Р   Е    Ш   Е    Н     И    Е

                                                                     №157

                                                 Гр.Н.,07.06.2017г.

                                                   В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 Районен съд Н. в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и пети април  през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                                                   Председател:СВЕТЛА  РАДЕВА

                                                                            Секретар:В.  В.                                      

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.д.№796  по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

      Делото е образувано по искова молба,съдържаща обективно съединени искове с правно основание чл.26 ал.1 предл.1 и ал.2,пр.1 ал.2 ЗЗД/прогласяване нищожността на договор за аренда на недвижими имоти поради заобикаляне на закона,поради невъзможен предмет и поради липса на съгласие/представителна власт/, , алтернативен иск с правно основание чл.28 ал.1 и 2 от ЗАЗ и  чл.30 ал.1  от Закона за арендата в земеделието,предявени от С.И.Г.,Б.Т.Г.,И.Т.Г. и Г.Т.Г.,всички,живущи в гр.В.,действуващи чрез пълномощника си адв.Н.В.П.-*** срещу И.Г.В.,в качеството й на управител и представляващ „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД гр.Ш..

      Ищците твърдят,че са собственици по наследство на имоти,придобити от Т. Г.Г.,ЕГН:**********,починал на ***г.,а именно:1/От нива с площ от 15.998дка,в местост „С.“,съставляваща имот №043086 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К. само 7.999 дка,четвърта категория,за която е образуван имот №043193 ,при граници:имот №043192,имот №043085,код №43164 и имот №043087., 2/От овощна градина с площ 4.00дка,в местност „К.“,съставляваща имот №035042 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К.,само 2.000 дка,четвърта категория,за която е образуван имот №035051,при граници:имот №035052, имот №035037,имот №035020 и имот №035038., 3/От изоставена нива с площ 10.000 дка,в местност „Д.“,съставляваща имот №028085 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,община К. само 5.00дка,пета категория,за която част е образуван имот №028113,при граници:имот №028114,имот №028015,имот №028058,имот №028059, 4/От нива с площ от 29.999 дка в местност „Т.“,съставляваща имот №021038 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К.,само 15.00дка,четвърта категория,за която част е образуван имот №021115,при граници:имот №021116,кад.№21091,имот №021037,имот №021041 и имот №021039.

5/От овощна градина с площ от 3.900дка в местност „П.“,съставляваща имот №021038 по плана за земеразделяне  на землището на с.М. ,община К.,само 1.950дка,четвърта категория,за която част е образуван имот №017053,при граници:имот №017052,,имот №017033,имот №017032,имот №010004 и кад.№155,  6/От нива с площ от 31.900дка ,в местността „П.“,съставляваща имот №010003 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К.,само 15.950дка,трета категория,за която част е образуван имот №010073,при граници:имот №010072,имот №010015,имот №010004 и кад.№130.

     Собствеността на горепосочените имоти била индивидуализирана в Договор за доброволна делба на недвижим имот от ***г.,вписан в СВ при РС-Н. под №51,      ***.

       7/Нива в местност „М.“ с площ от 3.333 дка,пета категория,парцел 68 от масив 15,съставляващ имот №015068 по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К.,при граници имоти №№015067, 000138, 015069,015024 и 000191, 8/Нива в местност „Л.“ с площ от 9.366 дка,трета категория,парцел 76 от масив 14,съставляващ имот №014076 по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К.,при граници:имоти №№014075,014041,014019 и 014062.Собствеността на посочените в т.7 и т.8  имоти била индивидуализирана в Договор за доброволна делба на недвижими имоти от 14.6.1999г.,вписан в СВ при НПРС под №87 т.III на парт.кн.стр.488,489,490,491,492,493 и 494.

    На 08.9.2008г.в гр.Н. между първия ищец С.И.Г.,лично за себе си и като пълномощник на ищците Б.Т.Г.,И.Т.Г.,Г.Т.Г. /по пълномощно рег.№10520/01.9.2004г.на Нотариус ***,вписан вм регистъра на НК под №№116,в качеството на Арендодатели и И.Г.В.,като управител и представляващ „В.“ЕООД,рег.по ф.д.№608 по описа за 2007г.на ОС-Ш.,БулстатBG 127632303,със седалище и адрес на управление:с.К.,обл.Ш.,ул.“Ч***“№*** ,в качеството на Арендатор,бил сключен Договор за аренда на земеделска земя,като на 10.9.2008г.били заверени подписите от Нотариус ***,вписан в регистъра на НК под №346,след което,на 25.11.2008г.бил вписан в СВ при НПРС вх.рег.№4839 акт №***.Предмет на договора:временно и възмездно ползване на земеделски земи ,собственост на арендодателя,находящи се в землището на с.М. и с.К.,общ.К..Срок на договора:6 стопански години ,считано от 2008г.до 2014г.Уговорено арендно плащане от 60кг-зърно на дка или левовата равностойност.Договорът може да бъде прекратенв предсрочно при забавяне на арендните плащания ,за повече от един месец от крайния фиксиран срок.

       След забавяне на арендните плащания за 2015г.,до 30.6.2015г.ищците узнализа сключен нов договор за аренда,след което се снабдили с препис от СВ при НПРС с Договор за аренда на земеделски земи,вписан в СВ при НПРС под вх-рег.№2679 акт №***г.,сключен между първия ищец С.И.Г. чрез пълномощника В.К.В.,с постоянен адрес:*** чрез пълномощно рег.№122 от ***г.в качеството на собственик и Арендодател и отв-страна „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,чрез управителя и представляващ И.В. като арендатор .На 26.6.2014г.подписите на пълномощника по пълномощно №122 от ***г.В.К.В. и управителя И.Г.В. били удостоверени от нотариус *** ,с предмет на договора:временно и възмездно ползване на земеделских земи,находящи се в землището на с.М. и на с.К.,общ.К.,представляващи:1/Поземлен имот №010073,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,м-т „П.“,с площ 15.950дка,при граници:ПИ №010072,010088,010016,000130.,2/Поземлен имот №02115,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,м-т „Т.“,с площ 15 дка,при гр.ПИ №021116,021091,021135,021041,021142, 3 /Поземлен имот №043193,находящ се в землището на с.М.,общ.К.,м-т „Т.“,с площ 7.999дка,при граници:ПИ №043192,043085,043164,043087, 4/Поземлен имот №035051,находящ се в землището на с.М.,общ.К.“К.“,с площ 2 дка,при гр:ПИ №035052, 035037,035021,035018,035038, 5/Поземлен имот №014076,находящ се в землището на с.К.,общ.К.,м-т „Л.“,с площ 9.336 дка,при гр:ПИ №014075,№014041, №014045, №014019,№014062, 8/Поземлен имот №015068,находящ се в землището на с.К.,общ.К.,м-т „М.“,с площ 3.333дка, при гр.:ПИ №015057,000138, 015069,015024 и 014062.

    Обща площ :53.648 дка,срок на договора -20 стопански години,считано от 2014г.до 2034г.По договора било уговорено годишно арендно плащае от 50кг.на дка или левовата равностойност .Уговореният срок за плащане бил до 31.12.на всяка стопанска година.

    След забавяне на арендните плащания  за 2-15г.,от 01.01.до 30.6.2016г.ищците представили на Нотариус Г. В. –Ц. ,вписана в регистъра на НК под №702,с район на действие РС- Ш.,нотариална покана,връчена надлежно на управителя и представляващ ответното дружество за изпълнение на натрупани задължения за 2015г-в размер на 1193 лева.На 07.7.2016г.задължението било изплатено.

    Отв.стр.продължавала да владее земите,предмет на договора за аренда,като ги обработва,

   Ищците твърдят в исковата молба,че Договор да аренда на земеделски земи от----г.,вписан в СВ при НПРС под вх.рег.№2679,акт №***г.,сключен между първия ищец С.И.Г. чрез пълномощника си В.К.В. ,чрез пълномощно рег.№122 от ***г.е подписан от същият без нейното знание и съгласие,което влече нищожност на договора,на основание чл.26 ал.2 предл.второ от ЗЗД.Факта на упълномощаването на В.К.В. от С.И.Г. не се е осъществил,не се е запознавала със съдържанието на посоченото пълномощно и не е полагала собственоръчно подпис върху него.

     Липсвало надлежно упълномощаване и от страна на другите съсобственици,а именно:на втория,третия и четвъртия ищец.

     От друга страна-нямало причина при вече сключен договор за шест стопански години напред,преди да е изтекъл срокът на действие на същия,ищците да упълномощават съпругът на представляващата  ответната страна И.Г.В. -В.К.В.,за да се промени срокът на договора и да се намали размера на арендното плащане.Такова упълномощаване било напълно нелогично.Промяната в срока на действие на договораза аренда не налагала сключването на нов договор,а евентуално само анекс за изменение на срока към съществуващия Договор от 08.9.2008г.,но вероятно императивната норма на чл.16 ал.1 изр.второ от ЗАЗ според ищците,мотивирало отв.за сключване на процесния нов договор,но при заобикаляне на закона,за който твърдят,че първият ищец не е упълномощавала надлежно В.К.В. да подпише такъв.За този нов договор ищците узнали по повод на претенцията им за изплащане на дължимото арендно плащане за стоп.2015г.Към тях не било отправяно предложение за изненение на Договора от 08.9.2008г.,нито са известявани за прекратяване на „В.“ЕООД,нито са уведомявани от управителя на същото,че желае договорът да бъде прекратен след изтичане на уговорения срок ,т.е.договорът може да се счита за продължен.При наличие на предходен,валидно сключен действащ договор за аренда,сключеният последващ такъв,сочат ищците, е нищоже поради невъзможен предмет.С втория договор се поемали задължения,изчерпани с първия договор,поради което вторият се явявал без предмет,без насрещно основание,сключен без причина и без кауза.

     Ищците считат,че Договор за аренда на земеделски земи  от ---г.,вписан в СВ при НПРС под вх.рег.№***г. е сключен при заобикаляне на закона-на чл.16 ал.1 изр.второ от ЗАЗ,която норма е императивна и забранява изменението на договора досежно уговорения срок.Договор ,сключен при заобикаляне на закона е самостоятелно основание за нищожност на същия,въведено от законодателя в чл.26 ал.1 предл.първо от ЗЗД.

     Налице било неизпълнение на договора от страна на отв.във връзка със задължението да заплаща на ищците уговорената арендна вноска.Ищците канили надлежно отв.страна да изпълни задълженията си по договора.В наст.случай условието за едностранно разваляне на договора за аренда поради неизпълнение съгласно чл.28 ал.1 от ЗАЗ/забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца/ било налице- договорът за аренда е развален и страните по него не са в облигационни отношения.

     След прекратяване на арендния договор,арендаторът е длъжен да върне обекта на договора в състоянието ,в което го е приел,като се отчита обикновеното изхабяване  в резултат на полагането на грижа на добър стопанин –чл.30 ал.1 от ЗАЗ.

