване на наследството /23.05.2011г./Следователно претендираното парично задължение не е част от наследството на титуляра-потребител на електрическа енергия,тъй като е възникнало след смъртта му.

     Предвид гореизложеното,съдът намира,че предявения иск с  правно основание чл. 318 от ТЗ във вр.чл.79 от ЗЗД  се явява несонователен и недоказан и като  такъв следва да се отхвърли.Предвид неуважаването на иска за главницата,следва да се отхвърли и акцесорния иск за заплащане на мораторна лихва за забава ,с правно основание чл.86 ал.1 от ЗЗД.

     С оглед изхода на делото,направените по делото разноски от ищеца следва да останат в негова  тежест,така,както са направени.

    Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                   Р       Е     Ш      И     :

 

   ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове с правно основание чл. 318 от ТЗ във вр.чл.79 от ЗЗД и по чл.86 ал.1 от ЗЗД.предявени от  Енерго-про Продажби“ АД, ЕИК 103533691, със седалище и адрес на управление гр. В., район р-н В., В. ***, бул. „В.“ № 258, представлявано от Б.Г.М., Б.Д.П., П.С. С., Я.М.Д., чрез процесуалния си представител Н.И., против С.П.А. с ЕГН:**********, с постоянен и настоящ адрес:г***/с особен представител по делото адвокат Б.И. –ШАК/ ,с цена на исковете : главница размер на 911,46 лв.,/представляваща за консумирана ел. енергия от ответника по фактури

с №№0089996278/31.05.2012г.,№0090710499/29.06.2012г., №0091390225/31.07.2012г., №0092083367/31.08.2012г.,№0092779854/29.09.2012г.,№0093477502/31.10.2012г.,№0097002294/28.03.2013г.,с №0101282261/27.09.2013г.,,с №0102063873/19.10.2013г.,,с №0102573029/14.11.2013г., № 3300945568/05.12.2013г.за периода от 31.05.2012 г. до 14.11.2013 г/, мораторна лихва върху главницата в размер на 276,53 лв., /считано от  падежа на всяка една фактура  до 01.06.2016 г./,ведно със законната лихва върху главницата,начиная от завеждане на делото,до окончателното изплащане,както и за направените по делото разноски.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд гр.Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ: