Р     Е    Ш    Е     Н    И     Е

                                                                 №79

                                               Гр.Нови пазар,28.03.2017г.

                                                В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

  Районен съд Нови пазар в публичното съдебно заседание,проведено на двадесет и осми февруари  през две хиляди и седемнадесета  година в състав:

 

                                                                                       Председател :СВЕТЛА  РАДЕВА                                                          

                                                                                      Секретар:Д.С.

 

Като разгледа докладваното от съдия Радева гр.дело №850 по описа за 2016 година,за да се произнесе,взе предвид:

 

     Делото е образувано по отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК,обективно съединени с искане по чл.537 ал.2 от ГПК,предявен от П.М.В.,,Р.К.А. и С.К.Т. против И.К.В. и В.С.К., двамата с постоянен адрес:***.

    Ищците сочат в исковата молба,че били законни наследници на  С. М. В../удостоверение за наследници с изх.№***г./

Във връзка с реституционна преписка №Д 0245/1998г.Общинска служба „Земеделие“гр.К.,общ.К.,обл.Ш.            ,постановила Решение №10105/10.08.1998г.,с което,на правно основание чл.27 от ППЗСПЗЗ ,на общия им наследодател С. М. В. е признато и възстановено правото на собственост по план за земеразделяне на с.К. на три ниви и овощна градина,находящи се в землището на с.К.,общ.К.,обл.Ш.,както следва: 1/НИВА,съставляваща №014050,трета категория,в местност „Г“ ,с площ в размер на 7.300дка, 2/НИВА,съставляваща №016065,четвърта категория,в местност „К. „,с площ в размер на 5.649 дка, 3/ НИВА съставляваща №024029,четвърта категория, в местност“С.“,с площ 3.501 дка, 4/ОВОЩНА ГРАДИНА ,съставляваща №022117,пета категория,в местност „С.“,с площ в размер на 1.00дка.

      До 2016 година,описаните по-горе ниви ,с изключение на овощната градина били включени в споразумение по чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ,но с оглед на гарантиране на по-голяма сигурност и коректност на отношенията им с различните ползватели ,един от ищците –П.М.В., на 26.04.2016г.сключила с тяхно знание и в съответствие с материалния закон Договор за аренда на земеделска земя ,вписан в СВ под рег.№***г.с дружество „Семена и фуражи Ш. 2011“ЕООД,ЕИК: 201529485.Срокът на договора за аренда бил до 2036г.

    При извършена от ищците справка в СВ към АВ-гр.Н.,ищците установили,че на 27.02016г.-един месец след сключеният договор за аренда,ответницата И.К.В. инициирала охранително нотариално производство по реда на чл.587 ал.2 т.3 от ГПС и била призната за собственик на гореописаните недвижими имоти на основание давностно владение /с НА №***г.на Нотариус с рег.№690 към НПРС/.

       Като наследници  на общия си наследодател С. М. В.,ищците оспорват признатото право на собственост на посоченото правно основание /давностно владение/ на ответницата И.К.В.,признато й с констативния нотариален акт.Твърдят,че същата не е декларирала,не е обработвала и своила посочените по- горе недвижими имоти  като собственик,тя дори не бира регистрирана като земеделски производител и не извършвала агротехнически мероприятия по отглеждане на селскостопанската продукция.

     Към момента ,описаните по-горе недвижими имоти се обработвали от дружество „Семена и Фуражи 2011“ЕООД  съгласно Договор за аренда на земеделска земя,вписан в СВ гр.Нови пазар  под рег.№***г.

       Предвид гореизложеното,ищците молят да бъдат призовани на съд с ответниците и след доказване основателността на твърденията,изложени в исковата молба,съдът постанови решение,с което признае за установено,че ответниците  И.К.В. и В.С.К.  не  са собственици по давностно владение на следните недвижими имоти: находящи се в землището на с.К.,общ.К.,обл.Ш.,както следва: 1/НИВА,съставляваща №014050,трета категория,в местност „Г“ ,с площ в размер на 7.300дка, 2/НИВА,съставляваща №016065,четвърта категория,в местност „К. „,с площ в размер на 5.649 дка, 3/ НИВА съставляваща №024029,четвърта категория, в местност“С.“,с площ 3.501 дка, 4/ОВОЩНА ГРАДИНА ,съставляваща №022117,пета категория,в местност „С.“,с площ в размер на 1.00дка.

        На основание чл.537 ал.2 от ГПК ,молят съдът да отмени с НА №***г.на Нотариус с рег.№690 към НПРС.

       Препис от исковата молба и доказателствата към нея са връчени на ответниците и в указания им от съда срок,същите,чрез пълномощника си

     Адв.Г.А. от ВАК са депозирали  писмен отговор на предявения иск.Не оспорват твърдението на ищците,че те са законни наследници на С. М. В.,но твърдят,че никога не са поддържали  контакт с нея .К. Р. В. бил неин осиновен син и тя никога не създала близки отношения с неговото семейство .С.В. била сестра на бабата на бащата на ответницата  И.К.В.  и намирала  грижа и подкрепа от семейството му.

Именно поради силната си привързаност към семейството на И.В.,тя решила да дари имотите,находящи се в землището на с.К.,обл.Ш. ,на нея,като най-близък и обичан човек.Това свое решение –да дари имотите си,тя не обективирала по надлежния  ред под формата на нотариален акт за дарение,но за него свидетелствувала категорично молба до предсдедателя на ОПК гр.К. от 03.05.1996г.,в която тя изрично посочвала своето желание,земите ,които притежава да бъдат обработвани от съпруга на И.К.В..Това станало непосредствено след признаване правото на собственост върху нейната земеделска земя и преди получаване на решението за възстановяване на същата с план за земеразделяне ,т.е. ответникът бил във владение на имотите още преди официалното им възстановяване с план за земеразделяне.От този момент,твърдят ответниците,те владеели земята за себе си ,първоначално обработвайки я лично,впоследствие предоставяйки я под аренда на ППК“Прогрес“до края на съществуването й през 2003 година.За перод от година В.С.К. отново лично обработвал земята до 2004,когато започнали ежегодно да сключват договори за наем с нелка Костова-арендатор в землището на с.К..През целия този период – от 1996 година до настоящия момент  ответниците владеели необезпокоявани от никого земята за себе си,никой не им се противопоставял и по никакъв начин не е демонстрирал каквито и да е било претенции по отношение на процесните имоти.те получавали арендните плащания и се грижели за земята като за своя.Считат,че са се снабдили с констативен нотариален за собственост върху процесните имоти при наличните предпоставки на посоченото правно основание.

    Молят съдът да постанови решение,с което отхвърлят иска като неоснователен и  недоказан.

     В съдебно заседание ищците се представляват по пълномощие от адв.П. Н.-ШАК.Поддържат изцяло предявения иск.

    За ответниците се явява адв.Г.А. ВАК.Оспорва иска и моли съдът да го отхвърли.

     Съдът като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства,поотделно и в тяхната съвкупност,прие за установено от фактическа страна следното:

     Ищците П.М.В., Р.К.А. и С.К.Т. са законни наследници на С. М. В.,б.ж.на с.М.,обл.Ш.,починала на ***г.,на основание наследствено правоприемство от сина й К. Р. В.,починал на ***г.Съответно П.В. е нейна снаха   а Р.А. и С.Т.-внучки./удостоверение за наследници с изх.№***г./,

    С решение №10105/10.08.1998г.на ОСЗ К. е възстановено правото на собственост на С. М. В. съгласно плана за земеразделяне в землището на с.К.,както следва: 1/НИВА,съставляваща №014050,трета категория,в местност „Г“ ,с площ в размер на 7.300дка, 2/НИВА,съставляваща №016065,четвърта категория,в местност „К. „,с площ в размер на 5.649 дка, 3/ НИВА съставляваща №024029,четвърта категория, в местност“С.“,с площ 3.501 дка, 4/ОВОЩНА ГРАДИНА ,съставляваща №022117,пета категория,в местност „С.“,с площ в размер на 1.00дка.

   С Нотариален акт №***г.по описа на Нотариус Т. С. с рег.№690 в НК, ответницата И.К.В. е призната за собственик по давностно владение на гореописаните недвижими имоти.Пред нотариуса ,И.В. е подала молба-декларация,с която е декларирала,че притежава тези имоти по давност и наследство.Към момента на признаване на правото й на собственост,тя е била в граждански брак с ответника В.С.К. /както и към настоящия момент /и имотите са придобили статут на тяхна съпружеска имуществена общност,което обуславя задължителното им другарство в процеса.

      При условията на насрещно пълно доказване,ответниците следва да докажат по несъмнен начин,че към момента на снабдяване на първата от тях с констативен нотариален акт за собственост по давностно владение на процесните недвижими имоти,са били налице предпоставките,визирани в чл.79 –чл.86 от Закона за собствеността.,а именно,че е упражнявала добросъвестно владение върху имотите десет и повече години,което владение и било непрекъснато,явно,спокойно,несъмнено и несмущавано.