       За ищците бил налице правен интерес да предявят иск с правно основание чл.26 ал.1 предл.1 и ал.2,пр.1 и 2 от ЗЗД,поради заобикаляне на закона,при невъзможен предмет и поради липса на представителна власт,както и алтернативен иск с правно основание чл.28 ал.1 и ал.2 от ЗАЗ и иск с пр.основание чл.30 ал.1 от ЗАЗ.

         Предвид гореизложеното,молят да бъдат призовани на съд с ответниците и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,,с което да бъде установено,че Договор 02679 акт №***г.,сключен между първия ищец С.И.Г. чрез пълномощника си В.К.В. ,в качеството на собственик и арендодател и отв.страна „Семена и фуражи Ш. 2011 „ЕООД ,чрез управителя и представляващ И.Г.В. ,като арендатор      е нищожен поради заобикаляне на закона,поради невъзможен предмет и поради липса на представителна власт,на основание чл.26 ал.1 предл.1 и ал.2 ,пр.1 и 2 от ЗЗД,   е развален поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца,на основание чл.28 ал.1 и 2 от Закона за аренда в земеделието.Моли отв.страна да бъде осъдена да върне обекта на договора в състоянието,в коетож го е приел,на основание чл.30 ал.1 от ЗАЗ.

     Ищците молят да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

     Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответника И.Г.В.,действуваща като управител и представляващ  „Семена и фуражи Ш. 2011 „ЕООД,като в срока по чл.131 от ГПК същата е депозирала писмен отговор на предявените искове.

      Признава същите по допустимост,но ги оспорва по основание,като излага следните съображения: 

       Оспорва изложените в исковата молба обстоятелства,с които се твърдяли неверни факти,които не отговаряли на истината.

      Отосно основния иск с правно основание чл.26 ал.1 пр.1 и 2 и ал.2 пр.1 и 2 от ЗЗД,поради заобикаляне на закона,при невъзможен предмет и поради липса на представителна власт,излага следното:

      На 08.09.2008г.първата ищца С.И.Г. ,действуваща лично за себе си и като пълномощник на останалите трима ищци,сключила с И.Г.В. като управител и представляващ „В. „ЕООД договор за арендаотносно подробно описаните в исковата молба земеделски земи,находящи се в с.М. и с.К.,обл.Ш..Подписите на този договор били заверени от нотариус *** с рег.№346 на НК€Договорът бил вписан в СВ при НПРС,вх.рег.№4839 акт №***г.

В пар.2 от ДРЗАЗ било посочено,че „стопанската година е времето от 01.10.на текущата година до 1.10.на следващата година“.В случая срокът на договора бил от 01.10.2008г.до 1.10.2014г.,независимо,че договорът е сключен на 10.09.2008г.и е вписан в СВ на 25.11.2008г.

    На 29.06.2007г.лично ищцата С.И.Г.,придружавана от третия ищец Г.Т.Г. дошла в кметството в с.М. ,обл.Ш..Съдържанието на предварително изготвено пълномощно  й било прочетено и разяснено,след което тя положила подписа си в присъствието на кмета И.Г.И. и секретарката В.Р. Д..С пълномощното С.И.Г. упълномощила В.К.В. да я представлява при сключване на договори за аренда/наем.

     На 25.06.2014г.първата ищца С.И.Г. ,чрез пълномощника си В.К.В.,сключила с И.Г.В. като управител и представляващ „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООДдоговор за аренда относно подробно описаните в спесификацията и исковата молба земеделски земи,находящи се в с.М. и с.К.,обл.Ш..Подписите на този договор били заверени от помощник-нотариус по заместване Ю.Д.П. при Нотариус П.*** рег.№346 на НК,на 25.06.2014г.Този договор бил вписан в СВ при НПРС вх.рег.№2679 акт №***г.Срокът а договора е 20 години,считано от 2014г.до 2034г.Арендно плащане -50кг.на декар или неговата левова равностойност ,като уговореният срок на плащане е до 31.12.на всяка стопанска година.Договорът можело да бъде прекратен предсрочно-при забава на арендните плащания,да повече от три месеца от крайния фиксиран срок.

    Ответницата сочи още,че в пар.2 от ДРЗАЗ е посочено,че „стопанската година е времето от 01.10.на текущата година до 01.10.2034г.,независимо,че договорът е сключен на 25.06.2014г.и е вписан в СВ на 30.06.2014г.

    Счита,че не са налице предпоставки за разваляне на договора на основание чл.26 ал.1 предл.1 и ал.2 предл.1 и 2 от ЗЗД,поради заобикаляне на закона,при невъзможен предмет и поради липса на представителна власт.Действието на двата договора било изрично посочено в тях:От 2008г.до 2014г./за първия договор/ т.е.1.10.2008г.-01.10.2014г./ и от 2008г.до 2014г.-за втория договор /т.е. от 01.10.2014г.-01.10.2034г./.От началото на календарната текуща стопанска година до началото на следващата стопанска година.И за двата договора важели разпоредбите на пар.2 от ДР на ЗАЗ.Предвид това не било налице заобикаляне на закона –чл.16 ал.1 изр.2 от ЗАЗ при сключване на втория договор за аренда.Поради това и самият договор за аренда не бил нищожен.Вторият договор за аренда е със срок от 01.10.2014г.до 01.10.2034г.,т.е.след изтичане срока на действие на предходния договор.Предвид това не било налице и невъзможен предмет на договора.

     Относно алтернативния иск с правно основание чл.28 ал.1 и 2 от ЗАЗ,чл.30 ал.1 от ЗАЗ,ответницата излага следните съображения: Във втория договор за аренда е уговорено арендно плащане -50кг.на дка или неговата левова равностойонст ,като уговореният срок на плащане е до 31.12.на всяка стопанска година.Договорът можел да бъде прекратен предсрочно –при забава на арендните плащания ,да повече от три месеца от крайния фиксиран срок.

     На 04.12.2015г.от пощенска станция гр.К. бил извършен превод от името на И.В. на сумата 1193.04 лв.на името на С.Г..Тази сума била рента за стопанската 2014/2015г.Сумата не била получена от С.Г.,тъй като тя отказала да я получи.

     Ответницата счита,че не е налице забавяне на арендното плащане от нейна страна ,тъй като на 04.12.2015г.привеждайки сумата от 1193лв.е изпълнила задълженията си за плащане  по договора,поради което се явявала изправна страна по договора за аренда.Фактът ,че първата ищца е отказала да получи парите ,не съставлявало основание за развалянето му.Съгласно чл.3 ал.4 от ЗАЗ договорът за аренда може да бъде сключен и от един от наследниците,така,че ,твърди ответницата,не е задължително останалите наследници да учавствуват при подписването му.

     На 01.07.2016г.чрез нотариус Г. В.-Ц.,рег.№*** на НК, ищците й изпратили нотариална покана и посочили сумата 1193лв.,която считат,че им се дължи от представляваното от ответницата дружество за неплатена аренда за стопанската 2014/2015г.Ако те не били предварително запознати с изпратения им пощенски запис,нямало как да знаят точният размер на дължимата им се рента.На ищците И.Г. и Г.Г. било връчено копие от изпратения от ответницата пощенски запис,заедно с изготвения констативен протокол и сумата от 1193лв.,предоставени им от нотариус Г. В..

      Предвид гореизложеното,ответницата счита,че предявения основен и алтернативен иск са неоснователни,поради което ,моли съдът да ги отхвърли и осъди ищците да й заплатят направените по делото разноски.

      Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

      Ищците С.И.Г.,Б.Т.Г.,Г.Т.Г. и Г.Т.Г. са наследници по закон на Т. Г.Г.,б.ж.на гр.К.,починал на ***г./удостоверение за наследници с изх.№***.,издадено от Община В./

     На основание Договори за доброволна делба с нотариална заверка на подписите от 17.06.1998г. и от  14.06.1999г., ,вписани в Службата по вписвания при НПРС, наследодателят на ищците е получил в дял следните земеделски земи:

1/От нива с площ от 15.998дка,в местост „С.“,съставляваща имот №043086 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К. само 7.999 дка,четвърта категория,за която е образуван имот №043193 ,при граници:имот №043192,имот №043085,код №43164 и имот №043087., 2/От овощна градина с площ 4.00дка,в местност „К.“,съставляваща имот №035042 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К.,само 2.000 дка,четвърта категория,за която е образуван имот №035051,при граници:имот №035052, имот №035037,имот №035020 и имот №035038., 3/От изоставена нива с площ 10.000 дка,в местност „Д.“,съставляваща имот №028085 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,община К. само 5.00дка,пета категория,за която част е образуван имот №028113,при граници:имот №028114,имот №028015,имот №028058,имот №028059, 4/От нива с площ от 29.999 дка в местност „Т.“,съставляваща имот №021038 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К.,само 15.00дка,четвърта категория,за която част е образуван имот №021115,при граници:имот №021116,кад.№21091,имот №021037,имот №021041 и имот №021039.

5/От овощна градина с площ от 3.900дка в местност „П.“,съставляваща имот №021038 по плана за земеразделяне  на землището на с.М. ,община К.,само 1.950дка,четвърта категория,за която част е образуван имот №017053,при граници:имот №017052,,имот №017033,имот №017032,имот №010004 и кад.№155,  6/От нива с площ от 31.900дка ,в местността „П.“,съставляваща имот №010003 по плана за земеразделяне на землището на с.М.,общ.К.,само 15.950дка,трета категория,за която част е образуван имот №010073,при граници:имот №010072,имот №010015,имот №010004 и кад.№130.

       7/Нива в местност „М.“ с площ от 3.333 дка,пета категория,парцел 68 от масив 15,съставляващ имот №015068 по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К.,при граници имоти №№015067, 000138, 015069,015024 и 000191, 8/Нива в местност „Л.“ с площ от 9.366 дка,трета категория,парцел 76 от масив 14,съставляващ имот №014076 по плана за земеразделяне на с.К.,общ.К.,при граници:имоти №№014075,014041,014019 и 014062.

       След неговата смърт,собствеността върху гореописаните недвижими имоти е преминала в патримониума на законните му наследници.

       На 08.09.2008г.е сключен Договор за аренда на земеделска земя,от една страна между арендодателя  С.И.Г./действуваща лично за себе си и като пълномощник на Б.Т.Г.,Г.Т.Г. и И.Г.В./ и от друга страна-арендатора И.Г.В.- като управител и представител на „В. „ЕООД с.К..По силата на този договор,аренододателят е предоставил на арендатора за временно и възмездно ползване земеделски земи,съобразно приложената спецификация, а именно:1/Нива в местността „Т.“,с площ от 15.000 дка,съставляващ имот №021115 ,находяща се в землището на с.М.,обл.Ш., 2/Нива в местността „С.“,с площ от 7.999 дка,съставляваща имот №043193,находяща се в землището на с.М., 3/ Нива в местността „М.“,с площ от 3.333 дка,съставляваща имот №015068,находяща се в землището на с.К.,обл.Ш. и 4/ Нива в местността „Л.“,с площ от 9.336 дка,съставляваща имот №014076,находяща се в землището на с.К.,обл.Ш. /л.172-174 по делото/.Арендният договор е сключен за 6 стопански години,считано от 2008 до 2014 година,при уговорено годишно арендно плащане ,което е съразмерно и равно на 60 кг.зърно на декар или левовата равностойност.