     По искане на ответниците,като свидетели по делото бяха разпитани Е.П. Х. и Н.Т.К..Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК,св.Х. твърди,че познава ответниците добре.В. му казал,че той и И. взел нивите от лели на И.,чиито имена не можа да посочи.Това станало през 1996 година.През 2000 година взел да пътува и ги предоставил на кооперацията.Към момента нивите се обработвали от Н.К..На св.Х. не било известно,че от момента на реституиране на нивите до настоящия момент,някой друг да е имал претенции относно собствеността на земите.Нивите били над 100 декара в К.ския С..После ги отстъпил на кооперацията и след като се развалила кооперацията ги оставили на Н.К.,от нея взимали рента.

    Св.Н.К. ,за която се представят писмени доказателства,че е регистрирана като земеделски производител и арендатор на земеделски земи,сред които процесните три ниви,твърди,че обработвала земята,от когато се е развалила кооперацията в с.К. , от 2008 година насетне.И. получавала рентата,никой нямал претенции.Когато решила да купува тази земя,свидетелката с изненада разбрала,че върху имота има тежест,като бил вписан договор за аренда с трети лица.Тя е подала декларация по чл.70 ал.2 от ППЗСПЗЗ,че е ползвател на трите ниви през 2011г.,2012г.,2013г..

    Тоест ,дори да се даде приоритет на гласните й показания,чрез които сочи ,че е установила в един по-ранен момент/2008г./ държане върху тези имоти,което е упражнявала от името и за сметка на ответницата И.В.,не се установи това владение /респ-.основание за държане/да е било сведено до знанието на трети лица с претенции за собствеността върху имотите на самостоятелно правно основание/в случая ищците/.

    С оглед на гореизложеното,съдът намира,че ответницата И.К.В. не е могла да придобие на основание давностно владение собствеността върху тези имоти и това й твърдяно право следва да бъде отречено със съдебно решение.

     Предвид гореизложеното,съдът намира,че предявеният отрицателен установителен иск се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен изцяло.

   С оглед изхода д.на делото по главния иск,на основание чл.537 ал.2 от ГПК следва да се уважи и иска по чл.537 ал.2 от ГПК ,като се отмени нотариалния акт,с който ответницата И.К.В. е призната за собственик на процесните недвижими имоти на основание упражнявано от нея давностно владение.

    На основание чл.78 ал.1 от ГПК,ответниците следва да бъдат осъдени да заплатят на ищците съразмерно  направените по делото разноски в общ размер на 1291лв./съгласно представения списък за разноски по чл.80 от ГПК/.

      Водим от гореизложеното,съдът

 

                                             Р     Е      Ш       И    :

 

    ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ,че ответниците И.К.В. с ЕГН:********** и В.С.К. с ЕГН:**********,двамата с адрес:с*** НЕ СА СОБСТВЕНИЦИ  ПО ДАВНОСТНО ВЛАДЕНИЕ на следните недвижими имоти,находящи се в землището на с.К.,общ.К.,обл.Ш.,както следва: 1/НИВА,съставляваща №014050,трета категория,в местност „Г“ ,с площ в размер на 7.300дка, 2/НИВА,съставляваща №016065,четвърта категория,в местност „К. „,с площ в размер на 5.649 дка, 3/ НИВА съставляваща №024029,четвърта категория, в местност“С.“,с площ 3.501 дка, 4/ОВОЩНА ГРАДИНА ,съставляваща №022117,пета категория,в местност „С.“,с площ в размер на 1.00дка.

    На основание чл.537 ал.2 от ГПК ОТМЕНЯ  Нотариален акт  за собственост върху недвижим имот по давност №***г.по описа на Нотариус Т. С. с рег.№690 в НК,вписан в Службата по вписвания –Нови пазар под №*** дело №***г.

     ОСЪЖДА ответниците И.К.В. с ЕГН:********** и В.С.К. с ЕГН:**********,двамата с адрес:с*** да заплатят съразмерно на ищците П.М.В. с ЕГН:**********,с адрес:с***,,Р.К.А. с ЕГН:**********,с адрес:г*** и  С.К.Т. с ЕГН:**********,с адрес:г*** направените съдебни и деловодни разноски в размер на 1291.00лв./хиляда двеста деветдесет и един лева/.

      Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Ш. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                         РАЙОНЕН   СЪДИЯ:/ П /