    Съгласно раздел V т.1 ,страните са се споразумяли,че договорът може да бъде изменен по искане на всяка от страните,когато след неговото сключване настъпят обстоятелства,които са довели до очевидно несъответствие с поетите от тях задължения съгласно чл.16 ал.1 от Закона за аренда в земеделието.

    Договорът за аренда е с нотариална заверка на подписите на страните,с рег.№11067/10.09.2008г.,акт 170 рег.ХIII при Нотариус *** с рег.№346 на НК.

     По делото е представен Договор за аренда,с нотариална заверка на подписите на страните при Нотариус ***,с рег.№–***г.,вписан в Службата по вписвания гр.Н. с вх.рег.№2679/30.06.2014г.,Акт №60 том 3 дело №1014/2014г.,,,който договор е сключен между арендодателя  С.И.Г.,чрез пълномощника й В.К.В.,упълномощен  с пълномощно с рег.№122/29.06.2007г. и арендатора „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,управлявано от И.Г.В..По силата на този  договор,арендодателят е предоставил на арендатора за временно и възмездно ползване собствените си земеделски земи,находящи се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш. и представляващи Поземлен имот с №010073, Поземлен имот с №021115, Поземлен имот с №043193, Поземлен имот с №035051, Поземлен имот с №014076 и Поземлен имот с №015068.

    Договорът е сключен за срок от 20 стопански години,считано от 2014 до 2034 година,при годишно арендно плащане от 50кг.на декар или неговата левова равностойност,със срок за плащане до 31.12.на всяка стопанска година.

     Пълномощникът на арендодателя се е легитимирал при сключване на сделката с пълномощно.,с нотариална заверка на подписите на упълномощителите,които са били заверени от съответното длъжностно лице –И. Г.И. ,която заверка е вписана в съответната книга за нотариални заверки при Кметство с.М. /на л.151 по делото,копие,идентично с оригинала/,под рег.№122/29.06.2007г.

    В текстовата част на пълномощното са вписани имената на 20 лица-упълномощителите,сред които под №14 фигурира името на ищцата С.И.Г....Тези 20 лица,с посочени поименно имена и единни граждански номера от №1 до №20 упълномощават В.К.В./първия по делото ответник/,да ги представлява в качеството на арендодатели /наемодатели при сключване на договори за аренда/наем/ на собствените им /наследствени/земи,намиращи се в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш..

     След текста ,визиращ представителната власт на пълномощника,под графа„Упълномощители”са положени подписи с №от 1 до 20,под които на ръка са изписани имената и ЕГН на лицата,посочени в началото на пълномощното

      Под тези имена и ЕГН е положен щемпел на Кметство с.М. ,удостоверяващ извършената нотариална заверка,с вписана дата -12.02.2007г., длъжностно лице ,осъществило това нотариално удостоверяване –И. ***,която нотариална заверка е заведена с рег.№41 и е събрана такса от 22.00лв.

    Съдът прие на виждане в оригинал регистъра за нотариалните заверки,воден в Кметство с.М. ,че извършената нотариална заверка на подписите в пълномощното е отразена във водения регистър.

    Относно начина на оформяне и заверка на това пълномощно ,по делото бяха допуснати до разпит и изслушани показанията на свидетелите И.И.,Красимир Кирилов.По реда на чл.176 от ГПК бяха поставени въпроси към ищеца Г.Г..

     Свидетелят И. твърди,че познава ищцата С.Г. ,както и Веселин Кирилов и съпругата му И.В.,представляваща дружеството-ответник.Заявява,че лично не познава ищеца Г.Г.,но като че ли го е виждал.През месец 2007 година ,свидетелят И./тогава изпълнявал длъжността „кмет“в с.М./,лично извършил нотариална заверка на подписите на упълномощителите в процесното пълномощно.Щемпелът бил на кметство с.М.,независимо,че в него се чете с.К..Практиката при заверяване на това пълномощно била,арендаторът да води упълномощените лица лично в кметството,да се сравняват данните от личните им карти,да им се прочете съдържанието и те да се подпишат.Според св.И. ,така вероятно се процедирало и с ищцата С.Г..

    В този смисъл са и показанията на св.К. В. К. ,които съдът кредитира с доверие,макар и отчитайки вероятната им пристрастност с оглед изхода на делото,тъй като същият е син на управителката на дружеството-ответник.Св.Кирилов сочи,че ищцата С.Г. била доведена лично от сина си Г..

    От своя страна,в отговор на поставените му по реда на чл.176 от ГПК въпроси от ответника,ищецът Г.Г. отрича този факт.Представя писмени доказателства,че във въпросния ден е бил на работа от 6.30 ч. до 15.15 часа.не изключва възможността ,майка му да е била заведена от друг човек в кметството.

    По делото бяха назначени две съдебно-графологични експертизи,изготвени от вещите лица З.И. и Р.К..И двете вещи лица сочат с нужната категоричност,че подписът в процесното пълномощно,поставен от името на ищцата С.Г. под №14 е бил положен именно от нея.

      Ответниците са представили пълномощно с нотариална заверка на подписите от 01.09.2004г.при Нотариус *** с рег.№116 на НК,с което, Б.Т.Г.,Г.Т.Г. и И.Т.Г. са упълномощили майка си С.И.Г. да ги подписва и извършва всичко необходимо при внасяне на наследствените им земеделски земи,находящи се в землището на с.М.,общ.Ш.,обл.Ш.,останали им в наследство от Т. Г.Г. за отдаване под наем или при сключване на договор за аренда.

    С разписка за паричен превод №3/19 от 04.12.2015г.при ПС К.,ответницата И.В. е превела по сметка на ищцата С.Г. сумата в размер на 1193.04лв./л.57 по делото/,която отказала да получи.За това признава самият ищец Г.Г.,в отговор на поставените му по реда на чл.176 от ГПК въпроси.Причината за отказа бил сключеният договор за аренда за срок от 20 години,с който те не били съгласни.Твърди,че майка му е подписала пълномощно,с което давала съгласие да бъде сключен договор за аренда за 6,а не за 20 години..Синът или съпругът на управителката на ответното дружество ги били карали да подпишат за 6 години и само при това положение щели да им платят за предната година парите.Оттам нататък пак започвали същите работи,не плащал,криел се.

    Въпросната сума от пощенския запис,която отказали да получат през 2015 година, ищците получили в нотариалната  кантора на нотариус Г. В.-Ц. на 07.07.2016г,.за което е съставен констативен протокол от ***/

      При така установеното от фактическа страна,съдът направи следните правни изводи:

      Съгласно чл.3 ал.1 от Закона за аренда в земеделието,договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.,а упълномощаването за сключване на такъв договор/за който се изисква особено форма/,съгласно редакцията на правната разпоредба на чл.37 от ЗЗД преди изменението ,когато е била извършена нотариална заверка на подписите на Пълномощно с рег.№41/12.02.2007г./, нотариалната заверка на подписа е достатъчно като форма за неговата валидност. Без значение е обстоятелството,че самата сделка е сключена след влизане в сила на последващата редакция,тъй като нормата на чл.37 от ЗДД е материалноправна и няма обратно действие./в този смисъл е Решение №58/19.06.2014г.на ВКС по търг.дело №1009/2013г.,ІІ т.о.,ТК/.

       Разпоредбата на чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност сочи,че ”когато в населеното място няма нотариус или районен съд,кметът на населеното място,което не е общински център,а ако е общински център-кметът,заместник-кметът,секретарят на общината ,както и кметският наместник ,удостоверяват подписите на частни документи,които са едностранни актове и не подлежат на вписване,подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 от ЗЗД,както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

      Тоест, нотариалната заверка на подписите на лицата,посочени като упълномощители във визираното пълномощно е извършена от лице,разполагащо със материална и функционална компенетност –в конкретния случай кмета на с.М..

    Подписаното пълномощно с нотариално заверени подписи не представлява официален документ по смисъла на чл.179 ал.1 от ГПК,тъй като съгласно чл.590 от ГПК ,удостоверяването на подпис върху частен документ става с надпис върху документа и то/удостоверяването/касае само обстоятелството,че лицето,на което принадлежи подписа,се е явило лично пред нотариуса/респ.лицето,изпълняващо нотариални функции/и пред него лично е потвърдило положения от негово име под документа подпис.,но не съставлява доказателство за съдържащото се в него изявление на автора-упълномощител.

   С обвързваща доказателствена сила се ползва извършеното от нотариуса удостоверяване на дата,подпис,съдържание на документ.Задължение на нотариуса по чл.578 ал.4 ГПК/чл.474 ал.4 от ГПК,отм./е да се увери в дееспособността на лицето,чието изявление удостоверява с цел да се гарантира действителността на извършеното волеизявлениеи се избегне последващото му прогласяване за недействително ./Решение №473/17.01.2013г.на ВКС по гр.д.№1395/2011г.,ІV г.о.,ГК/.      

   По арг.на чл.181 ал.1 от ГПК ,този частен документ  има достоверна дата за трети лица от деня,в който е заверен и доколкото не беше открито производство по чл.193 ал.1 от ГПК по опровергаване автентичността и датата на представения частен писмен документ, съдът намира,представеното пълномощно,с което ответникът Веселин Величков се е легитимирал като пълномощник при сключване на договора за аренда,се ползува със съответната формална доказателствена сила.

     Съдебната практика / ТР №5/2014г.на ОСГТК на ВКС по гр.д.№ 5/2014г.и др.-/приема,че след като пълномощникът е овластен да извърши определена сделка,той е овластен да уговори и условията й,освен ако в пълномощното не са предвидени изрично ограничения.Ограничения в представителната власт ,които не следват от изричен текст,могат да имат значение само във вътрешните отношения между упълномощител и упълномощен.Такива ограничения не могат да опорочат извършената чрез пълномощника правна сделка.

  Новелата на чл.590 ал.1 от ГПК повелява,че удостоверяването на датата,съдържанието и подписите на частен документ/в случая пълномощно/,се извършва с надпис върху документа.В случая се прилага чл.580 ,доколкото няма особени правила.За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези удостоверявания.При удостоверяване съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа.След удостоверяването преписът,надлежно заверен,се подрежда в специална книга./чл.590 ал.2 от ГПК/.

     Нотариалното действие/в това число „нотариалното удостоверяване” е нищожно,когато нотариусът не е имал право да го извърши/чл.569,чл.570 ал.1,чл.573 ал.1,чл.574 и 575 /,както и когато при неговото извършване са били нарушени чл.578 ал.4/относно личното явяване на учавстващите лица/,чл.579,чл.580 т.1,3,4 и 6,чл.582,583 и чл.589 ал.2 от ГПК.

     Основанията за нищожност на нотариално действие са не само изчерпателно изброени,но и формални.Макар,че в обстоятелствената част ,за порок на нотариалното удостоверяване –заверка на подписите на упълномощителите в процесното пълномощно №41/12.02.2007г.ищецът сочи ,че в положения печат липсва надпис на кой от всичките –общо 20 на брой упълномощители се заверява подписа и това било равносилно на липса на нотариална заверка/ което се извеждало от разпоредбите на чл. чл.486 от ГПК и Приложение №6 към чл.17 от Наредба №32/29.01.1997г.за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори-обн.ДВ бр.12/07.02.1997г.,изм.посл.ред.ДВ бр.33/30.04.2010г ./., с оглед Приложение №6 към чл.17 от Наредба №32/29.01.1997г.за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори-обн.ДВ бр.12/07.02.1997г.,изм.посл.ред.ДВ бр.33/30.04.2010г.във вр.чл.580 т.3 от ГПК ,доколкото на поставения щемпел върху пълномощното е следвало да се постави отделен печат с данните /трите имена,ЕГН и местоживеене на всеки упълномощител/,съдът счита,че това обстоятелство не опровергава наличната информация за самоличността на  всеки от упълномощителите,макар и посочени общо,а не поотделно.При

     От заключенията на двете съдебно-графологични експертизи,преценени в съвкупността им с показанията на свидетелите И.И. и К. К.,се установява по един несъмнен начин,че ищцата С.Г. е упълномощила с процесното пълномощно  от 29.06.2007г.В.К.В.,от нейно име да сключи договори за аренда със собствените й земеделски земи,намиращи се в землището на с.М. ,общ.К.,обл.Ш..

     Доколкото  с предходно пълномощно тя е била упълномощена от останалите ищци –съсобственици от тяхно име да извършва действия ,свързани с отдаване под наем и аренда на съсобствените им земеделски земи,находящи се в землището на с.М.,обл.Ш.,останали им в наследство от Т. Г., следва да се приеме,че при така изразената воля за овластяване на пълномощника да извършва действия на разпореждане от тяхно име,ищците Б.Т.Г.,Г.Т.Г. и И.Т.Г. са изразили правно валидно съгласие,ищцата С.И.Г. да сключи договор за аренда,упълномощавайки за целта В.К.В..

     Упълномощителят С.И.Г. е била  дееспособна/или поне не са наведени доводи за противното/ и няма основание да се приеме,че не е искала настъпването на правните последици на обективираното в пълномощното волеизявление ,респ.да е направил същото заради проявено насилие или друга причина.В този смисъл,разпоредителната сделка/отдаване под аренда на собствените му земеделски имоти,находящи се в землището на с.М.,обл.Ш./,сключена от нейно име чрез  пълномощника й В. В. е била извършена с нейно съгласие,поради което съдът намира,че останаха недоказани твърденията на ищците,че Договор за аренда,с нотариална заверка на подписите на страните при Нотариус ***,с рег.№–5342 ***г., сключен между арендодателя  С.И.Г.,чрез пълномощника й В.К.В.,упълномощен  с пълномощно с рег.№122829.06.2007г. и арендатора „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,управлявано от И.Г.В. е нищожен на основание чл.26 ал.2 предл.2 от ЗЗД , поради липса на съгласие от една от страните-а именно С.Г. ,доколкото фактът на упълномощаването на Веселин Кирилов С.И.Г. не се е осъществил.Пълномощникът е разполагал с надлежна представителна власт и сключеният от него договор е породил целените правни последици.

    Не се  установиха по несъмнен начин твърденията на ищците,че договорът за аренда е сключен при заобикаляне на закона.

    Първият договор,сключен от самата ищца,а не чрез пълномощник - от 08.09.2008г.е сключен с арендатора И.Г.В.- като управител и представител на „В. „ЕООД с.К.  за срок от  6 стопански години,считано от 2008 до 2014 година,при уговорено годишно арендно плащане ,което е съразмерно и равно на 60 кг.зърно на декар или левовата равностойност.

      Последващият  Договор за аренда,с нотариална заверка на подписите на страните при Нотариус ***,с рег.№–***г., е сключен между арендодателя  С.И.Г.,чрез пълномощника й В.К.В.,упълномощен  с пълномощно с рег.№122/29.06.2007г. и арендатора „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,управлявано от И.Г.В..

    Договорът е сключен за срок от 20 стопански години,считано от 2014 до 2034 година,при годишно арендно плащане от 50кг.на декар или неговата левова равностойност,със срок за плащане до 31.12.на всяка стопанска година.

      В пар.2 от ДР на ЗАЗ е дадена легална дефиниция на термина „стопанска година“,а именно-това е времето от 01.10.на текущата година до 01.10. на следващата година.Следва да се приеме,че независимо,че договорът е с нотариална заверка на подписите на страните от 25.06.2014г.,следва да се приеме,че същият е за срок от 01.10.2014г..до 01.10.2034г.,а до влизането му в сила е действащ Договор за аренда от 08.09.2008г.,поради което не може да се приеме,че при сключване на втория договор е налице заобикаляне на закона,конкретно разпоредбата на чл.16 ал.1 изр.2 от ЗАЗ.,както и,че не е налице невъзможен предмет на втория договор.

      Ето защо,съдът намира,че предявените обективно съединени искове с правно основание чл.26 ал.1 предл.1 и ал.2,пр.1 ал.2 ЗЗД –за прогласяване нищожността на Договор за аренда,с нотариална заверка на подписите на страните при Нотариус ***,с рег.№–***г., е сключен между арендодателя  С.И.Г.,чрез пълномощника й В.К.В.,упълномощен  с пълномощно с рег.№122/29.06.2007г. и арендатора „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,управлявано от И.Г.В. поради заобикаляне на закона,поради невъзможен предмет и поради липса на съгласие/ представителна власт/ са неоснователни и недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени.С оглед изхода по тези искове,следва да се отхвърли и иска с правно основание чл.108 от ЗС –за връщане на владението на имота от арендатора на ищците.

     Неоснователен и недоказан се явява и алтернативно предявения иск с правно основание чл.28 ал.1 и 2 от Закона за аренда в земеделието,доколкото от доказателствата се установи по несъмнен начин,че на 04.12.2015г., ответницата И.В.  е положила усилия да заплати на арендодателя С.Г. чрез пощенски запис,дължимата сума по договора от 1193 лева,но същата е отказала да получи парите.Това нейно поведение не съставлява основание за разваляне на договора при наличието на добросъвестност у другата страна.

    Предвид гореизложеното,съдът намира,че предявените обективно и алтернативно съединени искове се  явяват неоснователни и недоказани и като такива следва да се отхвърлят.

     С оглед изхода на делото,следва да се отхвърли искането на ищците да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

    На основание чл.78 ал.2 от ГПК,с оглед крайния изход на делото,ищците следва да бъдат осъдени да заплатят на ответника направените по делото разноски в размер на 800.00лв/от които 700.00лв.адвокатско възнаграждение и 100.00лв.депозит за изготвяне на СГЕ/.

     Водим от гореизложеното,съдът

 

                                                       Р     Е      Ш     И    :

 

     ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове с правно основание чл.26 ал.1 предл.1 и ал.2,пр.1 ал.2 ЗЗД, предявени от С.И.Г. с ЕГН:**********,Б.Т.Г. с ЕГН:**********,И.Т.Г. с ЕГН:**********,трите с адрес: *** и Г.Т.Г. с ЕГН/:**********,с адрес:г***, всички действуващи чрез пълномощника си адв-Н.В.П. *** против И.Г.В. с ЕГН:**********,в качеството й на управител и представляващ „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.Ш. ,бул.“*** „№*** ап.***,с ЕИК:2015299485 /ЗА прогласяване нищожността на Договор за аренда на недвижими имоти ,с нотариална заверка на подписите на страните при Нотариус ***,с рег.№–**** *г.,,вписан в Службата по вписвания гр.Н. с вх.рег.№***г.,, сключен между арендодателя  С.И.Г.,чрез пълномощника й В.К.В.,упълномощен  с пълномощно с рег.№122/29.06.2007г. и арендатора „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,управлявано от И.Г.В..,за отдаване под аренда на земеделски земи,находящи се е в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш. и представляващи: Поземлен имот с №010073, Поземлен имот с №021115, Поземлен имот с №043193, Поземлен имот с №035051, Поземлен имот с №014076 и Поземлен имот с №015068./ поради заобикаляне на закона,при невъзможен предмет и липса на съгласие /представителна власт/ ,като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ.

      ОТХВЪРЛЯ алтернативно предявения иск с правно основание чл.28 ал.1 и ал.2 от Закона за аренда в земеделието,предявен от С.И.Г. с ЕГН:**********,Б.Т.Г. с ЕГН:**********,И.Т.Г. с ЕГН:**********,трите с адрес: *** и Г.Т.Г. с ЕГН/:**********,с адрес:г***, всички действуващи чрез пълномощника си адв-Н.В.П. *** против И.Г.В. с ЕГН:**********,в качеството й на управител и представляващ „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.Ш. ,бул.“*** „№*** ап.***,с ЕИК:2015299485 – ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА  Договор за аренда на недвижими имоти ,с нотариална заверка на подписите на страните при Нотариус ***,с рег.№–***г.,,вписан в Службата по вписвания гр.Н. с вх.рег.№***г.,, сключен между арендодателя  С.И.Г.,чрез пълномощника й В.К.В.,упълномощен  с пълномощно с рег.№122/29.06.2007г. и арендатора „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,управлявано от И.Г.В..,за отдаване под аренда на земеделски земи,находящи се е в землището на с.М.,общ.К.,обл.Ш. и представляващи: Поземлен имот с №010073, Поземлен имот с №021115, Поземлен имот с №043193, Поземлен имот с №035051, Поземлен имот с №014076 и Поземлен имот с №015068,поради забавяне на арендното плащане за повече от три месеца , като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

       ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл.30 ал.1 от ЗАЗ ,предявен от С.И.Г. с ЕГН:**********,Б.Т.Г. с ЕГН:**********,И.Т.Г. с ЕГН:**********,трите с адрес: *** и Г.Т.Г. с ЕГН/:**********,с адрес:г***, всички действуващи чрез пълномощника си адв-Н.В.П. *** против И.Г.В. с ЕГН:**********,в качеството й на управител и представляващ „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.Ш. ,бул.“*** „№*** ап.***,с ЕИК:2015299485 –за осъждане на ответника да им върне обекта на договора в състоянието,в което го е приел,.КАТО  НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

      ОТХВЪРЛЯ искането на ищците да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

      ОСЪЖДА ищците  С.И.Г. с ЕГН:**********,Б.Т.Г. с ЕГН:**********,И.Т.Г. с ЕГН:**********,трите с адрес: *** и Г.Т.Г. с ЕГН/:**********,с адрес:г***, всички действуващи чрез пълномощника си адв-Н.В.П. ***  да заплатят на ответника  И.Г.В. с ЕГН:**********,в качеството й на управител и представляващ „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД, със седалище и адрес на управление:гр.Ш. ,бул.“*** „№*** ап.***,с ЕИК:2015299485 направените по делото разноски в размер на 800.00лв./осемстотин лева/.

         Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                                        РАЙОНЕН   СЪДИЯ: